Međunarodni ugovori, broj 4/18

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-332/18 od 7. marta 2018. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 46. redovnoj sjednici, održanoj 19. aprila 2018. godine, donijelo


Potpoglavlje 4: Finansijske ispravke i povrat koji vrše zemlje učesnice


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANJU ZA INTERREG V-B JADRANSKO-JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SARADNJE CCI 2014TC16M4TN002, IZMEĐU EVROPSKE UNIJE KOJU PREDSTAVLJA EVROPSKA KOMISIJA, BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I ITALIJE, KOJU PREDSTAVLJA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, UPRAVLJAČKO TIJELO TRANSNACIONALNOG PROGRAMA SARADNJE "INTERREG V-B JADRANSKO-JONSKI (ADRION)"


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum o finansiranju za program Interreg V-B Jadransko-jonski program transnacionalne saradnje CCI2014TC16M4TN002 između Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija, Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Italije, koju predstavlja Regione Emilia-Romagna, upravljačko tijelo transnacionalnog programa saradnje "Interreg V-B Jadransko-jonski (ADRION)", potpisan 27. jula 2017. godine u Briselu, 31. augusta 2017. godine u Sarajevu i 16. oktobra 2017. godine u Bolonji, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma u prijevodu glasi:

Ref.Ares(2017)3775207-27/07/2017.

SPORAZUM O FINANSIRANJU ZA INTERREG V-B JADRANSKO-JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SARADNJE CCI 2014TC16M4TN002 POSEBNI USLOVI


Evropska komisija, u daljnjem tekstu "Komisija", koja djeluje u ime Evropske unije, u daljnjem tekstu "Unija",

kao prva ugovorna strana,

Bosna i Hercegovina, u daljnjem tekstu "Korisnik IPA II programa", koju predstavlja Direkcija za evropske integracije pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine,

kao druga ugovorna strana, i

Republika Italija, u daljnjem tekstu "Italija" koju predstavlja region Emilia-Romagna, Upravljačko tijelo "Interreg V-B Jadransko-jonskog transnacionalnog programa saradnje (ADRION)",

kao treća ugovorna strana,

usaglasile su sljedeće:

Član 1 - Program


(1) Unija pristaje da finansira, a Bosna i Hercegovina prihvaća finansiranje sljedećeg transnacionalnog programa saradnje definiranog u Dodatku I i odobrenog Provedbenom odlukom Komisije C(2015) 7147 od 20. oktobra 2015. godine, ispravljenom Korigendum C(2017) 12529 od 01. marta 2017. godine:

"Interreg V-B Jadransko-jonski program transnacionalne saradnje"

CCI: 2014TC16M4TN002

u daljnjem tekstu "Program".

(2) Program se finansira iz budžeta Unije u skladu sa sljedećim osnovnim dokumentima:

Uredba (EU) br. 1303/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća od 17. 12. 2013. godine kojom se definiraju zajedničke odredbe o Evropskom fondu za regionalni razvoj, Evropskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Evropskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Evropskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, kao i opće odredbe o Evropskom fondu za regionalni razvoj, Evropskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Evropskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i kojom se ukida Uredba Vijeća (EC) br. 1083/2006 1 (Uredba o zajedničkim odredbama, "CPR") i naknadno usvojenim dokumentima;

Uredba (EU) br. 1299/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća od 17.12.2013. godine o posebnim odredbama za potporu iz Evropskog fonda za regionalni razvoj cilju Evropske teritorijalne saradnje 2 ("ETC uredba") i naknadno usvojenim dokumentima;

Član 9(3) Uredbe (EU) br. 231/2014 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11.03.2014. godine kojom se uspostavlja Instrument pretpristupne pomoći (IPA II) 3 ("IPA II uredba", "IPA II");

(3) Ukupni procijenjeni troškovi Programa su 117.918.198 EUR, dok je maksimalni doprinos Unije za Program, u okviru IPA II programa 15.688.887 EUR, kao doprinos iz budžetske pozicije 4.

Doprinos Unije dijeli se na godišnje obaveze u skladu s Dodatkom I ovom sporazumu o finansiranju. Ovaj sporazum se ne može tumačiti kao da implicira finansijsku obavezu Unije u vezi s iznosima koji još nisu odobreni usvajanjem budžeta EU-a. Komisija pismenim putem obavještava upravljačko tijelo o usvajanju svake godišnje finansijske obaveze navedene u Dodatku II.

Program zahtijeva finansijske doprinose i korisnika IPA II programa i Unije. Analiza troškova odnosnih finansijskih doprinosa data je u Dodatku III.

Član 2 - Period izvršenja i period kvalificiranosti

(1) Period izvršenja ovog sporazuma o finansiranju počinje stupanjem na snagu ovog sporazuma o finansiranju i završava 12 godina nakon tog datuma.

(2) U Bosni i Hercegovini, izdaci su kvalificirani za finansiranje sredstvima Evropskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) 4 ako ih snosi Korisnik i ako ih je platio između 01.01.2014. i 31.12.2023. godine.

Član 3 - Tumačenje


(1) Odredbe ovog sporazuma i njegovih Dodataka tumače se kao da dopunjuju odredbe regulatornog okvira definiranog u članu 1.

(2) U slučaju suprotnosti između odredbi Posebnih uslova ovog sporazuma i njegovih Dodataka, a naročito odredbi u Dodatku IV ("Opći uslovi"), mjerodavne su odredbe sadržane u Posebnim uslovima.

U slučaju suprotnosti između odredbi ovog sporazuma i odredbi osnovnih dokumenata pobrojanih u članu 1(2) ili naknadno usvojenih dokumenata, mjerodavne su odredbe sadržane u regulatornom okviru, a ovaj sporazum se mijenja ili ispravlja u skladu s članom 73. Općih uslova.

(3) Zavisno od bilo koje izričito suprotne odredbe u ovom sporazumu, izrazi korišteni u ovom sporazumu imaju isto značenje koje im je dodijeljeno u osnovnim dokumentima pobrojanim u članu 1(2).

(4) Zavisno od bilo koje izričito suprotne odredbe u ovom sporazumu, reference na ovaj sporazum su reference na Sporazum koji može biti izmijenjen, dopunjen ili zamijenjen.

(5) Bilo koja referenca u ovom sporazumu i njegovim dodacima na instrumente Evropske unije jeste referenca na instrumente koji mogu biti izmijenjeni, dopunjeni ili zamijenjeni.

(6) Naslovi u ovom sporazumu i njegovim dodacima nemaju nikakvu pravnu važnost i ne utječu na tumačenje Sporazuma.

Član 4 - Djelimično nevaženje i nenamjerne pravne praznine

Ako odredba ovog sporazuma jeste ili postane nevažeća, ili ako ovaj sporazum sadrži nenamjerne pravne praznine, to neće utjecati na druge odredbe ovog sporazuma.

U skladu s članom 73. Općih uslova, Strane u Sporazumu će zamijeniti svaku nevažeću odredbu ili ispuniti svaku nenamjernu pravnu prazninu važećom odredbom koja u najvećoj mogućoj mjeri odgovara svrsi i namjeri nevažeće odredbe.

Član 5 - Adrese i korespondencija

Sva korespondencija koja se odnosi na provedbu ovog sporazuma o finansiranju je u pismenoj formi, izričito se odnosi na Program definiran u članu (1) i upućuje se na sljedeće adrese:

(a) Za Komisiju:

Generalna direkcija za regionalnu i urbanu politiku

B-1049 Brisel, Belgija

E-mail: REGIO-TRANSNATIONAL-AND-INTERREGIONAL-COOPERATION@ec.europa.eu

(b) Za Bosnu i Hercegovinu:

Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Trg BiH 3/18

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

E-mail: kabinet.dei@dei.gov.ba

(c) Za Italiju:

Region Emilia-Romagna

Upravljačko tijelo transnacionalnog V-B Jadransko-jonskog programa

Viale Aldo Moro, 18 - 40127 Bolonja, Italija

MAadrion@Regione.Emilia-Romagna.it

Član 6 - Okvirni sporazum u okviru IPA II programa

U skladu s članom 8(6) Okvirnog sporazuma između Evropske komisije i Bosne i Hercegovine o aranžmanima za provedbu finansijske pomoći Unije Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) koji je stupio na snagu 24. 08. 2015. godine (u daljnjem tekstu: "Okvirni sporazum"), pravila za provedbu Programa definiraju se u ovom sporazumu o finansiranju. Prema tome, Program se provodi u skladu s odredbama ovog sporazuma o finansiranju između Evropske komisije i Bosne i Hercegovine.

Ovaj sporazum o finansiranju dopunjuje se odredbama Okvirnog sporazuma, naročito kada ovaj sporazum o finansiranju ne sadrži izričite odredbe o datom pitanju.

U slučaju suprotnosti između odredbi ovog sporazuma o finansiranju s jedne strane i odredbi Okvirnog sporazuma, mjerodavan je ovaj sporazum o finansiranju.

Član 7 - Dodaci


Ovaj sporazum o finansiranju se sastoji od:

(a) Ovih posebnih uslova;

(b) Sljedećih dodataka koji čine sastavni dio Sporazuma:

i. Dodatak I: Interreg V-B Jadransko-jonski transnacionalni program saradnje;

ii. Dodatak II: finansijski plan (godišnje finansijske obaveze);

iii. Dodatak III: finansijski plan (finansijski doprinosi Unije i Korisnika IPA II programa po prioritetnim osnovicama), ispravljeno Ispravkom C(2017) 1529 01. marta 2017. godine;

iv. Dodatak IV: Opći uslovi.

Član 8 - Odredbe kojima se uspostavljaju uslovi provedbe važećeg programa u skladu s članom 26. ETC uredbe

Odredbe kojima se dopunjuje Dodatak IV:

(a) Kao dopuna člana 14 Dodatka IV, zemlje učesnice su odlučile da vodeći korisnik za rad na Programu može biti IPA II korisnik, kao što je definirano u poglavlju 4.9 Programa.

(b) Kao dopuna člana 23 Dodatka IV, a s obzirom na gornju granicu tehničke pomoći, i razmatrajući alokaciju tehničke pomoći odvojeno za budžetsku poziciju 1b (Ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija) i 4 (Globalna Evropa) (IPA II), izdvajanje za tehničku pomoć u okviru IPA II je EUR 1.500.000, kako je predviđeno članom 23 za programe s ukupnom dodjelom koja ne prelazi EUR 50.000.000.

Član 9 - Odredbe kao prilog Dodatku IV

Odredbe kao prilog Dodatku IV:

(a) Kao prilog članu 12(2) Dodatka IV, zemlje članice koje učestvuju u Programu odlučile su primijeniti opciju (d);

(b) Kao prilog članu 33(1) Dodatka IV, Korisnik IPA II programa odlučio je koristiti Praktični vodič za procedure ugovaranja za aktivnosti izvan EU-a;

(c) Kao prilog članu 34(1) Dodatka IV, ovi posebni uslovi neće omogućiti učešće u pozivu za dostavljanje prijedloga subjektima koji nisu pravni subjekti;

(d) Kao prilog članu 34(5) Dodatka IV, kvalificiranost definirana u tom članu je dalje ograničena u smislu državljanstva, geografskog položaja ili prirode aplikanata pri čemu su takva ograničenja zahtijevana specifičnom prirodom i ciljevima djelovanja i pri čemu su neophodna za učinkovitu provedbu;

(e) Kao prilog članu 40(1) Dodatka IV, države članice koje učestvuju u Programu i Korisnik IPA II programa nisu ovlastile revizorsko tijelo da direktno vrši svoje funkcije na čitavoj teritoriji. One nisu definirale u kojim slučajevima revizorsko tijelo prati revizora države članice ili Korisnika IPA II programa;

(f) Kao prilog članu 41(2) Dodatka IV, Korisnik IPA II programa nije ovlastio revizorsko tijelo da direktno vrši funkcije definirane u članu 127 Uredbe (EU) br. 1303/2013 na čitavoj teriotriji obuhvaćenoj Programom saradnje;

(g) Kao prilog članu 44 Dodatka IV, državni IPA koordinator nije delegirao svoju upravljačku ulogu za koordiniranje učestvovanja Bosne i Hercegovine u Programu;

(h) Kao prilog članu 48 Dodatka IV, stopa sufinansiranja i maksimalni iznos pomoći iz ERDF-a po prioritetnoj osnovici, po doprinosu iz budžetske pozicije 1b i po doprinosu iz budžetske pozicije 4 (IPA II) definirane su kako je rečeno u Dodatku III.

(i) Kao prilog članu 56(3) Dodatka IV, metoda izabrana za ovaj program je ona navedena u tački b), druga opcija prvog podstava tog člana;

(j) Kao prilog članu 67(3) Dodatka IV, zemlje učesnice odlučile su da ne refundiraju iznos koji je neispravno isplaćen ako iznos koji treba refundirati korisnik, bez kamata, nije veći od 250 EUR doprinosa iz ERDF-a.

Član 10 - Dodatni bilateralni sporazum

Italija i Bosna i Hercegovina saglasne su da detaljni aranžmani između tih zemalja ne moraju biti dio ovog sporazuma o finansiranju u formi posebnog Dodatka budući da su sva pitanja dovoljno obuhvaćena Programom, Općim i Posebnim uslovima, Priručnikom za provedbu za korisnike, Priručnikom za tehničku pomoć, opisom upravljanja i sistema kontrole kao i svi daljnji posebni provedbeni dokumenti odobreni od strane Nadzornog odbora.

Ti aranžmani detaljno definiraju sva pravila kojima se uređuje odnos između upravljačkog tijela (uključujući tehnički sekretarijat), tijela za verifikaciju i revizorskog tijela Programa s odnosnim tijelima Korisnika IPA II programa.

Član 11 - Stupanje na snagu


Ovaj sporazum o finansiranju stupa na snagu onoga dana kada ga potpiše posljednja Strana u Sporazumu.

Ovaj sporazum o finansiranju sastavljen je u tri istovjetna primjerka na engleskom jeziku, od čega se jedan primjerak predaje Komisiji, jedan primjerak Bosni i Hercegovini i jedan primjerak Italiji.

Za Bosnu i Hercegovinu:

Za Komisiju:

Edin Dilberović

Marc Lemaître

Direktor,

GD za regionalnu i urbanu politiku

Direkcija za evropske integracije BiH

/svojeručni potpis nečitak/

Vijeće ministara

Brisel, 27. 07. 2017.

Sarajevo, 31/08/2017.

 

 Za Italiju:

Francesco Raphael Frieri

Generalni menadžer

Region Emilia-Romagna

Bologna, 16/10/2017

DODATAK I Ukupna finansijska izdvajanja iz ERDF-a i IPA II godišnje (u eurima)


Fond

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ukupno

ERDF

0,00

10.185.116,00

8.632.718,00

15.685.599,00

15.999.312,00

16.319.297,00

16.645.687,00

83.467.729,00

IPA

0,00

1.914.430,00

1.622.636,00

2.948.320,00

3.007.287,00

3.067.432,00

3.128.782,00

15.688.887,00

UKUPNO

0,00

12.099.546,00

10.255.354,00

18.633.919,00

19.006.599,00

19.386.729,00

19.774.469,00

99.156.616,00

 DODATAK II Ukupna finansijska izdvajanja za potporu iz ERDF-a i IPA II, i državno kofinansiranje za Program saradnje za svaku osu prioriteta (u EUR)


Prioritetna osa

Fond

Osnova za obračun potpore

Potpora Unije (a)

Državni dio

Indikativna podjela državnog dijela

Ukupno finansiranje (e) = (a) + (b)

Stopa kofinansiranja (f) = (a) / (e)

Doprinosi iz trećih zemalja

Doprinosi EIB-a

Unije

(b) = (c) + (d)

 

(Ukupno dozvoljeni trošak ili dozvoljeni javni trošak)

 

Državno javno finansiranje (c)

Državno privatno finansiranje (d)

1

ERDF

ukupno

16.693.547,00

2.946.736,00

2.356.736,00

590.000,00

19.640.283,00

85 %

0,00

IPA

ukupno

2.998.111,00

529.079,00

423.263,00

105.816,00

3.527.190,00

85 %

 

 0,00

2

ERDF

ukupno

38.395.155,00

6.775.616,00

6.098.054,00

677.562,00

45.170.771,00

85 %

0,00

IPA

ukupno

7.077.221,00

1.248.922,00

1.123.121,00

125.801,00

8.326.143,00

85 %

 

 0,00

3

ERDF

ukupno

15.024.191,00

2.651.328,00

2.121.062,00

530.266,00

17.675.519,00

85 %

0,00

IPA

ukupno

2.684.333,00

473.706,00

378.965,00

94.741,00

3.158.039,00

85 %

 

0,00 

4

ERDF

ukupno

8.346.773,00

1.472.960,00

1.472.960,00

0,00

9.819.733,00

85 %

0,00

IPA

ukupno

1.429.222,00

252.216,00

252.216,00

0,00

1.681.438,00

85 %

 

 0,00

5

ERDF

ukupno

5.008.063,00

2.146.313,00

2.146.313,00

0,00

7.154.376,00

70 %

0,00

IPA

ukupno

1.500.000,00

264.706,00

264.706,00

0,00

1.764.706,00

85 %

 

0,00 

UKUPNO

ERDF

 

83.467.729,00

15.992.953,00

14.195.125,00

1.797.828,00

99.460.682,00

83,92 %

0,00

IPA

 

15.688.887,00

2.768.629,00

2.442.271,00

326.358,00

18.457.516,00

85,00 %

 

 

Sve ukupno

 

99.156.616,00

18.761.582,00

16.637.396,00

2.124.186,00

117.918.198,00

84,09 %

0,00

 DODATAK IV - OPĆI USLOVI Preambula


(1) U skladu s članom 9(3) Uredbe o uspostavi IPA II, tamo gdje je to prikladno, program IPA II može doprinijeti međudržavnim programima saradnje ili mjerama koje su uspostavljene i koje se provode u skladu s Uredbom (EU) br. 1299/2013, i u kojima učestvuju korisnici navedeni u Dodatku I Uredbi o uspostavljanju programa IPA II.

(2) U skladu s članom 26 Uredbe o ETC-u, važeći uslovi provedbe Programa koji uređuju finansijsko upravljanje, programiranje, nadzor, procjenu i kontrolu učestvovanja Korisnika IPA II programa, kroz doprinos IPA II programa međudržavnim i regionalnim programima saradnje, definiraju se u relevantnom programu saradnje i, kada je to potrebno, u finansijskom sporazumu između Komisije, vlada odnosnih Korisnika IPA II programa i država članica EU-a u kojima je smješteno tijelo koje upravlja odnosnim programom saradnje. Uslovi provedbe Programa u skladu su s pravilima kohezijske politike Unije.

(3) Interreg V-B Jadransko-jonski program transnacionalne saradnje; CCI broj 2014TC16M4TN002, u daljnjem tekstu "Program", provodi se kroz zajedničko upravljanje. Prema tome, Republika Italija, zemlja članica u kojoj je smješteno tijelo koje upravlja Programom, u daljnjem tekstu "država članica", i Komisija odgovorne su za provedbu, upravljanje i kontrolu Programa.

(4) Korisnik IPA II programa je pismenim putem potvrdio da pristaje na sadržaj Programa prije njegovog podnošenja Komisiji. Ovaj sporazum također sadrži i obavezu postojanja finansijskog doprinosa IPA II programa.

(5) U skladu s članom 3 Posebnih uslova, odredbe ovih općih uslova dopunjavaju odredbe osnovnih dokumenata navedenih u članu 1(2) Posebnih uslova i dokumenata usvojenih na toj osnovi. Vlasti koje provode Program u državi članici obavezane su svim odredbama osnovnih dokumenata, čak i u slučajevima u kojima se ovi opći uslovi ne odnose posebno na sve njegove odredbe.

(6) Vlasti i tijela Korisnika IPA II programa pružaju potporu državi članici u njenim odgovornostima i odano sarađuju s pojedinačnim tijelima koja upravljaju Programom, naročito kada samo vlasti i tijela Korisnika IPA II programa mogu izvršavati zadatke na svojoj teritoriji.

(7) Svrha ovih općih uslova je definiranje pravila za provedbu povjerenih zadataka provedbe budžeta kako je opisano u Dodatku I i definiranje prava i obaveza Korisnika IPA II programa i Komisije u provođenju ovih zadataka.

(8) Ovi opći uslovi se primjenjuju na obaveze Korisnika IPA II programa koje se odnose samo na doprinos Unije ili na doprinos Unije u kombinaciji s državnim sufinansiranjem Korisnika IPA II programa.

(9) Korisnik IPA II programa ostaje odgovoran za pružanje potpore tijelima koja provode Program u državi članici u ispunjavanju njenih obaveza definiranih u osnovnim dokumentima, čak i kada Korisnik IPA II programa dalje delegira izvršavanje određenih zadataka drugim subjektima definiranim u Programu. Komisija naročito zadržava pravo da prekine vršenje isplata i obustavi/raskine ovaj sporazum o finansiranju na temelju postupaka, propusta i/ili situacija koje se tiču bilo kojeg imenovanog subjekta.

Poglavlje I - Zajedničke odredbe i principi


Član 1 - Definicije


1. Za potrebe ovih općih uslova važe sljedeće definicije:

(a) "Korisnik IPA II programa" označava jednog od korisnika navedenih u Dodatku I Uredbi o uspostavljanju programa IPA II;

(b) "zemlje učesnice" označavaju Korisnika IPA II programa zajedno s državama članicama koje učestvuju u višegodišnjem programu za transnacionalnu saradnju koji su zajednički pripremile zemlje učesnice;

(c) "Okvirni sporazum" odnosi se na poseban aranžman zaključen između Komisije i Korisnika IPA II programa koji se primjenjuje na sva područja politika IPA II programa i kojim se definiraju principi finansijske saradnje između Korisnika IPA II programa i Komisije u okviru Uredbe o uspostavljanju IPA II, kao što je navedeno u članu 6 Posebnih uslova;

(d) "Program" označava zajednički transnacionalni program saradnje;

(e) "Vlasti" označavaju javne subjekte ili tijela Korisnika IPA II programa ili državu članicu na državnom, regionalnom ili lokalnom nivou;

(f) "Sporazum o finansiranju" označava godišnji ili višegodišnji sporazum zaključen između Komisije i Korisnika IPA II programa, kao i države članice u kojoj je smješteno tijelo koje upravlja Programom;

(g) "Zakonski subjekt" označava u Korisniku IPA II programa, u skladu s državnim zakonima, tijela koja su ekvivalent tijelima u državama članicama (vidi tačku (o) stava 2 u daljnjem tekstu);

(h) "Ekonomski subjekt" označava bilo koju fizičku ili pravnu osobu ili drugi subjekt koji učestvuje u provedbi operacije u okviru Programa, s izuzetkom države članice ili Korisnika IPA II programa koja ima prerogativ kao javno tijelo;

(i) "pomoć iz ERDF-a" označava potporu Unije Programu iz budžetskih linija u okviru Evropskog regionalnog razvojnog fonda, i doprinos s budžetske pozicije 1b (Ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija) i doprinos s budžetske pozicije 4 (Globalna Evropa) (IPA II), osim ako je navedeno drugačije.

2. Za potrebe ovih općih uslova primjenjuju se definicije iz člana 2 CPR-a, osim ako je to izmijenjeno u skladu sa stavom 1, a naročito:

(j) "programiranje" označava proces organiziranja, donošenja odluka i raspodjele finansijskih sredstava u nekoliko faza, uz učešće partnera u skladu s članom 5, namijenjenih za provedbu, na višegodišnjem nivou, zajedničkih aktivnosti Unije i država članica s ciljem ostvarivanja ciljeva strategije Unije za pametan, održiv i inkluzivan rast;

(k) "operacija" označava projekat, ugovor, aktivnosti ili grupu projekata koju izaberu Zajednički nadzorni odbor ili ugovorno tijelo Programa, ili koji su izabrani u okviru tih nadležnosti, a koji doprinose ostvarivanju ciljeva;

(l) "korisnik" označava javno ili privatno tijelo odgovorno za iniciranje ili iniciranje i provedbu operacija;

(m) "Partnerski sporazum" označava dokument koji je pripremila država članica uz učestvovanje partnera u skladu s pristupom koji se odnosi na upravljanje na više nivoa, koji definira strategiju, prioritete i aranžmane države članice, za korištenje evropskih strukturalnih i investicijskih fondova na učinkovit način, s ciljem praćenja strategije Unije za pametan, održiv i inkluzivan rast, i koji je odobrila Komisija nakon ocjene i dijaloga s odnosnom državom članicom;

(n) "javni izdaci" označavaju svaki javni doprinos finansiranju operacija čiji su izvor budžet državnih, regionalnih ili lokalnih vlasti, budžet Unije vezan za IPA II pomoć, budžet zakonskih tijela ili budžet udruženja javnih tijela ili zakonskih tijela;

(o) "zakonsko tijelo" označava tijelo u državi članici kojim se upravlja u skladu sa zakonima, u smislu značenja tačke 4 člana 2(1) Direktive 2014/24/EU Evropskog parlamenta i Vijeća 5 i svaku evropsku teritorijalnu saradnju (EGTC) uspostavljenu u skladu s Uredbom (EC) br. 1082/2006 Evropskog parlamenta i Vijeća 6, nezavisno od toga smatra li se EGTC zakonskim javnim ili privatnim tijelom prema relevantnim državnim provedbenim odredbama;

(p) "dokument" označava dokument ili elektronski medij na kojem su pohranjene relevantne informacije u kontekstu ovog sporazuma o finansiranju;

(q) "računovodstvena godina" označava period od 01.07. do 30.06, osim za prvu računovodstvenu godinu perioda programiranja, u odnosu na što označava period od početnog datuma za kvalificiranost izdataka do 30.06.2015. godine; posljednja finansijska računovodstvena godina traje od 01.07.2023. do 30.06.2024. godine;

(r) "fiskalna godina" označava period od 01.01. do 31.12;

(s) "nepravilnost" označava bilo kakvo kršenje zakona Unije ili državnog zakona koji se odnosi na primjenu zakona Unije, kao rezultat postupka ili propusta ekonomskog subjekta koji učestvuje u provedbi pomoći iz ERDF-a, koji jeste ili koji bi doveo u pitanje budžet Unije tako što bi iz budžeta Unije bila izdvojena sredstva za neopravdane izdatke;

(t) "sistemska nepravilnost" označava svaku nepravilnost koja se može ponavljati, uz veliku vjerovatnoću da će se ponavljati u sličnim vrstama operacija, a koja dovodi do ozbiljnih nedostataka u učinkovitom funkcioniranju sistema upravljanja i kontrole, uključujući neuspjeh u uspostavljanju prikladnih procedura u skladu s ovom Uredbom i pravilima specifičnima za Fond;

(u) "ozbiljan nedostatak u učinkovitom funkcioniranju sistema upravljanja i kontrole" označava nedostatak za koji su potrebna značajna unapređenja sistema, koji pomoć iz ERDF-a izlaže značajnom riziku od nepravilnosti, i postojanje kojeg nije usklađeno s nekvalificiranim revizorskim mišljenjem o funkcioniranju sistema upravljanja i kontrole;

(v) "specifična pravila za Fond" odnose se na specifične odredbe Uredbe (EU) br. 1303/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća od 17.12.2013. godine 7 koja se primjenjuju na Uredbu (EU) br. 1299/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća 8 (Uredba o evropskoj teritorijalnoj saradnji, "ETC uredba") i Uredba (EU) br. 1301/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća 9.

3. Reference u ovom sporazumu o finansiranju na odredbe CPR-a, ETC uredbu i na dokumente usvojene na njihovoj osnovi tumače se kao da se odnose na "Korisnika IPA II programa", "zemlje učesnice" i "pomoć ERDF-a", kao što je definirano u stavu 1.

Član 2 - Izračun vremenskih ograničenja za odluke Komisije


Kada, u skladu s članom 10(2) i (5) ovog sporazuma ili članom 107(2) i 108(3) CPR-a, Komisija ima vremensko ograničenje za usvajanje ili izmjenu odluke, bilo provedbenim dokumentom, to ograničenje ne uključuje period koji počinje dan nakon datuma na koji uputi svoje komentare državi članici, a traje dok država članica ne odgovori na te komentare.

Član 3 - Opći principi


1. Pomoć iz ERDF-a predstavlja pomoć Korisniku IPA II programa u usvajanju i provedbi političkih, institucionalnih, zakonskih, administrativnih, socijalnih i ekonomskih reformi koje je potrebno provesti kako bi se poštovale vrijednosti Unije i kako bi proces usklađivanja s pravilima, standardima, politikama i praksama Unije bio progresivan, u kontekstu članstva u Uniji.

Kroz takvu potporu, pomoć iz ERDF-a doprinosi stabilnosti, sigurnosti i prosperitetu Korisnika IPA II programa.

2. Pomoć iz ERDF-a će naročito biti upotrijebljena za:

a) potporu političkim reformama, između ostalog kroz regionalnu saradnju i dobre susjedske odnose;

b) potporu ekonomskom, socijalnom i teritorijalnom razvoju, u smislu pametnog, održivog i inkluzivnog rasta; i

c) jačanje regionalne integracije i teritorijalne saradnje u kojoj učestvuju korisnik IPA II programa i države članice.

3. Komisija i zemlje učesnice osiguravaju da je, uzimajući u obzir poseban kontekst svake države članice i Korisnika IPA II programa, pomoć ERDF-a konzistentna s relevantnim politikama, horizontalnim principima navedenim u članovima 3, 5 i 6 i prioritetima Unije, i da je usklađena s drugim instrumentima Unije.

4. Pomoć iz ERDF-a implementira se u bliskoj saradnji između Komisije, države članice i Korisnika IPA II programa u skladu s principom supsidijarnosti.

5. Zemlje učesnice na odgovarajućem teritorijalnom nivou, u skladu s njihovim institucionalnim, zakonskim i finansijskim okvirom, i tijela koja one imenuju u tu svrhu, odgovorni su za pripremu i provedbu Programa i obavljanje svojih zadataka u saradnji s relevantnim partnerima navedenima u članu 7, u skladu s ovim finansijskim sporazumom.

6. Aranžmani za provedbu i upotrebu pomoći iz ERDF-a, a naročito finansijski i administrativni resursi potrebni za pripremu i provedbu Programa u vezi s praćenjem, izvještavanjem, procjenom, upravljanjem i kontrolom, poštuju principe proporcionalnosti s obzirom na nivo dodijeljene potpore, i uzimaju u obzir ukupni cilj smanjenja administrativnog opterećenja tijela koja učestvuju u upravljanju i kontroli Programa.

7. U skladu s njihovim odnosnim odgovornostima, Komisija i zemlje učesnice osiguravaju koordinaciju ovog programa i drugih IPA II programa i ERDF-a i drugih relevantnih politika, strategija i instrumenata Unije, uključujući one u okviru vanjskih aktivnosti Unije.

8. Dio budžeta Unije dodijeljenog za pomoć iz ERDF-a povodi se u okviru podijeljenog upravljanja između država učesnica i Komisije, u skladu s članom 59 Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Evropskog parlamenta i Vijeća 12 ("Finansijska uredba").

9. Komisija i zemlje učesnice poštuju principe dobrog finansijskog upravljanja u skladu s članom 30 Finansijske uredbe.

10. Komisija i zemlje učesnice osiguravaju učinkovitost pomoći iz ERDF-a tokom pripreme i provedbe, u vezi s nadzorom, izvještavanjem i ocjenom.

11. Komisija i zemlje učesnice izvršit će svoje odnosne zadatke u vezi s pomoći iz ERDF-a s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja korisnika.

Član 4 - Usklađenost sa zakonodavstvom Unije i s državnim zakonodavstvom

Operacije potpomognute iz ERDF-a u skladu su s važećim zakonima Unije i državnim zakonima koji se odnose na provedbu pomoći ("važeći zakoni").

Član 5 - Promoviranje jednakosti između muškaraca i žena i jednak tretman

Komisija i zemlje učesnice osiguravaju da jednakost između muškaraca i žena i uvrštavanje principa jednakosti spolova budu uzeti u obzir i promovirani kroz pripremu i provedbu Programa, uključujući u vezi s nadzorom, izvještavanjem i procjenom.

Komisija i zemlje učesnice poduzimaju odgovarajuće korake kako bi spriječili bilo kakvu diskriminaciju na osnovi spola, rase ili etničkog porijekla, vjeroispovijesti ili uvjerenja, invaliditeta, starosti ili seksualne orijentacije tokom pripreme i provedbe Programa. Posebno se uzima u obzir pristup za osobe s invaliditetom tokom pripreme i provedbe Programa.

Član 6 - Održivi razvoj


Ciljevi pomoći iz ERDF-a nastoje se postići u skladu s principom održivog razvoja i u skladu s promoviranjem cilja Unije vezanog za očuvanje, zaštitu i unaprjeđenja kvaliteta okoliša, kao što je definirano u članovima 11 i 191(1) Ugovora o funkcioniranju Evropske unije, uzimajući u obzir princip "zagađivač plaća".

Komisija i zemlje učesnice osiguravaju promoviranje uslova vezanih za zaštitu okoliša, učinkovitost resursa, borbu protiv klimatskih promjena i prilagodbu na klimatske promjene, bioraznolikost, otpornost na katastrofe i smanjenje rizika i upravljanje tokom pripreme i provedbe Programa.

Član 7 - Princip partnerstva

1. Za Program, zemlje učesnice u skladu sa svojim institucionalnim i zakonskim okvirom organiziraju partnerstvo s nadležnim regionalnim i lokalnim vlastima. Partnerstvo također uključuje sljedeće partnere:

(a) nadležna urbanistička i druga javna tijela; ¸

(b) ekonomske i socijalne partnere; i

(c) relevantna tijela koja predstavljaju civilno društvo, uključujući partnere u zaštiti okoliša, nevladine organizacije i tijela odgovorna za promoviranje socijalne inkluzije, jednakosti spolova i nediskriminacije.

Zemlje učesnice mogu također uključiti evropske skupine za teritorijalnu saradnju koje djeluju u programskom području, kao i vlasti ili tijela koja učestvuju u razvoju ili provedbi makroregionalne strategije ili strategije za morski bazen u programskom području, uključujući koordinatore prioritetnih područja za makroregionalne strategije.

Kada javna tijela, ekonomski i socijalni partneri te tijela koja predstavljaju građansko društvo uspostave krovnu organizaciju, mogu nominirati jednog predstavnika koji će predstavljati stavove krovne organizacije u partnerstvu.

2. U skladu s pristupom upravljanja na više nivoa, partnere navedene u stavu 1 angažiraju zemlje učesnice tokom pripreme izvještaja o napredovanju i tokom pripreme i provedbe Programa, uključujući i učestvovanje u Nadzornom odboru Programa u skladu s članom 15.

3. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 240/2014 10 primjenjuje se mutatis mutandis na različite elemente programiranja navedene u stavu 2.

Poglavlje II - Programiranje


Član 8 - Geografska pokrivenost

Popis kvalificiranih regiona uvršten je u Program kako slijedi:

(a) u državama članicama, Nomenklatura teritorijalnih jedinica za statistiku (NUTS), regioni nivoa 2 navedeni u Dodatku III Provedbenoj odluci Komisije 2014/388/EU od 16.06.2014 11, uz to da se osigura kontinuitet takve operacije u većim koherentnim područjima na temelju prethodnih programa, uz, kada je to prikladno, uzimanje u obzir makroregionalnih strategija i strategija za morski bazen.

(b) u Korisniku IPA II programa Nomenklatura teritorijalnih jedinica za statistiku (NUTS), regioni nivoa 2, ili, u nepostojanju NUTS klasifikacije, ekvivalentna područja navedena, u informativne svrhe, u Dodatku III Provedbenoj odluci Komisije 2014/388/EU, također navedena i u Programu koji usvoji Komisija.

Član 9 - Sadržaj Programa i tematske cjeline
1. Program je sastavljen u skladu s principom partnerstva definiranom u članu 7 i u skladu s članom 8 ETC uredbe.

2. Tematski ciljevi Programa usaglašavaju države članice za svaku granicu ili grupu granica na temelju tematskih ciljeva definiranih u prvom stavu člana 9 CPR-a.

3. Tematski prioriteti pomoći iz ERDF-a su oni definirani u članu 5 Uredbe (EU) br. 1301/2013 i u članu 7(1)(b) ETC uredbe.

4. Najmanje 80% sredstava alociranih iz ERDF-a za ovaj transnacionalni program koncentrirano je na najviše četiri tematska cilja definirana u prvom stavu člana 9 CPR-a.

Član 10 - Odobravanje i izmjena Programa

1. Komisija procjenjuje usklađenost Programa s Uredbom o zajedničkim odredbama i ETC uredbom i s posebnim pravilima za Fond, njihov efektivni doprinos odabranim tematskim ciljevima i prioritetima Unije koji se odnose na ETC i ERDF, i, kada se radi o državama članicama, usklađenost sa Sporazumom o partnerstvu, uzimajući u obzir relevantne posebne preporuke za pojedine zemlje usvojene u skladu s članom 121(2) TFEU-a i relevantne preporuke Vijeća usvojene u skladu s članom 148(4) TFEU-a, kao i prethodne procjene. U procjeni se naročito razmatraju adekvatnost programske strategije, odgovarajući ciljevi, pokazatelji, ciljane vrijednosti i alokacija budžetskih resursa.

2. Komisija daje svoju opservaciju u roku od tri mjeseca od datuma podnošenja Programa. Zemlje učesnice dostavljaju Komisiji sve potrebne dodatne informacije i, kada je potrebno, revidiraju predloženi program.

3. Evropska investicijska banka (EIB) može, na zahtjev zemalja učesnica, učestvovati u pripremi, kao i u aktivnostima vezanim za pripremu operacija.

4. Komisija može konsultirati EIB prije usvajanja Programa.

5. Zahtjevi za izmjenu Programa koje podnesu zemlje učesnice potkrjepljuju se na odgovarajući način i posebno definiraju očekivani utjecaj promjena Programa na ostvarivanje ciljeva strategije Unije za pametan, održiv i inkluzivan rast i posebnih ciljeva definiranih u Programu, uz uzimanje u obzir Uredbe o zajedničkim odredbama i ETC uredbe, horizontalnih principa navedenih u članovima 5, 6 i 7, kao i Sporazuma o partnerstvu. Ovi uslovi popraćeni su revidiranim Programom. Stavovi 3 i 4 se primjenjuju na izmjene Programa.

Član 11 - Lokalni razvoj koji vodi zajednica, zajednički planovi aktivnosti i integrirana teritorijalna ulaganja

1. Program može provoditi aktivnosti:

a) lokalnog razvoja koji vodi zajednica u smislu značenja članova od 32 do 35 CPR-a;

b) zajedničkih planova aktivnosti u smislu značenja članova od 104 do 109 CPR-a sastavljenih u skladu s članom 4 i Dodatkom IV na Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 2015/207 13; i

c) integriranih teritorijalnih ulaganja u smislu značenja člana 36 CPR-a.

2. Aktivnosti navedene u stavu 1 također trebaju uzeti u obzir članove od 9 do 11 ETC uredbe.

Član 12 - Odabir operacija


1. Operacije u okviru Programa bira Nadzorni odbor. Nadzorni odbor može uspostaviti Upravni odbor koji djeluje u okviru njegovih nadležnosti za odabrane operacije.

2. Odabrane operacije uključuju korisnike iz najmanje dviju zemalja učesnica, od kojih je najmanje jedna država članica. Operacija može biti provedena u jednoj zemlji učesnici pod uslovom da su definirani transnacionalni utjecaj i pozitivni učinci.
Međutim, države članice koje učestvuju u operacijama mogu u okviru Nadzornog odbora odlučiti o jednom od sljedećeg, osim ako je to već definirano u Programu:

(a) mogućnost da operacije koje zavise od određenog poziva za dostavljanje ponuda ne uključuju korisnike iz Korisnika IPA II programa prije nego što Korisnik IPA II programa zaključi Sporazum o finansiranju; ili

(b) korisnici iz IPA II korisnika mogu samo učestovati u odnosnom pozivu za dostavljanje ponuda pod uslovom da je Korisnik IPA II programa zaključio ovaj sporazum o finansiranju do isteka definiranog roka; ili

(c) upravljačko tijelo može odgoditi potpisivanje dokumenta o grantu u smislu člana 14(7) dok Korisnik IPA II programa ne zaključi ovaj sporazum o finansiranju do isteka definiranog roka; ili

(d) upravljačko tijelo može potpisati dokument o grantu u smislu člana 14(7) uz dodavanje uslova koji se odnosi na valjanost potpisa koji se odnosi na datum na koji je Korisnik IPA II programa zaključio ovaj sporazum o finansiranju.

3. Korisnici sarađuju u pripremi i razvoju operacija. Uz to, oni sarađuju prilikom zapošljavanja osoblja ili finansiranja operacija.

Član 13 - Dozvole i odobrenja

Nadležna tijela Korisnika IPA II programa daju sve potrebne dozvole i/ili ovlaštenja za provedbu u skladu s državnim zakonima, prije nego što upravljačko tijelo vodećem korisniku dostavi dokument o grantu spomenut u članu 14(7).

Član 14 - Korisnici


1. U slučajevima u kojima postoje dva ili više korisnika operacije u okviru Programa, svi korisnici biraju jednog korisnika kao vodećeg.

2. Vodeći korisnik izvršava sljedeće zadatke:

a) definira aranžmane s drugim korisnicima u sporazumu koji sadrži, između ostalog, odredbe kojima se garantira ispravno finansijsko upravljanje fondovima alociranim za operaciju, uključujući aranžmane za povrat neispravno plaćenih iznosa;

b) preuzima odgovornost za osiguravanje provedbe čitave operacije;

c) osigurava da su izdaci koje prezentiraju svi korisnici nastali tokom provedbe operacije i da odgovaraju aktivnostima usaglašenim između korisnika, te da su u skladu s dokumentima koje daje upravljačko tijelo u skladu s članom 12(5) ETC uredbe; d) provjerava jesu li kontrolor/kontrolori 14 verificirali sve izdatke koje su prezentirali drugi korisnici kada ovu verifikaciju ne vrši upravljačko tijelo u skladu s članom 23(1) ETC uredbe.

3. Ako nije drugačije definirano u aranžmanima navedenim u tački (a) stava (2), vodeći korisnik osigurava da drugi korisnici prime ukupan iznos javne potpore, što je prije moguće i u punom iznosu. Nijedan iznos se ne oduzima ili zadržava, i ne uvode se nikakvi posebni troškovi ili drugi troškovi istog učinka kojima bi se smanjili ti iznosi za druge korisnike.

4. Vodeći korisnici su smješteni u državi članici koja učestvuje u Programu saradnje. Međutim, države članice i Korisnik IPA II programa koji učestvuje u Programu saradnje mogu se dogovoriti da vodeći korisnik bude smješten u Korisniku IPA II programa koji učestvuje u Programu saradnje, pod uslovom da je upravljačko tijelo uvjereno u to da vodeći korisnik može izvršavati zadatke definirane u stavovima 2 i 3 i da su ispunjeni uslovi vezani za upravljanje, verifikaciju i reviziju.

5. Pojedinačni korisnici su registrirani u državi članici koja učestvuje u Programu saradnje. Međutim, mogu biti registrirani i u državi članici koja ne učestvuje u Programu pod uslovom da su ispunjeni uslovi definirani u članu 12(3) ETC uredbe.

6. Nezavisno od člana 12(2), EGTC ili drugo zakonsko tijelo uspostavljeno u skladu sa zakonima jedne od država koje učestvuju u Programu, može se prijaviti kao pojedinačni korisnik operacije pod uslovom da su ga uspostavile javne vlasti ili tijela najmanje dviju država koje učestvuju u Programu.

7. Upravljačko tijelo svakom vodećem ili pojedinačnom korisniku dostavlja dokument u kojem su definirani uslovi za pružanje potpore operaciji, uključujući posebne uslove koji se odnose na proizvode ili usluge koje će biti pružene u okviru operacije, finansijski plan i vremenski rok za izvršenje ("dokument o grantu").

Dokument o grantu također definira metod koji će se primjenjivati na troškove operacije i uslove za plaćanje granta.

U skladu s odlukom koju donesu države članice koje učestvuju u Programu u Nadzornom odboru u skladu s drugom alinejom člana 12, upravljačko tijelo može:
a) odgoditi potpisivanje dokumenta o grantu; ili

b) definirati u dokumentu o grantu uslov prema kojem dokument o grantu postaje valjan u vezi s Korisnikom IPA II programa kada Korisnik IPA II programa prihvati takvu odluku.

Poglavlje III - Praćenje, procjena i tehnička pomoć


Potpoglavlje 1: Nadzor


Član 15 - Uspostavljanje i sastav Nadzornog odbora

1. U roku od tri mjeseca od datuma obavještavanja države članice o odluci o odobravanju Programa, zemlje učesnice uspostavljaju Nadzorni odbor ("NO") u dogovoru s upravljačkim tijelom, s ciljem praćenja provedbe Programa.

2. NO priprema i usvaja svoj poslovnik.

3. Sastav NO-a dogovaraju zemlje učesnice i uključuju relevantne predstavnike tih zemalja. U Nadzornom odboru mogu učestvovati predstavnici EGTC-a koji obavljaju aktivnosti vezane za Program u programskom području.

4. Popis članica NO-a se objavljuje.

5. Komisija učestvuje u radu NO-a u savjetodavnoj ulozi.

6. Ako EIB daje doprinos Programu, tada može učestvovati u radu NO-a u savjetodavnom kapacitetu.

7. Nadzornim odborom predsjeda predstavnik države članice ili predstavnik upravljačkog tijela.

Član 16 - Funkcije Nadzornog odbora


1. NO se sastaje najmanje jednom godišnje i analizira provedbu Programa i napredak u ostvarivanju ciljeva Programa. Pritom u obzir uzima finansijske podatke, zajedničke i programske pokazatelje, uključujući izmjene u vrijednosti pokazatelja rezultata i napredovanje u ostvarivanju kvantitativnih ciljanih vrijednosti i prekretnice definirane u okviru učinka navedenog u članu 21(1) CPR-a, te, kada je to relevantno, rezultate kvalitativnih analiza.

2. Nadzorni odbor analizira sva pitanja koja utječu na provedbu Programa, uključujući i zaključke analize učinka.

3. NO naročito analizira:

a) sva pitanja koja utječu na izvršenje operativnog programa;

b) napredak ostvaren u provedbi plana evaluacije i praćenje zaključaka evaluacija;

c) provedbu komunikacijske strategije;

d) provedbu zajedničkih planova aktivnosti;

e) aktivnosti s ciljem promoviranja jednakosti između muškaraca i žena, jednake prilike i jednako tretiranje, uključujući pristup osoba s invaliditetom;

f) aktivnosti s ciljem promoviranja održivog razvoja.

4. NO analizira i odobrava:

a) metodologiju i kriterije korištene za odabir operacija;

b) godišnje i konačne izvještaje o provedbi;

c) plan evaluacije za Program i sve izmjene plana evaluacije u skladu s članom 21(6) CPR-a;

d) komunikacijsku strategiju za Program i sve izmjene strategije;

e) sve prijedloge upravljačkog tijela za sve izmjene Programa.

5. Nadzorni odbor može dati komentare upravljačkom tijelu vezane za provedbu i evaluaciju Programa, uključujući i aktivnosti koje se odnose na smanjenje administrativnog opterećenja korisnika. Nadzorni odbor prati aktivnosti poduzete kao rezultat datih komentara.

Član 17 - Izvještavanje


1. Do 31.05.2016. godine i do istog datuma svake naredne godine, do i uključujući 2023. godinu, upravljačko tijelo dostavlja Komisiji godišnji izvještaj o provedbi u skladu s članom 50(1) CPR-a. Izvještaj o provedbi dostavljen u 2016. godini obuhvaća finansijske godine 2014. i 2015.

2. Za izvještaje dostavljene u 2017. i 2019, rok spomenut u stavu 1 je 30.06.

3. Godišnji izvještaji o napredovanju daju ključne informacije o provedbi Programa i njegovim prioritetima, uz reference na finansijske podatke, zajedničke i specifične pokazatelje Programa i kvantificirane ciljane vrijednosti, uključujući promjene vrijednosti pokazatelja rezultata gdje je to potrebno, i počevši od izvještaja o provedbi koji se dostavlja 2017. godine, prekretnice definirane u okviru učinka. Podaci koji se dostavljaju odnose se na vrijednosti pokazatelja u potpunosti provedenih operacija, i, gdje je to moguće, uzimaju u obzir faze provedbe za odabrane operacije. Oni također predstavljaju sintezu svih zaključaka svih evaluacija Programa koje su postale dostupne tokom prethodne finansijske godine, svih pitanja koja utječu na provedbu Programa i poduzetih mjera.

Kada je to prikladno, godišnji izvještaji o napredovanju također definiraju i napredak u pripremi i provedbi većih projekata i zajedničkih akcionih planova.

4. U vezi s godišnjim izvještajima o provedbi dostavljenim u 2017. i 2019. godini, primjenjuje se član 14(4) ETC uredbe.

5. Godišnji i konačni izvještaji o provedbi pripremaju se u skladu s članom 8 i Dodatkom X Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2015/207.

Član 18 - Godišnji sastanak


1. Godišnji analitički sastanak organizira se svake godine od 2016. godine do i uključujući 2023. godinu, između Komisije, države članice i Korisnika IPA II programa, s ciljem analiziranja učinka Programa, uzimajući u obzir godišnji izvještaj o provedbi i komentare Komisije, kada su primjenjivi. Godišnji analitički sastanak može obuhvatiti više od jednog programa.

2. Odstupanjem od stava 1, država članica i Komisija mogu se složiti da ne organiziraju godišnji analitički sastanak osim u 2017. i 2019. godini. U tom slučaju, godišnja analiza može biti izvršena i pismenim putem.

3. Godišnjim analitičkim sastankom predsjeda Komisija, ili ako to traži država članica, predsjedaju država članica i Komisija.

4. Država članica i Korisnik IPA II programa osiguravaju prikladno praćenje komentara Komisije nakon godišnjeg analitičkog sastanka, o pitanjima koja značajno utječu na provedbu Programa, i, kada je to prikladno, obavještavaju Komisiju o poduzetim mjerama u roku od tri mjeseca.

Član 19 - Prijenos podataka


1. Do 31.01, 31.07. i 31.10. svake godine, upravljačko tijelo elektronskim putem, u svrhu praćenja, dostavlja sljedeće podatke, o Programu i po prioritetnoj osnovi:

(a) o ukupnim i javnim kvalificiranim troškovima operacija i broj operacija odabranih za pružanje potpore;

(b) o ukupnim kvalificiranim troškovima koje korisnici prijave upravljačkom tijelu.

2. Uz to, podnesci prije 31. 01. sadržavaju gore navedene podatke razvrstane prema kategoriji intervencije. Takav prijenos podataka smatra se ispunjavanjem uslova dostavljanja finansijskih podataka navedenih u članu 50(2) CPR-a.

3. Prognozirani iznos za koji upravljačko tijelo očekuje da će dostaviti aplikacije za plaćanje za tekuću fiskalnu godinu i naredne fiskalne godine dostavlja se uz podatke koji se dostavljaju do 31.01. i 31.07.

4. Datum s kojim se dostavljaju podaci u okviru ovog stava je kraj mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem se dostavljaju podaci.

5. Finansijski podaci se dostavljaju u skladu s članom 2 i Dodatkom II Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1011/2014 15

Član 20 - Informacije i komunikacija

1. Upravljačko tijelo je odgovorno za aktivnosti informiranja i komunikacije definirane u članovima 115, 116 i 117 CPR-a.

2. Primjenjuju se članovi 3 i 5 Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 821/2014 16 koja se odnosi na tehničke karakteristike mjera informiranja i komuniciranja vezanih za operacije i upute za izradu amblema Unije i definiciju standardnih boja.

Potpoglavlje 2: Procjena


Član 21 - Principi procjene i posebne procjene

1. Evaluacija se vrši kako bi se unaprijedio kvalitet dizajna i provedba Programa, kao i da bi se procijenili njihova učinkovitost i utjecaj. Utjecaj Programa se procjenjuje, u smislu misije ERDF-a, u vezi s ciljanim vrijednostima u okviru strategije Unije za pametan, održiv i inkluzivan rast i, s obzirom na veličinu Programa u vezi s BDP-om i nezaposlenošću u odnosnom programskom području, gdje je to prikladno.

2. Zemlje učesnice osiguravaju sredstva potrebna za vršenje evaluacija i osiguravaju da postoje procedure za dobijanje i prikupljanje podataka potrebnih za procjene, uključujući podatke vezane za zajedničke i, gdje je to prikladno, posebne pokazatelje Programa.

3. Evaluacije vrše interni ili eksterni eksperti koji su funkcionalno nezavisni od tijela odgovornih za provedbu Programa. Komisija će dati smjernice o načinu vršenja evaluacija, odmah nakon stupanja na snagu ove uredbe.

4. Sve procjene se stavljaju na raspolaganje javnosti.

5. Zemlje učesnice zajednički vrše ex ante evaluaciju u skladu s članom 55 CPR-a.

6. Primjenjuje se član 56 CPR-a koji se odnosi na evaluaciju tokom programskog perioda.

Posebno, upravljačko tijelo sastavlja plan evaluacije koji se dostavlja NO-u najkasnije godinu dana nakon usvajanja Programa.

7. Primjenjuje se član 57 CPR-a koji se odnosi na ex poste evaluaciju.

Potpoglavlje 3: Tehnička pomoć


Član 22 - Namjena


Na inicijativu zemlje učesnice, pomoć iz ERDF-a može se upotrijebiti za pomoć u pripremi, upravljanju, praćenju, evaluaciji, informiranju i komunikaciji, umrežavanju, odlučivanju o žalbama, kontroli i reviziji. Zemlje učesnice mogu koristiti pomoć iz ERDF-a za potporu aktivnostima smanjivanja administrativnog opterećenja korisnika, uključujući sistem elektronske razmjene podataka i aktivnosti za osnaživanje kapaciteta tijela država članica i korisnika za primjenu i korištenje pomoći iz ERDF-a.

Pomoć iz ERDF-a također može biti korištena za potporu aktivnostima s ciljem unaprjeđenja kapaciteta relevantnih partnera (vidi član 7 o partnerima i partnerstvima) u skladu s tačkom (e) člana 5(3) CPR-a i za potporu razmjeni dobrih praksi između takvih partnera.

Aktivnosti navedene u ovom stavu mogu se odnositi na prethodne i naredne programske periode.

Član 23 - Gornja granica


Iznos pomoći iz ERDF-a koja se dodjeljuje za tehničku pomoć ograničena je na 6 % ukupnog iznosa dodijeljenog Programu saradnje. Za programe s ukupnim iznosom alokacije koji ne premašuje iznos od 50.000.000.00 EUR iz ERDF-a dodijeljen za tehničku pomoć ograničava se na 7 % ukupnog iznosa koji je alociran, ali nije manji od 1.500.000.00 EUR niti veći od 3.000.000.00 EUR.

Poglavlje IV - Kvalificiranost izdataka i trajnost operacija


Član 24 - Principi kvalificiranosti

1. U skladu s članom 18(2) ETC uredbe, hijerarhija pravila kvalificiranosti za ovaj program je sljedeća:

Nezavisno od pravila kvalificiranosti koja su definirana u ovom poglavlju ili u delegiranim dokumentima spomenutim u članovima 27 i 30, zemlje učesnice u NO-u definiraju dodatna pravila o kvalificiranosti izdataka za Program kao cjelinu.

Na pitanja koja nisu obuhvaćena pravilima kvalificiranosti definiranim u ovom poglavlju ili u delegiranim dokumentima spomenutim u članovima 27 i 30, ili u pravilima koje zajednički definiraju zemlje učesnice u skladu s drugim podstavom, primjenjuju se državna pravila države članice ili Korisnika IPA II programa na čijoj teritoriji su nastali odnosni troškovi.

2. Operaciji može biti dodijeljena potpora u okviru ovog programa i iz drugih instrumenata Unije, pod uslovom da za stavku izdatka uvrštenu u aplikaciju za plaćanje za povrat iz pomoći ERDF-a nije dodijeljena potpora iz drugog instrumenta Unije ili iz ERDF-a u okviru nekog drugog programa.

3. U skladu s članom 3(2) Uredbe (EU) br. 1301/2013, pomoć iz ERDF-a može se upotrijebiti za pomoć pri dijeljenju objekata i ljudskih resursa i svih vrsta prekogranične infrastrukture u okviru ovog programa.

4. Uz članove 22 i 23, s iznimkom člana 31, odredbe ovog poglavlja također se primjenjuju na Tehničku pomoć.

Član 25 - Vremenska kvalificiranost

1. Izdaci su kvalificirani za finansiranje doprinosom iz ERDF-a, i u državama članicama i u Korisniku IPA II programa ako ih je napravio korisnik i ako su plaćeni između 01. 01. 2014. i 31. 12. 2023. godine.

2. U slučaju troškova refundiranih u skladu s tačkama (b) i (c) prvog podstava člana 26(2), aktivnosti koje čine osnovu za refundiranje provode se između 01. 01. 2014. i 31. 12. 2023. godine.

3. Izdaci koji postanu kvalificirani kao rezultat izmjene Programa, kvalificirani su samo od datuma dostavljanja Komisiji zahtjeva za izmjenu ili, u slučaju aplikacije iz člana 10(6), od datuma stupanja na snagu odluke o izmjeni Programa.

Član 26 - Vrste potpore; vrste grantova i pomoći koja se otplaćuje

1. Pomoć iz ERDF-a se koristi za pružanje potpore u formi grantova, nagrada i pomoći koja se otplaćuje, ili kao kombinacija ovih triju vrsta.

U slučaju pomoći koja se otplaćuje, pomoć otplaćena tijelu koje ju je dalo, ili drugom nadležnom tijelu države članice ili Korisnika IPA II programa drži se na zasebnom računu ili je odvojena računovodstvenim kontima i ponovno se koristi u istu svrhu ili u skladu s ciljevima Programa (Član 66 CPR-a).

2. Grantovi i pomoć koja se otplaćuje mogu biti u bilo kojoj od sljedećih formi:

a) refundiranje stvarno nastalih i plaćenih kvalificiranih troškova zajedno sa, gdje je to prikladno, doprinosima u naturi i deprecijaciji;

b) standardna skala jediničnih troškova;

c) paušalni iznosi javnih doprinosa koji ne premašuju 100.000,00 EUR;

d) finansiranje po fiksnoj stopi, utvrđeno primjenom postotka na jednu ili više definiranih kategorija troškova.

Mogućnosti navedene u prvom podstavu mogu se kombinirati samo kada svaka mogućnost pokriva različite kategorije troškova ili kada su one koriste za različite projekte koji čine dio operacije ili za sukcesivne faze operacije.

3. Kada se operacija ili projekat koji čini dio operacije provode kroz javnu nabavku radova, roba ili usluga, primjenjuje se samo tačka (a) prvog podstava stava 2. Kada su javna nabavka u okviru operacije ili projekat koji čini dio operacije ograničeni na određene kategorije troškova, mogu se primijeniti sve mogućnosti navedene u prvom podstavu stava 2.

4. Iznosi navedeni u tačkama (b), (c) i (d) prvog podstava stava 2 definiraju se na jedan od sljedeća dva načina:

(a) fer, pravedan i dokaziv metod obračuna temeljen na:

i. statističkim podacima ili drugim objektivnim informacijama,

ii. verificiranim historijskim podacima zasebnih korisnika, ili

iii. primjeni uobičajenih računovodstvenih praksi zasebnih korisnika;
ii. verificiranim historijskim podacima zasebnih korisnika, ili

iii. primjeni uobičajenih računovodstvenih praksi zasebnih korisnika;

(b) u skladu s pravilima za primjenu odgovarajućih skala jediničnih rokova, paušalni iznosi i fiksne stope koje važe za politike Unije za slične vrste operacija i korisnika;

(c) u skladu s pravilima za primjenu odgovarajućih skala jediničnih rokova, paušalni iznosi i fiksne stope koje se primjenjuju u okviru planova za grantove koji se u potpunosti finansiraju sredstvima države članice za slične vrste operacija i korisnika;

(d) stope definirane ovom uredbom ili posebnim pravilima Fonda;

(e) posebnim metodima za utvrđivanje iznosa definiranih u skladu s posebnim pravilima Fonda.

5. Kada je u pitanju kvalificiranost doprinosa u naturi u smislu radova, roba, usluga, zemljišta i nekretnina, primjenjuje se član 69(1) CPR-a.

6. Troškovi deprecijacije mogu se smatrati kvalificiranima u skladu s članom 69(2) CPR-a.

Član 27 - Fiksne stope indirektnih troškova i troškovi zaposlenih

1. Kada provedba operacije dovede do indirektnih troškova, oni se mogu obračunati po fiksnoj stopi na jedan od sljedećih načina:

a) fiksna stopa do visine od 25% kvalificiranih direktnih troškova, pod uslovom da je stopa obračunata na temelju fer, pravednog i dokazivog metoda obračuna ili metoda koji se primjenjuje na programe grantova koje u potpunosti finansira država članica ili Korisnik IPA II programa za slične vrste operacija i korisnika;

b) fiksna stopa do visine od 15 % kvalificiranih direktnih troškova zaposlenih, bez postojanja obaveze države članice ili Korisnika IPA II programa da izvrši obračun kako bi utvrdili važeću stopu;

c) fiksna stopa koja se primjenjuje na kvalificirane direktne troškove na temelju postojećih metoda i odgovarajućih stopa, koja se primjenjuje u politikama Unije za slične vrste operacija i korisnika.

Primjenjuju se članovi 20 i 21 Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 480/2014 17 koja se odnosi na definiciju fiksne stope i na povezane metode navedene u tački (c) prvog podstava ovog stava.

Za potrebe utvrđivanja troškova osoblja koji se odnose na provedbu operacije, može se obračunati satnica tako što se posljednji godišnji iznos bruto troškova zaposlenih podijeli s 1720 sati.

2. Troškovi osoblja vezani za operaciju mogu se obračunati po fiksnoj stopi u visini do 20 % direktnih troškova osim troškova zaposlenih te operacije.

Član 28 - Nekvalificirani troškovi

1. Pomoć iz ERDF-a ne koristi se kao pomoć za:

a) dekomisiju ili izgradnju nuklearnih elektrana;

b) ulaganje s ciljem smanjenja efekta staklenika od aktivnosti navedenih u Dodatku I Direktivi 2003/87/EC;

c) proizvodnju, obradu ili oglašavanje duhana i duhanskih proizvoda;

d) poduzetnike u teškoćama, kao što je definirano u okviru Pravila državne pomoći Unije;

e) ulaganja u aerodromsku infrastrukturu osim ako je vezano za zaštitu životne sredine ili popraćeno ulaganjem potrebnim za smanjenje ili ublažavanje negativnog utjecaja na okoliš;

f) kamate na zaduženje;

g) kupovina zemljišta na kojem ne postoji ili postoji građevina u iznosu do 10 % ukupnih kvalificiranih troškova za odnosnu operaciju. Za derutne lokacije i one koje su bile u industrijskoj upotrebi, a sastoje se od zgrada, ova granica se povećava na 15 %. U iznimnim i valjano opravdanim razlozima, ova granica može biti povećana iznad odnosnih prethodnih postotaka za operacije koje se odnose na očuvanje životne sredine;

h) porez na dodanu vrijednost (PDV), osim kada zakoni ne dozvoljavaju povrat.

2. Operacije neće biti odabrane za dodjeljivanje pomoći iz ERDF-a kada su već fizički završene ili u potpunosti provedene prije nego što korisnik upravljačkom tijelu dostavi aplikaciju za finansiranje, nezavisno od toga da li je korisnik izvršio sve uplate.

3. U skladu s tačkom (1) člana 5 Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 481/2014, troškovi finansijskih transakcija u državi članici ili u korisniku IPA II programa nisu kvalificirani troškovi.

Član 29 - Kvalificiranost u zavisnosti od lokacije

1. Operacije, zavisno od izuzeća navedenih u stavovima 2 i 3, smještene su u programskom području koje čini dio teritorije zemalja učesnica kako je definirano u Programu ("programsko područje").

2. Upravljačko tijelo može prihvatiti da čitava ili dio operacije budu provedeni izvan programskog područja, pod uslovom da su zadovoljeni svi sljedeći uslovi:

(a) operacija koristi programskom području;

(b) ukupan iznos alociran u okviru Programa na operacije koje se nalaze izvan programskog područja ne premašuje iznos od 20 % pomoći iz ERDF-a na programskom nivou;

(c) obaveze upravljačkog i revizorskog tijela u vezi s upravljanjem, kontrolom i revizijom operacija su ispunjene od strane programskih vlasti ili su sklopljeni sporazumi s vlastima u državi članici ili u Korisniku IPA II programa u kojem se operacija provodi.

3. Za operacije koje se odnose na tehničku pomoć, promotivne aktivnosti i izgradnju kapaciteta, izdaci mogu nastati izvan programskog područja pod uslovom da su ispunjeni uslovi u tačkama (a) i (c) stava 2.

4. U smislu posebnih ciljeva IPA II programa definiranih u članu 3(1) i (2), doprinos ERDF-a iz budžetske stavke 4 (IPA II) ne troši se u dijelu programskog područja koje čini teritoriju Unije.

Član 30 - Posebna pravila o kvalificiranosti određenih kategorija izdataka

1. Primjenjuje se Delegirana uredba Komisije (EU) br. 481/2014 18.

2. Međutim, izuzećem od primjene članova od 5(5) do (8) te uredbe, primjenjuje se sljedeće:

a) Za operacije koje se odnose na tehničku pomoć ili na promotivne aktivnosti i izgradnju kapaciteta, izdaci nastali izvan programskog područja bit će kvalificirani ako su nastali u skladu s uslovima u tačkama a) i c) člana 29(2).

b) U odnosu na druge osobe osim onih obuhvaćenih tačkama d) i e), upravljačko tijelo može prihvatiti troškove smještaja i ishrane izvan programskog područja, ali u Korisniku IPA II programa, kao kvalificirane za doprinos iz budžetske stavke 4 (IPA II), ako su nastali u skladu s članom 29(2). Ovo se primjenjuje i na troškove lokalnih putovanja na lokacije događaja ili aktivnosti izvan programskog područja, ali unutar Unije.

c) U odnosu na druge osobe osim onih obuhvaćenih tačkama d) i e), upravljačko tijelo može prihvatiti troškove smještaja i ishrane izvan programskog područja, ali u korisniku IPA II programa, kao kvalificirane za doprinos iz budžetske stavke 4 (IPA II), ako su nastali u skladu s članom 29(2) i (4). Ovo se primjenjuje i na troškove lokalnih putovanja na lokacije događaja ili aktivnosti izvan programskog područja, ali unutar Korisnika IPA II programa.

d) Kada je u pitanju osoblje korisnika koji se nalaze izvan programskog područja ali unutar Unije, upravljačko tijelo može prihvatiti troškove navedene u stavu 1, uključujući troškove putovanja do i od lokacije događaja ili aktivnosti unutar ili izvan programskog područja kao kvalificirane za doprinos iz ERDF-a, s budžetske stavke 4 (IPA II), ako su nastali u skladu s članom 29(2).

e) Kada je u pitanju osoblje korisnika koji se nalaze izvan programskog područja ali na području korisnika IPA II programa, upravljačko tijelo može prihvatiti troškove navedene u stavu 1, uključujući troškove putovanja do i od lokacije događaja ili aktivnosti unutar ili izvan programskog područja kao kvalificirane za doprinos iz ERDF-a, s budžetske stavke 4 (IPA II), ako su nastali u skladu s članom 29(2).

f) Kada je u pitanju osoblje korisnika koji se nalazi izvan programskog područja, troškovi spomenuti u stavu 1 člana 5 Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 481/2014, uključujući troškove putovanja do i od lokacije događaja ili aktivnosti unutar ili izvan programskog područja smatraju se kvalificiranim za odnosnu pomoć iz ERDF-a u skladu s članom 29(1).

Član 31 - Operacije koje generiraju neto prihode

1. Kada se radi o operacijama koje generiraju neto dobit tokom provedbe, primjenjuje se član 65(8) CPR-a.

2. Kada se radi o operacijama koje generiraju neto prihode nakon njihovog završetka, primjenjuju se član 61 i četvrti podstav člana 65(8) CPR-a.

U skladu s članovima 1 i 2 Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/1516 20, utvrđuje se fiksna stopa od 20 % za operacije u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija, kao što je navedeno u tački (a) prvog podstava.

Primjenjuju se članovi od 15. do 19. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 480/2014 21koji se odnose na diskontirani metod obračuna neto prihoda operacija koje generiraju neto prihode.

Član 32 - Trajnost operacija

U vezi s trajnošću operacija, primjenjuje se član 71 CPR-a.

Poglavlje V - Nabavke koje vrše korisnici od IPA II korisnika


Član 33 - Važeća pravila za nabavke

1. Za dodjelu ugovora o uslugama, isporuci i radovima od strane korisnika iz Korisnika IPA II programa, nabavke se provode u skladu sa sljedećim:

a) odredbama članova 190 i 191 Poglavlja 3 Naslova IV Dijela drugog Finansijske uredbe;

b) odredbama članova od 260 do 276 Poglavlja 3 Naslova II Dijela drugog Delegirane uredbe (EU) br. 1268/2012 19.

Uz to, Korisnik IPA II programa može izabrati da koristi Praktični vodič za procedure ugovaranja za vanjske aktivnosti EU-a (PRAG), koji dopunjava odredbe u okviru tački a) i b) prvog podstava. Verzija PRAG-a koja se koristi je ona koja je na snazi u vrijeme pokretanja relevantne procedure nabavki.

U skladu s članom 18(5) Okvirnog sporazuma, državni zakon Korisnika IPA II kojim se preuzima Direktiva 2014/24/EU, smatra se ekvivalentnim pravilima koja primjenjuje Komisija u skladu s Finansijskim propisima. Komisija obavještava Korisnika IPA II programa i upravljačko tijelo o svojoj procjeni takvog državnog zakona i o fiksnom datumu od kojeg je moguće primijeniti taj zakon na provedbu operacija u okviru Programa.

2. Procedure javne nabavke koje se odnose na izdatke vezane za pripremnu fazu operacije i koje pokreće korisnik prije nego što mu je dostavljen dokument o grantu spomenut u članu 14(7) također se odvijaju u skladu s odredbama navedenim u stavu 1.

3. Procedure javnih nabavki koje se odnose na tehničku pomoć finansiranu i iz doprinosa iz budžetske stavke 1b i iz budžetske stavke 4 (IPA II), i koje provode programska tijela koja se nalaze u državi članici, odvijaju se u skladu s pravilima o provođenju javnih nabavki koja preuzimaju direktive EU-a.

Član 34 - Pravila o državljanstvu i porijeklu

1. Učestvovanje u dodjeli ugovora o nabavci, grantovima i drugim procedurama dodjele za aktivnosti koje se finansiraju u okviru Programa dozvoljeno je svim fizičkim osobama koje su državljani, i pravnim osobama koje su osnovane u zemljama učesnicama, drugim državama članicama, ostalim Korisnicima IPA II programa, ugovornim stranama u Sporazumu o evropskom ekonomskom području i partnerskim zemljama obuhvaćenim Evropskim instrumentom za susjedstvo (u daljnjem tekstu: "kvalificirane zemlje"), kao i međunarodnim organizacijama 22.

Pravne osobe mogu biti organizacije građanskog društva, poput nevladinih neprofitnih organizacija i nezavisnih političkih fondacija, organizacije lokalne zajednice i neprofitne organizacije iz privatnog sektora, takve institucije i organizacije i mreže na lokalnom, državnom, regionalnom i međunarodnom nivou, sve dok imaju zakonska prava i obaveze koje su u skladu s odnosnim državnim zakonima.

Upravljačko tijelo može dozvoliti učestvovanje u pozivima za dostavljanje ponuda subjektima koji nemaju zakonski karakter.

2. Sve isporuke nabavljene u okviru ugovora o nabavci ili u skladu sa sporazumom o grantu, koje se finansiraju u okviru IPA II programa potječu iz kvalificirane zemlje.

Međutim, mogu potjecati iz bilo koje zemlje kada je iznos isporuke koji se nabavlja ispod praga za provođenje konkurentskog postupka 23. Za potrebe ovog člana, izraz "porijeklo" definiran je u članovima 23 i 24 Uredbe (EEC) br. 2913/92 24.

3. Pravila u okviru ovog člana ne primjenjuju se na, i ne proizvode ograničenja vezana za državljanstvo fizičkih osoba koje su zaposlene ili na drugi način pravno angažirane ugovorom ili podugovorom s kvalificiranim ugovaračem ili podugovaračem.

4. Kako bi se promovirali lokalni kapaciteti, tržišta i nabavke, prioritet se daje lokalnim i regionalnim izvođačima kada Finansijska pravila definiraju dodjelu ugovora na temelju jednog tenderskog postupka. U svim drugim slučajevima, učestvovanje lokalnih i regionalnih izvođača su u skladu s relevantnim odredbama Finansijskih pravila.

5. Kvalificiranost definirana u ovom članu može dalje biti ograničena Posebnim uslovima ovog sporazuma o finansiranju u smislu državljanstva, geografske lokacije ili karaktera aplikanata kada su takva ograničenja nametnuta zbog posebne prirode i ciljeva aktivnosti i kada su potrebna za uspješnu provedbu aktivnosti, posebno u smislu učestvovanja u postupcima dodjele ugovora u slučaju aktivnosti saradnje.

6. Učesnici u tenderskom postupku i kandidati iz nekvalificiranih zemalja, ili, nezavisno od drugog podstava stava 2, robe nekvalificiranog porijekla, mogu biti prihvaćeni kao kvalificirani od strane upravljačkog tijela u slučaju hitnosti ili nedostupnosti proizvoda i usluga na tržištima odnosnih zemalja, ili u drugim opravdanim slučajevima u kojima bi zbog primjene pravila kvalificiranosti realizacija projekta, Programa ili aktivnosti bila nemoguća ili iznimno otežana.

7. Fizičke i pravne osobe kojima su dodijeljeni ugovori poštuju svo važeće zakonodavstvo vezano za zaštitu okoliša, uključujući multilateralne sporazume o zaštiti okoliša, kao i međunarodno priznate ključne standarde rada 25.

Član 35 - Prava intelektualnog vlasništva

1. Ugovori koje zaključe korisnici koji se nalaze u Korisniku IPA II programa koji se finansiraju u skladu s ovim sporazumom o finansiranju sadrže obavezu Korisnika IPA II programa vezanu za dobijanje svih potrebnih prava intelektualnog vlasništva u odnosu na informacionu tehnologiju, studije, nacrte, planove, publiciranje i druge materijale pripremljene za potrebe planiranja, provedbe, praćenja i evaluacije.

2. Korisnik IPA II programa garantira da upravljačko tijelo, Komisija ili bilo koje tijelo ili osoba koju Komisija ovlasti ima pravo pristupa i pravo na upotrebu takvog materijala. Komisija koristi takve materijale samo za svoje potrebe.

Poglavlje VI - Upravljanje, kontrola i imenovanje Potpoglavlje 1: Imenovanje i funkcije vlasti koje provode Program


Član 36 - Imenovanje vlasti


1. Zemlje učesnice u Programu imenovale su, za potrebe člana 123(1) CPR-a, jedinstveno upravljačko tijelo; za potrebe člana 123(2) CPR-a, jedinstveno tijelo koje vrši verifikaciju, i za potrebe člana 123(4), jedinstveno revizorsko tijelo, kao što je to definirano u tabeli 21 Poglavlja 5.1. Programa.

2. Upravljačko tijelo nije odgovorno za vršenje funkcija tijela koje vrši verifikaciju. Tijelo koje vrši verifikaciju prima uplate koje vrši Komisija i, kao opće pravilo, vrši isplate vodećem korisniku u skladu s članom 132 CPR-a.

3. Postupak imenovanja upravljačkog tijela i, kada je to prikladno, tijela koje vrši verifikaciju, definiran u članu 124 CPR-a, vodi država članica u kojoj se tijelo nalazi.

Član 37 - Funkcije tijela koje upravlja Programom

1. Nezavisno od stava 2 ovog člana, upravljačko tijelo Programa vrši funkcije definirane u članu 125 CPR-a i u članu 23.

2. Budući da upravljačko tijelo ne vrši verifikaciju u okviru tačke (a) člana 125(4) CPR-a tokom čitavog programskog područja, svaka država članica ili svaki Korisnik IPA II programa imenuje tijelo ili osobu koja je odgovorna za vršenje verifikacije u vezi s korisnicima na njegovoj teritoriji ("kontrolor/kontrolori"), kao što je definirano u tabeli 22 Poglavlja 5.1. Programa.

3. Upravljačko tijelo zadovoljava se činjenicom da je izdatke svakog korisnika koji učestvuje u operaciji verificirao imenovani kontrolor.

4. Svaka zemlja učesnica osigurava da izdaci korisnika mogu biti verificirani u periodu od tri mjeseca od dostavljanja dokumenata od strane odnosnog korisnika.

5. Svaka zemlja učesnica odgovorna je za verificiranje koje se vrši na njenoj teritoriji.

6. Kada dostavljanje sufinansiranih proizvoda ili usluga može biti verificirano samo u odnosu na čitavu operaciju, verifikaciju vrši upravljačko tijelo i kontrolor države članice u kojoj se nalazi vodeći korisnik.

Član 38 - Zajednički sekretarijat

Upravljačko tijelo, nakon konsultacija s državama članicama i bilo kojim Korisnikom IPA II programa koji učestvuje u Programu saradnje, osniva zajednički sekretarijat, kao što je definirano u Poglavlju 5.2. Programa.

Član 39 - Funkcije tijela koje vrši verifikaciju

Programsko tijelo koje vrši verifikaciju vrši funkcije definirane u članu 126 CPR-a.

Član 40 - Funkcije tijela zaduženog za reviziju

1. Država članica kao učesnica u Programu i Korisnik IPA II programa mogu ovlastiti revizorsko tijelo koje direktno vrši funkcije definirane u članu 127 CPR-a na čitavoj teritoriji obuhvaćenoj Programom. Izričito se navodi kada uz revizorsko tijelo djeluje revizor države članice ili Korisnika IPA II programa.

2. Kada revizorsko tijelo nema ovlaštenje navedeno u stavu 1, u radu mu pomaže skupina revizora sastavljena od predstavnika svake države članice koja je učesnica u Programu ili od Korisnika IPA II programa i koja vrši funkcije definirane u članu 127 CPR-a, kao što je navedeno u tabeli 22 Poglavlja 5.1 Programa. Svaka država članica ili Korisnik IPA II programa odgovorni su za reviziju koja se vrši na njihovoj teritoriji.

3. Svaki predstavnik iz države članice ili iz Korisnika IPA II programa odgovoran je za davanje podataka o činjeničnim elementima koji se odnose na izdatke na njihovoj teritoriji, a koje mora revidirati revizorsko tijelo kako bi izvršilo svoju procjenu.

4. Skupina revizora osniva se u roku od tri mjeseca od datuma donošenja odluke kojom se odobrava Program. Skupina donosi svoj vlastiti poslovnik, a njome predsjeda revizorsko tijelo Programa saradnje.

5. Revizori su funkcionalno nezavisni od kontrolora koji vrše verifikaciju u skladu s članom 37.

Član 41 - Funkcije vlasti Korisnika IPA II programa

1. Vlasti i tijela Korisnika IPA II programa podržavaju državu članicu u njenim odgovornostima i odano sarađuju sa zasebnim tijelima Programa.

2. U skladu s državnim zakonima Korisnika IPA II programa, Korisnik IPA II programa može ovlastiti revizorsko tijelo koje direktno vrši funkcije definirane u članu 127 CPR-a na čitavoj teritoriji obuhvaćenoj Programom. Izričito se navodi kada uz revizorsko tijelo djeluje revizor Korisnika IPA II programa.

Kada revizorsko tijelo nema ovlaštenje spomenuto u prvom podstavu, pomaže mu predstavnik Korisnika IPA II programa koji vrši funkcije definirane u članu 127 CPR-a.

U slučaju opisanom u drugom podstavu, Korisnik IPA II programa odgovoran je za reviziju koja se vrši na njihovoj teritoriji.

Predstavnik iz Korisnika IPA II programa osigurava da revizija uzima u obzir međunarodno priznate standarde.

Predstavnik iz Korisnika IPA II programa odgovoran je za davanje podataka o činjeničnim elementima koji se odnose na izdatke na njegovoj teritoriji, a koje mora revidirati revizorsko tijelo kako bi izvršilo svoju procjenu.

Predstavnik iz Korisnika IPA II programa je funkcionalno nezavisan o kontroloru/kontrolorima koji vrše verifikaciju u skladu s članom 37.

Potpoglavlje 2: Upravljanje i kontrola


Član 42 - Opći principi upravljanja i sistemi kontrole

1. U skladu s članom 122(1) CPR-a, država članica osigurava da su sistemi upravljanja i kontrole za Program uspostavljeni u skladu s članovima 72, 73 i 74 CPR-a.

2. Država članica posebno osigurava da najkasnije do 31.12.2015. godine sva razmjena informacija između korisnika i upravljačkog tijela, tijela koje vrši verifikaciju, revizorskog tijela i posredničkih tijela može biti izvršena putem sistema za elektronsku razmjenu podataka.

Sistemi navedeni u prvom stavu omogućavaju interoperabilnost državnih i okvira Unije i dozvoljavaju svim korisnicima da sve informacije navedene u prvom podstavu dostave samo jednom.

Primjenjuju se članovi od 8. do 10. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1011/2014 koji se odnose na elektronsku razmjenu podataka.

Član 43 - Podijeljeno upravljanje i odgovornosti

U skladu s principom podijeljenog upravljanja, država članica, Korisnik IPA II programa i Komisija odgovorni su za upravljanje i kontrolu Programa u skladu s njihovim odnosnim odgovornostima definiranim u Uredbi (EU) br. 1303/2013, Finansijskim pravilima i ETC uredbi.

Član 44 - Odgovornosti Korisnika IPA II programa

NIPAC, imenovan u skladu s Okvirnim sporazumom, odgovoran je za koordiniranje učestvovanja Korisnika IPA II programa u relevantnim INTERREG programima. NIPAC može delegirati ovaj zadatak koordinacije teritorijalnom koordinatoru za saradnju ili operativnoj strukturi, prema potrebi.

Član 45 - Ovlaštenja i odgovornosti Komisije

Primjenjuje se član 75 CPR-a.

Član 46 - Saradnja između Komisije i tijela zaduženog za reviziju

Primjenjuje se član 128 CPR-a.

Član 47 - Proporcionalna kontrola Programa saradnje

Primjenjuje se član 148 CPR-a.

Poglavlje VII - Izračun osnove i intenziteta pomoći


Član 48 - Osnova za izračun pomoći iz ERDF-a

Odluka Komisije o odobravanju Programa (vidi Dodatke I, II i III) definira da li se stopa sufinansiranja za svaku prioritetnu osnovicu i za doprinos iz budžetske stavke 1b i za budžetsku stavku 4 (IPA II) primjenjuje na:

(a) ukupne kvalificirane troškove, uključujući javne i privatne izdatke; ili

(b) kvalificirane javne izdatke.

Član 49 - Intenzitet pomoći


Stopa sufinansiranja sredstvima Unije na nivou svake prioritetne osnovice Programa nije manja od 20 % niti veća od 85 % kvalificiranih izdataka.

Korisnik IPA II programa poštuje minimalnu stopu svog doprinosa koja je definirana u Dodacima I i III. U slučaju doprinosa i iz Korisnika IPA II programa i iz Unije, doprinos IPA II programa postaje raspoloživ u isto vrijeme kada i odnosni doprinos Unije.

Poglavlje VIII - Finansijsko upravljanje, odustajanje od obaveza, ispitivanje i prihvaćanje računa, zatvaranje i finansijske ispravke Potpoglavlje 1: Obaveze i plaćanja


Član 50 - Budžetske obaveze


U vezi s budžetskim obavezama primjenjuje se član 76 CPR-a.

Naročito, odluka Komisije o prihvaćanju Programa predstavlja finansijsku odluku u smislu značenja člana 84 Finansijskih propisa, i jednom kada se o njoj izvijesti odnosna država članica, predstavlja zakonsku obavezu u okviru značenja tih propisa.

Član 51 - Zajednička pravila za plaćanje

U vezi sa zajedničkim pravilima za plaćanje primjenjuje se član 77 CPR-a.

U skladu s članom 27(1) ETC uredbe, pomoć iz ERDF-a za Program isplaćuje se na jedinstveni račun bez državnih podračuna.

U skladu s članom 21(2) ETC uredbe, tijelo koje vrši verifikaciju prima uplate Komisije.

U skladu s članom 129 CPR-a, država članica osigurava da do zatvaranja Programa iznos javnih izdataka isplaćen korisnicima bude najmanje jednak pomoći iz ERDF-a koju Komisija isplaćuje državi članici i Korisniku IPA II programa.

Član 52 - Zajednička pravila za obračun privremenih plaćanja i plaćanja završnog bilansa

U odnosu na obračun privremenih isplata i isplate konačnog bilansa, primjenjuju se članovi 78 i 130 CPR-a.

Član 53 - Aplikacije za plaćanje

1. Na aplikacije za plaćanje primjenjuju se članovi 79(2) i 131 CPR-a.

2. Aplikacije za plaćanje dostavljaju se u skladu s modelom definiranim u članu 6 i Dodatku IV Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1011/2014.

Član 54 - Rokovi za prezentiranje aplikacija za privremeno plaćanje i njihovo plaćanje

Primjenjuje se član 135 CPR-a.

Član 55 - Isplate korisnicima

1. U skladu s članom 21(2) ETC uredbe, tijelo koje vrši verifikaciju, kao opće pravilo, vrši plaćanja vodećem korisniku u skladu sa stavovima 2 i 3.

2. Zavisno od dostupnosti sredstava iz prve isplate i godišnje prethodne i privremene isplate, upravljačko tijelo osigurava da korisnik primi ukupan iznos kvalificiranih javnih izdataka koji je u potpunosti dospio, najkasnije 90 dana od datuma na koji korisnik dostavi zahtjev za plaćanje.

Nijedan iznos se ne oduzima ili zadržava, i ne uvode se nikakvi posebni troškovi ili drugi troškovi istog učinka kojima bi se smanjili iznosi dospjeli za isplatu korisnicima.

3. U skladu s članom 132(2) CPR-a, upravljačko tijelo može prekinuti rok za plaćanje naveden u stavu 2 u jednom od sljedećih opravdanih slučajeva:

a) iznos potraživanja nije dospio ili nisu dostavljeni prikladni prateći dokumenti, uključujući dokumente potrebne za verifikaciju koju vrši menadžment u okviru tačke (a) prvog podstava člana 125(4) CPR-a.

b) pokrenuta je istraga u vezi s mogućim nepravilnostima koje utječu na odnosne izdatke.

Odnosni korisnik prima pismeno obavještenje o prekidu i razlozima prekida.

Član 56 - Upotreba eura


1. Iznosi definirani u programima koje dostave države članice, projekcije izdataka, bilans izdataka, aplikacije za plaćanje, računi i izdaci spomenuti u godišnjim i završnim izvještajima o provedbi, iskazuju se u eurima.

2. Države članice koje nisu usvojile euro kao svoju valutu na datum aplikacije za plaćanje vrše konverziju iznosa izdataka koji su nastali u državnoj valuti u euro.

Kada euro postane valuta države članice, postupak konverzije definiran u prvom podstavu nastavlja se primjenjivati na sve izdatke koje tijelo koje vrši verifikaciju bilježi na računima prije datuma stupanja na snagu fiksne stope devizne razmjene između državne valute i eura.

3. Korisnik pretvara u euro sve izdatke u valutama osim eura i primjenjuje mjesečnu deviznu stopu Komisije u mjesecu tokom kojeg je izdatak:

a) nastao;

b) dostavljen upravljačkom tijelu ili kontroloru radi verifikacije u skladu s članom 42(3); ili

c) prijavljen vodećem korisniku.

Metod izabran za ovaj program definiran je u Programu i primjenjuje se na sve korisnike.

Konverziju verificira upravljačko tijelo ili kontrolor u državi članici ili u Korisniku IPA II programa u kojem se korisnik nalazi.

Član 57 - Prethodno finansiranje Primjenjuju se članovi 81, 82 i 134 CPR-a.


Član 58 - Nepoštivanje roka za plaćanje i obustava plaćanja

1. Kada je u pitanju prekid isplata od strane Komisije, primjenjuje se član 83 CPR-a.

2. Kada je u pitanju obustava isplata od strane Komisije, primjenjuje se član 142 CPR-a.

Potpoglavlje 2: Odustajanje od obaveza


Član 59 - Principi


1. Program će biti dostavljen za postupak odustajanja od obaveza definiran na temelju iznosa vezanih za obavezu koji nisu obuhvaćeni prethodnim finansiranjem ili aplikacijom za plaćanje u definiranom periodu, uključujući sve aplikacije za plaćanje za koje je dijelom ili u cijelosti prekinut rok za plaćanje ili donesena odluka o obustavi plaćanja, i vrši se odustajanje od obaveza.

2. Od obaveze vezane za posljednju godinu perioda odustaje se u skladu s pravilima koja se primjenjuju za zatvaranje Programa.

3. Od dijelova obaveza koje su još uvijek otvorene odustaje se ako Komisija do rokova definiranih u članu 60 ne primi sve dokumente koji su potrebni za zatvaranje.

Član 60 - Rok za odustajanje od obaveza

1. Komisija odustaje od obaveza vezanih za bilo koji dio iznosa u Programu:

(a) koji nije bio upotrijebljen za početne isplate i godišnje prethodno i privremeno plaćanje do 31. 12. treće fiskalne godine nakon godine u kojoj je obaveza nastala u okviru operativnog programa; ili

(b) za koje aplikacija za plaćanje sastavljena u skladu s članom 53 nije dostavljena u skladu s članom 54.

2. Od dijela obaveza koje su još uvijek otvorene na dan 31.12.2023. godine odustaje se ako Komisiji nije dostavljen bilo koji dokument potreban u skladu s članom 68 do 15.02.2025. godine.

Član 61 - Iznimke vezane za odustajanje od obaveza

Primjenjuje se član 87 CPR-a.

Član 62 - Procedure


1. Komisija na vrijeme obavještava državu članicu, Korisnika IPA II programa i upravljačko tijelo o tome postoji li rizik od primjene pravila odustajanja od obaveze u skladu s članom 59.

2. Na temelju informacija koje je primila s 31. 01, Komisija obavještava državu članicu, Korisnika IPA II programa i upravljačko tijelo o iznosu obaveza od kojih odustaje na temelju tih informacija.

3. Država članica ima dva mjeseca da pristane na iznos obaveze od koje se odustaje ili da dostavi svoje komentare.

4. Do 30. 06. država članica dostavlja komisiji revidirani plan finansiranja koji odražava, za odnosnu finansijsku godinu, reducirani iznos pomoći za jedan ili više prioriteta Programa. U slučaju da revidirani plan ne bude dostavljen, Komisija revidira plan finansiranja tako što smanjuje iznos pomoći iz ERDF-a za odnosnu fiskalnu godinu. Takvo smanjenje primjenjuje se proporcionalno na svaki prioritet.

5. Komisija mijenja odluku o usvajanju Programa putem provedbenih akata, najkasnije do 30. 09.

Potpoglavlje 3: Računi


Član 63 - Priprema, dostavljanje, ispitivanje i prihvaćanje računa

1. U odnosu na pripremu, ispitivanje i prihvaćanje računa, primjenjuju se članovi 84 i članovi od 137 do 139, i član 141(2) CPR-a.

2. Računi se pripremaju u skladu s članom 7 i Dodatkom VII Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1011/2014.

3. U skladu s članom 139(10) CPR-a, država članica ili Korisnik IPA II programa mogu zamijeniti neispravne iznose koji su otkriveni nakon dostavljanja računa tako što vrše odgovarajuće prilagodbe na računima za računovodstvenu godinu u kojoj postoji neispravnost, nezavisno od članova 73 i 74 CPR-a.

4. U skladu s članom 141(1) CPR-a, uz dokumente navedene u članu 138 CPR-a, za finansijsku računovodstvenu godinu od 01.07.2023. do 30.06.2024., upravljačko tijelo dostavlja završni izvještaj o provedbi Programa.

Član 64 - Dostupnost dokumenata

Kada su u pitanju obaveze upravljačkog tijela da osigura pristup dokumentima, primjenjuju se odredbe člana 140 CPR-a.

Potpoglavlje 4: Finansijske ispravke i povrat koji vrše zemlje učesnice


Član 65 - Odgovornosti zemalja učesnica

1. Zemlje učesnice sprječavaju, otkrivaju i ispravljaju nepravilnosti, te vrše povrat neispravno plaćenih iznosa, zajedno sa svim zateznim kamatama.

2. Zemlje učesnice, kao prva instanca, odgovorne su za ispitivanje nepravilnosti i vršenje potrebnih finansijskih ispravki, te za traženje povrata. U slučaju sistemskih nepravilnosti, zemlja učesnica proširuje svoju istragu na sve operacije na koje su nepravilnosti mogle utjecati.

3. Zemlje učesnice vrše finansijske ispravke koje su potrebne u vezi s pojedinačnim ili sistemskim nepravilnostima otkrivenim u operacijama ili u Programu. Finansijske ispravke sastoje se od otkazivanja čitavog ili dijela javnog doprinosa operaciji ili Programu. Zemlje učesnice vode računa o prirodi i ozbiljnosti nepravilnosti i finansijskom gubitku u odnosu na pomoć iz ERDF-a i vrše proporcionalne ispravke. Finansijske ispravke bilježe se na računima za računovodstvenu godinu u kojoj je donesena odluka o otkazivanju.

4. Zemlje učesnice mogu ponovno upotrijebiti doprinos u vidu pomoći iz ERDF-a otkazan u skladu sa stavom 3, u okviru odnosnog programa, zavisno od stava 5.

5. Doprinos otkazan u skladu sa stavom 3 ne može biti ponovno upotrijebljen za bilo koju operaciju koja je predmet ispravke, ili, kada je izvršena finansijska ispravka sistemske neispravnosti, za bilo koju operaciju na koju je utjecala sistemska neispravnost.

Član 66 - Obavještenje o nepravilnostima

1. Komisija prima obavještenje o nepravilnostima u skladu s prvim, drugim i trećim podstavom člana 122(2) CPR-a.

2. Primjenjuje se Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/1970 27 kojom se definiraju dodatna detaljna pravila o kriterijima za utvrđivanje slučajeva nepravilnosti o kojima se izvještava. Isto vrijedi i za podatke koji se dostavljaju.

U skladu s članom 3(4) Delegirane uredbe (EU) br. 2015/1970, obavještenje o nepravilnostima daju država članica ili Korisnik IPA II programa u kojima je izdatak isplaćen od strane korisnika u provedbi operacije. Država članica ili Korisnik IPA II programa obavještavaju upravljačko tijelo, tijelo koje vrši verifikaciju Programa, revizorsko tijelo, kao i državnog kontrolora kao što je navedeno u članu 37(2) i njihove predstavnike u skupini revizora kao što je spomenuto u drugom podstavu člana 40(1).

3. Primjenjuje se Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2015/1974 28 kojom se utvrđuju učestalost i format izvještavanja o nepravilnostima.

Član 67 - Povrat sredstava


1. U skladu s članom 27(2) ETC uredbe, upravljačko tijelo osigurava da od vodećeg ili jednog predstavnika bude izvršen povrat svih iznosa plaćenih kao rezultat nepravilnosti. Korisnici otplaćuju vodećem korisniku sve neispravno plaćene iznose.

2. U skladu s članom 27(3) ETC uredbe, ako vodeći korisnik ne uspije osigurati otplatu od drugih korisnika ili ako upravljačko tijelo ne uspije osigurati otplatu od vodećeg ili od jednog korisnika, zemlja učesnica na čijoj teritoriji se nalazi odnosni korisnik, na čijoj teritoriji je registriran u slučaju EGTC-a, vrši povrat upravljačkom tijelu svih iznosa koji su neispravno isplaćeni tom korisniku. Upravljačko tijelo je odgovorno za povrat odnosnih iznosa u opći budžet Unije, u skladu s raspodjelom odgovornosti između zemalja učesnica, kao što je definirano u Programu.

3. U skladu s drugom rečenicom četvrtog podstava člana 122(2) CPR-a, države učesnice mogu odlučiti da ne izvrše povrat neispravnog plaćenog iznosa od korisnika, ako iznos, bez kamata, ne premašuje iznos od 250,00 EUR plaćen iz doprinosa iz pomoći ERDF-a.

4. Primjenjuje se Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2016/568 29 kojom se definiraju dodatna detaljna pravila o uslovima i procedurama koje se primjenjuju na utvrđivanje toga hoće li iznosi koji se ne mogu refundirati biti vraćeni.

Potpoglavlje 5: Finansijske ispravke koje vrši Komisija


Član 68 - Djelokrug, kriteriji i procedura

1. U skladu s članom 85(1), (2) i (3), Komisija vrši finansijske ispravke tako što otkazuje čitavu ili dio pomoći iz ERDF-a za Program i vrši povrat od države članice ili Korisnika IPA II programa kako bi iz finansiranja sredstvima Unije isključila finansijske izdatke koji su u suprotnosti s važećim zakonima.

2. U skladu s članom 85(4) CPR-a, u odnosu na kriterije za finansijske ispravke, primjenjuju se odredbe člana 144, od (1) do (5) CPR-a.

3. Primjenjuju se članovi 30 i 31 Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 480/2014 koji se odnose na finansijske ispravke Komisije u vezi sa sistemskim nedostacima.

4. Kada su u pitanju procedure, primjenjuju se odredbe člana 145, od (1) do (7) CPR-a.

5. U vezi sa zajedničkim pravilima za plaćanje primjenjuje se član 147 CPR-a.

Član 69 - Obaveze zemalja učesnica

U skladu s članom 146 CPR-a, finansijske ispravke koje treba izvršiti Komisija ne prejudiciraju obavezu zemalja učesnica da se bavi povratima u skladu s članom 67(2) i država članica da izvrši povrat Državne pomoći u smislu značenja člana 107(1) TFEU-a i u skladu s članom 14 Uredbe vijeća (EC) br. 659/1999 26.

Poglavlje IX - Prekid i problemi u provedbi


Član 70 - Nepotpisivanje Sporazuma o finansiranju

Kada Korisnik IPA II programa ne zaključi Sporazum o finansiranju do kraja godine nakon godine usvajanja Programa, ili izmjenu Programa kako bi u svoju korist obuhvatili pomoć iz ERDF-a, Komisija može predložiti NO-u izmjenu Programa u smislu prekida učestvovanja Korisnika IPA II programa u Programu u skladu s procedurom definiranom u članu 10(4).

Član 71, od (2) do (4) primjenjuje se mutatis mutandis.

Član 71 - Problemi u provedbi

1. Kada dio pomoći iz ERDF-a za Program u smislu korisnika u Korisniku IPA II programa ne može biti implementiran zbog problema nastalih u odnosima između zemalja učesnica ili u drugim opravdanim slučajevima, Komisija može NO-u predložiti izmjenu Programa u smislu prestanka učestvovanja Korisnika IPA II programa u Programu prije datuma isteka perioda izvršenja u skladu s procedurom definiranom u članu 10(4).

2. Kada dođe do prekida učestvovanja Korisnika IPA II programa, upravljačko tijelo dostavlja završni izvještaj u roku od šest mjeseci od datuma odluke Komisije. Nakon poravnanja svih prethodnih isplata, Komisija plaća završni bilans, ili, gdje je to potrebno, izdaje nalog za povrat sredstava. Komisija također odustaje od obaveza vezanih za bilans obaveza.

3. Dio pomoći iz ERDF-a koja se odnosi na korisnika u Korisniku IPA II programa koji već podliježe dokumentu o grantu bez bilo kakvog uslova u skladu s drugim podstavom člana 12(7) otplaćuje upravljačko tijelo osim ako je otplaćen u odnosu na ugovornu obavezu korisnika koja je ugovorena prije odluke Komisije o prestanku učestvovanja.

4. Dio pomoći iz ERDF-a u smislu korisnika u državi članici koji već podliježe dokumentu o grantu, ostaje na raspolaganju tokom svoga uobičajenog perioda trajanja, ali može se koristiti samo za aktivnosti koje se isključivo odvijaju u odnosnoj državi članici i koje su ugovorene prije odluke Komisije o prestanku učestvovanja.

5. Kao alternativa, može biti odlučeno da alokacija za Program bude smanjena u odnosu na učestvovanje Korisnika IPA II programa na djelokrug programa u skladu s procedurom definiranom u članu 10(4).

Poglavlje X - Završne odredbe


Član 72 - Konsultacije između zemalja učesnica i Komisije

(1) Korisnik IPA II programa i Komisija konsultiraju jedno drugo prije pokretanja bilo kakvog spora koji se odnosi na provedbu ovog sporazuma o finansiranju skladu s članom 76 ovih općih uslova ili bilo kojeg spora koji se odnosi na tumačenje ovog sporazuma o finansiranju koji ne može biti riješen u skladu s članom 3 Posebnih uslova.

(2) Kada Komisija ima saznanje o problemima u provođenju procedura koje se odnose na provedbu ovog sporazuma o finansiranju u odnosu na Korisnika IPA II programa, Komisija ostvaruje sve potrebne kontakte s Korisnikom IPA II programa s ciljem rješavanja tog pitanja i poduzimanja svih potrebnih koraka.

(3) Konsultacije mogu dovesti do izmjene, obustave ili raskida ovog sporazuma o finansiranju.

(4) Komisija i Korisnik IPA II programa obavještavaju državu članicu o svim konsultacijama ili kontaktima u skladu sa stavovima (1) i (2).

(5) Komisija konsultira državu članicu prije poduzimanja mjere iz stava 3.

Član 73 - Amandmani na ovaj sporazum o finansiranju

(1) Nezavisno od stava 6, ovaj sporazum o finansiranju mijenja se kao što je definirano u stavovima od 2 do 5.

(2) Sve izmjene ovog sporazuma o finansiranju vrše se pismenim putem.

(3) Ako jedna od zemalja učesnica zahtijeva izmjenu, zahtjev se dostavlja Komisiji najmanje šest mjeseci prije nego što je planirano da izmjena stupi na snagu.

(4) U slučaju da Komisija sazna za suprotnosti između odredbi ovog sporazuma o finansiranju, s jedne strane, i osnovnih dokumenata navedenih u članu 1 Posebnih uslova, s druge strane, Komisija predlaže neophodno usklađivanje ovog sporazuma o finansiranju s odredbama osnovnih dokumenata.

U slučaju amandmana na osnovni dokument, Komisija predlaže neophodno usklađivanje ovog sporazuma o finansiranju s izmijenjenim odredbama osnovnih dokumenata u roku od dva mjeseca od njegovog stupanja na snagu.

(5) Izmjene Provedbene uredbe (EU) br. 2015/207 u odnosu na različite modele ne zahtijevaju izmjene ovog sporazuma o finansiranju. Korisnici IPA II programa pismeno se obavještavaju o svakoj takvoj izmjeni i njenom stupanju na snagu.

(6) Upravljačko tijelo obavještava Komisiju u pismenoj formi o bilo kakvoj odluci kojom se mijenja [Dodatak [V.]] [poseban dokument spomenut u članu 10 Posebnih uslova] u roku od jednog mjeseca od datuma izmjene te odluke. U odluci o izmjeni navodi se datum stupanja na snagu te odluke. Komisija će pismenim putem potvrditi prijem takvog obavještenja.

Prilikom izmjene ovog sporazuma o finansiranju u skladu sa stavovima od 2 do 5, [Dodatak [V.]] [referenca na posebni dokument naveden u članu 10 Posebnih uslova] zamjenjuje se najnovijom verzijom o kojoj se obavijesti Komisija.

Član 74 - Suspendiranje ovog sporazuma o finansiranju

(1) Ovaj sporazum o finansiranju može biti suspendiran u sljedećim slučajevima:

(a) ako Korisnik IPA II programa prekrši obavezu u skladu sa Sporazumom o finansiranju;

(b) ako Korisnik IPA II programa prekrši bilo kakvu obavezu definiranu u skladu s procedurama i standardnim dokumentima navedenim u stavu 18(2) Okvirnog sporazuma;

(c) ako Korisnik IPA II programa ne zadovolji obaveze za povjeravanje zadataka provedbe budžeta;

(d) ako Korisnik IPA II programa odluči obustaviti ili prekinuti proces pristupanja članstvu u EU;

(e) ako Korisnik IPA II programa prekrši obavezu koja se odnosi na poštivanje ljudskih prava, demokratskih principa i vladavine prava, te u slučaju ozbiljnih slučajeva korupcije.

(2) Ovaj sporazum o finansiranju može biti suspendiran u slučaju više sile koja je definirana u daljnjem tekstu.

"Viša sila" znači svaku nepredviđenu i iznimnu situaciju ili događaj na koji ugovorne strane ne mogu utjecati, a koji sprječava bilo koju od njih da ispuni svoje obaveze, i koja se ne može okarakterizirati kao njihova greška ili nemar (ili greška ili nemar njihovih izvođača, zastupnika ili zaposlenika) i za koju se pokaže da je nemoguće izbjeći unatoč svim poduzetim mjerama. Odgovorna strana ne može se pozvati na višu silu u slučaju kvarova opreme ili materijala ili kašnjenja u stavljanju na opreme ili materijala na raspolaganje, radničkih sporova, štrajkova ili finansijskih poteškoća. Ugovorna strana se ne smatra odgovornom ako je zbog više sile, o kojoj je druga ugovorna strana obaviještena, spriječena da izvršava svoje obaveze. Ugovorna strana u kojoj nastupi slučaj više sile o tome bez odlaganja obavještava drugu stranu i navodi podatke o prirodi, mogućem trajanju i predvidivim posljedicama problema, i poduzima sve mjere kako bi umanjila moguće štete. Ako viša sila utječe samo na dio Programa, suspenzija Sporazuma o finansiranju može biti djelimična.

Nijedna ugovorna strana ne smatra se odgovornom za kršenje svojih obaveza u skladu sa Sporazumom o finansiranju ako je viša sila u tome sprječava, pod uslovom da poduzima mjere da umanji sve moguće posljedice više sile.

(3) Komisija može suspendirati Sporazum o finansiranju bez prethodnog obavještenja.

(4) Komisija može poduzeti sve prikladne preventivne mjere prije same suspenzije.

(5) Prilikom obavještavanja o suspenziji navode se posljedice po važeće ili ugovore o nabavci i grantovima i delegiranju ovlaštenja koja trebaju biti potpisana.

(6) Suspenzija ovog sporazuma o finansiranju ne zavisi od prekida isplata u skladu s članom 58 i raskidom ovog sporazuma o finansiranju od strane Komisije u skladu s članom 75.

(7) Ugovorne strane ponovno počinju provoditi sporazum o finansiranju kada uslovi to dozvole, uz prethodno odobrenje Komisije. Ovo važi nezavisno od svih izmjena ovog sporazuma o finansiranju koje mogu biti potrebne kako bi Program bio prilagođen novim uslovima provedbe, uključujući, ako je moguće, produženje perioda operativne provedbe i izvršenja, ili raskidu ovog sporazuma o fnansiranju u skladu s članom 75.

Član 75 - Raskid ovog sporazuma o finansiranju

(1) Ako pitanja koja dovode do suspendiranja ovog sporazuma o finansiranju nisu riješena u periodu od najviše 180 dana, bilo koja ugovorna strana može raskinuti Sporazum o finansiranju uz uslov davanja obavještenja 30 dana prije toga.

(2) Ovaj sporazum o finansiranju se automatski raskida ako u periodu od dvije godine nakon potpisivanja:

(a) nije došlo ni do kakve isplate;

(b) nije potpisan nijedan ugovor o provedbi ili delegiranju nadležnosti.

(3) Prilikom davanja obavještenja o raskidu, navode se posljedice po važeće ili ugovore o nabavci i grantovima i sporazume o delegiranju nadležnosti i o ugovorima ili grantovima, kao i o sporazumima o delegiranju nadležnosti koji trebaju biti potpisani.

(4) Raskid ovog sporazuma o finansiranju ne isključuje mogućnost da Komisija izvrši finansijske korekcije u skladu s članovima 68.

Član 76 - Aranžmani za rješavanje sporova

(1) Svi sporovi koji se odnose na Sporazum o finansiranju koji ne mogu biti riješeni u periodu od šest mjeseci putem konsultacija između ugovornih strana definiranih u članu 72 mogu prezentirani pred Evropskim sudom pravde. Ako zemlja korisnica IPA II programa ne prihvati nadležnost Evropskog suda pravde, i samo u tom slučaju, spor se rješava u arbitražnom postupku.

(2) U slučaju arbitraže, ugovorne strane imenuju zajedničkog arbitra u periodu od 30 dana od datuma zahtjeva za arbitražu. Ako to nije moguće, onda svaka strana imenuje vlastitog arbitra. Nakon toga, dva arbitra potom imenuju trećeg arbitra u periodu od 30 dana. Osim ako arbitri odluče drugačije, primjenjuje se procedura definirana u Neobaveznim pravilima za arbitražu koja obuhvaća međunarodne organizacije i država definirana u Stalnom arbitražnom sudu. Arbitražne odluke donose se većinom glasova u periodu od tri mjeseca.

(3) Svaka ugovorna strana obavezna je da poduzme mjere potrebne za primjenu arbitražnih odluka.

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-1465-70/18
19. aprila 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Bakir Izetbegović, s. r.

1 OJ L 347, 20. 12. 2013, str. 320.

2 OJ L 347, 20. 12. 2013, str. 259.

3 OJ L 77, 15. 03. 2014, str. 11.

4 Vidi definiciju u tački (i) člana 1(1) Dodatka IV ovom sporazumu o finansiranju: „pomoć iz ERDF-a“ znači podršku Unije Programu iz budžetskih stavki u okviru Evropskog fonda za regionalni razvoj, i doprinos iz budžetske pozicije 1b (Ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija) i doprinos iz budžetske pozicije 4 (Globalna Evropa) (IPA II).

5 Direktiva 2014/24/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 26.02.2014. godine o javnim nabavkama i kojom se ukida Direktiva 2004/18/EC tekst s EEA relevantnošću, OJL 94, 28. 03. 2014, str. 65.

6 Uredba (EU) br. 1302/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća od 17.12.2013. godine kojom se mijenja i dopunjava Uredba (EC) br. 1082/2006 o evropskoj teritorijalnoj saradnji (EGTC) u vezi s objašnjenjem, pojednostavljenjem i unaprjeđenjem načina uspostavljanja i funkcioniranja takvih skupina, OJL 347, 20.12.2013, str. 303.

7 Uredba (EU) br. 1303/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća od 17.12.2013. godine kojom se definiraju zajedničke odredbe vezane za Evropski fond za regionalni razvoj, Evropski socijalni fond, Kohezijski fond, Evropski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Evropski fond za pomorstvo i ribarstvo, kojima se definiraju opće odredbe o Evropskom fondu za regionalni razvoj, Evropskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Evropskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Evropskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i ukida Uredba Vijeća (EC) br. 1083/2006, OJL 347, 20.12.2013, str. 320.

8 Uredba (EU) br. 1299/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća od 17. 12. 2013. godine o posebnim odredbama za potporu Evropskog fonda za regionalni razvoj Ciljevima evropske teritorijalne saradnje, OJL 347, 20.12.2013, str. 259.

9 Uredba (EU) br. 1301/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća od 17.12.2013. godine o Evropskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama koje se odnose na ostvarivanje ciljeva Ulaganja u rast i zaposlenje i kojom se ukida Uredba (EC) br. 1080/2006, OJL 347, 20.12.2013, str. 289.

10 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 240/2014 od 07.01.2014. godine o evropskom kodeksu ponašanja za partnerstvo u okviru evropskih strukturnih i investicijskih fondova, OJL 74, 14.03.2014, str. 1.

11 Provedbena odluka Komisije od 16.06.2014. godine u kojoj se definira popis regiona i područja kvalificiranih za finansiranje sredstvima Evropskog fonda za regionalni razvoj u okviru prekogranične i međudržavne komponente cilja evropske teritorijalne saradnje za period 2014-2020. (objavljeno u dokumentu br. C(2014)3898), OJL 183, 24.06.2014, str. 75.

12 Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Evropskog parlamenta i Vijeća od 25.10.2012. godine o finansijskim pravilima koja se primjenjuju na opći budžet Unije i kojom se ukida Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1605/2002, OJL 298, 26.10.2012. godine, str. 1.

13 Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/207 od 20.01.2015. godine kojom se uređuju detaljna pravila Provedbene uredbe (EU) br. 1303/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća u vezi s modelima izvještaja o napredovanju, dostavljanju informacija o glavnom projektu, zajedničkom planu aktivnosti, izvještajima o provedbi vezana za ispunjenje cilja Ulaganje za rast i radna mjesta, izjava menadžmenta, strategija revizije, revizorsko mišljenje i godišnji izvještaj o kontroli i metodologija izvođenja analize isplativosti, te u skladu s Uredbom (EU) br. 1299/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća u vezi s modelom izvještaja o provedbi cilja Evropske teritorijalne saradnje, OJL 38, 13.02.2015, str. 1.

14 Kao što je definirano u članu 37(3).

15 Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1011/2014 od 22.09.2014. godine kojom se definiraju detaljna pravila provedbe Uredbe (EU) br. 1303/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća u vezi s načinima dostavljanja određenih podataka Komisiji i detaljnim pravilima koja se odnose na razmjenu informacija između korisnika i upravljačkih tijela, tijela zaduženih za certificiranje, revizorskih tijela i posredničkih tijela, OJL 286, 30.09.2014, str. 1.

16 Provedbena uredba Komisije (EU) 821/2014 od 28.07.2014. godine kojom se definiraju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1303/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća u vezi s detaljnim aranžmanima za prijenos i upravljanje doprinosima programu, izvještavanju o finansijskim instrumentima, tehničkim karakteristikama informacija i mjerama komunikacije o operacijama i sistemu bilježenja i čuvanja podataka, OJL, 223, 29.07.2014, str. 7.

17 Izmjene iz Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/616 od 13.02.2015. godine kojom se mijenja Delegirana uredba (EU) br. 480/2014 u vezi s referencama na Uredbu (EU) br. 508/2014 Evropskog parlamenta i Vijeća, OJL 102, 21.04.2015, str. 33.

18 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 481/2014 od 04.03.2014. godine kojom se dopunjava Uredba (EU) br. 1299/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća u vezi s posebnim pravilima o kvalificiranosti izdataka za programe saradnje, OJL 138, 13.05.2014, str. 45.

19 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29.10.2012. godine o pravilima primjene Uredbe (EU), Euratom) br. 966/2012 Evropskog parlamenta i Vijeća o finansijskim pravilima koja se primjenjuju na opći budžet Unije, OJL 362, 31.12.2012, str. 1.

20 Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1516 od 10.06.2015. godine, u skladu s Uredbom br. 1303/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća, fiksna stopa za operacije koje se finansiraju iz evropskih strukturalnih i ulagačkih fondova u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija, OJL 239, 15.09.2015, str. 65.

21 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 480/2014 od 03.03.2014. godine kojom se dopunjuje Uredba (EU) br. 1303/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća kojom se definiraju zajedničke odredbe Evropskog fonda za regionalni razvoj, Evropskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Evropskog fonda za pomorstvo i ribarstvo i kojom se definiraju opće odredbe o Evropskom fondu za regionalni razvoj, Evropskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Evropskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, OJL 138, 13.05.2014, str. 5.

22 Međunarodne organizacije su međunarodne organizacije iz javnog sektora osnovane na temelju međuvladinih sporazuma, specijalizirane agencije uspostavljene od strane takvih organizacija i druge neprofitne organizacije uključene u međunarodne organizacije na temelju odluke Komisije.

23 Vidi tačku (b)(ii) člana 267(1) Provedbene uredbe Komisije (EU, Euratom) br. 1268/2012; ugovori vrijednosti manje od 100.000,00 EUR.

24 Uredba Vijeća (EEC) br. 2913/92 od 12.10.1992. godine kojim se uspostavlja Carinski zakonik Unije i drugi propisi Zajednice koji tretiraju nepreferencijalno porijeklo, OJL 302, 19.10.1992, str. 1.

25 Ključni standardi ILO-a, konvencije o slobodi udruživanja i kolektivnog pregovaranja, eliminiranja prisilnog i obaveznog rada, eliminiranje diskriminacije u smislu zaposlenja i zanimanja i ukidanje dječijeg rada.

26 Uredba Vijeća (EC) br. 659/1999 od 22.03.1999. godine koja definira detaljna pravila za primjenu člana 93 Ugovora o EZ-u, OJL 83, 27.03.1999. godine.

27 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/1970 od 08.07.2015. godine kojom se dopunjuje Uredba (EU) br. 1303/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća s posebnim odredbama o izvještavanju o nepravilnostima koje se odnose na Evropski fond za regionalni razvoj, Evropski socijalni fond, Kohezijski fond i Evropski fond za pomorstvo i ribarstvo, OJL 293, 10.11.2015, str. 1.

28 Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1974 od 08.07.2015. godine kojom se definira učestalost i format izvještavanja o nepravilnostima koje se odnose na Evropski fond za regionalni razvoj, Evropski socijalni fond, Kohezijski fond i Evropski fond za pomorstvo i ribarstvo, u skladu s Uredbom 1303/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća, OJ L 293, 10.11.2015, str. 20.

29 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2016/568 od 29.01.2016. godine kojom se dopunjava Uredba (EU) br. 1303/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća u odnosu na uslove i procedure utvrđivanja hoće li iznose koji se ne mogu refundirati nadoknaditi država članica, koja se odnosi na Evropski fond za regionalni razvoj, Evropski socijalni fond, Kohezijski fond i Eropski fond za pomorstvo i ribarstvo, OJ L 97, 13.04.2016. godine, str. 1.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!