Službeni glasnik BiH, broj 38/18

Na osnovu člana 40. stav 1. Zakona o komunikacijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12), u skladu sa inicijativom Komisije za razvoj i implementaciju strateškog plana i poslovnih funkcija Regulatorne agencije za komunikacije od 27.04.2018. godine, generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije donosi


ODLUKU


O SKRAĆENOM NAZIVU I LOGOTIPU REGULATORNE AGENCIJE ZA KOMUNIKACIJE


Član 1.


Ovom Odlukom se propisuje skraćeni naziv i izgled logotipa Regulatorne agencije za komunikacije (u daljem tekstu: Agencija).

Član 2.


Agencija ima skraćeni naziv "RAK". Skraćeni naziv upotrebljava se u službenoj korespondenciji Agencije kada je to pogodno nakon što je upotrijebljen puni naziv Agencije.

Član 3.


Agencija ima svoj logotip. Logotip je vlasništvo Agencije na koje ona ima isključivo pravo korištenja. Sa lijeve strane nalazi se grb države Bosne i Hercegovine, u sredini naziv države Bosna i Hercegovina i naziv Regulatorna agencija za komunikacije na službenim jezicima u upotrebi u Bosni i Hercegovini, na latinici i ćirilici, te na engleskom jeziku, a sa desne strane trougao žute boje koji je okružen poluelipsama plave boje unutar kojih se proteže red od po tri bijele petokrake zvijezde.

Član 4.


Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o skraćenom nazivu i logotipu Regulatorne agencije za komunikacije ("Službeni glasnik BiH", br. 3/04 i 5/04).

Član 5.


Ova Odluka će se objaviti u "Službenom glasniku BiH" i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-02-3-1446/18
18. maja 2018. godine


Generalni direktor
Predrag Kovač, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!