Službeni glasnik BiH, broj 28/17

Na osnovu člana 17. i člana 22.stav 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 2. stav 5. Odluke o formiranju Radne grupe za izradu procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini, usvojene na 76. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 04. oktobra 2016. godine, a u vezi sa zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 54. sjednice održane 05. maja 2016. godine, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, uz saglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 88. sjednice održane 18.01.2017. godine, donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE I PODGRUPA ZA IZRADU PROCJENE RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA U BOSNI I HERCEGOVINI


Član 1.
(Imenovanje članova Radne grupe)

Za članove Radne grupe za izradu procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini imenuju se:

a) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine koje predstavlja predstavnik Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine-Edin Jahić;

b) Vlada Republike Srpske-Slobodan Zec;

c) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine-Jasmin Rustemi;

d) Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine-Vuk Lučić;

e) MONEYVAL delegacija Bosne i Hercegovine-Damirka Mioč;

f) Državna agencija za istrage i zaštitu - Finansijsko-obavještajno odjeljenje-Dragan Mumović.

Član 2.
(Imenovanje članova podgrupa)

(1) Za članove podgrupe za procjenu prijetnje od pranja novca imenuju se:

a) Finansijsko-obavještajno odjeljenje Državne agencije za istrage i zaštitu, vođa podgrupe-Borislav Čvoro;

b) Tužilaštvo Bosne i Hercegovine-Ismet Šuškić;

c) Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske-Dragana Kosić;

d) Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine-Ivica Milić;

e) Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine-Aljo Hasikić;

f) Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije-Igor Ćorluka;

g) Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine-Sanela Latić;

h) Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine-Dedić Azra;

i) Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine- Borislav Delić;

j) Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine-Muamer Dautbegović;

k) Poreska uprava Republike Srpske-Dušan Đenić;

l) Direkcija za finansije-Poreska uprava Brčko distrikta Bosne i Hercegovine-Safet Rizvanović;

m) Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine-Zlatko Mijatović;

n) Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine-Jadranka Lokmić Misirača;

o) Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine-Željko Škarica;

p) Ministarstvo pravde Republike Srpske-Nebojša Kuruzović;

r) Pravosudna komisija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine-Jelena Lakić;

s) Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine-Senad Osmić, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo;

t) Specijalno tužilaštvo Republike Srpske;

u) Tužilaštvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine-Vladimir Tepavčević;

v) Granična policija Bosne i Hercegovine-Ilija Pajić;

z) Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine-Mario Živković;

aa) Kriminalističko-istražno odjeljenje Državne agencije za istrage i zaštitu-Darko Rističević;

bb) Finansijska policija Federacije Bosne i Hercegovine-Mustafa Kaknjo;

cc) Republički devizni inspektorat Republike Srpske-Zorica Cvijanović.

(2) Za članove podgrupe za procjenu ranjivosti pranja novca imenuju se:

a) Finansijsko-obavještajno odjeljenje Državne agencije za istrage i zaštitu; vođa podgrupe-Dejana Sladoje;

b) Tužilaštvo Bosne i Hercegovine-Elvira Stanojlović;

c) Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske-Rosa Marić;

d) Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine-Ivica Milić;

e) Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine-Aljo Hasikić;

f) Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije-Emir Bašić;

g) Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine-Ivona Jukić;

h) Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine-Halilović Fahir;

i) Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine-Borislav Delić;

j) Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine-Muamer Dautbegović;

k) Poreska uprava Republike Srpske-Borislav Dujković;

l) Direkcija za finansije-Poreska uprava Brčko distrikta Bosne i Hercegovine-Safet Rizvanović;

m) Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine-Zlatko Mijatović;

n) Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine-Jadranka Lokmić Misirača;

o) Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine-Željko Škarica;

p) Ministarstvo pravde Republike Srpske-Nebojša Kuruzović;

r) Pravosudna komisija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine-Jelena Lakić;

s) Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine-Meho Bradić, Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona Travnik;

t) Specijalno tužilaštvo Republike Srpske-;

u) Tužilaštvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine-Vladimir Tepavčević;

v) Granična policija Bosne i Hercegovine-Nebojša Mandžo;

z) Kriminalističko-istražno odjeljenje Državne agencije za istrage i zaštitu-Aida Cacan;

aa) Finansijska policija Federacije Bosne i Hercegovine-Dalibor Pušić;

bb) Republički devizni inspektorat Republike Srpske-Željana Bajić.

(3) Za članove podgrupe za procjenu ranjivosti bankarskog sektora od pranja novca imenuju se:

a) Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, kopresjedavajući podgrupe-Ibrahim Sinanović;

b) Agencija za bankarstvo Republike Srpske, kopresjedavajući podgrupe-Želimir Dursun;

c) Finansijsko-obavještajno odjeljenje Državne agencije za istrage i zaštitu-Dragiša Kovačević;

d) Centralna banka Bosne i Hercegovine-Sadik Kadrić;

e) Udruženje banaka Bosne i Hercegovine-Jasmin Šlaku;

f) Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine-Boris Raić.

(4) Za članove podgrupe za procjenu ranjivosti sektora tržišta vrijednosnih papira od pranja novca imenuju se:

a) Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine; kopresjedavajući podgrupe-Venka Zorić;

b) Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske; kopresjedavajući podgrupe-Sara Savanović;

c) Finansijsko-obavještajno odjeljenje Državne agencije za istrage i zaštitu-Našid Agić;

d) Komisija za papire od vrijednosti Brčko distrikta Bosne i Hercegovine-Admira Mujić;

e) Sarajevska berza vrijednosnih papira-Nedim Mukić;

f) Banjalučka berza hartija od vrijednosti-Nebojša Vuković.

(5) Za članove podgrupe za procjenu ranjivosti osiguravajućih društava od pranja novca imenuju se:

a) Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine; kopresjedavajući podgrupe-Ismeta Čengić;

b) Agencija za osiguranje Republike Srpske; kopresjedavajući podgrupe-Mileva Vaško;

c) Finansijsko-obavještajno odjeljenje Državne agencije za istrage i zaštitu-Slađana Gojković;

d) Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini-Suzana Šakotić;

e) Udruženje društava za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine-Mevlida Spahić;

f) Udruženje društava za osiguranje u Republici Srpskoj-Milomir Durmić.

(6) Za članove podgrupe za procjenu ranjivosti ostalog/drugog finansijskog sektora od pranja novca imenuju se:

a) Ministarstvo finansija Federacije Bosne i Hercegovine kopredsjedavajući podgrupe-Belma Jazvin;

b) Ministarstvo finansija Republike Srpske, kopredsjedavajući podgrupe-Željko Dragić;

c) Finansijsko-obavještajno odjeljenje Državne agencije za istrage i zaštitu-Našid Agić;

d) Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine-Seid Ćatić;

e) Agencija za bankarstvo Republike Srpske-Ljubiša Tešanović;

f) Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine-Veliborka Dubovina.

(7) Za članove podgrupe za procjenu ranjivosti ne-finansijskog sektora od pranja novca imenuju se:

a) Finansijsko-obavještajno odjeljenje Državne agencije za istrage i zaštitu; vođa podgrupe-Tarik Mujan;

b) Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine-Slavka Alagić;

c) Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine-Alen Taletović;

d) Ministarstvo pravde Republike Srpske-Nebojša Kuruzović;

e) Pravosudna komisija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine-Merima Mujanović;

f) Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine-Muamer Dautbegović;

g) Poreska uprava Republike Srpske-Dragan Zorić;

h) Direkcija za finansije-Poreska uprava Brčko distrikta Bosne i Hercegovine-Slobodan Pejkić;

i) Advokatska komora Federacije BiH-Senad Kreho;

j) Advokatska komora Republike Srpske-Dragiša Jokić;

k) Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske-Darko Vučenović.
(8) Za članove podgrupe za procjenu rizika od finansiranja terorizma imenuju se:

a) Finansijsko-obavještajno odjeljenje Državne agencije za istrage i zaštitu; vođa podgrupe-Enes Smajić;

b) Tužilaštvo Bosne i Hercegovine-Suada Pašić;

c) Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske-Milimir Govedarica;

d) Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine-Sanja Krunić;

e) Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine-Nedeljko Perić;

f) Uprava za indirektno- neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine-Davor Ilić;

g) Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine-Borislav Delić;

h) Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine-Muamer Dautbegović;

i) Poreska uprava Republike Srpske-Ljubomir Šurlan;

j) Direkcija za finansije-Poreska uprava Brčko distrikta Bosne i Hercegovine-Safet Rizvanović;

k) Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine-Jadranka Lokmić Misirača;

l) Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine-Kemal Maksumić, Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar;

m) Specijalno tužilaštvo Republike Srpske-;

n) Tužilaštvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine-Pavo Radoš;

o) Granična policija Bosne i Hercegovine-Tarik Čengić;

p) Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine-Dejan Pejčinović;

r) Kriminalističko-istražno odjeljenje Državne agencije za istrage i zaštitu-Samir Spahić.

Član 3.
(Stupanje na snagu)

Ovo Rješenje stupa na snagu danom davanja saglasnosti od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

MS broj 08-04-2-5236-127/16
22. februara 2017. godine
Sarajevo


Ministar sigurnosti BiH
Dragan Mektić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!