Službeni glasnik BiH, broj 17/19

Na osnovu člana 8. Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 21/03 i 43/09), člana 50. stav 1. b) i člana 51. stav 2. b) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), direktor Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine donosi


RJEŠENJE


O RAZRJEŠENJU RUKOVODEĆEG DRŽAVNOG SLUŽBENIKA

1. Enisa Džino, razrješava se dužnosti pomoćnice direktora u Sektoru za pravne, kadrovske, opće i računovodstvene poslove u Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, sa danom 13.02.2019. godine, zbog ispunjavanja uslova za odlazak u penziju.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 04-34-2-49-5/19
25. februara 2019. godine
Sarajevo


Direktor
Mr. Muamer Bandić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!