Službeni glasnik BiH, broj 30/18

Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi


UPUTSTVO


O IZMJENAMA I DOPUNI UPUTSTVA O CARINSKOM POSTUPKU U POŠTANSKOM PROMETU


Član 1.


U članu 2. tačka a) Uputstva o carinskom postupku u poštanskom prometu ("Službeni glasnik BiH", br. 57/09 i 22/17) riječi "te člana 14. Priloga Zakona" se brišu.

Iza tačke b) dodaju se nove tač. c) i d) koje glase:

"c) odredbama člana 207. tačka a) alineja 11) i 12) Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 58/15),

d) odredbama člana 24. i 26. Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina ("Službeni glasnik BiH", broj 24/18),"

Dosadašnje tač. c), d) i e) postaju tač. e), f) i g).

Član 2.


U članu 12. tačka c) alineja 1) mijenja se i glasi:
"1) pošiljke koje se ne podnose odredišnom carinskom uredu, to jest pošiljke koje ne podliježu carinskom pregledu (pošiljke iz člana 14. ovog uputstva). Navedene pošiljke nadležna izmjenična pošta otprema prema odredišnim poštama radi uručenja primaocima,".

Član 3.


Član 14. mijenja se i glasi:


"Član 14.

(Poštanske pošiljke koje u uvozu ne podliježu carinskom pregledu)

(1) Ako nije drugačije prijavljena, te pod uvjetom da je carinski ured prihvatio podnijete podatke koji se odnose na robu u poštanskim pošiljkama, za sljedeće poštanske pošiljke smatra se da su prijavljene carini za stavljanje u slobodan promet, u skladu sa članom 144. stav 1. pod A. Odluke, u trenutku unosa u carinsko područje Bosne i Hercegovine:

a) dopisnice i pisma koja sadrže samo lične poruke,

b) brajeva pisma,

c) štampani materijal koji ne podliježe uvoznim dažbinama u skladu sa članom 79. Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina i za koji ne postoji obaveza dopremanja carini (odredišnom carinskom uredu) u skladu sa članom 35. stav 3. Zakona.

(2) Na poštanske pošiljke iz stava (1) ovog člana primjenjuje se član 12. tačka c) alineja 1) ovog uputstva."

Član 4.


U članu 26. riječi "osim u slučajevima iz člana 27." zamjenjuju se riječima ", ne dovodeći u pitanje primjenu člana 27.".

Član 5.


Član 27. mijenja se i glasi:


"Član 27.

(Način prijavljivanja poštanske pošiljke koju prima pravno lice a koja je oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina)

Poštanska pošiljka koju prima pravno lice a koja sadrži robu za koju ispunjava uvjete za određeno oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina prijavljuje se za to oslobađanje na način propisan Odlukom o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina, ne dovodeći u pitanje primjenu člana 14. stav (1) ovog uputstva."

Član 6.


U članu 28. stav (1) prije interpunkcijskog znaka "tačka" dodaju se interpunkcijski znak "zarez" i riječi "ne dovodeći u pitanje primjenu člana 27. ovog Uputstva".

Član 7.


U članu 44. stav (1) tačka c) briše se.

Dosadašnja tačka d) postaje tačka c).

Član 8.


U članu 47. stav (1) tačka c) riječi "član 14. stav (2)" zamjenjuju se riječima "član 14. stav (1) tačka c)".

Član 9.


U članu 48. stav (3) tač. d) i e) vrši se izmjena tako što se Prilog 3. iz tih odredbi zamjenjuje novim Prilogom 3. (Izjava deklaranta).

Član 10.


U članu 67. riječi "iz člana 27. stav (1)" zamjenjuju se riječima "iz člana 48. stav (3) tač. d) i e)".

Član 11.


Ovo uputstvo stupa na snagu 25.04.2018. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-02-2-941-1/18
23. aprila 2018. godine
Banja Luka


Direktor
Dr. Miro Džakula, s. r.Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!