Službeni glasnik BiH, broj 30/18

Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi


UPUTSTVO


O IZMJENAMA UPUTSTVA O CARINSKOM POSTUPKU U PUTNIČKOM PROMETU


Član 1.


U Uputstvu o carinskom postupku u putničkom prometu ("Službeni glasnik BiH", br. 48/13, 3/16, 47/17 i 88/17) u članu 2. tačka a) riječi "i čl. 1., 2., 7., 8., 15., 19., 23., 24. i 27. Priloga Zakona" zamjenjuju se riječima "i članom 207. tačka a) alineja 10), 14), 15), 16), 22), 28), 29), 30), 34) i 40) Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 58/15)".

Tačka e) mijenja se i glasi:

"e) čl. 3., 22., 23., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 47., 48., 62., 63., 64., 65., 66. stav (2) tačka b), 67. stav (3), 77., 78., 89. i 90. Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina ("Službeni glasnik BiH", broj 24/18),".

Član 2.


U članu 3. stav (1) tačka b) mijenja se i glasi:

"b) "predmeti domaćinstva" su lični predmeti, kućna posteljina, namještaj i oprema namijenjena za ličnu upotrebu određenog lica ili za zadovoljavanje potreba njegovog domaćinstva,".

Tačka d) mijenja se i glasi:

"d) "lični prtljag" je sav prtljag koji putnik prijavi nadležnom carinskom organu pri ulasku u carinsko područje Bosne i Hercegovine, kao i svaki drugi prtljag kojeg naknadno predoči carinskom organu nakon dolaska u to područje, pod uvjetom da može dokazati da je navedeni prtljag istovremeno prilikom odlaska iz druge države predao prijevozniku kao svoj lični prtljag radi prijevoza u Bosnu i Hercegovinu,".

U tački d) alineja 2) mijenja se i glasi:
"2) roba koja je shodno članu 34. Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina (vidi član 13.),".

Član 3.


U članu 8. stav (1) tačka a) alineja 2) mijenja se i glasi:

"2) roba koja ima pravo na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina prema čl. 22., 23., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 47., 48., 62., 63., 64., 65., 66. stav (2) tačka b)., 77., 78., 89. i 90. Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina, uz podnošenje popisa robe i/ili izjave korisnika oslobađanja i/ili drugog dokumenta, u slučajevima gdje je to propisano navedenim odredbama,".

Član 4.


U članu 9. stav (1) tačka a) alineja 1) riječi "shodno članu 2. Priloga Zakona" zamjenjuju se riječima "shodno članu 34. Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina".

U stavu (1) alineja 2) riječi "shodno čl. 7. i 8. Priloga Zakona" zamjenjuju se riječima "Shodno čl. 30. i 32. Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina".

Član 5.


Član 13. mijenja se i glasi:


"Član 13.

(Puštanje nekomercijalne robe u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina kod ulaznog graničnog carinskog ureda)

(1) U skladu sa članom 207. tačka a) alineja 16) Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se lični prtljag putnika, te roba nekomercijalnog karaktera u ličnom prtljagu putnika koju putnici unose sa sobom iz druge države u propisanoj vrsti, količini i vrijednosti. Uvjeti i postupak za navedeno oslobađanje regulirani su čl. 34. i 35. Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina.

(2) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se uz sljedeća količinska ograničenja po putniku i danu:

a) duhan i duhanski proizvodi:

1) do 200 cigareta, ili

2) do 100 cigarilosa (cigarilosi su cigare težine do 3 grama po komadu), ili

3) do 50 cigara, ili do 250 grama duhana za pušenje, ili

4) odgovarajuća proporcionalna kombinacija količine navedenih duhanskih proizvoda,

b) alkohol i alkoholna pića:

1) s učešćem alkohola većim od 22% volumena, ili nedenaturirani etilni alkohol s učešćem alkohola od 80% volumena i više: 1 litra, ili

2) s učešćem alkohola 22% volumena i manje: 2 litre, ili

3) odgovarajuća proporcionala kombinacija količine navedenog alkohola i pića,

c) mirno vino: 4 litre,

d) pivo: 16 litara.

(3) Putnici do 17 godina nisu oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina na robu iz stava (2) ovog člana.

(4) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na ostalu robu nekomercijalnog karaktera iz stava (1) ovog člana ograničava se na predmete u vrijednosti do 600,00 konvertibilnih maraka po putniku i danu, neovisno od vrste prijevoznog sredstva kojim putnik putuje.

(5) Vrijednost ličnog prtljaga putnika, koji se uvozi privremeno, ili se uvozi ponovno nakon privremenog izvoza, i vrijednost lijekova neophodnih za lične potrebe putnika, ne uzima se u obzir za potrebe primjene oslobađanja navedenog u stavu (4) ovog člana.

(6) U vrijednost robe iz stava (4) ovog člana ne uračunava se roba navedena u stavu (2) ovog člana.

(7) Za robu iz ovog člana, postupajući carinski službenik, oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava usmeno.

(8) Za robu prijavljenu usmenom carinskom prijavom u skladu sa članom 8. stav (1) tačka a) alineja 2) ovog uputstva, a koja ispunjava uvjete za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina prema čl. 22., 30., 32., 47., 64. stav (2) tačka a) i 77. Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina, postupajući carinski službenik oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava usmeno uz zabilješku o pravnom osnovu oslobađanja (npr. "Oslobođeno od uvoznih dažbina po čl. 22. Odluke/SG BiH 24/18) na priloženom dokumentu propisanom članom 23., 31., 33., 48., 65. stav (1) i 78. navedene odluke (ovisno koje oslobađanje je u pitanju), a za robu iz čl. 62., 64. stav (2) tačka b), 66. stav (2) tačka b), 85. i 89. navedene odluke oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava usmeno.

(9) Roba iz ovog člana koja ispunjava uvjete za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, oslobođena je i od plaćanja:

a) poreza na dodanu vrijednost, shodno članu 26. tačka 2. Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17) i

b) akcize, shodno članu 30. stav (1) tačka c) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 49/09, 49/14, 60/14 i 91/17).

(10) Ako je vrijednost pojedinog predmeta koji se uvozi veća od vrijednosti iz stava (4) ovog člana, u svrhu ostvarivanja oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina, vrijednost takvog predmeta ne može se podijeliti, niti se njegova vrijednost može dijeliti na dva ili više lica (npr. ako putnik unosi televizor carinske vrijednosti 800,00 konvertibilnih maraka, ne može se izvršiti podjela vrijednosti te robe pa da se na vrijednost od 600,00 konvertibilnih maraka roba oslobodi od plaćanja uvoznih dažbina, a da se na dio vrijednosti od 200,00 konvertibilnih maraka obračunaju i naplate dažbine, nego će carinski organ obračunati i naplatiti uvozne dažbine i druge indirektne poreze na cjelokuponu carinsku vrijednost predmetnog televizora od 800,00 konvertibilnih maraka, ili npr. kada četiri putnika u motornom vozilu uvezu jedan predmet carinske vrijednosti 2.400,00 konvertibilnih maraka, te zahtijevaju primjenu povlastice, ne može se odobriti povlastica, nego se uvozne dažbine i drugi indirektni porezi obračunavaju na ukupnu carinsku vrijednost tog predmeta).

(11) Odredbe ovog člana ne odnose se na:

a) lice sa uobičajenim mjestom stanovanja u pograničnom području Bosne i Hercegovine i susjednih država,

b) radnika na granici ili u pograničnom području susjedne države,

c) posadu prijevoznog sredstva koje dolazi iz druge države.

(12) Radnikom na granici ili u pograničnom području smatra se ono lice čiji uobičajeni poslovi zahtijevaju da tokom radnog dana prelazi na drugu stranu granice.

(13) Ograničenje za lice iz stava (11) tač. a) i b) ovoga člana primjenjuje se u slučaju kada ova lica carinsku liniju prelaze sa pograničnom propusnicom."

Član 6.


U članu 14. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Putnik koji pri dolasku unosi nekomercijalnu robu preko količine i vrijednosti za koju se može odobriti oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina shodno članu 34. Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina, a namijenjena je za njegovu ličnu upotrebu ili za upotrebu njegovog domaćinstva i ukupna joj carinska vrijednost ne prelazi 1.500,00 konvertibilnih maraka, tu robu prijavljuje usmenom carinskom prijavom ulaznom graničnom carinskom uredu i ista se carini u skraćenom carinskom postupku. Pri tome, postupajući carinski službenik za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina izdvaja robu veće vrijednosti, a za plaćanje dažbina robu manje vrijednosti (npr. u prtljagu putnika nalaze se tri predmeta različite vrijednosti, jedan predmet carinske vrijednosti 590,00, drugi 580,00, treći 560,00 konvertibilnih maraka, za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina izdvojit će predmet carinske vrijednosti 590,00 konvertibilnih maraka)."

Član 7.


U članu 19. u drugoj rečenici riječi "dva litra" zamjenjuju se riječima "četiri litra" a riječi "članu 2. Priloga Zakona" zamjenjuju se riječima "članu 34. Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina".

Član 8.


Ovo uputstvo stupa na snagu 25.04.2018. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-02-2-958-1/18
23. aprila 2018. godine
Banja Luka


Direktor
Dr. Miro Džakula, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!