Međunarodni ugovori, broj 4/18

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-331/18 od 7. marta 2018. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 46. redovnoj sjednici, održanoj 19. aprila 2018. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI UGOVORA O OSNIVANJU PROMETNE ZAJEDNICE IZMEĐU EVROPSKE UNIJE I STRANA POTPISNICA IZ JUGOISTOČNE EVROPE: REPUBLIKA ALBANIJA, BOSNA I HERCEGOVINA, BIVŠA JUGOSLOVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA, CRNE GORA, REPUBLIKA SRBIJA I KOSOVO $$$Ovaj naziv je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti$$$


Član 1.


Ratifikuje se Ugovor o osnivanju prometne zajednice između Evropske unije i strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope: Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora, Republika Srbija i Kosovo, koji je Bosna i Hercegovina potpisala 18. septembra 2017. godine u Briselu.

Član 2.


Tekst Ugovora glasi:

ДОГОВОР

ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ОБЩНОСТ

TRATADO

CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD DEL TRANSPORTE

SMLOUVA

O ZALOŽENÍ DOPRAVNÍHO SPOLEČENSTVÍ

TRAKTAT

OM OPRETTELSE AF ET TRANSPORTFÆLLESSKAB

VERTRAG

ZUR GRÜNDUNG DER VERKEHRSGEMEINSCHAFT

TRANSPORDIÜHENDUSE ASUTAMISE LEPING

ΣΥΝΘΗΚΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

TREATY

ESTABLISHING THE TRANSPORT COMMUNITY

TRAITÉ

INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS

UGOVOR

O OSNIVANJU PROMETNE ZAJEDNICE

TRATTATO

CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ DEI TRASPORTI

TRANSPORTA KOPIENAS DIBINĀŠANAS LĪGUMS

TRANSPORTO BENDRIJOS STEIGIMO SUTARTIS

A KÖZLEKEDÉSI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS

IT-TRATTAT

LI JISTABBILIXXI L-KOMUNITÀ TAT-TRASPORT

VERDRAG

TOT OPRICHTING VAN DE VERVOERSGEMEENSCHAP

TRAKTAT

USTANAWIAJĄCY WSPÓLNOTĘ TRANSPORTOWĄ

TRATADO

QUE INSTITUI UMA COMUNIDADE DOS TRANSPORTES

TRATATUL

DE INSTITUIRE A COMUNITĂȚII TRANSPORTURILOR

ZMLUVA

O ZALOŽENÍ DOPRAVNÉHO SPOLOČENSTVA

POGODBA

O USTANOVITVI PROMETNE SKUPNOSTI

SOPIMUS LIIKENNEYHTEISÖN PERUSTAMISESTA

FÖRDRAG

OM UPPRÄTTANDE AV EN TRANSPORTGEMENSKAP

UGOVOR

O OSNIVANJU PROMETNE ZAJEDNICE

ДОГОВОР

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ЗАЕДНИЦА

UGOVOR

O OSNIVANJU TRANSPORTNE ZAJEDNICE

TRAKTATI

QË THEMELON KOMUNITETIN E TRANSPORTIT

УГОВОР

О ОСНИВАЊУ ТРАНСПОРТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

UGOVOR O OSNIVANJU PROMETNE ZAJEDNICE

Strane

EVROPSKA UNIJA (u daljnjem tekstu: Unija ili Evropska unija)

i
STRANE POTPISNICE IZ JUGOISTOČNE EVROPE, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Kosovo (u daljnjem tekstu kao Kosovo), Crna Gora i Republika Srbija

sve gore navedene strane (u daljnjem tekstu zajedno kao: Ugovorne strane);

NADOVEZUJUĆI se na rad u okviru Memoranduma o razumijevanju o razvoju Osnovne regionalne prometne mreže Jugoistočne Evrope potpisanog u Luksemburgu 11. juna 2004. godine i RAZUMIJEVAJUĆI da ovaj Memorandum o razumijevanju više neće biti relevantan;

PREPOZNAJUĆI integrirani karakter međunarodnog prometa i u želji da se kreira Prometna zajednica između Evropske unije i Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope na osnovu progresivne integracije prometnog tržišta Ugovornih strana na osnovu relevantne pravne stečevine;

UZIMAJUĆI U OBZIR DA se pravila koja se odnose na Prometnu zajednicu trebaju primjenjivati na multilateralnoj osnovi u okviru Prometne zajednice i stoga se trebaju definirati posebna pravila;

PRIMAJUĆI K ZNANJU Prijelazni sporazum i relevantni Memorandum o praktičnim mjerama koji su Grčka i Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija potpisale 1995. godine;

SLAŽUĆI SE da je prikladno da se Pravila o Prometnoj zajednici zasnivaju na relevantnim propisima koji su na snazi u okviru Evropske unije, kao što je navedeno u Aneksu I ovog Ugovora, Ugovorom o Evropskoj uniji i Ugovorom o funkcioniranju Evropske unije, i uzimajući u obzir izmjene prethodnih sporazuma sadržane u istom, uključujući i zamjenu "Evropske zajednice" "Evropskom unijom";

IMAJUĆI U VIDU da se integracija tržišta prijevoza ne može postići jednim korakom, već putem tranzicije olakšane posebnim aranžmanima ograničenog trajanja;

NAGLAŠAVAJUĆI da prijevoznici treba da se tretiraju na nediskriminatoran način u vezi sa njihovim pristupom prometnim infrastrukturama;

IMAJUĆI U VIDU želju svake od Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope da svoje zakone o prometu i srodnim pitanjima učini kompatibilnim sa onima u Evropskoj uniji, uključujući budući razvoj pravne stečevine u okviru Unije;

PREPOZNAJUĆI značaj tehničke pomoći u tom smislu;

IMAJUĆI U VIDU potrebu zaštite okoliša i borbe protiv klimatskih promjena, te potrebu održivog razvoja sektora prometa;

IMAJUĆI U VIDU potrebu razmatranja socijalne dimenzije Prometne zajednice i uspostavljanja struktura socijalnog dijaloga u Stranama potpisnicama iz Jugoistočne Evrope;

IMAJUĆI U VIDU evropsku perspektivu Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope, kako je to potvrđeno na nekoliko nedavno održanih evropskih samita;

NAPOMINJUĆI da su Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora, Republika Srbija i Republika Albanija, zemlje kandidati za članstvo u Evropskoj uniji i da je i Bosna i Hercegovina također podnijela zahtjev za članstvo;

NAPOMINJUĆI da zemlje članice EU mogu da primjenjuju interne procedure pri prijemu dokumenata koje izdaju kosovske vlasti u skladu sa ovim Ugovorom;

ISTIČUĆI odlučnost zemalja kandidata i potencijalnih kandidata da se približe Evropskoj uniji i primjenjuju pravnu stečevinu, posebno u oblasti prometa;

ODLUČILE SU DA FORMIRAJU PROMETNU ZAJEDNICU:

CILJEVI I PRINCIPI

Član 1.


1. Cilj ovog Ugovora je stvaranje Prometne zajednice u oblasti cestovnog, željezničkog, unutrašnjeg vodnog i pomorskog prometa, kao i razvoj prometne mreže između Evropske unije i Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope (u daljnjem tekstu: Prometna zajednica). Prometna zajednica treba da se zasniva na progresivnoj integraciji prometnih tržišta Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope u prometno tržište Evropske unije na osnovu relevantne pravne stečevine, uključujući oblasti tehničkih standarda, interoperabilnosti, sigurnosti, upravljanjа prometom, društvene politike, javnih nabavki i okoliša, za sve vidove prometa osim zračnog prometa. U tu svrhu, ovim Ugovorom se utvrđuju pravila koja se primjenjuju između Ugovornih strana pod uvjetima utvrđenim u daljnjem tekstu. Ova pravila uključuju odredbe propisane aktima navedenim u Aneksu I.

2. Odredbe ovog Ugovora primjenjuju se u mjeri u kojoj se odnose na cestovni, željeznički, unutrašnji vodni, pomorski promet i prometne mreže, uključujući aerodromsku infrastrukturu, ili slična pitanja navedena u Aneksu I.

3. Ovaj Ugovor se sastoji od članova koji utvrđuju opće funkcioniranje Prometne zajednice (u daljnjem tekstu: Glavni ugovor), Aneksa, od kojih Aneks I sadrži akte Evropske unije koji važe između Ugovornih strana u okviru Glavnog ugovora, i od Protokola, od kojih najmanje jedan za svaku Stranu potpisnicu iz Jugoistočne Evrope utvrđuje tranzicione aranžmane koji važe za istu.

Član 2.


1. Za potrebe ovog Ugovora:

(a) izraz "Ugovor" označava Glavni ugovor, njegove Anekse, akte iz Aneksa I, kao i Protokole Glavnog ugovora;

(b) izraz "Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope" uključuje Republiku Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju, Kosovo, Crnu Goru i Republiku Srbiju;

(c) nijedan od termina, riječi ili definicija koje se koriste u ovom Ugovoru, uključujući Anekse i Protokole istog, ne predstavljaju priznanje Kosova od strane EU kao nezavisne države, niti predstavljaju priznanje pojedinačnih država članica Kosova u tom svojstvu, ako one nisu preduzele takav korak;

(d) izraz "Konvencija" označava svaku međunarodnu konvenciju ili sporazum o međunarodnom prometu, otvorene za potpisivanje, osim ovog Ugovora;

(e) izraz "država članica EU" označava državu članicu Evropske unije;

(f) izraz "pravna stečevina" označava korpus zakona koji je usvojila Evropska unija kako bi ispunila svoje ciljeve;

2. Upotreba termina "zemlja", "nacionalni", "državljani", "teritorija" ili "zastava" neće utjecati na status svake Ugovorne strane prema međunarodnom pravu.

Član 3.


1. Primjenjive odredbe akata koje se spominju ili nalaze u Aneksu I, a koje su prilagođene u skladu sa Aneksom II, ili u odlukama Regionalnog upravnog odbora su obavezujuće za Ugovorne strane.

2. Takve odredbe moraju biti ili postati dio unutrašnjeg pravnog poretka Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope na sljedeći način:

(a) akt koji odgovara uredbi Evropske unije postat će dijelom unutrašnjeg pravnog poretka svake Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope u roku koji će za Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope utvrditi Regionalni upravni odbor;

(b) akt koji odgovara direktivi Evropske unije ostavlja nadležnim tijelima svake Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope izbor forme i načina provođenja;

(c) akt koji odgovara odluci Evropske unije postat će dijelom unutrašnjeg pravnog poretka svake Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope u određenom vremenskom roku i na način na koji je za Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope propisao Regionalni upravni odbor.

3. Kada primjenjive odredbe akata iz stava 1 proizvode obaveze za zemlje članice EU, te obaveze će se primijeniti na države članice EU nakon odluke donesene u skladu sa pravilima koja važe u Evropskoj uniji na osnovu procjene Komisije u pogledu pune provedbe akata EU iz Aneksa I od Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope.

Član 4.


Ugovorne strane su dužne preduzeti sve odgovarajuće mjere, opće ili posebne, kako bi se osiguralo ispunjenje obaveza koje proizilaze iz ovog Ugovora i uzdržavati se od svih mjera koje bi mogle ugroziti postizanje ciljeva ovog Ugovora.

SOCIJALNA PITANJA

Član 5.


Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope dužne su provesti odgovarajuću socijalnu pravnu stečevinu koja se odnosi na promet, kako je navedeno u Aneksu I. Prometna zajednica treba učvrstiti i promovirati socijalni dijalog i socijalnu dimenziju putem upućivanja na pravnu stečevinu koja se odnosi na socijalna pitanja, osnovna prava radnika i učešće Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta i nacionalnih i evropskih socijalnih partnera koji djeluju u sektoru prometa na odgovarajućem nivou.

OKOLIŠ

Član 6.


Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope su dužne provesti relevantnu pravnu stečevinu iz oblasti zaštite okoliša koja se odnosi na promet, posebno Stratešku procjenu utjecaja na okoliš, Procjenu utjecaja na okoliš, direktive koje se odnose na prirodu, vodu i kvalitet zraka, kako je to navedeno u Aneksu I 6.

JAVNA NABAVKA

Član 7.


Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope su dužne provesti odgovarajuće pravne stečevine iz oblasti javnih nabavki koje se odnose na promet, kako je to navedeno u Aneksu I 7.

INFRASTRUKTURA

Član 8.


1. Mape indikativnog proširenja Sveobuhvatne i Osnovne mreže Transevropske prometne mreže (TEN-T) na Zapadni Balkan nalaze se u prilogu ovog Ugovora kao Aneks I 1. Regionalni upravni odbor je dužan podnijeti izvještaj svake godine Ministarskom vijeću o realizaciji Mreže opisane u ovom Ugovoru. Tehnički odbori su dužni pomoći Regionalnom upravnom odboru u izradi izvještaja.

2. Prometna zajednica podržava razvoj indikativnog TEN-T proširenja Sveobuhvatne i Osnovne mreže na Zapadni Balkan prema delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2016/758 1 od 4. februara 2016. godine, kao što je navedeno u Aneksu I 1. Uzet će se u obzir odgovarajući bilateralni i multilateralni sporazumi koje su zaključile Ugovorne strane, uključujući i razvoj ključnih veza i interkonekcija potrebnih da se eliminiraju uska grla i promovira međusobno povezivanje nacionalnih mreža i povezivanje sa TEN-T mrežom EU.

Član 9.


1. Prometna zajednica svake dvije godine priprema ažurirani petogodišnji plan rada za razvoj Sveobuhvatne i Osnovne mreže i identifikaciju prioritetnih projekata od regionalnog interesa u skladu sa najboljim praksama Unije, koji će doprinijeti uravnoteženom održivom razvoju u smislu ekonomije, prostorne integracije, okoliša i socijalnog utjecaja, kao i socijalne kohezije.

2. Između ostalog, petogodišnji plan rada:

je u skladu sa relevantnim zakonodavstvom Evropske unije, kao što je navedeno u Aneksu I, naročito kada je predviđeno finansiranje od Evropske unije,

(b) pokazuje najbolju vrijednost za uloženi novac i šire društveno-ekonomske utjecaje, u skladu sa pravilima finansiranja donatora i najboljim međunarodnim standardima i praksama,

(c) pridaje posebnu pažnju globalnim klimatskim promjenama i održivosti okoliša u fazi definiranja i analize projekta,

(d) uključuje mogućnosti finansiranja od donatora i međunarodnih finansijskih institucija (MFI), posebno kroz Investicioni fond za Zapadni Balkan.

1. Prometna zajednica promovira potrebne studije i analize, naročito one u vezi sa ekonomskom održivošću, tehničkom specifikacijom, utjecajem na okoliš, socijalnim posljedicama i mehanizmima finansiranja.

4. Stalni sekretarijat uspostavlja informacioni sistem koji će koristiti donosioci odluka u praćenju i preispitivanju stanja i učinka indikativnog proširenja Sveobuhvatne i Osnovne mreže na Zapadni Balkan.

Član 10.


Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope su dužne razviti efikasne sisteme upravljanja prometom, uključujući i intermodalne sisteme i inteligentne prometne sisteme.

ŽELJEZNIČKI PROMET

Član 11.


1. U okviru i prema uvjetima ovog Ugovora i u okviru i prema uvjetima utvrđenim relevantnim aktima navedenim u Aneksu I, željeznička preduzeća koja imaju dozvolu za rad u državi članici EU ili nekoj od Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope imaju pravo na pristup infrastrukturi u svim državama članicama EU i Stranama potpisnicama iz Jugoistočne Evrope u cilju obavljanja međunarodnog putničkog ili teretnog željezničkog prijevoza.

2. U okviru i prema uvjetima ovog Ugovora i u okviru i prema uvjetima utvrđenim relevantnim aktima navedenim u Aneksu I, neće biti nikakvih ograničenja u pogledu važenja licenci za željeznička preduzeća, njihove certifikate o sigurnosti, certifikaciona dokumenta mašinovođa i dozvola za korištenje željezničkih vozila koje su izdala nadležna tijela EU ili Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope.

CESTOVNI PROMET

Član 12.


Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope će promovirati efikasan, siguran i zaštićen cestovni promet. Saradnja između Ugovornih strana će imati za cilj približavanje operativnim standardima i politikama u oblasti cestovnog prometa Evropske unije, posebno primjenom pravne stečevine koja se odnosi na cestovni promet, kao što je navedeno u Aneksu I.

UNUTRAŠNJI VODNI PROMET

Član 13.


Ugovorne strane će promovirati efikasan, siguran i zaštićen prijevoz unutrašnjim plovnim putevima. Saradnja između Ugovornih strana će imati za cilj približavanje operativnim standardima i politikama u vezi sa unutrašnjim vodnim prometom u Evropskoj uniji, posebno primjenom akata navedenih u Aneksu I od Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope.

POMORSKI PROMET

Član 14.


Ugovorne strane će promovirati efikasan, siguran i zaštićen pomorski promet. Saradnja između Ugovornih strana ima za cilj približavanje operativnim standardima i politikama u oblasti pomorskog prometa Evropske unije, posebno primjenom akata navedenih u Aneksu I od Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope.

POJEDNOSTAVLJIVANJE ADMINISTRATIVNIH FORMALNOSTI

Član 15.


2. Ugovorne strane pojednostavljuju administrativne procedure (formalnosti) za prelazak iz jednog carinskog područja u drugo u skladu sa odredbama o carinskoj saradnji iz sporazuma koji se primjenjuju između Evropske unije, s jedne strane, i svake od Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope, s druge strane.

3. Sa istim ciljevima, Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope pojednostavljuju administrativne procedure za prelazak iz jednog carinskog područja u drugo u skladu sa odredbama o carinskoj saradnji iz sporazuma koji se primjenjuju između njih.

NEDISKRIMINACIJA

Član 16.


U okviru ovog Ugovora, a ne dovodeći u pitanje posebne odredbe sadržane u ovom dokumentu, zabranjuje se svaka diskriminacija na osnovu nacionalnosti.

KONKURENCIJA

Član 17.


1. U okviru ovog Ugovora primjenjuju se odredbe Aneksa III. Kada su pravila o konkurenciji i državnoj pomoći uključena u druge sporazume između dviju ili više Ugovornih strana, kao što su ugovori o pridruživanju, ova pravila se primjenjuju između tih zemalja.

2. Čl. 18., 19. i 20. se ne primjenjuju u vezi sa odredbama iz Aneksa III koje se odnose na konkurenciju. Isti će se primjenjivati u odnosu na državnu pomoć.

PRIMJENA

Član 18.


1. Bez obzira na stav 2, svaka Ugovorna strana će osigurati da prava koja proizilaze iz ovog Ugovora, a naročito iz akata navedenih u Aneksu I, mogu biti pozvana pred nacionalnim sudovima.

1. Sva pitanja koja se tiču zakonitosti propisa koje je usvojila Evropska unija, navedenih u Aneksu I, u isključivoj su nadležnosti Suda pravde Evropske unije (u daljnjem tekstu: Sud pravde).

TUMAČENJE

Član 19.


2. Ukoliko su odredbe ovog Ugovora i odredbe akata navedenih u Aneksu I identične sa odgovarajućim pravilima Ugovora o Evropskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Evropske unije i aktima usvojenim u skladu sa tim ugovorima, te odredbe, u njihovoj realizaciji i primjeni, treba tumačiti u skladu sa relevantnim presudama Suda pravde i odlukama Evropske komisije donesenim prije datuma potpisivanja ovog Ugovora. Presude i odluke donijete poslije datuma potpisivanja ovog Ugovora bit će saopćene drugim Ugovornim stranama. Na zahtjev jedne od Ugovornih strana, implikacije takvih kasnijih presuda i odluka utvrđuje Regionalni upravni odbor uz pomoć tehničkih odbora, u cilju postizanja pravilnog funkcioniranja ovog Ugovora. Postojeća tumačenja dostavljaju se Stranama potpisnicama iz Jugoistočne Evrope prije datuma potpisivanja ovog Ugovora. Odluke koje donese Regionalni upravni odbor na osnovu ovog postupka moraju biti u skladu sa sudskom praksom Suda pravde.

3. Kada se pitanje tumačenja ovog Ugovora, odredaba akata navedenih u Aneksu I ili akata usvojenih u skladu sa istim, koji su suštinski identični sa odgovarajućim pravilima Ugovora o Evropskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Evropske unije ili aktima donijetim na osnovu tih ugovora, pojavi u slučaju koji se rješava pred sudom ili tribunalom Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope, sud ili tribunal će, ako smatra to neophodnim kako bi se omogućilo donošenje odluke i ako je to u skladu sa Aneksom IV, zamoliti Sud pravde da donese odluku o tom pitanju. Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope može, na osnovu odluke i u skladu sa Aneksom IV, predvidjeti u kojoj mjeri i prema kom modalitetu njeni sudovi i tribunali trebaju primjenjivati ovu odredbu. Takva odluka će biti saopćena depozitaru i Sudu pravde. Depozitar obavještava druge Ugovorne strane. Prethodna odluka Suda obavezujuća je za sudove Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope koji se bave slučajem gdje je pitanje iskrslo.

NOVO ZAKONODAVSTVO

Član 20.


1. Uz poštivanje principa nediskriminacije i odredaba ovog člana, ovim Ugovorom ne dovodi se u pitanje pravo svake od Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope da jednostrano usvoji novi zakon ili izmjeni svoje postojeće zakonodavstvo u oblasti prometa ili sličnim oblastima navedenim u Aneksu I. Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope ne donose takve zakone osim ako su u skladu sa ovim Ugovorom.

2. Čim jedna od Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope usvoji novi zakon ili izmjenu postojećeg zakona, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu preko Regionalnog upravnog odbora, najkasnije u roku od mjesec dana nakon njegovog usvajanja. Na zahtjev bilo koje Ugovorne strane, nadležni tehnički odbor će u roku od dva mjeseca poslije toga održati razmjenu mišljenja o posljedicama takvog novog zakona ili izmjena i dopuna postojećeg zakona za pravilno funkcioniranje ovog Ugovora.

3. Regionalni upravni odbor, u pogledu novih pravno obavezujućih akata Evropske unije:

(a) donosi odluku o reviziji Aneksa I kako bi se u istom, ako je to potrebno, na bazi reciprociteta, integrirao novi akt ili

(b) donosi odluku o tome da se novi zakon treba smatrati usklađenim sa ovim Ugovorom ili

(c) odlučuje o bilo kojim drugim mjerama za očuvanje pravilnog funkcioniranja ovog Ugovora.

4. Što se tiče novih pravno obavezujućih akata Unije koji su usvojeni između potpisivanja ovog Ugovora i njegovog stupanja na snagu, a o kojima su ostale Ugovorne strane informirane, datum upućivanja uzima se kao dan na koji je informacija primljena. Rok donošenja odluke Regionalnog upravnog odbora ne može biti kraći od šezdeset dana od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.

MINISTARSKO VIJEĆE

Član 21.


Ovim putem se osniva Ministarsko vijeće, koje osigurava postizanje ciljeva utvrđenih ovim Ugovorom i koje:

(a) pruža opće političke smjernice;

(b) razmatra napredak u provedbi Ugovora, uključujući i praćenje prijedloga koje je iznio Socijalni forum;

(c) daje mišljenje za izbor direktora Stalnog sekretarijata;

(d) konsenzusom odlučuje o sjedištu Stalnog sekretarijata.

Član 22.


Ministarsko vijeće se sastoji od po jednog predstavnika svake Ugovorne strane. Učešće u svojstvu posmatrača će biti otvoreno za sve zemlje članice EU.

Član 23.


Ministarsko vijeće se sastaje jednom godišnje.

REGIONALNI UPRAVNI ODBOR

Član 24.


1. Ovim se osniva Regionalni upravni odbor koji će biti odgovoran za upravljanje ovim Ugovorom i osigurat će njegovo pravilno provođenje, ne dovodeći u pitanje član 19. U tu svrhu, Odbor donosi preporuke i odluke u slučajevima predviđenim ovim Ugovorom. Odluke Regionalnog upravnog odbora će provoditi Ugovorne strane u skladu sa svojim pravilima.

2. Regionalni upravni odbor se sastoji od predstavnika i alternativnog predstavnika Ugovornih strana. Učešće u svojstvu posmatrača je otvoreno za sve zemlje članice EU.

3. Regionalni upravni odbor odlučuje jednoglasno.

4. U cilju pravilnog provođenja ovog Ugovora, Ugovorne strane su dužne razmijeniti informacije, između ostalog, o novom zakonu ili odlukama koje su relevantne za ovaj Ugovor i, na zahtjev bilo koje Ugovorne strane, obavljati konsultacije u okviru Regionalnog upravnog odbora, uključujući i socijalna pitanja.

5. Regionalni upravni odbor usvaja svoj Poslovnik.

6. Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope se smjenjuju u predsjedavanju Regionalnim upravnim odborom, u skladu sa aranžmanima koje treba utvrditi u Poslovniku istog.

7. Predsjednik Regionalnog upravnog odbora saziva sastanke najmanje dva puta godišnje kako bi se razmotrilo opće funkcioniranje ovog Ugovora i, kada to okolnosti nalažu, na zahtjev neke od Ugovornih strana. Regionalni upravni odbor konstantno prati razvoj sudske prakse Suda pravde. U tom cilju, Evropska unija je dužna dostaviti Stranama potpisnicama iz Jugoistočne Evrope sve presude Suda pravde relevantne za funkcioniranje ovog Ugovora. Regionalni upravni odbor je dužan djelovati u roku od tri mjeseca kako bi se očuvalo homogeno tumačenje ovog Ugovora.

8. Regionalni upravni odbor priprema rad Ministarskog vijeća.

Član 25.


1. Odluke Regionalnog upravnog odbora su obavezujuće za Ugovorne strane. Kada odluka Regionalnog upravnog odbora sadrži i zahtjev za djelovanje neke od Ugovornih strana, ta Strana je dužna preduzeti neophodne mjere i o tome obavijestiti Regionalni upravni odbor.

2. Odluke Regionalnog upravnog odbora objavljuju se u Službenom listu Evropske unije i službenim listovima Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope. Svaka odluka treba da sadrži datum njene provedbe od strane Ugovornih strana i sve druge informacije koje bi se mogle ticati ekonomskih operatera.

TEHNIČKI ODBORI

Član 26.


1. Regionalni upravni odbor odlučuje o osnivanju tehničkih odbora u formi ad hoc radnih grupa. Svaki tehnički odbor može u okviru svojih nadležnosti davati prijedloge Regionalnom upravnom odboru na odlučivanje. Tehničke odbore čine predstavnici Ugovornih strana. Učešće u svojstvu posmatrača je otvoreno za sve zemlje članice EU.

Na ad hoc osnovi, relevantne organizacije civilnog društva, a naročito one iz oblasti zaštite okoliša, pozivaju se u svojstvu posmatrača.

2. Tehnički odbori usvajaju svoje pravilnike o radu.

3. Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope naizmjenice predsjedavaju tehničkim odborima u skladu sa dogovorima koji će se utvrditi u poslovnicima o radu odbora.

SOCIJALNI FORUM

Član 27.


1. Ugovorne strane su dužne voditi računa o socijalnoj dimenziji i prepoznati potrebu za uključivanjem socijalnih partnera na svim odgovarajućim nivoima kroz promoviranje socijalnog dijaloga u odnosu na praćenje provedbe Ugovora i njegovih efekata.

2. Ugovorne strane će razmotriti značaj usmjeravanja pažnje na sljedeće ključne oblasti:

a) Osnovna prava radnika u skladu sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Evropskom socijalnom poveljom, Poveljom Zajednice o osnovnim socijalnim pravima radnika i Evropskom poveljom o osnovnim pravima;

b) Zakoni o radu - u vezi sa promocijom boljih uvjeta rada i životnog standarda;

c) Zdravlje i sigurnost na radu - u vezi sa poboljšanjima u radnoj sredini koja se odnose na zdravlje i sigurnost radnika u sektoru prometa;

d) Jednake mogućnosti - sa fokusom na, gdje je to potrebno, uvođenje principa jednakosti plaćanja muškaraca i žena za obavljanje jednakih poslova.

3. Za rješavanje ovih socijalnih pitanja, Ugovorne strane su saglasne da se osnuje Socijalni forum. Svaka Ugovorna strana, u skladu sa svojim internim procedurama, imenuje svoje predstavnike koji mogu učestvovati u relevantnim sastancima Socijalnog foruma. Zastupljenost pokriva vlade, kao i organizacije radnika i poslodavaca i sva druga relevantna tijela, u skladu sa temama koje pokriva diskusija. Odbori Evropskog socijalnog dijaloga koji se odnose na prometni sektor su dužni prisustvovati sastancima i učestvovati na istima, kao i predstavnici Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta. Socijalni forum je dužan utvrditi svoj poslovnik.

STALNI SEKRETARIJAT

Član 28.


Stalni sekretarijat:

(a) pruža administrativnu podršku Ministarskom vijeću, Regionalnom upravnom odboru, tehničkim odborima i Socijalnom forumu;

(b) djeluje kao Prometna opservatorija za praćenje učinka indikativnog proširenja Sveobuhvatne i Osnovne Transevropske prometne mreže (TEN-T) na Zapadnom Balkanu;

(c) podržava provedbu Agende za povezivanje šest zemalja Zapadnog Balkana (ZB6) sa ciljem poboljšanja veza unutar Zapadnog Balkana, kao i između regiona i EU.

Član 29.


Stalni sekretarijat čini direktor i osoblje koje je potrebno Prometnoj zajednici. Stalni sekretarijat, također, može imati jednog ili više zamjenika direktora. Radni jezik je engleski.

Član 30.


Direktora Stalnog sekretarijata imenuje Regionalni upravni odbor, uz prethodnu konsultaciju Ministarskog vijeća. Trajanje njegovog/njenog mandata ne može biti duže od tri godine. Mandat može biti obnovljen. Regionalni upravni odbor utvrđuje pravila Stalnom sekretarijatu, posebno u pogledu zapošljavanja, uvjeta rada i geografske ravnoteže zaposlenika Sekretarijata. Regionalni upravni odbor može imenovati jednog ili više zamjenika direktora. Direktor bira i imenuje osoblje nakon konsultacija sa Regionalnim upravnim odborom.

Član 31.


U obavljanju svojih dužnosti, direktor i osoblje Stalnog sekretarijata postupaju nepristrasno i ne traže niti primaju instrukcije od bilo koje Ugovorne strane. Oni promoviraju interese Prometne zajednice.

Član 32.


Direktor Stalnog sekretarijata ili imenovani zamjenik pomaže na sastancima Ministarskog vijeća, Regionalnog upravnog odbora, tehničkih odbora i Socijalnog foruma.

Član 33.


Sjedište Stalnog sekretarijata uspostavlja se u skladu sa članom 21(d).

BUDŽET

Član 34.


Svaka Ugovorna strana dužna je doprinijeti budžetu Prometne zajednice kako je to utvrđeno u Aneksu V. Odlukom Regionalnog upravnog odbora iznos sredstava se može revidirati svake tri godine, na zahtjev bilo koje Ugovorne strane.

Član 35.


Regionalni upravni odbor usvaja budžet Prometne zajednice svake godine. Budžet pokriva operativne troškove Prometne zajednice potrebne za funkcioniranje njenih institucija. Rashodi svake institucije utvrđuju se u drugom dijelu budžeta. Regionalni upravni odbor donosi odluku navodeći postupak za provođenje budžeta, predočavanje i reviziju računa i inspekciju.

Član 36.


Direktor Stalnog sekretarijata je dužan provoditi budžet i godišnje izvještavati Regionalni upravni odbor o izvršenju budžeta. Regionalni upravni odbor po potrebi može povjeriti nezavisnim revizorima provjeru pravilnog izvršenja budžeta.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 37.


1. Svaka Ugovorna strana može pokrenuti spor pred Regionalnim upravnim odborom u vezi sa primjenom ili tumačenjem ovog Ugovora, osim u slučajevima kada su određene procedure utvrđene u ovom Ugovoru.

2. Kada se spor rješava pred Regionalnim upravnim odborom u skladu sa stavom 1, bez odlaganja se održavaju konsultacije između strana u sporu. U slučajevima kada Evropska unija nije strana u sporu, jedna od strana u sporu može pozvati predstavnika Evropske unije na te konsultacije. Strane u sporu mogu sastaviti prijedlog rješenja koji će odmah biti dostavljen Regionalnom upravnom odboru. Odluke koje u takvom postupku donese Regionalni upravni odbor moraju biti u skladu sa sudskom praksom Suda pravde.

3. Ako Regionalni upravni odbor u roku od četiri mjeseca od pokretanja spora ne donese odluku o rješavanju spora, strane u sporu mogu isti uputiti Sudu pravde, čija je odluka konačna i obavezujuća. Modaliteti prema kojima se slučaj može proslijediti Sudu pravde navedeni su u Aneksu IV.

OTKRIVANJE INFORMACIJA

Član 38.


1. Sva tijela osnovana ovim Ugovorom ili na osnovu ovog Ugovora dužna su osigurati najširu moguću transparentnost u radu. U tom smislu, svaki građanin Ugovornih strana i svako fizičko ili pravno lice sa prebivalištem ili sjedištem u Ugovornoj strani ima pravo na uvid u dokumenta koja drže sva tijela osnovana ovim Ugovorom ili na osnovu ovog Ugovora, u skladu sa principima i uvjetima definiranim u skladu sa stavom 2.

2. Opći principi i ograničenja na osnovama javnog ili privatnog interesa koji reguliraju ovo pravo na pristup dokumentima utvrđuje Regionalni upravni odbor kroz pravila koja su zasnovana na pravilima EU o pristupu dokumentima u Uredbi (EZ) broj 1049/2001 2. Pravilima koja usvoji Regionalni upravni odbor osigurava se administrativna procedura kojom se može razmotriti ili preispitati odluka o odbijanju odobravanja pristupa nekom dokumentu.

3. U mjeri u kojoj dokumenti u posjedu tijela osnovanih ovim Ugovorom ili na osnovu ovog Ugovora sadrže informacije o pitanjima zaštite okoliša, kao što je definirano u članu 2, tačka 3 Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pristupu pravdi u pitanjima okoliša, pristup ovim informacijama osigurava se u skladu sa članom 4. ove Konvencije.

Regionalni upravni odbor donosi pravila koja su neophodna kako bi se osiguralo provođenje ovog stava. Ti podzakonski akti će osigurati administrativnu proceduru kojom se može razmotriti ili preispitati odluka o odbijanju odobravanja pristupa informacijama koje se tiču okoliša.

4. Predstavnici, delegati i stručnjaci Ugovornih strana, kao i funkcioneri i drugi službenici koji djeluju na osnovu ovog Ugovora, ne smiju, čak niti nakon okončanja njihove dužnosti, otkriti informacije koje su obuhvaćene obavezom čuvanja profesionalne tajne, a posebno informacije o preduzećima, njihovim poslovnim odnosima ili njihovim komponentama troškova.

TREĆE ZEMLJE I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Član 39.


1. Ugovorne strane su dužne međusobno se konsultirati u okviru Regionalnog upravnog odbora na zahtjev bilo koje Ugovorne strane o:

(a) prometnim pitanjima kojima se bave međunarodne organizacije i regionalne inicijative;

(b) različitim aspektima mogućeg razvoja odnosa između Ugovornih strana i trećih zemalja u oblasti prometa i funkcioniranju značajnih elemenata bilateralnih ili multilateralnih sporazuma zaključenih u ovoj oblasti.

2. Konsultacije predviđene u stavu 1 održavaju se u hitnim slučajevima što je prije moguće, a u svakom slučaju u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

PRIJELAZNE ODREDBE

Član 40.


1. Protokoli I do VI utvrđuju prijelazne odredbe i odgovarajuće periode primjene koji važe između Evropske unije, s jedne strane, i Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope, s druge strane.

2. Postepen prijelaz svake Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope na punu primjenu Prometne zajednice podliježe procjenama. Procjenu će vršiti Evropska komisija u saradnji sa Stranama potpisnicama iz Jugoistočne Evrope. Evropska komisija može pokrenuti procjenu na vlastitu inicijativu ili na inicijativu neke od Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope.

3. Ako Evropska unija utvrdi da su ispunjeni uvjeti, o tome obavještava Regionalni upravni odbor i nakon toga odlučuje da Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope o kojoj je riječ može prijeći u sljedeću fazu Prometne zajednice.

4. Ako Evropska unija utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti, Evropska komisija o tome izvještava Regionalni upravni odbor. Evropska unija će preporučiti Strani potpisnici iz Jugoistočne Evrope o kojoj je riječ određena poboljšanja.

STUPANJE NA SNAGU, PREISPITIVANJE, RASKID I DRUGE ODREDBE

Član 41.
Stupanje na snagu

1. Ovaj Ugovor podliježe ratifikaciji ili odobrenju potpisnica u skladu sa njihovim procedurama. Instrumenti ratifikacije ili odobravanja se deponiraju u Generalni sekretarijat Vijeća Evropske unije, koji je dužan da o istom obavijesti sve druge potpisnice i obavlja sve ostale funkcije depozitara.

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu prvog dana narednog mjeseca poslije datuma deponiranja instrumenata ratifikacije ili usvajanja od strane Evropske unije i najmanje četiri Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope. Za svaku potpisnicu koja ratifikuje ili odobri ovaj Ugovor poslije tog datuma, isti stupa na snagu prvog dana narednog mjeseca poslije deponiranja instrumenta o ratifikaciji ili odobravanja te potpisnice.

2. Ne dovodeći u pitanje st. 1. i 2., Evropska unija i najmanje tri Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope mogu odlučiti o međusobnoj privremenoj primjeni ovog Ugovora od dana potpisivanja, a u skladu sa primjenom domaćeg prava i obavijesti depozitara koji će o tome obavijestiti ostale Ugovorne strane.

Član 42.
Revidiranje

Ovaj Ugovor se revidira na zahtjev bilo koje Strane potpisnice i u svakom slučaju pet godina poslije njegovog stupanja na snagu.

Član 43.
Raskid Ugovora

1. Svaka Ugovorna strana može otkazati ovaj Ugovor tako što o tome obavještava depozitara, koji će o raskidu Ugovora obavijestiti ostale Ugovorne strane. Ako Evropska unija otkaže ovaj Ugovor, isti prestaje da važi godinu dana nakon dana obavještenja. Ako neka od Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope otkaže ovaj Ugovor, isti prestaje da važi samo prema toj Ugovornoj strani u roku od jedne godine od dana obavještenja.

2. Nakon pristupanja neke od Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope Evropskoj uniji, ta Ugovorna strana u skladu sa ovim Ugovorom automatski prestaje biti Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope i postaje država članica EU.

Član 44.
Jezici

Ovaj Ugovor je sačinjen u po jednom originalnom primjerku na službenim jezicima institucija Evropske unije i Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

U POTVRDU NAVEDENOG, propisno ovlašteni dolje potpisani punomoćnici, potpisali su ovaj Ugovor:

Sačinjeno u,

Za Evropsku uniju:

Za Republiku Albaniju:

Za Bosnu i Hercegovinu:

Za Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju:

Za Kosovo 3:

Za Crnu Goru:

Za Republiku Srbiju:

ANEKS I PRAVILA KOJA SE PRIMJENJUJU U PROMETNOM SEKTORU I SRODNA PITANJA


ANEKS I 1 PRAVILA KOJA SE PRIMJENJUJU NA PROMETNU INFRASTRUKTURU KOJA ČINI OSNOVNU MREŽU JUGOISTOČNE EVROPE


"Relevantne odredbe" sljedećih akata Evropske unije će se primjenjivati u skladu sa Sporazumom i Aneksom II o horizontalnim prilagođavanjima, osim ukoliko nije drugačije navedeno u ovom Aneksu ili u Protokolima I do VI nakon toga. U nastavku su, tamo gdje je to neophodno, navedena posebna prilagođavanja za svaki pojedinačni akt.

Sljedeći akti Evropske unije se odnose na najnoviju verziju tih dokumenata sa posljednjim izmjenama.

Regulatorna oblast

Zakonska regulativa

Razvoj TEN-T

Uredba (EU) br. 1315/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. decembra 2013. godine o smjernicama Unije o razvoju transevropske prometne mreže i stavljanju van snage Odluke br. 661/2010/EU, SL EU L 348, 20. 12. 2013., str. 1.

Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/758 od 4. februara 2016. o izmjenama i dopunama Uredbe (EU) br. 1315/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća u vezi sa prilagođavanjem Aneksa III istoj, SL EU L 126, 14. 5. 2016., str. 3.

 MAPE INDIKATIVNOG PROŠIRENJA TEN-T NA ZAPADNI BALKAN (OSNOVNE I SVEOBUHVATNE MREŽE)