Službeni glasnik BiH, broj 28/17

Na osnovu člana 4.8. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i čl. 6. i 7. Pravilnika o tarifnom postupku ("Službeni glasnik BiH", broj 44/05), rješavajući po zahtjevu Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini, broj 38/16 od 28. oktobra 2016. godine, na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 3. aprila 2017. godine, donijeta je


ODLUKA
1. Nezavisnom operatoru sistema u Bosni i Hercegovini se određuje potrebni godišnji prihod za 2017. godinu u iznosu od 7.156.598 KM.

2. Utvrđuje se tarifa za rad Nezavisnog operatora sistema u BiH u iznosu od 0,0592 feninga/kWh.

3. Potrebni godišnji prihod za 2017. godinu se odobrava u strukturi i iznosima navedenim u trećoj koloni sljedeće tabele:

Troškovi i prihodi (KM)

Zahtjev

Odobreno

Indeks (3/2)

1

2

3

4

Troškovi materijala

117.180

60.800

0,519

Troškovi energenata i komunalni troškovi

101.000

89.500

0,886

Troškovi usluga

2.842.000

2.554.879

0,899

Bruto plaće i naknade zaposlenim

3.976.600

3.336.834

0,839

Amortizacija

307.613

307.613

1,000

Finansijski troškovi

217.670

44.560

0,205

Putni troškovi

129.000

127.000

0,984

Ostali porezi i takse

36.000

24.000

0,667

Ostali rashodi

731.610

663.575

0,907

A. Ukupno troškovi i rashodi

8.458.673

7.208.761

0,852

1. Višak prihoda iz prethodnog perioda

2. Višak rashoda

3. Višak prihoda

720.662

547.837

0,760

4. Finansijske rezerve

200.000

200.000

1,000

5. Ostali prihodi

800.000

800.000

1,000

B. Potrebni prihod (A−1−2+3+4−5)

8.579.335

7.156.598

0,834

C. Ukupno prihod (B+5)

9.379.335

7.956.598

0,848

Energija preuzeta iz prijenosnog sistema (kWh)

11.618.937.161

12.090.195.173

1,041

Tarifa (fening/kWh)

0,0738

0,0592

0,802

 4. Nezavisni operator sistema u BiH i Elektroprijenos BiH dužni su da po isteku svakog kalendarskog mjeseca, u saradnji sa vlasnicima licence za distribuciju električne energije, kupcima koji su direktno priključeni na prijenosni sistem i vlasnicima licence za proizvodnju električne energije koji posjeduju proizvodne objekte priključene na prijenosni sistem, sačine izvještaj o energetskim veličinama u svim tačkama preuzimanja iz prijenosnog sistema.

5. Na osnovu izvještaja iz prethodne tačke ove odluke, za kupca priključenog na prijenosni sistem, usluge NOS-a BiH fakturiraju se njegovom snabdjevaču, a za kupca priključenog na distributivni sistem operatoru distributivnog sistema (ODS), odnosno pravnom licu u okviru kojeg ODS djeluje. Usluge prijenosa električne energije za proizvođača koji preuzima električnu energiju iz prijenosnog sistema fakturiraju se licenciranom proizvođaču, odnosno pravnom licu u okviru kojeg proizvođač djeluje.

6. Za energiju preuzetu u pumpnom načinu rada, proizvođačima se ne naplaćuje tarifa za rad NOSa BiH.

7. Tarifa određena ovom odlukom se koristi prilikom određivanja tarifa/cijena za krajnje kupce, prema strukturi tarifnih elemenata u okviru pojedinih kategorija potrošnje.

8. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. maja 2017. godine.

Dispozitiv odluke objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Broj 04-28-5-318-37/16
3. aprila 2017. godine
Tuzla


Predsjedavajući Komisije
Suad Zeljković, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!