Službeni glasnik BiH, broj 33/19

Na osnovu člana 13. stav (1) tačka p) i člana 15. stav (1) tačka a) Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05), člana 140. stav (5) Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12, 41/16 i 38/18), ministrica odbrane donosi


PRAVILNIK


O ŠKOLOVANJU I USAVRŠAVANJU PROFESIONALNIH VOJNIH LICA


POGLAVLJE I – OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

Ovim pravilnikom regulira se školovanje i usavršavanje profesionalnih vojnih lica, vrste školovanja i usavršavanja, utvrđivanje i planiranje potreba za školovanjem i usavršavanjem, procedure izbora i upućivanja kandidata, izvještavanje i evidencija, nadležnosti i odgovornosti i stručno obrazovanje profesionalnih vojnih lica.

Član 2.
(Primjenjivost)

Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se na profesionalna vojna lica.

Član 3.
(Rodna ravnopravnost)

Izrazi koji su u ovom pravilniku dati u jednom gramatičkom rodu bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene.

Član 4.
(Definicije)

U smislu ovog pravilnika, pojmovi koji se koriste imaju sljedeća značenja:

a) Školovanje/obrazovanje podrazumijeva proces usvajanja znanja, sticanja određenog stepena stručne spreme, izgrađivanja vještina i navika, razvoja sposobnosti, usvajanje sistema vrijednosti i pravila ponašanja na civilnim i vojnim školama koje se za potrebe odbrane i popune formacijskih mjesta realizira kroz:

1) usavršavanje na školama komandno-štabnog i operativno-strategijskog nivoa, i

2) stručno obrazovanje.

b) Stručno obrazovanje je sticanje višeg stepena obrazovanja i time povećanje radnih i stručnih sposobnosti, a isto se realizira kroz školovanje na specijalističkim, magistarskim i doktorskim studijima na civilnim i vojnim visokoškolskim ustanovama u BiH i inozemstvu.

c) Usavršavanje i obučavanje je sticanje određenih znanja i vještina za obavljanje formacijskih dužnosti, te polaganje stručnih ispita kojima se ne stiče viši stepen obrazovanja, nego se stiče ili potvrđuje nivo znanja potreban za kvalitetno obavljanje dužnosti na koju je lice raspoređeno, te obuhvata:

1) obuku za obavljanje dužnosti formacijskog mjesta (u daljnjem tekstu FM) na koje je lice raspoređeno,

2) učešće na kursevima, seminarima, radionicama, kongresima, simpozijima i savjetovanjima u BiH i inozemstvu,

3) učešće na vojnim vježbama u BiH i inozemstvu,

4) učenje i usavršavanje stranih jezika u BiH i inozemstvu,

5) stručno-specijalističko usavršavanje u oružanim snagama i drugim institucijama u BiH i inozemstvu,

6) učenje i usavršavanje na daljinu (on-line).

d) Postupno obrazovanje i usavršavanje je ciklus kroz koji prolazi profesionalno vojno lice nakon uspješnog obrazovanja i usavršavanja na nižem nivou i obavljanja određene dužnosti u propisanom vremenu.

e) Osnovnom vojnom obukom se stiču znanja i vještine neophodne za obavljanje početnih formacijskih dužnosti.

f) Naprednom vojnom obukom se stiču znanja i vještine koje su neophodne za uspješno obavljanje formacijskih dužnosti višeg čina.

g) Karijerno usavršavanje je usavršavanje koje direktno utiče na napredak u karijeri i odražava dostignutu kompetenciju u hijerarhijskoj strukturi MO i OS BiH, a realizira se kroz obuku i usavršavanje za oficire, podoficire i vojnike.

h) Funkcionalno usavršavanje je usavršavanje i obuka kojim se stiču znanja potrebna za obavljanje određene funkcionalne dužnosti, a realizira se kroz kurseve komandnog nivoa, kurseve vođa na svim nivoima, te ostale edukacije kojima se vrši osposobljavanje za obavljanje određenih funkcionalnih dužnosti.

i) Specijalističko usavršavanje je usavršavanje kojim se stiču znanja potrebna za obavljanje određenih formacijskih dužnosti u okviru vida, roda, službe, dodijeljenih poslova i zadataka, a realizira se kroz specijalističke kurseve, rodovska usavršavanja, te druge oblike specijalističke edukacije.

j) Opće usavršavanje je usavršavanje kojim se stiču opća znanja, a nisu eksplicitno vezana za određenu dužnost, specijalnost ili funkciju.

k) Lični razvoj (samorazvoj) je stručno obrazovanje i usavršavanje uz rad i iz rada stečeno u i van OS BiH.

POGLAVLJE II - ŠKOLOVANJE I USAVRŠAVANJE PROFESIONALNIH VOJNIH LICA


Član 5.
(Školovanje)

(1) Usavršavanje na školama komandno-štabnog nivoa i operativno-strategijskog nivoa realizira se na osnovu plana potreba koji donosi ministar odbrane BiH na prijedlog načelnika ZŠ OS BiH.

(2) Stručno obrazovanje u MO i OS BiH realizira se kroz specijalističko usavršavanje, magistarske (II ciklus studija), doktorske studije (III ciklus studija).

(3) Profesionalna vojna lica ostvaruju pravo na naknadu za stručno obrazovanje, i to: specijalističke, magistarske (II ciklus studija) i doktorske studije (III ciklus studija) na osnovu važećih propisa.

(4) Profesionalna vojna lica imaju se pravo školovati i usavršavati u vlastitom interesu i vlastitim sredstvima.

(5) Naučna zvanja i diplome stečene kroz školovanje i stručno obrazovanje prihvataju se profesionalnim vojnim licima ukoliko su u skladu sa potrebama formacijskog mjesta na koje se lice postavlja.

(6) Potrebe rodova i službi iz FM iz stava (5) ovog člana utvrđuju se Knjigama ličnih formacija komandi i jedinica OS BiH i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva odbrane.

Član 6.
(Profesionalni razvoj)

(1) Školovanje, usavršavanje i obučavanje profesionalnih vojnih lica je u funkciji profesionalnog razvoja i upravljanja karijerom.

(2) Školovanje, usavršavanje i obučavanje profesionalnih vojnih lica vrši se postupno, u okviru roda i službe, u vojnom i civilnom sistemu školovanja.

(3) Lični razvoj (samorazvoj) je školovanje i usavršavanje profesionalnih vojnih lica uz rad stečeno u i van OS BiH.

Član 7.
(Postupnost u školovanju i usavršavanju)

(1) Postupnost u školovanju i usavršavanju je ciklus kroz koji prolazi profesionalno vojno lice u OS BiH i MO, nakon uspješnog školovanja i usavršavanja na nižem nivou i obavljanja određene dužnosti u propisanom vremenu, u okviru roda ili službe kojoj pripada.

(2) Profesionalno vojno lice može biti upućeno na školovanje i usavršavanje izvan roda ili službe kojoj pripada, u slučaju potrebe odbrane, a na prijedlog načelnika ZŠ OS BiH.

(3) Prelazak na sljedeći viši nivo školovanja i usavršavanja podrazumijeva da je profesionalno vojno lice uspješno završilo prethodni nivo, te da je na svojim dužnostima uspješno primijenilo vještine i znanja s prethodnog nivoa školovanja i usavršavanja.

Član 8.
(Interoperabilnost sa NATO-om)

Dokumente sistema školovanja, usavršavanja i obučavanja profesionalnih vojnih lica u MO i OS BiH potrebno je uskladiti u mjeri koja osigurava interoperabilnost komandi i jedinica Oružanih snaga BiH sa NATO-om.

POGLAVLJE III - VRSTE ŠKOLOVANJA, USAVRŠAVANJA I OBUKE PROFESIONALNIH VOJNIH LICA


Odjeljak A. (Vrste školovanja, usavršavanja i obuke)


Član 9.
(Individualna i kolektivna obuka)

(1) Individualna i kolektivna obuka profesionalnih vojnih lica, timova i jedinica, vrši se u komandama i jedinicama OS BiH, u skladu sa potrebama i planovima, radi ispunjavanja zadataka i misija.

(2) Individualna obuka je obuka kroz koju profesionalna vojna lica dobivaju znanja i vještine potrebne za sticanje i unapređenje individualnih i organizacijskih sposobnosti, za uspješnije izvršavanje sadašnjih i budućih formacijskih dužnosti.

(3) Kolektivna obuka je obuka koja se izvodi u komandama i jedinicama OS BiH, te institucijama u BiH ili inozemstvu, radi pripreme i uvježbavanja timova i/ili jedinica za izvršavanje dodijeljenih misija.

Član 10.
(Institucionalna obuka)

(1) Institucionalna obuka je karijerna, funkcionalna, specijalistička i opća obuka koja se sprovodi u centrima za obuku Komande za obuku i doktrinu (u daljnjem tekstu KOiD), komandama i jedinicama OS BiH, te u vojnim ustanovama u inozemstvu.

(2) Karijerni oblici usavršavanja imaju za cilj osposobiti oficire i podoficire za obavljanje dužnosti sa većim stepenom odgovornosti i oni su uvjet za razvoj karijere.

(3) Funkcionalni oblici usavršavanja osposobljavaju oficire i podoficire za obavljanje određenih funkcionalnih dužnosti.

(4) Specijalistički oblici usavršavanja osposobljavaju oficire, podoficire i vojnike za posebne dužnosti i specijalnosti u okviru roda ili službe.

(5) Opće usavršavanje oficira i podoficira ima za cilj razvoj općih sposobnosti i profesionalizma a koju pohađaju oficiri i podoficiri, bez obzira na formacijsku dužnost i čin.

(6) Obuka iz stava (1) ovog člana realizira se po programu instrukcija i tematskim planovima obuke koje donosi KOiD, a odobrava komandant Komande za podršku OS BiH (u daljnjem tekstu KP OS BiH).

Član 11.
(Jezičko usavršavanje)

(1) Jezičko usavršavanje profesionalnih vojnih lica, u smislu ovog pravilnika, predstavlja sastavni dio općeg usavršavanja.

(2) Profesionalnim vojnim licima može se odobriti učenje i usavršavanje sljedećih stranih jezika: engleskog, francuskog, njemačkog, turskog i grčkog jezika, sa posebnim prioritetom na engleski jezik.

(3) Prioritet u učenju stranih jezika imaju profesionalna vojna lica koja su ili će biti raspoređena na FM na kojima se traži poznavanje stranih jezika i profesionalna vojna lica koja će biti upućena na rad u međunarodne organizacije i institucije, VDP i VP, pripadnici deklariranih jedinica, te lica koja će biti upućena u međunarodne operacije podrške miru.

(4) Učenje stranih jezika vrši se prioritetno u BiH, a po potrebi u inozemstvu. Jezičko usavršavanje u BiH organizira se u KOiD-u.

(5) Profesionalna vojna lica mogu biti upućena na jezičko usavršavanje jednog od jezika iz stava (2) ovog člana.

(6) Izuzetno, profesionalno vojno lice može biti upućeno na jezičko usavršavanje iz dva jezika, u slučaju potrebe odbrane.

Član 12.
(Obaveza po završetku školovanja i usavršavanja)

(1) Profesionalna vojna lica po završetku školovanja i usavršavanja obavezna su da stečena znanja primjenjuju u obavljanju formacijske dužnosti, kao i za druge potrebe MO i OS BiH, te ista prenose drugim pripadnicima MO i OS BiH.

(2) Polaznici vojnih škola i akademija, nakon završetka istih, dužni su prezentirati sadržaj programa i realiziranih tema tokom školovanja.

(3) Rukovodioci organizacijskih jedinica Ministarstva odbrane i načelnik ZŠ OS BiH osiguravaju prisustvo prezentaciji lica koja su po stručnoj liniji vezana za tematske sadržaje školovanja, u cilju ostvarivanja uvida u razvoj sposobnosti koje se stiču na predmetnom školovanju i iskustava partnerskih zemalja.

(4) Izvještaj i prezentacijske materijale KOiD koristi za daljnje izučavanje i primjenu u izradi planova i programa u OS BiH, te ocjenu opravdanosti predmetnog školovanja na konkretnim školama i vojnim akademijama.

(5) Prezentaciju sadržaja kurseva i ostalih usavršavanja, nakon njihove realizacije, polaznici su dužni izvršiti u okviru matičnih komandi i jedinica.

(6) Obaveze polaznika iz stava (2) i (5) ovog člana utvrđuju se aktom o upućivanju na školovanje ili usavršavanje.

Član 13.
(Usklađivanje nastavnih planova i programa)

(1) Dodatna obuka oficira i podoficira koji su završili školovanje na vojnim školama i akademijama u instituacijama partnerskih država i organizacija, u smislu prilagođavanja odbrambeno-sigurnosnom sistemu u BiH, provodi se u KOiD-u, po posebno organiziranom planu i programu.

(2) Odluku o potrebama iz stava (1) ovog člana, donosi načelnik ZŠ OS BiH.

Odjeljak B. (Školovanje i usavršavanje oficira)


Član 14.
(Karijerno usavršavanje oficira)

(1) Karijerno usavršavanje je usavršavanje koje direktno utiče na karijeru i napredovanje u službi, te odražava dostignute profesionalne kompetencije u hijerarhijskoj strukturi OS BiH.

(2) Karijerna usavršavanja oficira su:

a) obuka za štabne oficire,

b) komandno-štabni kurs,

c) usavršavanje na školama komandno-štabnog nivoa, i

d) usavršavanje na školama operativno-strategijskog nivoa.

Član 15.
(Obuka za štabne oficire)

(1) Obuka za štabne oficire je obuka namijenjena za osposobljavanje oficira putem koje oficiri stiču znanja i vještine potrebne za obavljanje komandnih, rukovodnih i ostalih dužnosti.

(2) Na usavršavanje iz stava (1) ovog člana, upućuju se oficiri ličnog čina kapetan koji ispunjavaju sve propisane uvjete za upućivanje na predmetno školovanje.

(3) Kurs iz stava (1) ovog člana realizira se u BiH ili u inozemstvu.

Član 16.
(Komandno-štabni kurs)

(1) Komandno-štabni kurs predstavlja viši nivo karijernog usavršavanja oficira namijenjen za osposobljavanje oficira za komandno-štabne poslove i zadatke.

(2) Na usavršavanje iz stava (1) ovog člana, upućuju se oficiri ličnog čina kapetan ili major koji ispunjavaju sve propisane uvjete za upućivanje na predmetno školovanje.

(3) Kurs iz stava (1) ovog člana realizira se u BiH ili u inozemstvu.

Član 17.
(Usavršavanje oficira u školama komandno-štabnog nivoa)

(1) Usavršavanjem oficira u školama komandno-štabnog nivoa oficiri se osposobljavaju za upravljanje, vođenje i komandovanje na združeno-taktičkom i operativnom nivou.

(2) Na usavršavanje iz stava (1) ovog člana, upućuju se oficiri ličnog čina major ili pukovnik koji ispunjavaju sve propisane uvjete za upućivanje na predmetno školovanje.

(3) Broj kandidata koji će pohađati komandno-štabno usavršavanje zavisi od potreba OS BiH, a kandidati se upućuju odlukom ministra odbrane na prijedlog načelnika ZŠ OS BiH.

(4) Usavršavanje iz stava (1) ovog člana realizira se u BiH ili u inozemstvu.

Član 18.
(Usavršavanje oficira operativno-strategijskog nivoa)

(1) Operativno-strategijskim usavršavanjem oficiri se osposobljavaju za obavljanje ključnih dužnosti na operativno-strategijskom nivou.

(2) Na usavršavanje iz stava (1) ovog člana, upućuju se oficiri ličnog čina pukovnik ili brigadir koji ispunjavaju sve propisane uvjete za upućivanje na predmetno školovanje.

(3) Uvjet za upućivanje na osposobljavanje iz stava (1) ovog člana je uspješno završeno usavršavanje komandno-štabnog nivoa ili odgovarajuće civilno stručno obrazovanje, kako je utvrđeno Zakonom o službi u OS BiH.

(4) Usavršavanje iz stava (1) ovog člana realizira se u inozemstvu.

Član 19.
(Funkcionalno usavršavanje oficira)

(1) Funkcionalnim usavršavanjem oficiri stiču znanja i vještine za poboljšanja sposobnosti za realizaciju poslova i zadataka koja proizilaze iz vršenja formacijske dužnosti na svim komandnim, rukovodnim i ostalim dužnostima.

(2) Funkcionalni oblici usavršavanja oficira su:

a) Kurs komandanata nivoa brigade ili više (OF-4/OF-5)

b) Kurs komandanata jedinice nivoa bataljona/skvadrona (OF-3/OF-4)

c) Kurs komandira jedinice nivoa čete/baterije (OF-1 do OF-3)

d) Kurs komandira jedinice nivoa voda (OF-1 Potporučnik/OF-1)

e) Ostale funkcionalne edukacije

(3) Usavršavanje iz stava (1) ovog člana realizira se u BiH ili u inozemstvu.

Član 20.
(Specijalistička usavršavanje oficira)

(1) Specijalističkim usavršavanjem oficiri stiču znanja potrebna za vršenje formacijskih dužnosti u okviru roda ili službe ili određene specijalnosti.

(2) Usavršavanje iz stava (1) ovog člana realizira se u BiH ili u inozemstvu.

(3) Specijalistička usavršavanja su usavršavanja osnovnog i naprednog nivoa rodova i službi OS BiH.

Član 21.
(Opće usavršavanje oficira)

(1) Općim usavršavanjem stiču se opća znanja koja eksplicitno nisu vezana za određenu dužnost, specijalnost ili funkciju.

(2) Opće usavršavanje organizira se i realizira u KOiD-u OS BiH, komandama i jedinicama OS BiH i u inozemstvu.

Odjeljak C. (Školovanje i usavršavanje podoficira)


Član 22.
(Karijerno usavršavanje podoficira)

Karijerni oblici usavršavanja podoficira su:

a) Osnovni nivo na kojem se vrši osposobljavanje za dužnosti do nivoa komandira odjeljenja i podoficira u štabovima do nivoa bataljona, za koje je predviđen formacijski čin zaključno sa OR-6.

b) Napredni nivo na kojem se vrši osposobljavanje za dužnosti podoficira vodova, podoficira četa i štabnih podoficira nivoa bataljon/brigada, za koje je predviđen formacijski čin zaključno sa OR-8.

c) Visoki nivo na kojem se vrši osposobljavanje za dužnosti glavnih podoficira komandi i štabnih podoficira brigade i više, za koje je predviđen formacijski čin OR-9.

Član 23.
(Vrste funkcionalnog usavršavanja podoficira)

Funkcionalni oblici usavršavanja podoficira su:

a) Kurs za podoficirske dužnosti u timu/posadi, na kojem se vrši osposobljavanje za funkcionalne dužnosti komandira tima/posade,

b) Kurs za podoficirske dužnosti u odjeljenju, na kojem se vrši osposobljavanje za funkcionalne dužnosti komandira odjeljenja,

c) Kurs za podoficirske dužnosti u vodu, na kojem se vrši osposobljavanje za funkcionalne dužnosti podoficira voda,

d) Kurs za podoficirske dužnosti u četi/bateriji, na kojem se vrši osposobljavanje za funkcionalne dužnosti podoficira čete/baterije,

e) Kurs za podoficirske dužnosti u bataljonu, na kojem se vrši osposobljavanje za funkcionalne dužnosti glavnog podoficira bataljona,

f) Kurs za podoficirske dužnosti u brigadi i više, na kojem se vrši osposobljavanje za funkcionalne dužnosti glavnog podoficira brigade i više.

Član 24.
(Vrste specijalističkog usavršavanja podoficira)

Specijalistička usavršavanja podoficira su usavršavanja osnovnog i naprednog nivoa rodova i službi OS BiH.

Član 25.
(Opće usavršavanje podoficira)

Općim usavršavanjem podoficiri stiču opća znanja i vještine koje nisu eksplicitno vezane za funkcionalnu dužnost ili specijalnost u OS BiH.

Odjeljak D. (Usavršavanje vojnika)


Član 26.
(Vrste usavršavanja vojnika)

(1) Usavršavanje vojnika odvija se kroz karijernu i specijalističku obuku.

(2) Karijerno usavršavanje izvodi se kroz primarni kurs za razvoj vođa.

(3) Kurs iz stava (2) ovog člana realizira se u komandama i jedinicama OS BiH po programu instrukcija i tematskim planovima koje izrađuje KOiD, a odobrava KP OS BiH.

(4) Specijalističko usavršavanje vojnika provodi se u komandama i jedinicama.

(5) Usavršavanje vojnika prioritetno se izvodi u BiH, a izuzetno u inozemstvu.

(6) Vojnici se upućuju na pohađanje kurseva stranih jezika samo ukoliko se nalaze u nekoj od deklariranih jedinica, jedinica predviđenih za sudjelovanje u operacijama podrške miru a za koju se traži posjedovanje STANAG 6001 certifikata, ili ukoliko postoji potreba službe koju određuje načelnik ZŠ Oružanih snaga.

POGLAVLJE IV - UTVRĐIVANJE I PLANIRANJE POTREBA ZA ŠKOLOVANJEM I USAVRŠAVANJEM


Član 27.
(Osnove planiranja)

(1) Utvrđivanje potreba i planiranje školovanja i usavršavanja profesionalnih vojnih lica je obavezni dio planskih aktivnosti MO BiH i OS BiH i zasniva se na potrebi osposobljavanja personala za obavljanje formacijskih dužnosti i osiguranja operativnih sposobnosti OS BiH.

(2) ZŠ OS BiH, na osnovu prijedloga KP OS BiH, utvrđuje potrebe za školovanjem i usavršavanjem profesionalnih vojnih lica po rodovima, službama, vrsti i nivou školovanja i usavršavanja, na obrascu koji je dat u prilogu ovog pravilnika (Prilog 1) do 01. juna tekuće godine za tri naredne godine i isti dostavlja MO BiH.

Član 28.
(Period i sadržaj planiranja)

(1) Na osnovu utvrđenih potreba iz člana 27. stav (2) ovog pravilnika i informacija o mogućnostima školovanja i usavršavanja u BiH i inozemstvu, ZŠ OS BiH izrađuje plan školovanja i usavršavanja profesionalnih vojnih lica i isti dostavlja ministru odbrane na odobrenje do 01. jula tekuće za narednu godinu.

(2) Plan iz stava (1) ovog člana, po zahtjevima obrasca iz priloga ovog pravilnika (Prilog 2) i sadrži:

a) vrste i oblike školovanja i usavršavanja,

b) broj polaznika,

c) mjesto izvođenja,

d) određivanje prioriteta,

e) rokove izvođenja,

f) finansijska sredstva potrebna za realizaciju.

(3) Ministar odbrane može formirati posebno radno tijelo od predstavnika MO i OS BiH, koje će se baviti ponudama za školovanjem i usavršavanjem u inozemstvu, a koje su mimo odobrenih planova bilateralne i međunarodne saradnje i predlagati aktivnosti ministru odbrane koje treba prihvatiti.

Član 29.
(Finansiranje)

Finansijska sredstva za realizaciju plana školovanja i usavršavanja planiraju se, u skladu sa važećim procedurama, u budžetu MO BiH.

POGLAVLJE V - PROCEDURE IZBORA I UPUĆIVANJA KANDIDATA


Član 30.
(Procedure)

(1) Predlaganje kandidata za školovanje i usavršavanje vrši se linijom komandovanja i kontrole u OS i MO BiH, a u skladu sa potrebama, propisanim rokovima i dostavljenim kriterijima.

(2) Profesionalna vojna lica raspoređena u MO BiH za školovanje i usavršavanje predlažu rukovodioci organizacijskih jedinica MO BiH načelniku ZŠ OS BiH.

(3) Izbor i upućivanje kandidata na školovanje i usavršavanje koje se realizira u BiH vrši ZŠ OS BiH.

(4) Prijedlog kandidata za školovanje i usavršavanje koje se realizira u inozemstvu, ZŠ OS BiH dostavlja MO BiH na odlučivanje.

(5) Odluku o upućivanju kandidata iz stava (3) ovog člana donosi ministar odbrane.

Član 31.
(Uvjeti)

(1) Profesionalna vojna lica se, po potrebi odbrane i planu školovanja i usavršavanja, upućuju na školovanje i usavršavanjе ukoliko ispunjavaju sljedeće uvjete, i to:

a) Opći uvjeti:

1) relevantnost obrazovanja i usavršavanja – vrsta školovanja i usavršavanja mora osigurati efikasnije obavljanje poslova u MO ili OSBiH,

2) da je zdravstveno sposoban za školovanje i usavršavanje,

3) da ispunjava zahtjeve i kriterije obrazovne ustanove na koju se upućuje,

4) školovanje i usavršavanje treba da bude u okviru roda-službe i formacijskih dužnosti koje lice obavlja ili će obavljati.

b) Posebni uvjeti:

1) da je profesionalno vojno lice na službi provelo najmanje jednu godinu,

2) da je školovanje, usavršavanje i obučavanje neophodno za obavljanje trenutne formacijske dužnosti,

3) da je školovanje, usavršavanje i obučavanje neophodno da se lice postavi na novu formacijsku dužnost,

4) da nema disciplinske mjere i kazne koje su na snazi,

5) ocjenu odličan, vrlo dobar ili dobar u posljednja dva ocjenjivanja,

6) da profesionalno vojno lice ispunjava uvjete za ostanak u službi, u skladu sa članom 143. Zakona o službi OS BiH.

(2) Dodatne uvjete za upućivanje na školovanje i usavršavanje, ukoliko je potrebno, propisuje ministar odbrane na prijedlog načelnika ZŠ OS BiH.

Član 32.
(Pripreme PVL)

(1) MO BiH i ZŠ OS BiH odgovorni su za pravovremenu pripremu lica prije upućivanja na školovanje i usavršavanje u inozemstvo.

(2) Pripreme iz stava (1) ovog člana, ovisno o konkretnim potrebama, mogu uključivati sljedeće aktivnosti:

a) obavještajno-sigurnosne pripreme,

b) pripreme na promociji države BiH i OS BiH,

c) upoznavanje sa državom u koju se lice upućuje na školovanje i usavršavanje,

d) davanje smjernica za odabir teme diplomskog ili završnog rada školovanja za koje ima potrebe MO i OS BiH,

e) upoznavanje sa iskustvima lica koja su ova školovanja i usavršavanja završila,

f) priprema dokumentacije za upućivanje na školovanje i usavršavanje i zaključivanje ugovora o školovanju i usavršavanju.

(3) Profesionalno vojno lice se prije upućivanja na školovanje i usavršavanje, u toku priprema iz stava (1) ovog člana, upoznaje sa nastavnim planom i programom školovanja i usavršavanja.

Član 33.
(Ugovor)

(1) Sa kandidatom koji se upućuje na školovanje i usavršavanje zbog kojeg se lice razrješava dužnosti u skladu sa članom 140. Zakona o službi u OS BiH, ministar odbrane zaključuje ugovor o školovanju i usavršavanju.

(2) Ugovorom iz stava (1) ovog člana reguliraju se:

a) ugovorne strane,

b) vrsta školovanja i usavršavanja,

c) naziv obrazovne ustanove,

d) mjesto-država izvođenja,

e) početak i trajanje školovanja i usavršavanja,

f) prava i obaveze ugovornih strana,

g) uvjeti školovanja i usavršavanja,

h) pripadajuće naknade,

i) uvjeti za raskid ugovora,

j) nadležnost suda u slučaju spora,

k) ostala pitanja relevantna za predmetno školovanje i usavršavanje.

(3) Kandidat je nakon završenog školovanja i usavršavanja dužan ostati u profesionalnoj vojnoj službi, u vremenskom periodu koji je dvostruko duži od perioda trajanja školovanja i usavršavanja.

(4) Ukoliko kandidat koji je upućen na školovanje i usavršavanje iz neopravdanih razloga ne završi isto ili samovoljno prekine školovanje i usavršavanje, dužan je MO BiH nadoknaditi troškove, prema važećem obračunu troškova.

Član 34.
(Odbijanje školovanja i usavršavanja)

(1) Lice koje neopravdano odbije školovanje i usavršavanje koje zahtijeva služba, neće se ponovno razmatrati za školovanje i usavršavanje tog nivoa školovanja i usavršavanja.

(2) Ukoliko je odbijanje školovanja i usavršavanja iz stava (1) ovog člana uzrokovalo nastanak troškova MO BiH, kandidat je dužan nadoknaditi te troškove.

POGLAVLJE VI - IZVJEŠTAVANJE I EVIDENCIJA


Član 35.
(Analize i izvještaji)

(1) Nadležne organizacijske jedinice MO i ZŠ OS BiH vrše kvantitativnu i kvalitativnu analizu realiziranih sadržaja iz plana školovanja i usavršavanja, po pitanju postizanja ciljeva i potrošnje resursa.

(2) Izvještaj sa rezultatima analize iz stava (1) i prijedlogom za unaprjeđenje sistema školovanja i usavršavanja izrađuju stručne službe i dostavljaju ministru odbrane i načelniku ZŠ OS BiH do kraja januara za prethodnu godinu.

Član 36.
(Saradnja)

(1) U provođenju ovog pravilnika, MO BiH sarađuje sa obrazovnim ustanovama u BiH i inozemstvu.

(2) MO BiH može sa obrazovnim ustanovama sklopiti sporazum ili ugovor o saradnji u oblasti školovanja i usavršavanju.

Član 37.
(Izvještaj o školovanju i usavršavanju)

(1) Po završetku školovanja i usavršavanja u inozemstvu i školovanja i usavršavanja čiji organizator nisu MO i OS BiH, profesionalno vojno lice je u roku od 15 dana obavezno dostaviti pisani izvještaj u kome će navesti:

a) vrijeme, mjesto i vrstu školovanja i usavršavanja,

b) tok, sadržaj i metode školovanja i usavršavanja,

c) namjena i cilj školovanja i usavršavanja,

d) iskustva, probleme i prijedloge.

(2) Izvještaj iz stava (1) ovog člana dostavlja se u skladu sa postupkom koji je propisan članom 39. stav (12) ovog pravilnika.

POGLAVLJE VII - ODGOVORNOSTI I NADLEŽNOSTI


Član 38.
(Odgovornosti)

Sve organizacijske jedinice MO BiH i ZŠ OS BiH odgovorni su preduzeti neophodne mjere, radnje i postupke koje će osigurati uspješnu realizaciju školovanja, usavršavanja i obuke u okviru svojih funkcionalnih nadležnosti.

Član 39.
(Nadležnosti u procesu planiranja i realizacije školovanja i usavršavanja)

(1) ZŠ OS BiH utvrđuje potrebe za školovanjem i usavršavanjem profesionalnih vojnih lica iz člana 27. stav (2) ovog pravilnika i dostavlja iste MO BiH u propisanom roku.

(2) Sektor za politiku i planove, u koordinaciji sa ostalim organizacijskim jedinicama MO BiH, vrši analizu dostavljenih potreba i osigurava potrebne informacije ZŠ OS BiH radi izrade Plana školovanja i usavršavanja.

(3) Sektor za međunarodnu saradnju vrši analizu mogućnosti realiziranja iskazanih potreba kroz međunarodnu saradnju i dostavlja informacije Sektoru za politike i planove. Osim ovog, Sektor za međunarodnu saradnju osigurava dostavljanje nastavnih planova i programa školovanja i usavršavanja u inozemstvu Sektoru za politiku i planove i Sektoru za upravljanje personalom.

(4) Na osnovu utvrđenih potreba i informacija iz stava (2) ovog člana, ZŠ OS BiH izrađuje plan školovanja i usavršavanja profesionalnih vojnih lica i isti dostavlja MO BiH.

(5) Sektor za politiku i planove priprema i dostavlja plan iz stava (4) ovog člana na odobrenje ministru odbrane.

(6) Odobreni plan, Sektor za politike i planove dostavlja na realizaciju ZŠ OS BiH i organizacijskim jedinicama MO BiH.

(7) Prijedloge za upućivanje profesionalnih vojnih lica na školovanje i usavršavanje u inozemstvu ZŠ OS BiH dostavlja MO BiH.

(8) Sektor za upravljanje personalom priprema odluke na prijedlog iz stava (7) ovog člana i dostavlja ministru odbrane na odobrenje.

(9) ZŠ OS BiH izrađuje naređenje za upućivanje profesionalnog vojnog lica na školovanje i usavršavanje u BiH, odnosno u inozemstvo, shodno odluci ministra odbrane iz stava (8) ovog člana i osigurava realizaciju istog.

(10) Pripremu za upućivanje profesionalnog vojnog lica na školovanje i usavršavanje vrši Sektor za upravljanje personalom u saradnji sa ZŠ OS BiH, Sektorom za politiku i planove, Sektorom za obavještajno-sigurnosne poslove, Sektorom za međunarodnu saradnju i Odjeljenjem za opće i zajedničke poslove.

(11) Sektor za finansije i budžet osigurava finansijsku podršku za realizaciju pojedinačnih sadržaja školovanja i usavršavanja, te dostavlja finansijski izvještaj o realiziranim troškovima. Nadležna organizacijska jedinica koja je nosilac planiranja aktivnosti prati realizaciju utroška finansijskih sredstava namijenjenih za školovanje i usavršavanje, u skladu sa odobrenim planom.

(12) Pojedinačni izvještaj iz člana 37. ovog pravilnika polaznik školovanja i usavršavanja dostavlja Sektoru za upravljanje personalom u propisanom roku. Sektor za upravljanje personalom, nakon procesiranja izvještaja, isti dostavlja ZŠ OS BiH i organizacijskim jedinicama iz stava (10) ovog člana, radi daljnjeg postupanja po istom.

(13) Zbirni izvještaj o školovanju i usavršavanju za prethodnu godinu ZŠ OS BiH dostavlja, uz prijedlog plana iz stava (4) ovog člana, MO BiH.

POGLAVLJE VIII - STRUČNO OBRAZOVANJE PROFESIONALNIH VOJNIH LICA


Član 40.
(Utvrđivanje potreba)

(1) MO BiH i ZŠ OS BiH identificiraju potrebe za civilnim stručnim obrazovanjem i usavršavanjem za određena FM za koja to ne mogu osigurati odobrenim planom školovanja i usavršavanja.

(2) Potrebe iz stava (1) ovog člana utvrđuju se u okviru roda i službe i FM utvrđenim u knjigama lične formacije.

Član 41.
(Program stručnog obrazovanja)

(1) Na osnovu potreba utvrđenih u članu 40. ovog pravilnika, MO BiH izrađuje prijedlog programa stručnog obrazovanja koji dostavlja Vijeću ministara na odobrenje.

(2) Prijedlog programa iz stava (1) ovog člana sadrži pitanje visine naknade troškova za stručno obrazovanje (iznos koji MO BiH sufinansira), oblast stručnog obrazovanja, broj lica, vrijeme trajanja i mjesto održavanja stručnog obrazovanja, vremenski period koji je profesionalno vojno lice, koje se upućuje na stručno obrazovanje, dužno ostati na službi u OS BiH i druga bitna pitanja vezana za konkretno stručno obrazovanje.

(3) Lica koja se upućuju na stručno obrazovanje biraju se putem internog oglasa na koji se prijavljuju sva profesionalna vojna lica koja ispunjavaju uvjete propisane oglasom. Oglas sadrži elemente iz stava (2) ovog člana.

(4) Naknada troškova stručnog obrazovanja se vrši u skladu sa odlukom Vijeća ministara BiH koja regulira pitanja naknada za stručno obrazovanje.

Član 42.
(Komisija za stručno obrazovanje)

(1) Postupak izbora po internom oglasu iz člana 41. stav (3) ovog pravilnika, provodi komisija za stručno obrazovanje (u daljnjem tekstu: komisija), koju imenuje ministar odbrane.

(2) Komisija razmatra prijave na oglas i uvjete koje prijavljeni kandidati ispunjavaju u odnosu na uvjete propisane internim oglasom i predlaže ministru odbrane listu kandidata koji ispunjavaju uvjete.

(3) Ukoliko dva i više kandidata imaju jednake uvjete, prednost ima kandidat koji je proveo duže vrijeme u službi ili kandidat spola koji je manje zastupljen u OS BiH.

(4) Ministar odbrane svojom odlukom vrši konačan izbor i upućivanje kandidata na stručno obrazovanje.

POGLAVLJE IX - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 43.
(Status ranijeg pravilnika)

(1) Stupanjem na snagu ovog pravilnika ne primjenjuju se odredbe Pravilnika o školovanju i usavršavanju u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, broj 13-02-3-1632/10 od 01.04.2010. godine, koje se odnose na školovanje i usavršavanje profesionalnih vojnih lica.

(2) Školovanje i usavršavanje koje je započelo prije stupanja na snagu ovog pravilnika okončat će se prema odredbama pravilnika koji je važio do stupanja ovog pravilnika na snagu.

Član 44.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 10-02-3-1550-38/19
09. aprila 2019. godine
Sarajevo


Ministrica
Marina Pendeš, s. r.