Međunarodni ugovori, broj 2/18

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-2645/17 od 31. januara 2018. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 44. redovnoj sjednici, održanoj 15. februara 2018. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANJU ZA PROGRAM INTERREG V-B DUNAV CCI 2014TC16M6TN001 IZMEĐU EVROPSKE UNIJE, KOJU PREDSTAVLJA EVROPSKA KOMISIJA, BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I MAĐARSKE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU EKONOMIJU, UPRAVLJAČKO TIJELO TRANSNACIONALNOG PROGRAMA SARADNJE INTERREG V-B DUNAV


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum o finansiranju za program Interreg V-B Dunav CCI2014TC16M6TN001 između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Mađarske, koju predstavlja Ministarstvo za državnu ekonomiju, upravljačko tijelo transnacionalnog programa saradnje Interreg V-B Dunav, potpisan 27. jula 2017. godine u Sarajevu, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-541-25/18
15. februara 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Dr. Dragan Čović, s. r.

1 OJ L 347, 20.12.2013, str. 320.

2 OJ L 347, 20.12.2013, str. 259.

3 OJ L 77, 15.03.2014, str. 11.

4 Vidi definiciju u tački (i) člana 1(1) Dodatka IV ovom sporazumu o finansiranju: „pomoć iz ERDF-a“ znači podrška Unije Programu iz budžetskih stavki u okviru Evropskog fonda za regionalni razvoj, i doprinos iz budžetske pozicije 1b (Ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija) i doprinos iz budžetske pozicije 4 (Globalna Evropa)(IPA II).

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!