Međunarodni ugovori, broj 2/18

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-2761/17 od 31. anuara 2018. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 44. redovnoj sjednici, održanoj 15. februara 2018. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O RAZMJENI I OBOSTRANOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o razmjeni i obostranoj zaštiti tajnih podataka, potpisan 13. septembra 2017. godine u Sarajevu, na bosanskom, hrvatskom, srpskom, njemačkom i engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma glasi:

Član 3.


Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-541-21/18
15. februara 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Dr. Dragan Čović, s. r.
SPORAZUM
IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O RAZMJENI I OBOSTRANOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA


Član 1.
Definicije


(1) U smislu ovog Sporazuma
1. tajni podaci su:
(a) u Saveznoj Republici Njemačkoj činjenice, predmeti ili saznanja koji, nezavisno od oblika u kojem se pojavljuju, u javnom interesu moraju ostati tajni. Takvi podaci će biti označeni kao tajni od strane ili na zahtjev službenog organa u skladu s odgovarajućom potrebom da budu štićene;
(b) u Bosni i Hercegovini informacije bez obzira na oblik, karakter ili način prijenosa, koje su nastale ili su u postupku nastajanja i kojima je dodijeljen sigurnosni stepen tajnosti i koje je, u interesu državne sigurnosti i u skladu s državnim zakonima i propisima potrebno zaštititi od neovlaštenog pristupa ili uništavanja.
2. ugovor koji sadrži tajne podatke je ugovor između organa ili poduzeća iz države jedne ugovorne strane (naručilac posla) i poduzeća iz države druge ugovorne strane (izvršilac posla); na osnovu takvog ugovora, tajni podaci iz države naručioca posla treba da se ustupe izvršiocu posla, da se razviju od strane izvršioca posla ili da se učine dostupnim osoblju izvršioca posla koje će obavljati poslove u objektima naručioca posla.
(2) Za stepene tajnosti vrijede sljedeće definicije:
1. U Saveznoj Republici Njemačkoj, tajni podaci su:
(a) GEHEIM ako pristup neovlaštenih osoba tim podacima može predstavljati prijetnju sigurnosti Savezne Republike Njemačke ili jedne od njenih pokrajina, ili može nanijeti ozbiljnu štetu njihovim interesima,
(b) VS-VERTRAULICH ako pristup neovlaštenih osoba tim podacima može štetiti interesima Savezne Republike Njemačke ili jedne od njenih pokrajina,
(c) VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH ako pristup neovlaštenih osoba tim podacima može biti nepovoljno za interese Savezne Republike Njemačke ili jedne od njenih pokrajina.
2. U Bosni i Hercegovini, tajni podaci su:
(a) TAJNO - određuje se za podatke čije bi neovlašteno otkrivanje nanijelo izuzetno štetne posljedice po sigurnosne, političke, ekonomske ili druge interese Bosne i Hercegovine,
(b) POVJERLJIVO - određuje se za podatke čije bi neovlašteno otkrivanje nanijelo štetu sigurnosti ili interesima Bosne i Hercegovine,
(c) INTERNO - određuje se za podatke čije bi neovlašteno otkrivanje moglo štetiti djelovanju državnih, entitetskih ili organa, organizacija i institucija na ostalim nivoima državne organizacije Bosne i Hercegovine.


Član 2.
Uporedivost


Ugovorne strane zaključuju da su niže navedeni stepeni tajnosti uporedni:

Bosna i Hercegovina

Savezna Republika Njemačka

TAJNO

GEHEIM

POVJERLJIVO

VS-VERTRAULICH

INTERNO

VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH

 


Član 3.
Označavanje


(1) Proslijeđeni tajni podaci označavaju se odgovarajućim državnim stepenom tajnosti kao što je navedeno u članu 2, od strane ili na zahtjev organa koji je nadležan za primaoca tih podataka.
(2) Tajni podaci koji nastaju u državi primaocu u vezi s ugovorima koji sadrže tajne podatke, kao i kopije urađene u državi primaocu, moraju takođe biti označeni.
(3) Na zahtjev nadležnog organa države porijekla, stepeni tajnosti će biti izmijenjeni ili ukinuti od strane ili po nalogu organa nadležnog za primaoca datog tajnog podatka. Nadležni organ države porijekla će odmah obavijestiti nadležni organ druge ugovorne strane o izmjenama ili ukidanju stepena tajnosti.


Član 4.
Mjere na državnom nivou


(1) U skladu sa svojim državnim zakonodavstvom, ugovorne strane će poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi garantovale zaštitu tajnih podataka koji nastaju ili se razmjenjuju ili čuvaju u skladu s odredbama ovog Sporazuma. One će osigurati takvim tajnim podacima nivo zaštite tajnosti barem jednak onom nivou koji ugovorna strana primalac zahtijeva za svoje podatke uporednog stepena tajnosti.
(2) Tajni podaci će se koristiti isključivo u naznačene svrhe. Ugovorna strana primalac neće otkriti ili iskoristiti tajne podatke, niti će dopustiti njihovo otkrivanje ili korištenje, osim za namjene i uz eventualna ograničenja određena od strane ili u ime ugovorne strane porijekla. Strana porijekla tajnog podatka mora dati pismenu saglasnost za bilo kakvo postupanje suprotno od navedenog.
(3) Pristup tajnim podacima će se dozvoliti samo osobama koje ispunjavaju princip "potrebno znati" zbog dužnosti koje obavljaju i koje su - osim u slučaju tajnih podataka stepena INTERNO / VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH - ovlaštene da imaju pristup tajnim podacima uporedivog stepena tajnosti. Sigurnosne dozvole se izdaju samo nakon okončane sigurnosne provjere u skladu sa standardima koji nisu manje strogi od onih koji se primjenjuju za pristup državnim tajnim podacima odgovarajućeg stepena tajnosti.
(4) Pristup tajnim podacima stepena POVJERLJIVO / VS-VERTRAULICH ili višeg stepena osobi koja ima isključivo državljanstvo jedne od ugovornih strana, odobrava se bez prethodnog odobrenja vlade porijekla.
(5) Sigurnosne provjere za državljane jedne od ugovornih strana koji prebivaju u sopstvenoj zemlji i kojima je u istoj potreban pristup tajnim podacima, vrše njihovi državni sigurnosni organi (NSAs) odnosno nadležni sigurnosni organi (DSAs) ili drugi nadležni državni organi.
(6) Međutim, sigurnosne provjere za državljane jedne od ugovornih strana koji zakonito borave u državi druge ugovorne strane najmanje 5 godina i u toj državi podnose zahtjev za posao koji je u sigurnosnom smislu osjetljive prirode, vrši nadležni sigurnosni organ te ugovorne strane, pribavljajući pri tome sigurnosne informacije u inostranstvu ako je potrebno, u skladu s državnim zakonima i propisima.
(7) Stav (5) i stav (6) ovog člana ne primjenjuju se na tajne podatke stepena tajnosti INTERNO / VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH.
(8) Ugovorne strane, svaka na svojoj teritoriji, osigurat će provođenje potrebnih sigurnosnih inspekcija i poštovanje ovog Sporazuma.


Član 5.
Dodjeljivanje ugovora koji sadrže tajne podatke


(1) Prije dodjeljivanja ugovora koji sadrži tajne podatke, naručilac posla će preko svog nadležnog organa tražiti od organa nadležnog za izvršioca posla industrijsku sigurnosnu dozvolu kako bi dobio uvjerenje da li potencijalni izvršilac posla podliježe sigurnosnom nadzoru i provjeri od strane nadležnog organa svoje zemlje i da li je poduzeo sve mjere zaštite tajnosti potrebne za izvršavanje ugovora. U slučaju da izvršilac posla još ne podliježe sigurnosnom nadzoru i provjeri, može se podnijeti zahtjev u tu svrhu.
(2) Industrijska sigurnosna dozvola se također pribavlja ako je poduzeće pozvano za dostavljanje ponude i ako se tajni podaci, u okviru tendera, moraju predati već prije dodjeljivanja ugovora.
(3) Stav (1) i stav (2) ovog člana ne primjenjuju se na tajne podatke stepena tajnosti INTERNO / VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH.
(4) U slučajevima iz stava (1) i stava (2) ovog člana, primjenjuju se sljedeće procedure:
1. Zahtjevi za izdavanje industrijske sigurnosne dozvole za izvršioce posla iz države druge ugovorne strane moraju da sadrže informacije o projektu, kao i o prirodi, opsegu i stepenu tajnosti tajnih podataka za koje se očekuje da će biti ustupljeni izvršiocu posla ili da će nastati kod njega.
2. Pored punog naziva preduzeća, njegove poštanske adrese, imena njegovog službenika za sigurnost, broja telefona i faksa i, po potrebi, e-mail adrese, industrijske sigurnosne dozvole posebno moraju sadržavati informacije o tome u kojem obimu i do kojeg stepena tajnosti je dotično poduzeće poduzelo mjere zaštite tajnosti na osnovu državnih propisa o zaštiti tajnosti.
3. Nadležni organi ugovornih strana obavještavaju jedni druge o svakoj promjeni činjenica na osnovu kojih su izdate industrijske sigurnosne dozvole.
4. Razmjena takvih informacija između nadležnih organa ugovornih strana obavlja se na službenom jeziku organa koji treba biti informisan ili na engleskom jeziku.
5. Industrijske sigurnosne dozvole i zahtjevi za izdavanje industrijske sigurnosne dozvole upućeni nadležnim organima ugovornih strana bit će dostavljeni u pismenoj formi.


Član 6.
Realizacija ugovora koji sadrže tajne podatke


(1) Ugovori koji sadrže tajne podatke moraju sadržavati klauzulu o zaštiti tajnosti prema kojoj je izvršilac posla dužan da preduzme mjere potrebne za zaštitu tajnih podataka u skladu s državnim propisima svoje zemlje o zaštiti tajnosti.
(2) Pored toga, klauzula o zaštiti tajnosti sadrži sljedeće odredbe:
1. definiciju pojma "tajni podaci" i uporedivih zaštitnih oznaka i stepena tajnosti dviju ugovornih strana u skladu s odredbama ovog Sporazuma;
2. nazive nadležnih organa obje ugovorne strane koji su ovlašteni da odobre ustupanje tajnih podataka u vezi sa ugovorom i da koordiniraju njihovu zaštitu;
3. kanale koje treba koristiti za prijenos tajnih podataka između nadležnih organa i uključenih izvršilaca posla;
4. procedure i mehanizme za informisanje o promjenama do kojih može doći u vezi s tajnim podacima, bilo zbog promjena u njihovom označavanju ili zato što zaštita više nije potrebna;
5. procedure za odobravanje posjeta ili pristupa osoblja izvršilaca posla;
6. procedure za prijenos tajnih podataka izvršiocima posla koji će takve podatke koristiti ili čuvati;
7. zahtjev da će izvršilac posla odobriti pristup tajnim podacima samo osobi koja ispunjava princip "potrebno znati" i koja je odgovorna za realizaciju ugovora ili koja doprinosi realizaciji ugovora i - osim u slučaju tajnih podataka stepena INTERNO / VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH - za koju je unaprijed objavljena sigurnosna provjera do odgovarajućeg stepena tajnosti;
8. zahtjev da će tajni podatak biti proslijeđen trećoj strani, osnosno da će njegovo prosljeđivanje trećoj strani biti odobreno samo ako je vlada porijekla za to dala saglasnost;
9. zahtjev da će izvršilac posla odmah obavijestiti za njega nadležni organ o svakom stvarnom gubitku, neovlaštenom ustupanju ili neovlaštenom otkrivanju tajnih podataka ili sumnji na gubitak, neovlašteno ustupanje ili neovlašteno otkrivanje tajnih podataka obuhvaćenih ugovorom.
(3) Organ koji je nadležan za naručioca posla dostavlja izvršiocu posla poseban spisak (spisak stepena tajnosti) svih dokumenata za koje je potrebno odrediti stepen tajnosti, određuje potrebni stepen tajnosti i organizuje prilaganje tog spiska kao aneksa ugovoru koji sadrži tajne podatke. Organ koji je nadležan za naručioca posla također prosljeđuje taj spisak ili organizuje njegovo prosljeđivanje organu nadležnom za izvršioca posla.
(4) Organ koji je nadležan za naručioca posla osigurava da se izvršiocu posla odobri pristup tajnim podacima tek nakon što je od organa nadležnog za izvršioca posla primio odgovarajuću industrijsku sigurnosnu dozvolu.


Član 7.
Prijenos tajnih podataka


(1) Načelno, tajni podaci stepena tajnosti POVJERLJIVO / VS-VERTRAULICH i TAJNO / GEHEIM prenose se iz jedne u drugu državu po službenom dostavljaču. Državni sigurnosni organi odnosno nadležni sigurnosni organi ugovornih strana mogu se dogovoriti o alternativnim kanalima prijenosa tajnih podataka. Prijem tajnih podataka se potvrđuje od strane ili na zahtjev nadležnog organa, a tajni podaci se dostavljaju primaocu u skladu s državnim propisima o zaštiti tajnosti.
(2) Za konkretno naznačeni projekt, nadležni organi se mogu dogovoriti - općenito ili uz ograničenja - da se tajni podaci stepena tajnosti POVJERLJIVO / VS-VERTRAULICH i TAJNO / GEHEIM mogu prenositi i drugim kanalima osim putem dostavljača, ukoliko bi oslanjanje na službenog dostavljača neprimjereno otežalo transport ili izvršenje ugovora. U takvim slučajevima:
1. donosilac mora imati ovlaštenje za pristup tajnim podacima usporedivog stepena tajnosti;
2. organ koji ih šalje mora zadržati spisak prenošenih tajnih podataka; kopija tog spiska se predaje primaocu radi prosljeđivanja nadležnom organu;
3. tajni podaci moraju biti upakovani u skladu s propisima koji regulišu transport unutar državnih granica; tajni podaci se moraju isporučiti uz priznanicu o prijemu;
4. donosilac mora imati uvjerenje o dostavljaču izdato od strane nadležnog organa pošiljaoca ili primaoca.
(3) Kada je potrebno odaslati velike količine tajnih podataka, prijevozno sredstvo, ruta i pratnja određuju se od slučaja do slučaja i prema planu transporta koji detaljno razrađuju nadležni organi.
(4) Elektronski prijenos tajnih podataka stepena tajnosti POVJERLJIVO / VS-VERTRAULICH i višeg stepena ne smije se vršiti nešifrirano. Tajni podaci ovih stepena tajnosti se isključivo smiju šifrirati sredstvima za šifriranje koja uzajamnim dogovorom odobre nadležni sigurnosni organi ugovornih strana.
(5) Tajni podaci stepena tajnosti INTERNO / VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH mogu se elektronski prenositi ili učiniti dostupnim pomoću komercijalnih uređaja za šifriranje koje je odobrio jedan od nadležnih državnih organa ugovornih strana. Tajni podaci ovog stepena tajnosti mogu se prenositi nešifrirano samo uz uslov da to nije u suprotnosti s državnim propisima o zaštiti tajnosti, da nisu dostupna nikakva odobrena sredstva za šifriranje, da se prijenos vrši samo unutar fiksnih mreža i da su pošiljalac i primalac unaprijed postigli dogovor o predloženom prijenosu.
(6) Tajni podaci stepena tajnosti INTERNO / VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH mogu se prenositi poštom ili pomoću drugih službi za isporuku primaocima na teritoriji druge ugovorne strane, uzimajući u obzir državne propise o zaštiti tajnosti.


Član 8.
Posjete


(1) Posjetiocima sa teritorije jedne ugovorne strane će na teritoriji druge ugovorne strane biti odobren pristup tajnim podacima i objektima u kojima se rukuje tajnim podacima, načelno, samo uz prethodno odobrenje nadležnog organa ugovorne strane koja treba biti posjećena. Takvo odobrenje se daje samo osobama koje ispunjavaju princip "potrebno znati" i koje su - osim u slučaju tajnih podataka stepena tajnosti INTERNO / VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH - ovlaštene da imaju pristup tajnim podacima.
(2) Zahtjevi za obavljanje posjeta se blagovremeno i u skladu s propisima ugovorne strane na čiju teritoriju posjetioci žele da uđu podnose nadležnom organu te ugovorne strane. Nadležni organi obavještavaju jedni druge o pojedinostima u vezi s tim zahtjevima i osiguravaju zaštitu ličnih podataka.
(3) Zahtjevi za obavljanje posjeta se podnose na jeziku zemlje koja treba biti posjećena ili na engleskom jeziku i sadrže sljedeće informacije:
1. ime i prezime posjetioca, datum i mjesto rođenja i broj pasoša ili lične karte;
2. državljanstvo posjetioca;
3. funkciju posjetioca i naziv organa ili institucije čiji je on predstavnik;
4. stepen tajnosti za koji je posjetiocu izdata dozvola za pristup tajnim podacima;
5. svrhu posjete i predloženi datum posjete;
6. organe, osobe za kontakt i objekte koje treba posjetiti.


Član 9.
Konsultacije


(1) Nadležni organi ugovornih strana vode računa o odredbama koje regulišu zaštitu tajnih podataka, a koje se primjenjuju na teritoriji druge ugovorne strane.
(2) Da bi se osigurala uska saradnja u realizaciji ovog Sporazuma, nadležni organi konsultuju jedni druge na zahtjev jednog od tih organa.
(3) Pored toga, svaka ugovorna strana dopušta državnom ili nadležnom sigurnosnom organu druge ugovorne strane ili svakom drugom organu određenom uzajamnim dogovorom da posjeti njenu teritoriju kako bi sa njenim sigurnosnim organima razgovarao o procedurama i objektima za zaštitu tajnih podataka primljenih od druge ugovorne strane. Svaka ugovorna strana pomaže tom organu u utvrđivanju da li su tajni podaci koje joj je druga ugovorna strana stavila na raspolaganje adekvatno zaštićeni. Pojedinosti u vezi sa posjetama određuju nadležni organi.


Član 10.
Povrede sigurnosti


(1) Kada se ne može isključiti neovlašteno otkrivanje tajnih podataka ili kada se sumnja na takvo otkrivanje ili se ono utvrdi, druga ugovorna strana će odmah biti obaviještena o tome.
(2) Kršenje odredbi koje regulišu zaštitu tajnih podataka bit će istraženo i, ako je potrebno, gonjeno od strane nadležnih organa i sudova ugovorne strane u čijoj je to nadležnosti, a u skladu sa zakonodavstvom te ugovorne strane. Druga ugovorna strana bi trebalo da, na zahtjev, podrži takvu istragu i bit će informisana o njenom ishodu.


Član 11.
Troškovi i sporovi


(1) Svaka ugovorna strana snosi svoje troškove nastale provođenjem ovog Sporazuma.
(2) Svaki spor među ugovornim stranama u pogledu tumačenja ili primjene ovog Sporazuma riješit će se konsultacijama između ugovornih strana i neće biti proslijeđen državnim ili međunarodnim sudovima ili trećim stranama na rješavanje.


Član 12.
Nadležni organi


Nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, ugovorne strane obavijestit će se međusobno, diplomatskim putem, bez odgađanja o organima nadležnim za provođenje ovog Sporazuma.


Član 13.
Odnos sa drugim sporazumima, aranžmanima i memorandumima o razumijevanju


Ovaj Sporazum neće utjecati ni na koje postojeće sporazume, aranžmane i memorandume o razumijevanju o zaštiti tajnih podataka među ugovornim stranama ili nadležnim organima ukoliko nisu u suprotnosti sa njegovim odredbama.


Član 14.
Završne odredbe


(1) Ovaj Sporazum stupa na snagu na dan kada Vijeće ministara Bosne i Hercegovine obavijesti Vladu Savezne Republike Njemačke da su ispunjeni državni uslovi za njegovo stupanje na snagu. Relevantni datum bit će datum prijema obavještenja.
(2) Ovaj Sporazum se zaključuje na neodređeno vrijeme.
(3) Ovaj Sporazum se može izmijeniti pisanim putem uzajamnim dogovorom ugovornih strana. Svaka ugovorna strana može u bilo koje vrijeme podnijeti pismeni zahtjev za izmjenu ovog Sporazuma. Ako jedna ugovorna strana podnese takav zahtjev, ugovorne strane će početi pregovore oko izmjene Sporazuma.
(4) Svaka ugovorna strana može, diplomatskim putem, otkazati ovaj Sporazum, podnoseći pismenu obavijest šest mjeseci unaprijed. U slučaju otkazivanja Sporazuma, s tajnim podacima koji su preneseni ili koji su nastali kod izvršioca posla na osnovu ovog Sporazuma i dalje će se postupati u skladu sa odredbama člana 4. dokle god je to opravdano postojanjem stepena tajnosti.
(5) Registraciju ovog Sporazuma kod Sekretarijata Ujedinjenih nacija, u skladu sa članom 102. Povelje Ujedinjenih nacija, pokreće ugovorna strana na čijoj državnoj teritoriji je Sporazum zaključen, odmah nakon njegovog stupanja na snagu. Druga ugovorna strana će biti informisana o registraciji i o registarskom broju UN, čim Sekretarijat to potvrdi.
Zaključeno u Sarajevu dana 13.09.2017. u dva originala, svaki na službenim jezicima Bosne i Hercegovine (bosanskom, hrvatskom i srpskom), na njemačkom jeziku i engleskom jeziku, od kojih su svih pet tekstova vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju tekstova na bosanskom, hrvatskom, srpskom i njemačkom jeziku, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

Za Vladu Savezne Republike Njemačke

Dragan Mektić

Christiane Hohmann

 
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!