Službeni glasnik BiH, broj 28/17

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 25. stav (1), člana 42. stav (2) i člana 11. stav (3), u skladu s članom 11. stav (2) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), rješavajući po posebnom zahtjevu privrednog subjekta "Global Internet" d.o.o. Novi Travnik, Ivana Meštrovića 21, 72290 Novi Travnik za donošenje rješenja broj: 05-26-2-011-51-II/16 od 21.02.2017. godine, podnesenog putem advokata Nihada Sijerčića, Trg djece Sarajeva 1/V, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, na 141. (stotinučetrdesetprvoj) sjednici održanoj dana 28.02.2017. godine, donijelo je


RJEŠENJE
1. Smatra se da privredni subjekt HD-WIN d.o.o., Visokog Stevana 38, 11000 Beograd, Republika Srbija, u skladu sa članom 11. stav (2) Zakona o konkurenciji, ne zloupotrebljava dominantan položaj u smislu člana 10. stav (2) tačke a) i c) istog zakona.

2. Оvo Rješenje je konačno i bit će оbјаvljеno u "Službеnоm glаsniku BiH", službеnim glаsilima еntitеtа i Brčkо Distriktа Bоsnе i Hеrcеgоvinе.

Obrazloženje


Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Konkurencijsko vijeće) je zaprimilo, dana 07.04.2016. godine pod brojem: 05-26-2-011-II/16, Zahtjev za pokretanje postupka (u daljem tekstu: Zahtjev) privrednog subjekta "Global Internet" d.o.o. Novi Travnik, Ivana Meštrovića 21, 72290 Novi Travnik (u daljem tekstu: Podnosilac zahtjeva ili "Global Internet") protiv privrednog subjekta ""HD-WIN"" d.o.o. Beograd, Visokog Stevana 38, 11000 Beograd, Republika Srbija (u daljem tekstu: "HD-WIN"), putem opunomoćenika Nihada Sijerčića, advokata, Fra Anđela Zvizdovića 1. PC UNITIC, Toranj B/II, 71000 Sarajevo (punomoć od dana 28.03.2016. godine), radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja, iz člana 10. stav (2) tačke a) i c) Zakona o konkurenciji (u daljem tekstu: Zakon).

Podnosilac zahtjeva je dostavio dopunu Zahtjeva podneskom broj: 05-26-2-01-1-II/16 dana 01.06.2016. godine.

Nakon kompletiranja Zahtjeva, Konkurencijsko vijeće je Podnosiocu zahtjeva izdalo Potvrdu o prijemu kompletnog i urednog Zahtjeva, u smislu člana 28. stav (3) Zakona, dana 12.07.2016. godine broj: 05-26-2-011-3-II/16.

Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da nije moguće bez provedenog postupka utvrditi postojanje povrede Zakona na koje Podnosilac zahtjeva ukazuje, te je donijelo Zaključak o pokretanju postupka broj: 05-26-2-011-5-II/16 dana 14.07.2016. godine (u daljem tekstu: Zaključak) protiv privrednog subjekta HD-WIN radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja iz člana 10. stav 2) tačke a) i c) Zakona.

U skladu sa članom 33. stav (1) Zakona, Konkurencijsko vijeće je dostavilo Zaključak Podnosiocu zahtjeva, dana 14.07.2016. godine aktom broj: 05-26-2-011-9-II/16, a u skladu sa članom 33. stav (1) Zakona je dana 20.07.2016. godine istog dana dostavilo Zaključak i Zahtjev privrednom subjektu "HD-WIN" aktom broj: 05-26-2-011-11-II/16, putem ovlaštenog punomoćnika za primanje pismena.

Privredni subjekt "HD-WIN" je podneskom broj: 935-4/16 od 29.07.2016. godine koji je zaprimljen dana 05.08.2016. godine pod brojem: 05-26-2-011-12-II/16, Konkurencijskom vijeću uputio molbu za produženje roka za dostavu odgovora na Zahtjev za pokretanje postupka što je Konkurencijsko vijeće ocijenilo opravdanim te dana 05.08.2016. godine aktom broj: 05-26-2-011-13-II/16 odobrilo produženje roka za dodatnih 25 dana u skladu sa članom 33. stav (4) Zakona.

U ostavljenom roku privredni subjekt "HD-WIN" je dana 05.09.2016. godine dostavio Odgovor na Zaključak i Zahtjev za pokretanje postupka zaprimljen pod brojem: 05-26-2-011-14-II/16.

Imajući u vidu složenost predmeta, kao i da je za utvrđivanje činjeničnog stanja i ocjenu dokaza bilo potrebno izvršiti dodatne analize, Konkurencijsko vijeće je ocijenio da je rok za donošenje konačnog rješenja iz člana 41. stav (1) tačka c) Zakona potrebno produžiti za dodatna tri mjeseca u smislu člana 41. stav (2) Zakona, te je dana 10.11.2016. godine godine donijelo Zaključak o produženju roka broj: 05-26-2-011-23-II/16 koji je dostavljen strankama u postupku istog dana i to Podnosiocu zahtjeva aktom broj: 05-26-2-011-24-II/16 i privrednom subjektu "HD - WIN" aktom broj: 05-26-2-011-25-II/16.

S obzirom da se radi o postupku sa strankama sa suprotnim intreseima, u svrhu prikupljanja novih dokaza i pružanja mogućnosti strankama da se izjasne o činjenicama i okolnostima koje su od važnosti za donošenje konačnog rješenja, Konkurencijsko vijeće je, u skladu sa članom 39. Zakona, održalo usmenu raspravu dana 28.12.2016. godine (Zapisnik broj: 05-26-2-011-38-II/16), te pružilo mogućnost strankama u postupku da iznesu dokaze i postavljaju pitanja protivnoj strani.

Članom 41. stav (1) tačka c) Zakona je propisano da je nakon donošenja zaključka o pokretanju postupka Konkruencijsko vijeće dužno donijeti konačno rješenje o utvrđivanju zloupotrebe dominantnog položaja u roku od 4 (četiri) mjeseca, a stavom (2) istog člana da se rok za donošenje konačnog rješenja može produžiti do tri mjeseca.

Nadalje, članom 11. stav (2) Zakona propisano je da ukoliko Konkurencijsko vijeće ne donese rješenje u roku iz člana 41. stav (1) Zakona, smatra se da se zaključenim sporazumom odnosno postupanjem privrednog subjekta ne zloupotrebljava dominantni položaj.

Na poseban zahtjev privrednog subjekta, Konkurencijsko vijeće u skladu sa članom 11. stav (3) Zakona donosi rješenje da se postupanjem privrednog subjekta ne zloupotrebljava dominantan položaj.

Privredni subjekat "Global internet" d.o.o. Novi Travnik je putem advokata Nihada Sijerčića podnio Konkurencijskom vijeću poseban Zahtjev za donošenje rješenja u smislu člana 11. stav (3) Zakona, dana 21.02.2017. godine pod brojem: 05-26-2-011-51-II/16.

Kako nisu bili ispunjeni zakonom propisani uslovi iz člana 24. stav (2) Zakona, Konkurencijsko vijeće je aktom broj: 05-26-2-011-49-II/16 i aktom broj: 05-26-2-011-50-II/16 obavijestilo ostranke u postupku da konačno rješenje u postupku nije doneseno.

Postupajući po Zahtjevu za donošenje rješenja Podnosioca zahtjeva, a imajući u vidu naprijed navedeno, Konkurencijsko vijeće je konstatovalo da je rok za donošenje konačnog rješenja u smislu člana 41. Zakona protekao, te je u skladu sa članom 11. stav (3) Zakona donijelo odluku kao u tački 1. dispozitiva ovog Rješenja.

Administrativna taksa


U skladu s članom 2. tarifni broj 107. stav (1) tačka g) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", broj 30/06 i 18/11) Podnosilac zahtjeva je na ovo Rješenje obavezan platiti administrativnu taksu u iznosu od 1.500,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

Pouka o pravnom lijeku


Protiv ovoga Rješenja nije dozvoljena žalba.

Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objave ovoga Rješenja.

Brој 05-26-2-011-52-II/16
28. februara 2017. gоdinе
Sarajevo


Predsjednica
Mr. Arijana Regoda - Dražić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!