Službeni glasnik BiH, broj 70/18

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) i u skladu sa članom 152. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija Federacije Bosne i Hercegovine (("Službene novine Federacije BiH", br. 44/98, 42/99, 12/09 i 42/11), federalni ministar pravde donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE KUPOVINE PRIVREDNOG ZEMLJIŠTA SA POSTOJEĆIM OBJEKTIMA ZA KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA ORAŠJE


I


Imenuje se Komisija za provođenje postupka javne nabavke za kupovinu privrednog zemljišta sa postojećim objektima za Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Orašje u slijedećem sastavu:

1. Mato Brašnić - predsjednik,

2. Milorad Tomić - član,

3. Ivan Ćosić - član,

4. Željko Rička - član,

5. Vidan Vidović - član

Za sekretara Komisije imenuje se Snježana Župarić.

II


Zadatak Komisije je da sprovede postupak javne nabavke kupovinu privrednog zemljišta sa postojećim objektima za Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Orašje u skladu sa odredbama Pravilnika o javnim nabavkama Federalnog ministarstva pravde i kazneno-popravnih zavoda i odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

III


Za rad i angažovanje članovima Komisije i sekretaru pripada pravo na naknadu u skladu sa važećim federalnim propisima. Sredstva za ostvarivanje naknade planirana su i isplatit će se sa Glave 1502 - kazneno-popravni zavodi, Potrošačka jedinica 15020006 Kazneno-popravni zavod Orašje.

IV


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-14-3-842/18
04. septembra 2018. godine
Sarajevo


Ministar
Mato Jozić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!