Međunarodni ugovori, broj 5/18

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 60. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 18. aprila 2018. godine, i na 39. sjednici Doma naroda, održanoj 26. aprila i 15. maja 2018. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O SAGLASNOSTI NA UVEĆANJE ZAJMA I PRIHVATANJU UVEĆANJA OBAVEZA PO UGOVORU O GARANCIJI (BANJA LUKA - DOBOJ - FAZA 1) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ I UGOVORA BROJ 2 O AMANDMANU NA UGOVOR O ZAJMU, POTPISAN 26. APRILA 2012. (BANJA LUKA - DOBOJ - FAZA 1) IZMEĐU JAVNOG PREDUZEĆA "AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" BANJA LUKA I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ


Član 1.


Daje se saglasnost za ratifikaciju Ugovora o saglasnosti na uvećanje zajma i prihvatanju uvećanja obaveza po Ugovoru o garanciji (Banja Luka - Doboj - faza 1) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj i Ugovora broj 2 o Amandmanu na Ugovor o zajmu, potpisan 26. aprila 2012. (Banja Luka - Doboj - faza 1) između Javnog preduzeća "Autoputevi Republike Srpskе" Banja Luka i Evropske banke za obnovu i razvoj, potpisanog 5. januara 2018. godine.

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori".

Broj 01,02-05-2-818/18
15. maja 2018. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Mladen Bosić, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Mr. Ognjen Tadić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!