Međunarodni ugovori, broj 12/17

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 53. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 25. oktobra, 29. novembra i 14. decembra 2017. godine, i na 5. hitnoj sjednici Doma naroda, održanoj 22. decembra 2017. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU IZMJENA SPORAZUMA O GRANTU GLOBALNOG FONDA ZA OKOLIŠ (PROJEKATI. SMANJENJA OKOLIŠNOG ZAGAĐENJA JADRANSKOG MORA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ U FUNKCIJI AGENCIJE ZA IMPLEMENTACIJU GLOBALNOG FONDA ZA OKOLIŠ (GEF Grant No. TF017727)


Član 1.


Daje se saglasnost za ratifikaciju Izmjena sporazuma o grantu Globalnog fonda za okoliš (Projekat I. smanjenja okolišnog zagađenja Jadranskog mora) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u funkciji Agencije za implementaciju Globalnog fonda za okoliš (GEF Grant No.TF017727), potpisanog 3. marta 2017. godine u Vašingtonu i 8. marta 2017. godine u Sarajevu.

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori".

Broj 01,02-05-2-2116/17
22. decembra 2017. godine
Sarajevo
Predsjedavajuća
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Borjana Krišto, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Mr. Ognjen Tadić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!