Službeni glasnik BiH, broj 17/19

Na osnovu člana 15. stav (1) Zakona o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 41/16) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 164. sjednici održanoj 22.1.2019. godine, donijelo je


ODLUKU


O UTVRĐIVANJU MINIMUMA PROCESA RADA ZA VRIJEME TRAJANJA ŠTRAJKA U INSTITUTU ZA NESTALE OSOBE BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet)

Ovom Odlukom utvrđuje se minimum procesa rada u Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Institut), za vrijeme trajanja štrajka zaposlenih u Institutu.

Član 2.
(Pravo na organiziranje štrajka)

Zaposleni u Institutu mogu organizirati štrajk u skladu sa Zakonom o štrajku u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 41/16), na način koji neće ugroziti javni interes, opću sigurnost, sigurnost lica i imovine, kao i samo funkcioniranje Instituta.

Član 3.
(Minimum procesa rada)

Minimum procesa rada u Institutu za vrijeme trajanja štrajka ostvaruje se u obimu do 20% kadrovskih kapaciteta Instituta.

Član 4.
(Osiguravanje minimuma procesa rada po organizacionim jedinicama Instituta)

Minimum procesa rada za vrijeme štrajka u Institutu po organizacionim jedinicama obuhvata:

a) u Kabinetu Kolegija direktora:

1) podrška radu članova Kolegija direktora obavljajući stručne i administrativno-tehničke zadatke, uključujući i evidenciju svih aktivnosti Kolegija direktora, stručnu i tehničku podršku za sastanke koji su u funkciji rukovođenja Institutom;

2) protokolarni poslovi u vezi sa realizacijom programa aktivnosti Kolegija direktora, prijem pošte, vođenje evidencije o povjerljivim i strogo povjerljivim dokumentima;

3) nadzor i realizacija redovnih i vanrednih provjera finansijskog poslovanja i načina trošenja budžeta Instituta;

4) pripremanje i provođenje aktivnosti vezanih za odnose sa javnošću i sredstvima javnog informiranja.

b) u Sektoru za traženje, ekshumaciju i identifikaciju:

1) osigurati nesmetano odvijanje procesa prikupljanja informacija o lokacijama pojedinačnih ili masovnih grobnica, kao i procesa ekshumacija i identifikacija nestalih osoba, u skladu sa usvojenim planovima rada.

c) u Sektoru centralne evidencije nestalih:

1) osigurati nesmetano izdavanje potvrda o statusu nestalih osoba;

2) održavanje računarske mreže, održavanje sistemskog softvera, održavanje aplikativnog softvera, održavanje komunikacijske opreme i komunikacijskih instalacija u Institutu.

d) u Sektoru za opće, pravne i finansijske poslove

1) obavljanje pravnih i kadrovskih poslova i poslova koji proističu iz radno-pravnog statusa zaposlenih;

2) vođenje finansijskih i materijalnih evidencija, kao i blagajne;

3) poslove finansijskog upravljanja i računovodstva Instituta, likvidature i finansijsko-materijalne operative na plaćanju roba i usluga za potrebe Instituta, obradu i obračun plaća i isplatu naknada, provođenje procedura javnih nabavki i druge poslove u vezi sa materijalno-finansijskim osiguranjem rada Instituta;

4) poslovi prijema i otpreme pošte sa prilozima.

Član 5.
(Odluka o raspoređivanju zaposlenih u Institutu u slučaju štrajka)

(1) Ukoliko do početka štrajka ne dođe do rješavanja spora mirnim putem, zaposlene koji su dužni raditi za vrijeme štrajka radi osiguravanja minimuma procesa rada, određuje Kolegij direktora, posebnom odlukom.

(2) Kolegij direktora ne može odrediti članove štrajkačkog odbora da rade u smislu stava (1) ovog člana, bez suglasnosti štrajkačkog odbora.

(3) Za vrijeme trajanja štrajka, organizatori štrajka su dužni da surađuju sa Kolegijem direktora.

Član 6.
(Provođenje Odluke)

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Institut.

Član 7.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 18/19
22. januara 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!