Službeni glasnik BiH, broj 33/19

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 25. stav (1) tačka e), člana 42. stav (2), a u vezi sa članom 14. Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", broj 48/05, 76/07 i 80/09), rješavajući po Prijavi koncentracije privrednog subjekta INA-CRNA GORA d.o.o. poslovno društvo za proizvodnju, promet i usluge Podgorica, Jovana Popovića Lipovca 24, 81101 Podgorica, Republika Crna Gora, podnesenoj po advokatu Seadu Miljkoviću, Vrazova broj 8, 71 000 Sarajevo, zaprimljenoj dana 30.11.2018. godine pod brojem: UP-05-26-1-045-1/18, na 45. (četrdesetpetoj) sjednici održanoj dana 31.01.2019. godine, donijelo je


ZAKLJUČАK
1. Odbacuje se Prijava koncentracije privrednog subjekta INA-CRNA GORA d.o.o. poslovno društvo za proizvodnju, promet i usluge Podgorica, Jovana Popovića Lipovca 24, 81101 Podgorica, Republika Crna Gora, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

2. Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje


Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Konkurencijsko vijeće) je dana 30.11.2018. godine zaprimilo Prijavu koncentracije (u daljem tekstu: Prijava) privrednog subjekta INA-CRNA GORA d.o.o. poslovno društvo za proizvodnju, promet i usluge Podgorica, Jovana Popovića Lipovca 24, 81101 Podgorica, Republika Crna Gora (u daljem tekstu: INA-CG ili Podnosilac Prijave) podnesenu po advokatu Seadu Miljkoviću, Vrazova broj 8, 71 000 Sarajevo kojom privredni subjekat INA-CG namjerava steći (..)** 1 na teritoriji Republike Crne Gore koje su u vlasništvu Društva sa ograničenom odgovornošću "Pavgord CG" Podgorica, Liješnje bb Barutana, 81101 Podgorica, Republika Crna Gora (u daljem tekstu: Pavgord CG ili Ciljano društvo), na osnovu (..)**.

Podnosilac prijave je samoinicijativno dopunio Prijavu podneskom zaprimljenim pod brojem: UP-05-26-1-045-2/18 dana 14.01.2019. godine.

Konkurencijsko vijeće je nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju utvrdilo da je Prijava kompletna, te izdalo Potvrdu o prijemu kompletne i uredne Prijave u skladu sa članom 30. stav (3) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", broj 48/05, 76/07 i 80/09) (u daljem tekstu: Zakon), dana 29.01.2019. godine pod brojem: UP-05-26-1-045-3/18.

Podnosilac Prijave je naveo, u smislu člana 30. stav (2) Zakona, da će zahtjev za ocjenu koncentracije podnijeti osim u Bosni i Hercegovini nadležnim organima za zaštitu konkurencije u Republici Srbiji, Republici Crnoj Gori i Republici Albaniji.

Konkurencijsko vijeće je uvidom u web stranice Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Agencije za zaštitu konkurencije Crne Gore, utvrdilo da je koncentracija Podnosioca Prijave odobrena na teritoriju Republike Srbije i Republike Crne Gore.

Konkurencijsko vijeće je uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdilo da je Prijava podnesena u smislu člana 16. stav (1) Zakona.

1. Učesnici koncentracije


Učesnici koncentracije su privredni subjekti INA-CRNA GORA d.o.o. poslovno društvo za proizvodnju, promet i usluge Podgorica, Jovana Popovića Lipovca 24, 81101 Podgorica, Republika Crna Gora i Društvo sa ograničenom odgovornošću "Pavgord CG" Podgorica, Liješnje bb Barutana, 81101 Podgorica, Republika Crna Gora.

1.1. Privredni subjekat INA-CRNA GORA d.o.o.


Privredni subjekat INA-CRNA GORA d.o.o. poslovno društvo za proizvodnju, promet i usluge Podgorica je društvo sa ograničenom odgovornošću, registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici pod registarskim brojem: 5-0098260/020.

Privredni subjekat INA-CG je osnovan 2000. godine od strane privrednog subjekta INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska (u daljem tekstu: INA d.d.). Podnosilac Prijave je dio INA Grupacije koja upravlja regionalnom mrežom od 495 benzinskih pumpi u Republici Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i susjednim zemljama.

Pretežne registrovane djelatnosti privrednog subjekta INA-CG su veleprodaja nafte i naftnih derivata, maloprodaja derivata i drugih roba putem maloprodajne mreže, distribucija i prodaja propan-butan plina, distribucija i prodaja maziva, te nabavka i prodaja autoplina.

Privredni subjekat INA-CG nema povezana društva na teritoriju Bosne i Hercegovine, ali privredni subjekat INA d.d. koji je (..)** 2 vlasnik INA-CG ima povezana društva u Bosni i Hercegovini i to privredne subjekte: (..)**.

1.2. Privredni subjekat Pavgord CG d.o.o.


Privredni subjekat Društvo sa ograničenom odgovornošću "Pavgord CG" Podgorica je privatno društvo sa ograničenom odgovornošću, registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici pod registarskim brojem: 5-0705766/003 u (..)**% vlasništvu fizičkog lica Pavlović Gordana.

Pretežne registrovane djelatnosti privrednog subjekta Pavgord CG su trgovina na veliko tečnim i gasovitim gorivima, maloprodaja nafte i naftnih derivata.

Privredni subjekat Pavgord CG nema povezanih društava u Crnoj Gori ili Bosni i Hercegovini. Osnivač privrednog subjekta Pavgord CG Gordan Pavlović je osnivač i (..)**% vlasnik društva Pavgord d.o.o. Foča, koje je vlasnik društva Novi rudnik mrkog uglja "Miljevina" d.o.o. Miljevina. Pored toga, društvo Pavgord d.o.o. Foča je osnivač i (..)**% vlasnik društva Maglić d.o.o. Foča.

2. Pravni okvir ocjene predmetne koncentracije


Konkurencijsko vijeće je u provođenju postupka ocjene dopuštenosti predmetne koncentracije primijenilo odredbe Zakona i Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata ("Službeni glasnik BiH", broj 34/10) (u daljem tekstu: Odluka o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata).

3. Pravni osnov predmetne koncentracije


Pravni osnov koncentracije je Predugovor o kupoprodaji nepokretnosti broj (..)** 3 (u daljem tekstu: Predugovor) potpisan dana (..)** od strane ovlaštenih zastupnika privrednog subjekta INA-CG i zastupnika privrednog subjekta Pavgord CG (..)**.

Na osnovu Predugovora, privredni subjekat INA-CG namjerava steći vlasništvo nad (..)** na kojoj planira izgradnju benzinske stanice u vlasništvu privrednog subjekta Pavgord CG, na teritoriju Republike Crne Gore. Nakon ispunjavanja uslova iz Predugovora, privredni subjekat INA-CG i osnivač privrednog subjekta Pavgord CG Gordan Pavlović će potpisati Ugovor o kupoprodaji koji će poslužiti kao pravni osnov za privredni subjekat INA-CG da se registruje kao vlasnik (..)** u vlasništvu Pavgord CG, čime će transakcija biti u potpunosti konzumirana.

Po završetku predmetne koncentracije privredni subjekat Pavgord CG će ostati (..)** vlasništvu fizičkog lica Gordana Pavlovića.

U skladu sa članom 12. stav (1) tačka b) pod 3) Zakona, pravni oblik koncentracije je sticanje kontrole ili dominantnog uticaja privrednog subjekta nad dijelom drugog privrednog subjekta, odnosno dijelovima drugog privrednog subjekta.

4. Ocjena predmetne koncentracije


Obaveza prijave koncentracije privrednih subjekata, u smislu člana 14. stav (1) tačke a) i b) Zakona, postoji ako ukupni godišnji prihodi učesnika koncentracije ostvareni prodajom roba i/ili usluga na svjetskom tržištu iznose 100.000.000,00 KM, po završnom računu u godini koja je prethodila predmetnoj koncentraciji, i da ukupan prihod svakog od najmanje dva privredna subjekta učesnika koncentracije ostvaren prodajom roba i/ili usluga na tržištu Bosne i Hercegovine iznosi najmanje 8.000.000,00 KM, ili ako je zajednički tržišni udio učesnika koncentracije na relevantnom tržištu veći od 40,0%.

Ukupni godišnji prihodi privrednih subjekata učesnika predmetne koncentracije, sa podacima o prihodu relevantnom za predmetnu koncentraciju na dan 31.12.2017. godine, iznose:

Tabela 1.

KM

INA GRUPACIJA

INA-CG

Pavgord CG

Svijet

(..)**

(..)**

(..)**

Bosna i Hercegovina

(..)**

-

-

 Izvor: podaci iz Prijave *obuhvata prihod povezanih društava INA Grupacije u BiH

Godišnji prihodi učesnika koncentracije predstavljaju ukupne prihode (bez poreza na dodanu vrijednost i drugih poreza koji se direktno odnose na učesnike koncentracije na tržištu Bosne i Hercegovine), u smislu člana 9. tačka h) Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata.

Članom 14. stav (3) Zakona je utvrđeno da u slučaju da se koncentracija odnosi na spajanje ili pripajanje dijela ili dijelova jednog ili više privrednih subjekata, bez obzira da li ti dijelovi imaju status pravnog lica, pri izračunavanju prihoda, obračunavat će se samo prihod onih dijelova privrednog subjekta koji su predmet kontrole koncentracije.

Prema podacima iz Prijave (Tabela 1.) učesnici koncentracije nisu ispunili uslov ukupnog godišnjeg prihoda, nemaju ostvaren ukupni godišnji prihod na tržištu u Bosni i Hercegovini u smislu člana 14. stav (1) tačka b) Zakona.

Također, učesnici koncentracije nisu ispunili uslov iz člana 14. stav (1) tačka b) u pogledu tržišnog udjela, obzirom da Podnosilac Prijave i Ciljno društvo ne ostvaruju prihode na teritoriji Bosne i Hercegovine, pa je samim tim njihov tržišni udio 0%, a koncentracija se dešava na teritoriji Republike Crne Gore, te stoga Konkurencijsko vijeće nije analiziralo relevantno tržište u Bosni i Hercegovini.

Na osnovu naprijed navedenog, utvrđeno je da privredni subjekat INA-CG nije bio obavezan podnijeti prijavu koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog Zaključka.

5. Administrativna taksa


Podnosilac Prijave na ovaj Zaključak, u skladu sa članom 2. Tarifni broj 108. tačka c) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", broj 30/06, 18/11 i 75/18) dužan je platiti administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 1.000,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

6. Pouka o pravnom lijeku


Protiv ovog Zaključka nije dozvoljena žalba.

Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objave ovoga Zaključka.

Broj UP-05-26-1-045-5/18
31. januara 2019. godine
Sarajevo


Predsjednica
Adisa Begić, s. r.

1 (..)** - Podaci predstavljaju poslovnu tajnu, u smislu člana 38. Zakona o konkurenciji.

2 (..)** - Podaci predstavljaju poslovnu tajnu, u smislu člana 38. Zakona o konkurenciji.

3 (..)** - Podaci predstavljaju poslovnu tajnu, u smislu člana 38. Zakona o konkurenciji.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!