Službeni glasnik BiH, broj 10/18

Na osnovu člana 15.2 stav (1) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 3. sjednici, održanoj 25.01. 2018. godine, donijela


PRAVILNIK


O PREDIZBORNIM I POSTIZBORNIM FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA NEZAVISNIH KANDIDATA


POGLAVLJE I. UVODNE NAPOMENE


Član 1.
(Primjena)

Ovim pravilnikom uređuje se način podnošenja finansijskih izvještaja, sadržaj i forma finansijskih izvještaja i kontrola finansijskih izvještaja nezavisnih kandidata, koji učestvuju na izborima, a obavezni su izvještaje podnositi Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Centralna izborna komisija BiH).

Član 2.
(Obim primjene)

Odredbe ovog pravilnika odnose se na sve nezavisne kandidate koji učestvuju na izborima za organe vlasti Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH).

POGLAVLJE II. NAČIN PODNOŠENJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA


Član 3.
(Finansijski izvještaj)

(1) Nezavisni kandidati koji učestvuju na izborima za organe vlasti BiH na svim nivoima dužni su Centralnoj izbornoj komisiji BiH podnijeti:

a) finansijski izvještaj koji obuhvata period koji počinje tri mjeseca prije dana podnošenja prijave za ovjeru i završava danom podnošenja prijave za ovjeru;

b) dodatni finansijski izvještaj za period od dana podnošenja prijave za ovjeru do dana ovjere izbornih rezultata.

(2) Nezavisni kandidati koji učestvuju na izborima Centralnoj izbornoj komisiji BiH finansijske izvještaje podnose u čvrstoj kopiji.

(3) Centralna izborna komisija BiH može zatražiti od nezavisnih kandidata podnošenje i dodatnih finansijskih izvještaja, dokumenata, objašnjenja i informacija, ako ih smatra neophodnim za potpuno i tačno obavljanje revizije.

Član 4.
(Rokovi)

(1) Finansijski izvještaj iz člana 3. stav (1) tačka a) ovog pravilnika podnose svi nezavisni kandidati u vrijeme podnošenja prijave za ovjeru za učešće na izborima.

(2) Finansijski izvještaj iz člana 3. stav (1) tačka b) ovog pravilnika podnose svi nezavisni kandidati, koji su učestvovali na izborima, u roku od 30 dana od dana kada Centralna izborna komisija BiH objavi konačne izborne rezultate.

Član 5.
(Obrasci)

(1) Finansijske izvještaje iz člana 3. stav (1) tačke a) i b) ovog pravilnika nezavisni kandidat podnosi na obrascima utvrđenim ovim pravilnikom. To su:

a) Podaci o nezavisnom kandidatu Obrazac N1

b) Pregled prometa novčanih sredstva

1) Pregled prometa tekućeg računa nezavisnog kandidata Obrazac N2

2) Pregled prometa blagajne Obrazac N2.1.

c) Izvori finansiranja nezavisnog kandidata Obrazac N3

1) dobrovoljni prilozi fizičkih lica veći od 100 KM Obrazac N3-a

2) dobrovoljni prilozi pravnih lica veći od 100 KM Obrazac N3-b

3) nenovčane donacije i računi koje kandidat nije imao obavezu plaćati Obrazac N3-c

4) prihodi iz budžeta Obrazac N3-d

5) Prihodi od prodaje propagandnog materijala i prihodi od organizovanja manifestacija Obrazac N3-e

d) Rashodi nezavisnog kandidata Obrazac N4

1) režijsko-administrativni i ostali troškovi Obrazac N4.1.

2) troškovi propagande Obrazac N4.2.

e) Obaveze nezavisnog kandidata Obrazac N5

(3) Obrasci se moraju tačno i precizno popuniti.

(4) Tačnost i potpunost podataka u svakom obrascu svojim potpisom potvrđuje nezavisni kandidat ili drugo lice koje on ovlasti.

Član 6.
(Potvrda o primljenom prilogu)

(1) Nezavisni kandidat je dužan svakom fizičkom i pravnom licu (u daljnjem tekstu: donator) od kojeg je primio prilog izdati potvrdu u kojoj su sadržani sljedeći podaci: serijski broj potvrde, ukupan iznos priloga, ime i prezime/naziv donatora, broj ličnog dokumenta/identifikacioni broj donatora, adresa i mjesto prebivališta/sjedišta donatora, datum uplate, datum izdavanja potvrde i potpis ovlaštenog lica.

(2) Potvrda iz stava (1) ovog člana izdaje se u dva (2) primjerka, od kojih se jedan primjerak daje donatoru, a drugi zadržava nezavisni kandidat.

(3) Centralna izborna komisija BiH može zahtijevati da nezavisni kandidat dostavi kopije izdatih potvrda.

POGLAVLJE III. SADRŽAJ I FORMA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA NEZAVISNIH KANDIDATA


Član 7.
(Popunjavanje obrazaca)

(1) Prilikom podnošenja finansijskog izvještaja nezavisni kandidat dužan je popuniti sve obrasce navedene u članu 5. ovog pravilnika.

(2) Za tačnost podataka prezentovanih u izvještaju odgovoran je nezavisni kandidat.

Član 8.
(Podaci)

(1) Kod svih obrazaca iz člana 5. ovog pravilnika u gornjem desnom uglu nalazi se prostor za upisivanje podataka o broju stranica obrasca.

(2) U obrascu N1, Podaci o nezavisnom kandidatu, u gornjem desnom uglu nalazi se prostor za upisivanje sljedećih podataka:

a) šifra nezavisnog kandidata koju određuje i upisuje Centralna izborna komisija BiH,

b) naziv finansijskog izvještaja i

c) izvještajni period za koji se podnosi izvještaj.

Član 9.
(Podaci o nezavisnom kandidatu)

U obrazac N1, Podaci o nezavisnom kandidatu, unose se svi podaci o nezavisnom kandidatu na kojeg se finansijski izvještaj odnosi, i to:

a) ime i prezime,

b) jedinstveni matični broj ili broj ličnog dokumenta,

c) adresa, telefon, faks i e-mail, i

d) ovlašteno lice za finansijske izvještaje: ime i prezime, adresa, telefon, faks i e-mail.

Član 10.
(Pregled prometa tekućeg računa)

U Obrazac N2, Pregled prometa tekućeg računa, unose se sljedeći podaci:

a) broj računa,

b) naziv banke,

c) stanje računa na početku izvještajnog perioda za koji se podnosi finansijski izvještaj, odnosno ako je račun otvoren nakon tog datuma, stanje na dan otvaranja računa,

d) ukupan promet ulaza bez početnog salda (za izvještajni period),

e) ukupan promet izlaza (za izvještajni period) i

f) stanje računa na kraju izvještajnog perioda za koji se podnosi izvještaj, odnosno u slučaju da je račun ranije ugašen, do momenta gašenja računa.

Član 11.
(Pregled stanja blagajne)

U Obrazac N2.1, Pregled stanja blagajne, unose se sljedeći podaci:

a) saldo blagajne na početku perioda,

b) ukupni ulazi u blagajnu,

d) ukupni izlazi iz blagajne i

e) saldo blagajne na kraju perioda.

Član 12.
(Izvori finansiranja)

(1) U Obrazac N3, Izvori finansiranja, unose se sljedeći podaci:

1. Ukupni prihodi nezavisnog kandidata - N3.1. Ukupni prihodi nezavisnog kandidata:

a) Prilozi fizičkih lica (detalji u Obrascu N3-a) ukupan iznos naplaćen u KM

b) Prilozi pravnih lica (detalji u Obrascu N3-b) ukupan iznos naplaćen u KM

c) Prihodi od poklona i usluga koje nezavisni kandidat nije imao obavezu platiti (detalji u Obrascu N3-c) ukupan iznos prihoda po ovom osnovu u KM

d) Prihodi iz budžeta (detalji u Obrascu N3-d) ukupan iznos prihoda po ovom osnovu u KM

e) Prihodi od prodaje propagandnog materijala i prihodi od organizovanja manifestacija (detalji u Obrascu N3-e) ukupan iznos prihoda po ovom osnovu u KM

f) Ukupni prihodi nezavisnog kandidata u KM u izvještajnom periodu po svim osnovama.

2. Ostali prihodi i drugo - N3.2 Ostali prihodi:

1) Ukupan iznos ostalih prihoda u izvještajnom periodu u KM.

(2) Ukoliko nezavisni kandidat ne raspolaže podacima iz kojih se može utvrditi identitet donatora smatrat će se da je nezavisnom kandidatu prilog dao anonimni donator.

(3) Ako nezavisni kandidat ostvari prihod koji nije obuhvaćen u stavu (1) člana 12. ovog pravilnika ili ostvari koristi od aktivnosti subjekata koji su na bilo koji način povezani sa nezavisnim kandidatom ili su pod njegovom kontrolom, dužan je takve prihode iskazati u obrascu N3.2 Ostali prihodi finansijskog izvještaja.

Član 13.
(Prilozi fizičkih lica)

U Obrazac N3-a, Prilozi fizičkih lica, unose se sljedeći podaci:

a) ukupan iznos priloga čija je pojedinačna vrijednost manja od 100,00 KM,

b) prezime i ime donatora čiji je prilog veći od 100,00 KM, broj potvrde iz člana 6. ovog pravilnika, datum kada je prilog dat i iznos priloga i

c) ukupan iznos svih priloga fizičkih lica.

Član 14.
(Prilozi pravnih lica)

U Obrazac N3-b, Prilozi pravnih lica, unose se sljedeći podaci:

a) ukupan iznos priloga čija je pojedinačna vrijednost manja od 100,00 KM,

b) naziv pravnog lica čiji je prilog veći od 100,00 KM, broj potvrde iz člana 6. Ovog pravilnika, datum kada je prilog dat i iznos priloga i

c) ukupan iznos svih priloga pravnih lica.

Član 15.
(Nenovčane donacije i računi koje nezavisni kandidat nije imao obavezu platiti)

U Obrazac N3-c, Nenovčane donacije i računi koje nezavisni kandidat nije imao obavezu platiti, unose se sljedeći podaci:

a) ime i prezime/naziv donatora,

b) vrsta poklona ili usluge,

c) datum primljenog poklona ili usluge,

d) ukupna vrijednost poklona ili usluge i

e) vrijednost koju nezavisni kandidat nije imao obavezu platiti.

Član 16.
(Prihodi iz budžeta)

(1) U Obrascu N3-d, Prihodi iz budžeta, evidentiraju se sva sredstva iz budžeta svih nivoa vlasti koje je nezavisni kandidat primio u izvještajnom periodu.

(2) U ovaj obrazac unose se sljedeći podaci:

a) naziv nivoa vlasti,

b) broj i datum odluke i

c) ukupan iznos prihoda.

Član 17.
(Prihodi od prodaje propagandnog materijala)

U Obrazac N3-e, Prihodi od prodaje propagandnog materijala i prihodi od organizovanja manifestacija, unose se sljedeći podaci:

a) vrsta prihoda i to:

­ prihodi od prodaje propagandnog materijala,

­ prihodi od organizovanja manifestacija;

b) ukupan iznos ostvarenog prihoda.

Član 18.
(Rashodi nezavisnog kandidata)

(1) Podatke o rashodima nezavisni kandidat iskazuje u Obrascu N4.

(2) U Obrazac N4, Rashodi nezavisnog kandidata, unose se sljedeći podaci:

a) režijsko-administrativni i ostali troškovi izraženi u KM (detalji u Obrascu N4.1.),

b) troškovi propagande (detalji u Obrascu N4.2.) i

c) ukupni rashodi u izvještajnom periodu po svim osnovama.

Član 19.
(Režijsko-administrativni i ostali troškovi)

(1) U Obrazac N4.1, Režijsko-administrativni i ostali troškovi, (unose se svi troškovi osim troškova propagande) unose se sljedeći podaci:

a) vrsta troška i

b) iznos.

(2) Ako nezavisni kandidat ostvari troškove od sticanja propagandnog materijala namijenjenog za prodaju i organizovanja manifestacija, dužan je uz Obrazac N4-1 dostaviti posebnu specifikaciju koja će sadržavati: iznos i vrstu ostvarenog troška i druge činjenice kojima se dokazuje da je ostvareni trošak nastao u svrhu ostvarivanja prihoda nezavisnog kandidata.

Član 20.
(Troškovi propagande)

(1) U Obrazac N4.2, Troškovi propagande, unose se sljedeći podaci:

a) vrsta troška i to: troškovi štampanja plakata, troškovi plakatiranja, troškovi štampanja predizbornih oglasa, proglasa, saopćenja i sl. u javnim glasilima, troškovi organizacije i održavanja predizbornih skupova, troškovi štampanja, umnožavanja i slanja predizbornog materijala biračima i ostali troškovi propagande; i

b) iznos.

Član 21.
(Obaveze nezavisnog kandidata)

(1) U Obrazac N5, Obaveze nezavisnog kandidata, unose se sljedeći podaci:

a) Ukupne obaveze po kreditima i pozajmicama - N5.1. Obaveze nezavisnog kandidata po kreditima i pozajmicama:

1) naziv davaoca kredita ili pozajmice,

2) iznos kredita ili pozajmice,

3) datum realizacije kredita ili pozajmice,

4) rok vraćanja kredita ili pozajmice i

5) iznos obaveze po osnovu kredita ili pozajmice na određeni dan.

b) Ukupne obaveze po dugovanjima - N5.2. Ostale obaveze:

1) naziv povjerioca ili obaveze,

2) datum nastanka obaveze,

3) rok za plaćanje obaveze i

4) iznos obaveze na određeni dan.

(2) U Obrazac N5.2. Ostale obaveze unose se podaci o obavezama nezavisnog kandidata na kraju izvještajnog perioda po sljedećim osnovama: neizmirene obaveze prema dobavljačima (fizičkim i pravnim licima), obaveze po osnovu naknada, poreza, doprinosa i drugo.

(3) Centralna izborna komisija BiH može zatražiti da nezavisni kandidat dostavi kopije dokumenata o dugovanjima po osnovu kredita, pozajmica ili nekom drugom osnovu.

POGLAVLJE IV. KONTROLA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA


Član 22.
(Služba za reviziju)

Služba za reviziju, prilikom pregleda finansijskog izvještaja nezavisnih kandidata, utvrđuje:

a) da li je izvještaj podnesen na propisanim obrascima iz ovog pravilnika,

b) da li su obrasci pravilno popunjeni,

c) da li su obrasci potpuni (sveobuhvatni),

d) da li izvještaj obuhvata sve poslovne promjene,

e) da li su analitičke evidencije tačno sabrane,

f) da li su podaci u izvještaju pravilno razvrstani po obrascima i

g) da li je izvještaj dostavljen blagovremeno, odnosno u propisanom roku.

Član 23.
(Centralna izborna komisija BiH)

Ako Centralna izborna komisija BiH smatra da nezavisni kandidat nije postupio u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka, odredbama Poglavlja 15. Izbornog zakona BiH i ovog pravilnika, prije izricanja kazne ili preduzimanja administrativne mjere, nastojat će postići da nezavisni kandidat, za kojeg je ustanovljeno da je prekršio odredbe navedenih zakona i ovog pravilnika, dobrovoljno postupi i otkloni uočene nepravilnosti, ako su one otklonjive.

Član 24.
(Sankcije i administrativne mjere)

Ako nezavisni kandidat ne postupi prema odredbama člana 23. ovog pravilnika, a utvrdi se da je nezavisni kandidat prekršio odredbe Poglavlja 15. Izbornog zakona BiH, te Služba za reviziju utvrdi da je nezavisni kandidat prekršio odredbe navedenog zakona i ovog pravilnika, predložit će Centralnoj izbornoj komisiji BiH da nezavisnom kandidatu izrekne sankciju ili preduzme odgovarajuću administrativnu mjeru.

POGLAVLJE V. NAČIN PRISTUPA JAVNOSTI INFORMACIJAMA SADRŽANIM U POSTIZBORNIM FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA


Član 25.
(Troškovi kampanje)

(1) Centralna izborna komisija BiH na svojoj internet stranici objavljuje podatke o maksimalno dozvoljenom iznosu troškova kampanje u skladu sa Izbornim zakonom BiH i podatke o troškovima kampanje koji su iskazani u postizbornim finansijskim izvještajima nezavisnih kandidata.

(2) Izvodi iz postizbornih finansijskih izvještaja nezavisnih kandidata o izvorima finansiranja nezavisnih kandidata i troškovima izborne propagande na obrascu N4.2. postizbornog finansijskog izvještaja svih nezavisnih kandidata koji su učestvovali na izborima, a koji su podneseni Centralnoj izbornoj komisiji BiH, objavljuju se na internet stranici Centralne izborne komisije BiH.

Član 26.
(Stupanje na snagu i objavljivanje u službenim glasilima)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a objavit će se i u "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku RS", "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH" i na internet stranici Centralne izborne komisije BiH.

Broj 05-1-02-2-77-2/18
25. januara 2018. godine
Sarajevo


Predsjednica
Dr. Irena Hadžiabdić, s. r.