Međunarodni ugovori, broj 4/18

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-328/18 od 07. marta 2018. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 46. redovnoj sjednici, održanoj 19. aprila 2018. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI PROTOKOLA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE ITALIJE O IMPLEMENTACIJI SPORAZUMA IZMEĐU EVROPSKE ZAJEDNICE I BOSNE I HERCEGOVINE O READMISIJI LICA KOJA BORAVE BEZ DOZVOLA


Član 1.


Ratifikuje se Protokol između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Italije o implementaciji Sporazuma između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine o readmisiji lica koja borave bez dozvola, potpisan u Trstu, 24. oktobra 2017. godine, na bosanskom, hrvatskom, srpskom, italijanskom i engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Protokola glasi:

PROTOKOL IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE ITALIJE O IMPLEMENTACIJI SPORAZUMA IZMEĐU EVROPSKE ZAJEDNICE I BOSNE I HERCEGOVINE O READMISIJI LICA KOJA BORAVE BEZ DOZVOLA (


Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Italije, u daljem tekstu "Ugovorne strane",

u želji da olakšaju implementaciju Sporazuma između Evropske Zajednice i Bosne i Hercegovine o readmisiji lica koja borave bez dozvola, potpisan u Briselu 18. septembra 2007. (u daljem tekstu Sporazum),

na osnovu odredaba iz člana 19. Sporazuma

DOGOVORILI SU SE KAKO SLIJEDI:

Član 1.
(Nadležni organi i tačke kontakta)

(1) U skladu sa odredbama čl. 19. stav (1), tačka a), sljedeći organi su nadležni za primanje, podnošenje i obradu Zahtjeva za readmisiju, kao i zahtjeva za tranzit u skladu sa članovima 7. i 14. Sporazuma.

a) Za Bosnu i Hercegovinu:

1. za državljane Bosne i Hercegovine:

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine

Sektor za imigraciju

Trg Bosne i Hercegovine 1

71000 Sarajevo

Tel.: +387 33 492 477

Faks: +387 33 492 794

e-mail: readmisija@msb.gov.ba
2. Za državljane Republike Italije, državljane trećih zemalja, lica bez državljanstva i tranzit kroz Bosnu i Hercegovinu

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine

Služba za poslove sa strancima

Pijačna broj 6

71000 Sarajevo

Tel.: +387 33 772 952

Faks: +387 33 772 982

e-mail: readmisija@sps.gov.ba
b) Za Republiku Italiju:

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Sektor za javnu sigurnost

Centralna direkcija za imigraciju i graničnu policiju

Služba za imigracije

Via Tuscolana 1558

00173 Rome, Italy

Tel.: +39 06 46530898

+39 06 46530986

Faks: +39 06 46530994

+39 06 46530917

e-mail: servizioimmigrazione.dircentimm@interno.it

(2) Za Republiku Italiju, Questure della Repubblica (policijski organi na nivou pokrajina) navedeni u Aneksu 1, nadležni su za slanje zahtjeva za readmisiju i obavijesti o načinima transfera u skladu sa članovima 3. i 5. ovog Protokola.

(3) Obavljanje razgovora sa licem koje je predmet readmisije, u skladu sa članom 8. stav (3) i članom 9. stav (6) Sporazuma te izdavanje putnog dokumenta su u nadležnosti:

a) Za Bosnu i Hercegovinu:

Ambasada Bosne i Hercegovine u Rimu

Piazzale Clodio 12/int.17 - 00195 Roma

Tel.: +39 63 9742817

Faks: +39 63 9030567

E-mail: ambasciata@ambih.191.it

Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Milanu

Via Luigi Galvani 21

20 124 Milano

Tel: +39 02 66 98 28 26

Faks: +39 02 66 98 46 88

E-mail: gco.milano@mvp.gov.ba

b) Za Republiku Italiju:

Ambasada Italije u Sarajevu

Ulica Čekaluša 39 -71000 Sarajevo

Tel.: +387 33 203 959

+387 33 203 960

Faks: +387 33 659 368

E-mail: amb.sarajevo@esteri.it

(4) Nadležni organi iz stava (1) i (3) ovog člana odmah obavještavaju jedni druge putem diplomatskih kanala o bilo kakvoj promjeni na spisku nadležnih organa ili njihovih kontakt informacija.

Član 2.
(Granični prelazi)

(1) Readmisija i prihvat u tranzitu državljana Ugovornih strana i državljana trećih zemalja i lica bez državljanstva odvijaće se na sljedećim graničnim prelazima.

a) Za Bosnu i Hercegovinu:

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine:

Granična policija BiH

Operativni centar

Tel: +387 33 755 300

+387 33 755 301

Faks: +387 33 755 305

+387 33 755 306

E-mail: granpol@granpol.gov.ba

Međunarodni Aerodrom Sarajevo

Tel: +387 33 755 359

Faks: +387 33 755 360

E-mail: jgpasa@granpol.gov.ba

b) Za Republiku Italiju:

Međunarodni aerodrom u Rimu – Fiumicino

Ured Granične policije

Tel: +39 06 656101

+39 06 65610428

+39 06 65610436

Faks: +39 06 65610483

E-mail: polaria.front.fiumicino.rm@poliziadistato.it

Međunarodni aerodrom u Milanu - Malpensa

Ured Granične policije

Tel: +39 02 5858511

Faks: +39 02 58584553

+39 02 58584524

E-mail: frontpolaria.va@peceps.poliziadistato.it

(2) Ukoliko u pojedinačnim slučajevima bude potrebno, onda se za povrat i tranzit lica koja imaju nelegalan boravak mogu, dogovorom nadležnih organa Ugovornih strana iz člana 1. stav (1), biti određeni i drugi granični prelazi.

(3) Nadležni organi Ugovornih strana odmah obavještavaju jedni druge putem diplomatskih kanala o bilo kakvoj promjeni na spisku graničnih prelaza iz stava (1) ovog člana.

Član 3.
(Podnošenje i odgovor na zahtjev za readmisiju)

(1) Podnošenje zahtjeva za readmisiju u skladu sa članom 7. Sporazuma uslijeđuje slanjem obrasca, koji se nalazi u aneksu 6 Sporazuma. Nadležni organ Ugovorne strane podnosioca zahtjeva šalje obrazac putem elektronske pošte ili faksa nadležnom organu Ugovorne strane kojoj se podnosi zahtjev iz člana 1. stav (1) ovog Protokola. Izvještaj o poslanoj elektronskoj pošti ili faksu je dokaz dostave.

(2) Uz zahtjev za readmisiju upućen elektronskom poštom ili faksom, Ugovorna strana podnosilac zahtjeva dostavlja i dokumente navedene u aneksima od 1 do 5 Sporazuma te obrazac "Evropski obrazac za otiske prstiju" sa otiscima prstiju i fotografijom za lice za koje se podnosi zahtjev. Ukoliko se dostavljaju dokazi iz Aneksa 2, Aneksa 3, Aneksa 4 i Aneksa 5, isti moraju biti jasni i precizni, kako bi se mogli provjeriti i utvrditi da li postoji obaveza readmisije u Ugovornoj strani kojoj se podnosi zahtjev. Ako se uz zahtjev za readmisiju dostavljaju dokazi iz Aneksa 2, potrebno je u Aneksu 6, tačka F Sporazuma navesti kontakt i druge podatke o porodici i/ili poznanicima u zemlji Ugovornoj strani kojoj se podnosi zahtjev, ukoliko su isti poznati i raspoloživi Ugovornoj strani podnosiocu zahtjeva.

(3) Ugovorna strana kojoj se podnosi zahtjev šalje svoj odgovor nadležnom organu Ugovorne strane podnosioca zahtjeva za readmisiju elektronskom poštom ili faksom i to u roku utvrđenom članom 10. stav (2) ili (3) Sporazuma.

Član 4.
(Razgovor)

(1) Ako nijedan od dokumenata navedenih u aneksima 1, 2 i 5 Sporazuma ne može biti podnesen, Ugovorna strana podnosilac zahtjeva može podnijeti zahtjev za obavljanje razgovora nadležnom diplomatsko-konzularnom organu iz člana 1. stav (3) ovog Protokola, radi utvrđivanja državljanstva lica koje je predmet readmisije.

(2) Razgovor se obavlja, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od dana podnošenja zahtjeva za obavljanje razgovora, na prikladnoj lokaciji koja je dogovorena sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima.

(3) Ugovorna strana podnosilac zahtjeva navodi u Aneksu 6, Odjeljak F Sporazuma, broj i datum razgovora iz stava (2) ovog člana koji dostavlja u prilogu.

(4) Ako je rezultat razgovora koji se obavljao vezano za određivanje državljanstva pozitivan, predmetni razgovor će se smatrati jednim od dokumenata navedenim u aneksu 1 ili 2 Sporazuma.

Član 5.
(Primopredaja i načini transporta)

(1) Nakon prijema obavijesti o saglasnosti za readmisiju od Ugovorne strane kojoj se podnosi zahtjev, Ugovorna strana podnosilac zahtjeva dostavlja Ugovornoj strani kojoj se podnosi zahtjev pismenu obavijest, koje će sadržavati lične podatke o licu koje se vraća i transportu.

(2) Obavijest iz stava (1) ovog člana dostavlja se putem obrasca o primopredaji, koji je Aneks 2 ovog Protokola. Obrazac o primopredaji dostavlja se putem elektronske pošte ili faksa nadležnom organu Ugovorne strane kojoj se podnosi zahtjev, najkasnije tri radna dana prije datuma primopredaje.

(3) Ako je termin primopredaje odgođen od strane Ugovorne strane podnosioca zahtjeva zbog formalnih ili praktičnih prepreka, nadležni organ Ugovorne strane podnosioca zahtjeva je obavezan odmah o tome obavijestiti nadležni organ Ugovorne strane kojoj se podnosi zahtjev.

(4) U slučaju odgode termina primopredaje iz stava (3) ovog člana, nadležni organ Ugovorne strane podnosioca zahtjeva dužan je da obnovi obavijest o primopredaji u skladu sa stavom (2) ovog člana.

(5) Zbog izuzetnih razloga primopredaja može biti odgođena od strane Ugovorne strane kojoj se podnosi zahtjev. U tom slučaju, nadležni organ Ugovorne strane kojoj se podnosi zahtjev je dužan o tome odmah obavijestiti nadležni organ Ugovorne strane podnosioca zahtjeva, sa prijedlogom novog termina primopredaje.

Član 6.
(Readmisija lica koja je uslijedila greškom)

Ukoliko Ugovorna strana podnosilac zahtjeva na zahtjev Ugovorne strane kojoj se podnosi zahtjev ponovo preuzme nazad lice koje je predmet readmisije, jer je za isto naknadno utvrđeno, da nisu postojali preduslovi za povrat, onda se sva dokumentacija, koja se na to lice odnosi mora vratiti Ugovornoj strani podnosiocu zahtjeva.

Član 7.
(Zahtjev za tranzit)

(1) Dodatno uz tačke navedene u članu 14. stav (1) Sporazuma, u slučaju potrebe zahtjev za tranzit treba da sadrži i slijedeće:

a) informacije o posebnim potrebama vezanim za medicinsku njegu ili njegu starijih lica, zbog bolesti ili starosti lica u tranzitu;

b) informacije o eventualnoj potrebi posebnih mjera sigurnosti ili zaštite.

(2) Prethodno navedene informacije potrebno je unijeti u odjeljak C ("Napomene") obrasca Zahtjeva za tranzit (Aneks 7 Sporazuma).

(3) U skladu sa članom 13. i 14. Sporazuma, Ugovorne strane su se dogovorile kako slijedi:

a) Zahtjev za tranzit podnosi se nadležnom organu Ugovorne strane kojoj se podnosi zahtjev, iz člana 1. ovog Protokola putem elektronske pošte ili faksom, najmanje 8 kalendarskih dana prije planiranog tranzita.

b) Nadležni organ Ugovorne strane kojoj se podnosi zahtjev obavezan je odgovoriti putem elektronske pošte ili faksom, u roku od 5 kalendarskih dana nakon prijema zahtjeva za tranzit. Nadležni organ je isto tako obavezan navesti i da li pristaje na tranzit, planirano vrijeme tranzita, naznačenu tačku graničnog prelaza, način transporta i korištenje pratilaca.

c) Ukoliko Ugovorna strana podnosilac zahtjeva smatra neophodnim da zatraži pomoć od nadležnog organa Ugovorne strane kojoj se podnosi zahtjev, za određenu operaciju tranzita, to mora biti naznačeno na obrascu zahtjeva za transfer (Aneks 7 Sporazuma). Nadležni organ Ugovorne strane kojoj se podnosi zahtjev je obavezan potvrditi da li je u mogućnosti osigurati traženu pomoć.

d) Ako se lice koje je predmet tranzita transportuje zrakom i pod pratnjom, nadležni organ Ugovorne strane kojoj se podnosi zahtjev maksimalno se angažira da organizira i pruži pomoć tokom aktivnosti transfera iz člana 14. stav (4) Sporazuma. Osoblju Ugovorne strane kojoj se podnosi zahtjev pomoć pruža osoblje za pratnju iz Ugovorne strane podnosioca zahtjeva.

(4) Ugovorna strana podnosilac zahtjeva obavezuje se da vrati lice koje je predmet tranzita, shodno članu 13. stav (4) Sporazuma, i to bez odlaganja, ukoliko je:

a) odbijena ili povučena saglasnost za tranzit shodno članu 13. stav (3) Sporazuma, ili

b) lice koje je predmet tranzita ilegalno ušlo na teritoriju Ugovorne strane kojoj se podnosi zahtjev, ili

c) odbijen transfer ili readmisija lica kojeg treba da prihvati druga država tranzita ili odredišta, ili

d) tranzit ne može biti odobren po nekim drugim osnovama koje je potrebno da navede Ugovorna strana kojoj se podnosi zahtjev.

Član 8.
(Načini povrata i tranzita lica pod pratnjom)

U skladu sa članom 19. stav (1), tačka b) Sporazuma, Ugovorne strane pristaju na uslove koji se odnose na transfer sa pratnjom ili tranzit na njihovim teritorijama, kako slijedi:

a) Pratnja će biti odgovorna za praćenje lica u readmisiji i njihov transfer do predstavnika nadležnog organa države odredišta.

b) Pratnja će obavljati svoje poslove i zadatke, nenaoružana i u civilnom odijelu. Pratnja mora posjedovati dokumente kojima se dokazuje da su readmisija ili tranzit odobreni od Ugovorne strane kojoj se podnosi zahtjev. Pratnja će također morati u svakom momentu pružiti službene identifikacijske dokumente.

c) Ugovorna strana kojoj se podnosi zahtjev osiguraće pratnju i pomoć angažovanjem vlastitih pripadnika, ovlaštenih da obavljaju tu vrstu poslova.

d) Za vrijeme izvršavanja procedure readmisije ili tranzita, ovlaštenja osoblja pratnje se ograničavaju na samoodbranu. Osim toga, službenici pratnje mogu poduzeti razumne i proporcionalne mjere kao odgovor na neposredan i ozbiljan rizik, kako bi spriječili lice u readmisiji ili tranzitu, da pobjegne, da povrijedi sebe ili druge ili da izazove oštećenje imovine. U svakom slučaju, osoblje pratnje poštuje zakon Ugovorne strane kojoj se podnosi zahtjev.

e) Pratnja će biti odgovorna za nošenje putne isprave i drugih potvrda ili podataka koji se odnose na lice u readmisiji ili trazitu, kao i za njihovo predavanje predstavniku nadležnog organa države odredišta.

f) Pratnja ne smije napustiti dogovorenu lokaciju transfera prije izvršenja transfera lica u readmisiji ili trazitu.

g) Nadležni organi Ugovorne strane podnosioca zahtjeva informiraju nadležne organe Ugovorne strane koja podnosi zahtjev o bilo kakvim mogućim incidentima koji se dešavaju za vrijeme postupka readmisije ili tranzita.

Član 9.
(Troškovi)

(1) Mogući troškovi nastali kod Ugovorne strane kojoj se podnosi zahtjev u vezi sa readmisijom ili tranzitom, a koje, u skladu sa članom 15. Sporazuma treba da snosi Ugovorna strana koja podnosi zahtjev, izmiruje Ugovorna strana koja podnosi zahtjev putem bankovne doznake u Eurima, u roku od 30 dana po prijemu odgovarajućeg računa u skladu sa nacionalnim administrativnim i budžetskim procedurama.

(2) U slučaju da je prema članu 12. Sporazuma došlo do readmisije koja je uslijedila greškom, onda je Ugovorna strana podnosilac zahtjeva obavezna da snosi troškove koje je prouzrokovala Ugovornoj strani kojoj se podnosi zahtjev te troškove ponovnog povratka predmetnog lica, pod uslovom da Ugovorna strana kojoj se podnosi zahtjev dostavi obrazloženje o neispunjavanju uslova utvrđenih članovima 2. do 5. Sporazuma i raspoložive informacije vezane za identitet i državljanstvo predmetnog lica.

(3) U cilju implementacije ovog člana, nadležni organi Ugovornih strana iz člana 1. ovog Protokola će se bez odlaganja informirati diplomatskim putem o bankovnim računima i drugim vezanim detaljima.

(4) U slučaju izmjena bankovnog računa i drugih detalja, nadležni organi Ugovornih strana iz člana 1. ovog Protokola o istome odmah šalju obavijest putem diplomatskih kanala.

Član 10.
(Konsultacije eksperata)

Ugovorne strane prema potrebi mogu organizirati bilateralne razgovore/konsultacije eksperata o provođenju Sporazuma i ovog Protokola.

Član 11.
(Jezik komunikacije)

Za obavljanje procedura vezanih za Sporazum i ovaj Protokol, Ugovorne strane koriste engleski jezik.

Član 12.
(Veza sa drugim ugovorima)

Ovaj Protokol neće imati uticaja na prava, obaveze i odgovornosti Ugovornih strana koje proizlaze iz drugih međunarodnih ugovora.

Član 13.
(Izmjene i dopune)

Ovaj Protokol može biti izmijenjen i dopunjen uz uzajamni sporazum između Ugovornih strana. Takve izmjene i dopune će se inicirati u pisanoj formi preko diplomatskih kanala i stupaju na snagu u skladu sa procedurama propisanim u članu 14. ovog protokola.

Član 14.
(Stupanje na snagu, trajanje i prestanak važenja)

(1) Ovaj Protokol stupa na snagu prvi dan nakon što se o istome obavijesti Zajednički komitet za readmisiju iz člana 18. Sporazuma. Ta obavijest se upućuje odmah nakon što su se Ugovorne strane međusobno obavijestile o ispunjavanju internih zakonskih procedura koje su neophodne kao izraz pristanka na obavezujući karakter Protokola.

(2) U skladu sa članom 19. stav (2) Sporazuma, Italijanska strana će o istome obavijestiti Zajednički komitet za readmisiju podnošenjem kopije ovog Protokola.

(3) Ovaj Protokol prestaje važiti u istom momentu kada i Sporazum.

(4) Ovaj Protokol može se otkazati u svakom trenutku, i to diplomatskim putem u pisanoj formi. U tom slučaju on stupa van snage tri mjeseca nakon dana prijema obavijesti u pisanoj formi.

Zaključeno u Trstu, dana 24. oktobra 2017.godine, u dva orginalna primjerka, svaki na službenim jezicima Bosne i Hercegovine (bosanski, hrvatski, srpski), na italijanskom jeziku i na engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako autentični. U slučaju neslaganja u tumačenju, mjerodavan je engleski jezik.

Za Vijeće ministara

Za Vladu

Bosne i Hercegovine

Republike Italije

Dragan Mektić, ministar sigurnosti

Marco Minniti, ministar unutrašnjih poslova

 

 

 Član 3.


Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-1465-66/18
19. aprila 2018.godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Bakir Izetbegović, s. r.Aneks 1 

Kvesture

Službene e-mail adrese

1

AGRIGENTO

immig.quest.ag@pecps.poliziadistato.it

2

ALESSANDRIA

immig.quest.al@pecps.poliziadistato.it

3

ANCONA

immig.quest.an@pecps.poliziadistato.it

4

AOSTA

immig.quest.ao@pecps.poliziadistato.it

5

AREZZO

immig.quest.ar@pecps.poliziadistato.it

6

ASCOLI PICENO

immig.quest.ap@pecps.poliziadistato.it

7

ASTI

immig.quest.at@pecps.poliziadistato.it

8

AVELLINO

immig.quest.av@pecps.poliziadistato.it

9

BARI

immig.quest.ba@pecps.poliziadistato.it

10

BELLUNO

immig.quest.bl@pecps.poliziadistato.it

11

BENEVENTO

immig.quest.bn@pecps.poliziadistato.it

12

BERGAMO

immig.quest.bg@pecps.poliziadistato.it

13

BIELLA

immig.quest.bi@pecps.poliziadistato.it

14

BOLOGNA

immig.quest.bo@pecps.poliziadistato.it

15

BOLZANO

immig.quest.bz@pecps.poliziadistato.it

16

BRESCIA

immig.quest.bs@pecps.poliziadistato.it

17

BRINDISI

immig.quest.br@pecps.poliziadistato.it

18

CAGLIARI

immig.quest.ca@pecps.poliziadistato.it

19

CALTANISSETTA

immig.quest.cl@pecps.poliziadistato.it

20

CAMPOBASSO

immig.quest.cb@pecps.poliziadistato.it

21

CASERTA

immig.quest.ce@pecps.poliziadistato.it

22

CATANIA

immig.quest.ct@pecps.poliziadistato.it

23

CATANZARO

immig.quest.cz@pecps.poliziadistato.it

24

CHIETI

immig.quest.ch@pecps.poliziadistato.it

25

COMO

immig.quest.co@pecps.poliziadistato.it

26

COSENZA

immig.quest.cs@pecps.poliziadistato.it

27

CREMONA

immig.quest.cr@pecps.poliziadistato.it

28

CROTONE

immig.quest.kr@pecps.poliziadistato.it

29

CUNEO

immig.quest.cn@pecps.poliziadistato.it

30

ENNA

immig.quest.en@pecps.poliziadistato.it

31

FERRARA

immig.quest.fe@pecps.poliziadistato.it

32

FIRENZE

immig.quest.fi@pecps.poliziadistato.it

33

FOGGIA

immig.quest.fg@pecps.poliziadistato.it

34

FORLI'-CESENA

immig.quest.fc@pecps.poliziadistato.it

35

FROSINONE

immig.quest.fr@pecps.poliziadistato.it

36

GENOVA

immig.quest.ge@pecps.poliziadistato.it

37

GORIZIA

immig.quest.go@pecps.poliziadistato.it

38

GROSSETO

immig.quest.gr@pecps.poliziadistato.it

39

IMPERIA

immig.quest.im@pecps.poliziadistato.it

40

ISERNIA

immig.quest.is@pecps.poliziadistato.it

41

LA SPEZIA

immigrazione.sp@pecps.poliziadistato.it

42

L'AQUILA

immig.quest.aq@pecps.poliziadistato.it

43

LATINA

immig.quest.lt@pecps.poliziadistato.it

44

LECCE

immig.quest.le@pecps.poliziadistato.it

45

LECCO

immig.quest.lc@pecps.poliziadistato.it

46

LIVORNO

immig.quest.li@pecps.poliziadistato.it

47

LODI

immig.quest.lo@pecps.poliziadistato.it

48

LUCCA

immig.quest.lu@pecps.poliziadistato.it

49

MACERATA

immig.quest.mc@pecps.poliziadistato.it

50

MANTOVA

immig.quest.mn@pecps.poliziadistato.it

51

MASSA CARRARA

immig.quest.ms@pecps.poliziadistato.it

52

MATERA

immig.quest.mt@pecps.poliziadistato.it

53

MESSINA

immig.quest.me@pecps.poliziadistato.it

54

MILANO

mmig.quest.mi@pecps.poliziadistato.it

55

MODENA

immig.quest.mo@pecps.poliziadistato.it

56

NAPOLI

immig.quest.na@pecps.poliziadistato.it

57

NOVARA

immig.quest.no@pecps.poliziadistato.it

58

NUORO

immig.quest.nu@pecps.poliziadistato.it

59

ORISTANO

immig.quest.or@pecps.poliziadistato.it

60

PADOVA

immig.quest.pd@pecps.poliziadistato.it

61

PALERMO

immig.quest.pa@pecps.poliziadistato.it

62

PARMA

immig.quest.pr@pecps.poliziadistato.it

63

PAVIA

immig.quest.pv@pecps.poliziadistato.it

64

PERUGIA

immig.quest.pg@pecps.poliziadistato.it

65

PESARO-URBINO

immig.quest.pu@pecps.poliziadistato.it

66

PESCARA

immig.quest.pe@pecps.poliziadistato.it

67

PIACENZA

immig.quest.pc@pecps.poliziadistato.it

68

PISA

immig.quest.pi@pecps.poliziadistato.it

69

PISTOIA

immig.quest.pt@pecps.poliziadistato.it

70

PORDENONE

immig.quest.pn@pecps.poliziadistato.it

71

POTENZA

immig.quest.pz@pecps.poliziadistato.it

72

PRATO

immig.quest.po@pecps.poliziadistato.it

73

RAGUSA

immig.quest.rg@pecps.poliziadistato.it

74

RAVENNA

immig.quest.ra@pecps.poliziadistato.it

75

REGGIO CALABRIA

immig.quest.rc@pecps.poliziadistato.it

76

REGGIO EMILIA

immig.quest.re@pecps.poliziadistato.it

77

RIETI

immig.quest.ri@pecps.poliziadistato.it

78

RIMINI

immig.quest.rn@pecps.poliziadistato.it

79

ROMA

immigrazione.segreteria.rm@poliziadistato.it

80

ROVIGO

immig.quest.ro@pecps.poliziadistato.it

81

SALERNO

immig.quest.sa@pecps.poliziadistato.it

82

SASSARI

immig.quest.ss@pecps.poliziadistato.it

83

SAVONA

immig.quest.sv@pecps.poliziadistato.it

84

SIENA

immig.quest.si@pecps.poliziadistato.it

85

SIRACUSA

immig.quest.sr@pecps.poliziadistato.it

86

SONDRIO

immig.quest.so@pecps.poliziadistato.it

87

TARANTO

immig.quest.ta@pecps.poliziadistato.it

88

TERAMO

immig.quest.te@pecps.poliziadistato.it

89

TERNI

immig.quest.tr@pecps.poliziadistato.it

90

TORINO

immig.quest.to@pecps.poliziadistato.it

91

TRAPANI

immig.quest.tp@pecps.poliziadistato.it

92

TRENTO

immig.quest.tn@pecps.poliziadistato.it

93

TREVISO

immig.quest.tv@pecps.poliziadistato.it

94

TRIESTE

immigrazione.ts@poliziadistato.it

95

UDINE

immig.quest.ud@pecps.poliziadistato.it

96

VARESE

immig.quest.va@pecps.poliziadistato.it

97

VENEZIA

immig.quest.ve@pecps.poliziadistato.it

98

VERBANIA-CUSIO-OSSOLA

immig.quest.vb@pecps.poliziadistato.it

99

VERCELLI

immig.quest.vc@pecps.poliziadistato.it

100

VERONA

immig.quest.vr@pecps.poliziadistato.it

101

VIBO VALENTIA

immig.quest.vv@pecps.poliziadistato.it

102

VICENZA

immig.quest.vi@pecps.poliziadistato.it

103

VITERBO

immig.quest.vt@pecps.poliziadistato.it

 
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!