Službeni glasnik BiH, broj 2/18

Na osnovu člana 49. alineja 1) i 2) Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 59/07 i 59/09), člana 99. stav (1) i (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09) i člana 12. Statuta Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta ("Službeni glasnik BiH", br. 86/09), Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, uz saglasnost Upravnog odbora Agencije sa 38. sjednice, održane 24.10.2017. godine, donosi


PRAVILNIK


O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU PROVOĐENJA JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH STRUČNJAKA ZA OCJENJIVANJE I REVIZIJU KVALITETA I DAVANJE PREPORUKA O AKREDITACIJI VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA


Član 1.


U Pravilniku o načinu provođenja javnog konkursa za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa ("Službeni glasnik BiH", br. 7/17) u članu 2. stavu (2) iza teksta "nazive kategorija stručnjaka" dodaje se tekst "i naučne/umjetničke oblasti".

Stav (5) mijenja se i glasi:

"(5) U nazivu kategorija stručnjaka i naučnih oblasti navodi se da se javni konkurs raspisuje za izbor sljedećih kategorija stručnjaka: predstavnika akademske zajednice u Bosni i Hercegovini, predstavnika privrede i prakse, međunarodnih stručnjaka, i studenata i sljedećih naučnih/umjetničkih oblasti: prirodne nauke, tehničke nauke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke nauke, društvene nauke i humanističke nauke."

Iza stava (9) dodaje se novi stav (10) koji glasi:

"Kandidati koji se prijavljuju za kategoriju međunarodni stručnjaci popunjen i potpisan prijavni obrazac i prateću dokumentaciju mogu dostaviti skeniranu elektronskom poštom, s tim da su dužni, ukoliko budu uvršteni na listu, navedene dokumente dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji na adresu Agencije u roku od 30 dana od dana prijema obavijesti da su uvršteni na listu stručnjaka."

Dosadašnji stav (10) postaje stav (11).

Član 2.


U članu 3. stav (1) tekst "stav (2)" se briše.

Član 3.


U članu 5. tč. b) mijenja se i glasi:

"b) Kao dokazi ispunjavanja posebnih uslova dostavljaju se uvjerenja visokoškolskih ustanova kojima se potvrđuju propisane činjenice, odnosno visokoškolskih ustanova i drugih ustanova i organizacija u kojima je kandidat stekao traženu vrstu iskustva, kao i certifikati, potvrde i drugi dokumenti kojima se dokazuju propisane činjenice."

U članu 5. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"Kandidati dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje propisanih općih i posebnih uvjeta iz javnog konkursa dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji."

Član 4.


U članu 10. stavu (4) iza teksta www.hea.gov.ba stavlja se tačka, a ostali tekst se briše.

Član 5.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 05-02-1-67-3/17
02. novembra 2017. godine


Direktor
Prof. dr. Enver Halilović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!