Službeni glasnik BiH, broj 10/18

Na osnovu člana 15.2 stav (1) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 3. sjednici, održanoj 25.01.2018. godine, donijela


PRAVILNIK


O PREDIZBORNIM I POSTIZBORNIM FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA POLITIČKIH STRANAKA


POGLAVLJE I. UVODNE NAPOMENE


Član 1.
(Primjena)

Ovim pravilnikom uređuje se način podnošenja finansijskih izvještaja, sadržaj i forma finansijskih izvještaja i kontrola finansijskih izvještaja političkih stranaka koje učestvuju na izborima, a obavezne su izvještaje podnositi Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Centralna izborna komisija BiH).

Član 2.
(Obim primjene)

Odredbe ovog pravilnika odnose se na sve političke stranke koje učestvuju na izborima za organe vlasti Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH).

POGLAVLJE II. NAČIN PODNOŠENJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA


Član 3.
(Finansijski izvještaj)

(1) Političke stranke koje učestvuju na izborima za organe vlasti u BiH na svim nivoima dužne su Centralnoj izbornoj komisiji BiH podnijeti:

a) finansijski izvještaj koji obuhvata period koji počinje tri mjeseca prije dana podnošenja prijave za ovjeru i završava danom podnošenja prijave za ovjeru;

b) dodatni finansijski izvještaj za period od dana podnošenja prijave za ovjeru do dana ovjere izbornih rezultata.

(2) Političke stranke finansijske izvještaje iz stava (1) ovog člana podnose Centralnoj izbornoj komisiji BiH u elektronskoj formi putem aplikacije FI CIK BIH (u daljnjem tekstu: aplikacija). Potvrdu o podnesenom finansijskom izvještaju i odštampane obrasce finansijskog izvještaja u PDF formatu, ovjerene potpisom ovlaštenog lica i pečatom političke stranke, političke stranke dostavljaju Centralnoj izbornoj komisiji BiH i u čvrstoj kopiji.

(3) Centralna izborna komisija BiH može zatražiti od političkih stranaka podnošenje i dodatnih finansijskih izvještaja, dokumenata, objašnjenja i informacija, ako ih smatra neophodnim za potpuno i tačno obavljanje revizije.

Član 4.
(Rokovi)

(1) Finansijski izvještaj iz člana 3. stav (1) tačka a) ovog pravilnika podnose sve političke stranke u vrijeme podnošenja prijave za ovjeru za učešće na izborima.

(2) Finansijski izvještaj iz člana 3. stav (1) tačka b) ovog pravilnika podnose sve političke stranke koje su učestvovale na izborima, u roku od 30 dana od dana kada Centralna izborna komisija BiH objavi konačne izborne rezultate.

Član 5.
(Obrasci)

(1) Finansijske izvještaje iz člana 3. stav (1) tačke a) i b) ovog pravilnika političke stranke podnose na obrascima koji su sastavni dio Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka, a to su:

a) Opći podaci o političkoj stranci Obrazac 1

1) teritorijalna struktura političke stranke Obrazac 1.1.

b) Pregled prometa novčanih sredstava političke stranke

1) pregled prometa svih transakcijskih računa političke stranke Obrazac 2

2) pregled prometa blagajne Obrazac 2.1.

c) Izvori finansiranja političke stranke s pregledom izvora finansiranja po organizacionim dijelovima stranke Obrazac 3

1) dobrovoljni prilozi fizičkih lica veći od 100 KM Obrazac 3-a

2) dobrovoljni prilozi pravnih lica veći od 100 KM Obrazac 3-b

3) prihodi od imovine u vlasništvu političke stranke Obrazac 3-c

4) dobit pravnih lica u vlasništvu političke stranke Obrazac 3-d

5) nenovčane donacije i računi koje politička stranka nije imala obavezu plaćati Obrazac 3-e

6) prihodi iz budžeta Obrazac 3-f

7) prihodi od izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala i organizovanja stranačkih skupova Obrazac 3-g

d) Rashodi političke stranke s pregledom rashoda po organizacionim dijelovima stranke Obrazac 4

1) režijsko-administrativni i ostali troškovi Obrazac 4.1.

2) troškovi propagande Obrazac 4.2.

e) Obaveze političke stranke Obrazac 5

(2) Obrasci se moraju tačno i precizno popuniti.

(3) Tačnost i potpunost podataka u svakom obrascu svojim potpisom ovjerava predsjednik političke stranke ili drugo ovlašteno lice.

(4) Nakon što politička stranka unese podatke u obrasce o predizbornim i postizbornim finansijskim izvještajima u aplikaciju, dužna je da dostavi Centralnoj izbornoj komisiji BiH odštampan predizborni i postizborni finansijski izvještaj, kao i potvrdu o podnesenom izvještaju u kojoj su sadržani sljedeći podaci: naziv političke stranke, šifra stranke koju određuje Centralna izborna komisija BiH, vrsta izvještaja, izvještajni period, ime i prezime lica koje je unijelo podatke u finansijski izvještaj i datum podnošenja izvještaja.

POGLAVLJE III. SADRŽAJ I FORMA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA POLITIČKIH STRANAKA


Član 6.
(Popunjavanje obrazaca)

(1) Prilikom podnošenja finansijskog izvještaja politička stranka dužna je popuniti sve obrasce navedene u članu 5. ovog pravilnika.

(2) Za tačnost podataka prezentiranih u izvještaju odgovorna je politička stranka (predsjednik političke stranke ili drugo ovlašteno lice koje svojim potpisom ovjerava obrazac).

POGLAVLJE IV. KONTROLA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA


Član 7.
(Služba za reviziju)

(1) Služba za reviziju, prilikom pregleda finansijskog izvještaja političkih stranaka, utvrđuje:

a) da li je izvještaj podnesen na propisanim obrascima iz ovog pravilnika,

b) da li su obrasci pravilno popunjeni,

c) da li su obrasci potpuni (sveobuhvatni),

d) da li izvještaj obuhvata sve poslovne promjene,

e) da li su analitičke evidencije tačno sabrane,

f) da li su podaci u izvještaju pravilno razvrstani po obrascima i

g) da li je izvještaj dostavljen blagovremeno, odnosno u propisanom roku.

(2) Pregled, kontrola i revizija finansijskog izvještaja obavlja se u skladu s Pravilnikom o administrativnim procedurama pregleda, kontrole i revizije finansijskih izvještaja političkih stranaka.

Član 8.
(Centralna izborna komisija BiH)

Ako Centralna izborna komisija BiH smatra da politička stranka nije postupila u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka, odredbama Poglavlja 15. Izbornog zakona BiH i ovog pravilnika, prije izricanja kazne ili preduzimanja administrativne mjere nastojat će postići da politička stranka, za koju je ustanovljeno da je prekršila odredbe navedenih zakona i ovog pravilnika, dobrovoljno postupi i otkloni uočene nepravilnosti, ako su one otklonjive.

Član 9.
(Sankcije i administrativne mjere)

Ako politička stranka ne postupi prema odredbama člana 8. ovog pravilnika, a utvrdi se da je politička stranka prekršila odredbe Poglavlja 15. Izbornog zakona BiH, te Služba za reviziju utvrdi da je politička stranka prekršila odredbe navedenog zakona i ovog pravilnika, predložit će Centralnoj izbornoj komisiji BiH da političkoj stranci izrekne sankciju ili preduzme odgovarajuću administrativnu mjeru.

POGLAVLJE V. NAČIN PRISTUPA JAVNOSTI INFORMACIJAMA SADRŽANIM U POSTIZBORNIM FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA


Član 10.
(Troškovi kampanje)

(1) Centralna izborna komisija BiH na svojoj internet-stranici objavljuje podatke o maksimalno dozvoljenom iznosu troškova kampanje u skladu sa Izbornim zakonom BiH i podatke o troškovima kampanje koji su iskazani u postizbornim finansijskim izvještajima političkih stranaka.

(2) Izvodi iz postizbornih finansijskih izvještaja političkih stranaka o izvorima finansiranja političkih stranaka i troškovima izborne propagande na obrascu 4.2. postizbornog finansijskog izvještaja svih političkih stranaka koje su učestvovale na izborima, a koji su podneseni Centralnoj izbornoj komisiji BiH, objavljuju se na internet-stranici Centralne izborne komisije BiH.

Član 11.
(Prestanak primjene)

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje primjena Pravilnika o predizbornim i postizbornim finansijskim izvještajima političkih subjekata ("Službeni glasnik BiH", broj 96/13).

Član 12.
(Stupanje na snagu i objavljivanje u službenim glasilima)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a objavit će se i u "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku RS", "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH" i na internet-stranici Centralne izborne komisije BiH.

Broj 05-1-02-2-77-1/18
25. januara 2018. godine
Sarajevo


Predsjednica
Dr. Irena Hadžiabdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!