Međunarodni ugovori, broj 5/18

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 60. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 18. aprila 2018. godine, i na 39. sjednici Doma naroda, održanoj 26. aprila i 15. maja 2018. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA NA SPORAZUM O GRANTU IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI S REGIONALNIM STAMBENIM PROGRAMOM I U VEZI S DRUGIM POTPROJEKTOM U OKVIRU DRŽAVNOG PROJEKTA STAMBENOG ZBRINJAVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI


Član 1.


Daje se saglasnost za ratifikaciju Amandmana na Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim stambenim programom i u vezi s drugim potprojektom u okviru Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini, potpisanog 29. novembra 2017. godine u Parizu 11. decembra 2017. godine u Sarajevu.

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori".

Broj 01,02-05-2-783/18
15. maja 2018. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Mladen Bosić, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Mr. Ognjen Tadić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!