Službeni glasnik BiH, broj 28/17

Na osnovu člana 4.8. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i čl. 6. i 7. Pravilnika o tarifnom postupku ("Službeni glasnik BiH", broj 44/05), rješavajući po zahtjevu Elektroprijenosa Bosne i Hercegovine a.d. Banja Luka, broj 76-U-16/16 od 3. novembra 2016. godine, na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju održanoj 3. aprila 2017. godine, donijeta je


ODLUKA
1. Elektroprijenosu Bosne i Hercegovine se određuje potrebni godišnji prihod za 2017. godinu u iznosu od 107.475.788 KM.

2. Utvrđuju se tarife za usluge prijenosa električne energije (mrežarina), kako slijedi:

­ dio prijenosne mrežarine koji se odnosi na energiju iznosi 0,578 feninga/kWh,

­ dio prijenosne mrežarine koji se odnosi na snagu iznosi 1,472 KM/kW.

3. Potrebni godišnji prihod za 2017. godinu se odobrava u strukturi i iznosima navedenim u trećoj koloni sljedeće tabele:

Troškovi i prihodi (KM)

Zahtjev

Odobreno

Indeks (3/2)

1

2

3

4

Troškovi materijala i rezervnih dijelova

4.800.000

3.450.000

0,719

Troškovi usluga

5.500.000

4.900.000

0,891

Troškovi radne snage

57.105.500

55.587.593

0,973

Amortizacija

54.799.058

54.799.058

1,000

Troškovi kamata

2.031.188

2.031.188

1,000

Ostali troškovi

5.160.000

5.160.000

1,000

Ostali i vanredni rashodi

895.000

895.000

1,000

Regulatorna naknada

1.339.000

1.339.000

1,000

A. Ukupno troškovi i rashodi

131.629.746

128.161.839

0,974

Bruto dobit

2.195.000

2.195.000

1,000

B. Ukupno troškovi i bruto dobit

133.824.746

130.356.839

0,974

1. Prihod od ITC mehanizma

4.040.184

3.780.000

0,936

2. Prihod od dodjele prekograničnih kapaciteta

2.100.000

3.000.000

1,429

3. Ostali prihodi (donirana sredstva)

2.174.776

2.174.776

1,000

4. Prihod od priključka

4.000.000

5. Finansijski prihod

2.588.400

3.000.000

1,159

6. Prihod po osnovu dobiti iz kapitala

6.926.275

C. Potrebni prihod (B-1-2-3-4-5-6)

122.921.386

107.475.788

0,874

Energija preuzeta iz prijenosnog sistema (kWh)

11.618.937.161

12.090.195.173

1,041

Snaga preuzeta iz prijenosnog sistema (kW)

25.550.000

Tarifa - energija (fening/kWh)

0,578

Tarifa - snaga (KM/kW)

1,472

 4. Nezavisni operator sistema u BiH i Elektroprijenos BiH dužni su da po isteku svakog kalendarskog mjeseca, u saradnji sa vlasnicima licence za distribuciju električne energije, kupcima koji su direktno priključeni na prijenosni sistem i vlasnicima licence za proizvodnju električne energije koji posjeduju proizvodne objekte priključene na prijenosni sistem, sačine izvještaj o energetskim veličinama u svim tačkama preuzimanja iz prijenosnog sistema.

5. Na osnovu izvještaja iz prethodne tačke ove odluke, za kupca priključenog na prijenosni sistem, usluge prijenosa električne energije fakturiraju se njegovom snabdjevaču, a za kupca priključenog na distributivni sistem operatoru distributivnog sistema (ODS), odnosno pravnom licu u okviru kojeg ODS djeluje. Usluge prijenosa električne energije za proizvođača koji preuzima električnu energiju iz prijenosnog sistema fakturiraju se licenciranom proizvođaču, odnosno pravnom licu u okviru kojeg proizvođač djeluje.

6. Za energiju preuzetu u pumpnom načinu rada, proizvođačima se ne naplaćuje tarifa za usluge prijenosa električne energije.

7. Tarife određene ovom odlukom se koriste prilikom određivanja tarifa/cijena za krajnje kupce, prema strukturi tarifnih elemenata u okviru pojedinih kategorija potrošnje.

8. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. maja 2017. godine.

Dispozitiv odluke objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Broj 04-28-5-333-46/16
3. aprila 2017. godine
Tuzla


Predsjedavajući Komisije
Suad Zeljković, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!