Službeni glasnik BiH, broj 38/18

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 61. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 17. maja 2018. godine, i na 40. sjednici Doma naroda, održanoj 5. juna 2018. godine, usvojila je


ZAKON


O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Zakonu o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12 i 41/16), u članu 9. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

"(4) Pripadnici Oružanih snaga, već primlјeni u kategoriju vojnika ili podoficira, mogu biti primlјeni u kategoriju podoficira i oficira do navršene 35. godine života u vrijeme prijema."

Član 2.


U članu 101. stav (1) tačka c) mijenja se i glasi:

"c) vojnici (OR 1-4) 20 godina, ali najduže do 40 godina života, prema potrebama službe i uz ispunjavanje standarda po osnovu psihofizičke sposobnosti."

Član 3.


U članu 102. stav (1) tačka c) broj "35" zamjenjuje se brojem "40".

Član 4.


U članu 103. stav (1) tačka c) mijenja se i glasi:

"c) vojnici - nakon 3, 6, 10 i 15 godina službe".

Član 5.


U članu 107. stav (1) iza tačke e) dodaje se nova tačka f) koja glasi:

"f) dokaz o psihofizičkoj spremnosti u skladu s propisom koji donosi ministar odbrane".

Član 6.


U članu 109. iza tačke d) dodaje se nova tačka e) koja glasi:

"e) dokaz o psihofizičkoj spremnosti u skladu s propisom koji donosi ministar odbrane".

Član 7.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-02-1-476/18
5. juna 2018. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Mladen Bosić, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Mr. Ognjen Tadić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!