Međunarodni ugovori, broj 2/18

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj: 01,02-05-2-2946/17 od 31. januara 2018. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 44. redovnoj sjednici, održanoj 15. februara 2018. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANJU ZA PROGRAM INTERREG V-B MEDITERAN CCI2014TC16M4TN001 IZMEĐU EVROPSKE UNIJE, KOJU PREDSTAVLJA EVROPSKA KOMISIJA, BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I PROVANCE-ALPES-CÔTE D'AZUR, UPRAVLJAČKO TIJELO TRANSNACIONALNOG PROGRAMA SARADNJE INTERREG V-B MEDITERAN


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum o finansiranju za program Interreg V-B Mediteran CCI2014TC16M4TN001 između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Provance-Alpes-Côte d'Azur, upravljačko tijelo transnacionalnog programa saradnje Interreg V-B Mediteran, potpisan 30. juna 2017. godine u Sarajevu, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-541-24/18
15. februara 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Dr. Dragan Čović, s. r.

1 OJ L 347, 20. 12. 2013, str. 320.

2 OJ L 347, 20. 12. 2013, str. 259.

3 OJ L 77, 15. 03. 2014, str. 11.

4 Vidi definiciju u tački (i) člana 1(1) Dodatka IV ovom sporazumu o finansiranju: „pomoć iz ERDF-a“ znači podršku Unije Programu iz budžetskih stavki u okviru Evropskog fonda za regionalni razvoj, i doprinos iz budžetske pozicije 1b (Ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija) i doprinos iz budžetske pozicije 4 (Globalna Evropa) (IPA II).

5 Direktiva 2014/24/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 26.02.2014. godine o javnim nabavkama i kojom se ukida Direktiva 2004/18/EC tekst s EEA relevantnošću, OJL 94, 28.03.2014, str. 65.

6 Uredba (EU) br. 1302/2013. Evropskog parlamenta i Vijeća od 17.12.2013.. godine kojom se mijenja i dopunjava Uredba (EC) br. 1082/2006 o evropskoj teritorijalnoj saradnji (EGTC) u vezi s objašnjenjem, pojednostavljenjem i unaprjeđenjem načina uspostavljanja i funkcioniranja takvih skupina, OJL 347, 20.12.2013., str. 303.

7 Uredba (EU) br. 1303/2013. Evropskog parlamenta i Vijeća od 17.12.2013.. godine kojom se definiraju zajedničke odredbe vezane za Evropski fond za regionalni razvoj, Evropski socijalni fond, Kohezijski fond, Evropski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Evropski fond za pomorstvo i ribarstvo, kojima se definiraju opće odredbe o Evropskom fondu za regionalni razvoj, Evropskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Evropskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Evropskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i ukida Uredba Vijeća (EC) br. 1083/2006, OJL 347, 20.12.2013., str. 320.

8 Uredba (EU) br. 1299/2013. Evropskog parlamenta i Vijeća od 17.12.2013.. godine o posebnim odredbama za potporu Evropskog fonda za regionalni razvoj Ciljevima evropske teritorijalne saradnje, OJL 347, 20.12.2013., str. 259.

9 Uredba (EU) br. 1301/2013. Evropskog parlamenta i Vijeća od 17.12.2013.. godine o Evropskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama koje se odnose na ostvarivanje ciljeva Ulaganja u rast i Zaposlenje i kojom se ukida Uredba (EC) br. 1080/2006, OJL 347, 20.12.2013., str. 289.

10 Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Evropskog parlamenta i Vijeća od 25.10.2012. godine o finansijskim pravilima koja se primjenjuju na opći budžet Unije i kojom se ukida Uredba vijeća (EU, Euratom) br. 1605/2002, OJL 298, 26.10.2012. godine, str. 1.

11 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 240/2014 od 07.01.2014. godine o evropskom kodeksu ponašanja za partnerstvo u okviru evropskih strukturnih i investicijskih fondova, OJL 74, 14.03.2014, str. 1.

12 Provedbena odluka Komisije od 16.06.2014. godine u kojoj se definira popis regiona i područja kvalificiranih za finansiranje sredstvima Evropskog fonda za regionalni razvoj u okviru prekogranične i međudržavne komponente cilja evropske teritorijalne saradnje za period 2014-2020.(objavljeno u dokumentu br. C(2014)3898), OJL 183, 24.06.2014., str. 75.

13 Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/207 od 20.01.2015. godine kojom se uređuju detaljna pravila Provedbene uredbe (EU) br. 1303/2013. Evropskog parlamenta i Vijeća u vezi s modelima izvještaja o napredovanju, dostavljanju informacija o glavnom projektu, zajedničkom planu aktivnosti, izvještajima o provedbi vezanim za ispunjenje cilja Ulaganje za rast i radna mjesta, izjava menadžmenta, strategija revizije, revizorsko mišljenje i godišnji izvještaj o kontroli i metodologija izvođenja analize isplativosti, te u skladu s Uredbom (EU) br. 1299/2013. Evropskog parlamenta i Vijeća u vezi s modelom izvještaja o provedbi cilja evropske teritorijalne saradnje, OJL 38, 13.02.2015, str. 1.

14 Kao što je definirano u članu 37(3).

15 Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1011/2014 od 22.09.2014. godine kojom se definiraju detaljna pravila provedbe Uredbe (EU) br. 1303/2013. Evropskog parlamenta i Vijeća u vezi s načinima dostavljanja određenih podataka Komisiji i detaljnim pravilima koja se odnose na razmjenu informacija između korisnika i upravljačkih tijela, tijela zaduženih za certificiranje, revizorskih tijela i posredničkih tijela, OJL 286, 30.09.2014, str. 1.

16 Provedbena uredba Komisije (EU) 821/2014 od 28.07.2014. godine kojom se definiraju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1303/2013. Evropskog parlamenta i Vijeća u vezi s detaljnim aranžmanima za prijenos i upravljanje doprinosima programu, izvještavanju o finansijskim instrumentima, tehničkim karakteristikama informacija i mjerama komunikacije o operacijama i sistemu bilježenja i čuvanja podataka, OJL, 223, 29.07.2014, str. 7.

17 Izmjene iz Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/616 od 13.02.2015. godine kojom se mijenja Delegirana uredba (EU) br. 480/2014 u vezi s referencama na Uredbu (EU) br. 508/2014 Evropskog parlamenta i Vijeća, OJL 102, 21.04.2015, str. 33.

18 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 481/2014 od 04.03.2014. godine kojom se dopunjava Uredba (EU) br. 1299/2013. Evropskog parlamenta i Vijeća u vezi s posebnim pravilima o kvalificiranosti izdataka za programe saradnje, OJL 138, 13.05.2014, str. 45.

19 Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1516 od 10.06.2015. godine, u skladu s Uredbom br. 1303/2013. Evropskog parlamenta i Vijeća, fiksna stopa za operacije koje se finansiraju iz evropskih strukturalnih i ulagačkih fondova u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija, OJL 239, 15.09.2015, str. 65.

20 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 480/2014 od 03.03.2014. godine kojom se dopunjuje Uredba (EU) br. 1303/2013. Evropskog parlamenta i Vijeća kojom se definiraju zajedničke odredbe Evropskog fonda za regionalni razvoj, Evropskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Evropskog fonda za pomorstvo i ribarstvo i kojom se definiraju opće odredbe o Evropskom fondu za regionalni razvoj, Evropskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Evropskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, OJL 138, 13.05.2014, str. 5.

21 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29.10.2012. godine o pravilima primjene Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Evropskog parlamenta i Vijeća o finansijskim pravilima koja se primjenjuju na opći budžet Unije, OJL 362, 31.12.2012, str. 1.

22 Međunarodne organizacije su međunarodne organizacije iz javnog sektora osnovane na temelju međuvladinih sporazuma, specijalizirane agencije uspostavljene od strane takvih organizacija i druge neprofitne organizacije uključene u međunarodne organizacije na temelju odluke Komisije.

23 Vidi tačku (b)(ii) člana 267(1) Provedbene uredbe Komisije (EU, Euratom) br. 1268/2012; ugovori vrijednosti manje od 100.000,00 EUR.

24 Uredba Vijeća (EEC) br. 2913/92 od 12.10.1992. godine kojim se uspostavlja Carinski zakonik Unije i drugi propisi Zajednice koji tretiraju nepreferencijalno porijeklo, OJL 302, 19.10.1992, str. 1.

25 Ključni standardi ILO-a, konvencije o slobodi udruživanja i kolektivnog pregovaranja, eliminiranja prisilnog i obaveznog rada, eliminiranje diskriminacije u smislu zaposlenja i zanimanja i ukidanje dječijeg rada.

26 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/1970 od 08.07.2015. godine kojom se dopunjuje Uredba (EU) br. 1303/2013. Evropskog parlamenta i Vijeća s posebnim odredbama o izvještavanju o nepravilnostima koje se odnose na Evropski fond za regionalni razvoj, Evropski socijalni fond, Kohezijski fond i Evropski fond za pomorstvo i ribarstvo, OJL 293 10.11.2015, str. 1.

27 Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1974 od 08.07.2015. godine kojom se definira učestalost i format izvještavanja o nepravilnostima koje se odnose na Evropski fond za regionalni razvoj, Evropski socijalni fond, Kohezijski fond i Evropski fond za pomorstvo i ribarstvo, u skladu s Uredbom 1303/2013. Evropskog parlamenta i Vijeća, OJ L 293, 10.11.2015, str. 20.

28 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2016/568 od 29.01.2016. godine kojom se dopunjava Uredba (EU) br. 1303/2013. Evropskog parlamenta i Vijeća u odnosu na uslove i procedureutvrđivanja hoće li iznose koji se ne mogu refundirati nadoknaditi država članica, koja se odnosi na Evropski fond za regionalni razvoj, Evropski socijalni fond, Kohezijski fond i Evropski fond za pomorstvo i ribarstvo, OJ L 97, 13.04.2016. godine, str. 1.

29 Uredba Vijeća (EC) br. 659/1999 od 22.03.1999. godine koja definira detaljna pravila za primjenučlana 93 Ugovora o EZ-u, OJL 83, 27.03.1999. godine.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!