Međunarodni ugovori, broj 2/18

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-2646/17 od 31. januara 2018. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 44. redovnoj sjednici, održanoj 15. februara 2018. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI AMANDMANA BR. 1 NA UGOVOR O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE SRPSKE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZAKLJUČEN 13. OKTOBRA 2011. GODINE U LUKSEMBURGU I 27. OKTOBRA 2011. GODINE U SARAJEVU - HITNA POMOĆ U SLUČAJU POPLAVA I PREVENCIJA A (FI 31.529)


Član 1.


Ratifikuje se Amandman broj 1 na Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Evropske investicione banke zaključen 13. oktobra 2011. godine u Luksemburgu i 27. oktobra 2011. godine u Sarajevu - Hitna pomoć u slučaju poplava i prevencija A (fi 31.529), potpisan 4. jula 2017. godine u Luksemburgu, 25. jula 2017. godine u Banjoj Luci i 22. augusta 2017. godine u Sarajevu, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Amandmana u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-541-23/18
15. februara 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!