Međunarodni ugovori, broj 4/18

Na osnovu člana V. 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-335/18 od 7. marta 2018. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 46. redovnoj sjednici, održanoj 19. aprila 2018. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O IZMJENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA I TERETA POTPISANOG 16. OKTOBRA 2004. GODINE


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Bugarske o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i tereta potpisanog 16. oktobra 2004. godine, potpisan 27. oktobra 2017. godine u Sarajevu, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma u prijevodu glasi:

SPORAZUM O IZMJENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA I TERETA POTPISANOG 16. OKTOBRA 2004. GODINE


Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Bugarske saglasni su da se izvrše sljedeće izmjene i dopune Sporazuma između Vlade Republike Bugarske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i tereta:

Član 1.


Član 1. "Obim primjene" mijenja se i dopunjava kako slijedi:

"1. Ovaj Sporazum se primjenjuje na cestovni prijevoz putnika i tereta prema, od i u tranzitu preko teritorija Ugovornih strana, kao i na cestovni prijevoz u/iz trećih zemalja, kojeg vozilima obavljaju prijevoznici sa poslovnim nastanom na teritoriji jedne od Ugovornih strana, kako je utvrđeno u članu 2. ovog Sporazuma."

Član 2.


Član 2., stav 1. mijenja se i dopunjava kako slijedi:

"1. izraz "Prijevoznik" označava lice (uključujući i pravno lice) koje ima poslovni nastan na teritoriji jedne od Ugovornih strana i pravno je priznato u zemlji poslovnog nastana i koje vrši prijevoz putnika i tereta u zamjenu za naknadu ili za vlastite potrebe u skladu sa odredbama nacionalnog zakonodavstva kojima se uređuje pristup tržištu i zanimanju prijevoznika."

Član 2., stav 3. mijenja se i dopunjava kako slijedi:

"3. izraz "Registracija" označava administrativno odobrenje za stavljanje u upotrebu vozila u cestovnom prometu, uključujući i identifikaciju istog i izdavanje pripadajućeg mu serijskog broja, koji se naziva registarski broj."

Član 3.


Član 10. "Takse" mijenja se i dopunjava kako slijedi:

"1. Gorivo sadržano u standardnim rezervoarima vozila, koje je ugradio proizvođač i koje je predviđeno za vožnju i rukovanje motornim vozilom, kao i maziva izuzimaju se od svih uvoznih dažbina na teritoriji države domaćina.

2. Prijevoz obuhvaćen ovim Sporazumom u državi domaćina podliježe plaćanju cestarina i naknada za korištenje cestovne mreže, tunela i mostova."

Član 4.


Član 15. "Saradnja i Mješovita komisija" mijenja se i dopunjava kako slijedi:

"1. Nadležna tijela Ugovornih strana preduzimaju potrebne mjere u cilju provođenja i primjene ovog Sporazuma i jedna drugima prenose korisne informacije. Nadležna tijela se također uzajamno obavještavaju o svakoj izmjeni državnog zakona koja utječe na primjenu ovog Sporazuma.

Nadležna tijela pružaju jedna drugima pomoć u cilju provođenja ovog Sporazuma.

2. Mješovita komisija se uspostavlja iz razloga navedenih u stavu 1. i obuhvata predstavnike iz svake Ugovorne strane.

Mješovita komisija je nadležna za provođenje člana 2., 3., 4., 5., 8., 9., 12. i 13. ovog Sporazuma i generalno za razmatranje svih pitanja koja se tiču odnosa između Ugovornih strana u oblasti cestovnog prijevoza."

Član 5.


Ovaj Sporazum stupa na snagu 30 dana nakon dana prijema druge obavijesti diplomatskim putem kojima Ugovorne strane obavještavaju jedna drugu da su ispunjeni uvjeti predviđeni unutrašnjim državnim procedurama potrebnim za stupanje na snagu ovog Sporazuma.

Sačinjeno u Sarajevu, dana 27. oktobra 2017. godine u dva originalna primjerka na engleskom jeziku.

Za Vijeće ministara

Za Vladu

Bosne i Hercegovine

Republike Bugarske

Ismir Jusko

Ivaylo Moskovski

 Član 3.


Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-1465-65/18
19. aprila 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Bakir Izetbegović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!