Službeni glasnik BiH, broj 10/18

Na osnovu člana 17. i člana 22. stav 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, donesenim na 76. sjednici, održanoj 4. oktobra 2016. godine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, na 123. sjednici, održanoj 4. decembra 2017. godine, donijelo je


ODLUKU


O FORMIRANJU MULTISEKTORSKE RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE IMPLEMENTACIJE KONVENCIJE VIJEĆA EVROPE O KRIVOTVORENJU MEDICINSKIH PROIZVODA I SLIČNIM KRIVIČNIM DJELIMA KOJA PREDSTAVLJAJU PRIJETNJU JAVNOM ZDRAVLJU


Član 1.
(Predmet)

Ovom odlukom formira se Multisektorska radna grupa za praćenje implementacije Konvencije Vijeća Evrope o krivotvorenju medicinskih proizvoda i sličnim krivičnim djelima koja predstavljaju prijetnju javnom zdravlju (u daljem tekstu: Multisektorska radna grupa).

Član 2.
(Sastav Multisektorske radne grupe)

(1) Multisektorsku radnu grupu čine delegirani predstavnici navedenih institucija, i to:

a) Draženka Malićbegović, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine - predsjedavajuća;

b) Dragana Lažetić, Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine - članica;

c) Amira Krčalo, Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine - članica;

d) Rajna Zekić, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine - članica;

e) Ognjen Zekić, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine - član;

f) Munib Čorbić, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, Granična policija - član;

g) Fatima Bašić, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine - članica;

h) Zora Koprivica, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine - članica;

i) Almina Jerković, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine - članica;

j) Biljana Tubić, Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine - članica;

k) Alija Uzunović, Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine - član;

l) Almedin Ugarak, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine - član;

m) Biljana Simeunović, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine - članica;

n) Verica Trbić, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela - Interpol Bosne i Hercegovine - članica.

(2) Poslove sekretara Multisektorske radne grupe obavlja Vedrana Janjetović Čojo, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

(3) Ukoliko imenovani predstavnik jedne od institucija nabrojanih u članu 2. ove odluke nije u mogućnosti da obavlja dužnosti u Multisektorskoj radnoj grupi, institucija je dužna Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostaviti prijedlog za imenovanje novog predstavnika.

(4) Po potrebi, Multisektorska radna grupa može pozvati druga stručna tijela, institucije i pojedince da učestvuju u radu Multisektorske radne grupe bez prava glasa u procesu donošenja odluka.

Član 3.
(Rukovođenje)

(1) Multisektorskom radnom grupom rukovodi predsjedavajući iz člana 2. ove odluke, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, član kojeg odredi predsjedavajući.

(2) Predsjedavajući Multisektorske radne grupe je zadužen za koordinaciju, organizaciju i usmjeravanje aktivnosti Multisektorske radne grupe, iniciranje i organiziranje sastanaka, te planiranje i predlaganje aktivnosti Multisektorske radne grupe.

Član 4.
(Poslovnik o radu)

(1) Multisektorska radna grupa donosi Poslovnik o radu na prvom radnom sastanku,

iniciranom od Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

(2) Poslovnikom o radu regulira se način odlučivanja, prava i obaveze, kao i druga pitanja od

značaja za rad Multisektorske radne grupe.

Član 5.
(Zadaci Multisektorske radne grupe)

Zadaci Multisektorske radne grupe su sljedeći:

a) praćenje implementacije usvojenog Operativnog planu za pristupanje Bosne i Hercegovine

Konvenciji Vijeća Evrope o krivotvorenju medicinskih proizvoda i sličnim krivičnim djelima

koja predstavljaju prijetnju javnom zdravlju (u daljem tekstu: Operativni plan);

b) nadzor nad implementacijom Konvencije Vijeća Evrope o krivotvorenju medicinskih proizvoda i sličnim krivičnim djelima koja predstavljaju prijetnju javnom zdravlju (u daljem tekstu: Konvencija);

c) učešće u pripremi odgovora na upite drugih država članica Konvencije i prikupljanje relevantnih informacija s ciljem borbe protiv krivotvorenja medicinskih proizvoda i sličnih krivičnih djela koja predstavljaju prijetnju za javno zdravlje;

d) priprema godišnjeg izvještaja o radu i dostavljanje istog Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Član 6.
(Obaveza pružanja informacija)

(1) Sve institucije i agencije u Bosni i Hercegovini, Operativnim planom određene kao nosioci aktivnosti, dužne su na zahtjev Multisektorske radne grupe ustupati tražene informacije i podatke o preduzetim i realizovanim aktivnostima u cilju implementacije Operativnog plana.

(2) Imenovani članovi Multisektorske radne grupe imaju pravo i obavezu da unutar institucije koja ih je nominovala prikupljaju relevantne informacije o nivou implementacije Operativnog plan, s ciljem realizacije zadataka definiranih u članu 5. ove odluke.

Član 7.
(Prestanak važenja)

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o formiranju Multisektorske radne grupe za izradu Operativnog plana za pristupanje Bosne i Hercegovine Konvenciji Vijeća Evrope o krivotvorenju medicinskih proizvoda i sličnim krivičnim djelima koja predstavljaju prijetnju javnom zdravlju ("Službeni glasnik BiH", broj 95/13).

Član 8.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 324/17
4. decembra 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!