Službeni glasnik BiH, broj 54/18

Na osnovu člana 17. i člana 22. stav 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07, 24/08), a u vezi sa Zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, sa 145. sjednice, održane 05. juna 2018. godine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 145. sjednici, održanoj 05. juna 2018. godine, donijelo je


ODLUKU


O FORMIRANJU TIJELA ZA NADZOR NAD PROVEDBOM STRATEGIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTAVANJE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom formira se Tijelo za nadzor nad provedbom Strategije Bosne i Hercegovine za sprječavanje širenja oružja za masovno uništavanje (u daljem tekstu: Tijelo za nadzor), te uređuju njegove nadležnosti i način rada.

Član 2.
(Upotreba muškog i ženskog roda)

Izrazi koji su, radi preglednosti u ovoj Odluci, dati u jednom gramatičkom rodu se bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene.

Član 3.
(Sastav)

(1) Za članove Tijela za nadzor imenuju se:

a) Amira Arifović-Harms, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, predsjedavajuća;

b) Ermin Pešto, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, član;

c) Denis Selimović, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, član;

d) Gordana Banjac, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, član;

e) Draženka Malićbegović, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, član;

f) Vlatko Drmić, Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, član;

g) Dragan Dragić, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, član;

h) Vildana Hajdarević, Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine, član;

i) Krunoslav Šaravanja, Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, član;

j) Violeta Mandić, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, član;

k) Mustafa Zec, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, član;

l) Senad Muslić, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, član;

m) Dragan Grmuša, Vlada Republike Srpske, član;

n) Neda Blagojević, Vlada Republike Srpske, član;

o) Goran Gajić, Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, član.

(2) Za zamjenske članove Tijela za nadzor imenuju se:

a) Vesna Tomić, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine;

b) Mario Janeček, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine;

c) Ana Bajo, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine;

d) Damir Karahodžić, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine;

e) Dušan Kojić, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine;

f) Slađana Škrba, Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine;

g) Aladin Čataković, Uprava za indirektno oporezivanje;

h) Vesna Lipničević, Obavještajno-sigurnosna agencija;

i) Sanjin Pandžić, Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost;

j) Dubravko Čampara, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine;

k) Muhamed Orhanović, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine;

l) Semin Rizvan, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine;

m) Daliborka Kalabić, Vlada Republike Srpske;

n) Jovana Vučković, Vlada Republike Srpske;

o) Muhamed Gibić, Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

(3) Administrativno-tehničke poslove za potrebe Tijela za nadzor će obavljati sekretar-predstavnik Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

(4) Ukoliko imenovani predstavnik jedne od institucija navedenih u stavu (1) ovog člana nije u mogućnosti obavljati dužnost u Tijelu za nadzor, institucija ili agencija koju predstavlja je dužna, u roku od deset dana, dostaviti Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine prijedlog za imenovanje novog predstavnika.

Član 4.
(Zadaci Tijela za nadzor)

Tijelo za nadzor se uspostavlja kao privremeno, međuresorno i stručno tijelo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine nadležno za:
a) osiguranje i nadzor nad izradom akcionih planova za provedbu Strategije Bosne i Hercegovine za sprječavanje širenja oružja za masovno uništavanje (u daljem tekstu: Strategija);

b) koordinaciju provedbe aktivnosti utvrđenih Strategijom i akcionim planovima;

c) predlaganje revidiranja Strategije i akcionih planova, u skladu sa ukazanim potrebama i

d) dostavljanje godišnjih i konačnog izvještaja o provedbi Strategije Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Član 5.
(Poslovnik o radu)

(1) Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine će najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke sazvati prvi sastanak Tijela za nadzor.

(2) Tijelo za nadzor će na svom prvom sastanku donijeti Poslovnik o radu.

(3) Poslovnikom o radu regulisat će se način rada i odlučivanja, prava i obaveze, kao i druga pitanja od značaja za rad Tijela za nadzor.

(4) Tijelo za nadzor može, ako ocijeni potrebnim, pozvati na svoje sastanke i predstavnike drugih institucija i agencija.

Član 6.
(Mandat Tijela za nadzor)

Mandat Tijela za nadzor je vezan za period važenja Strategije, odnosno traje do 31. decembra 2022. godine.

Član 7.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 117/18
05. juna 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!