Službeni glasnik BiH, broj 8/19

Na osnovu člana 23. Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 23/99, 21/03 i 33/03), Odluke o raspoređivanju sredstava za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", br. 16/17), Odluke o preusmjeravanju i rasporedu neutrošenih sredstava preostalim po projektima odobrenim u periodu 2004-2015. godina ("Službeni glasnik BiH", br. 51/17), Odluke o načinu i procedurama odobravanja sredstava udruženih u Fond za povratak BiH namijenjenih za realizaciju prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma ("Službeni glasnik BiH", br. 63/16), Komisija za izbjeglice i raseljene osobe BiH, na svojoj 14. sjednici održanoj 27.12.2018. godine, u skladu sa članom 24. stav (2) Poslovnika o radu Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH, donosi


ODLUKU


O IZMJENI ODLUKE O IZBORU PROJEKATA OBNOVE I IZGRADNJE KOMUNALNE I SOCIJALNE INFRASTRUKTURE NA PROSTORIMA GDJE ŽIVE RASELJENE OSOBE I POVRATNICI ZA 2016. GODINU


Član 1.


U Listi projekata po Javnom pozivu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za dostavu prijava u svrhu dodjele pomoći u obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture, koja je sastavni dio Odluke o izboru projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici za 2016. godinu, broj K-10-41-1-31-5/18 od 26.3.2018. godine, pod r. br. 26. Grad Tuzla "Obnova crkve u Požarnici", u iznosu od 50.000,00 KM, mijenja se i glasi:

"Pod r. br. 26. Grad Tuzla "Sanacija zidova starog oltara i obnova freski na zidovima crkve u Požarnici", u iznosu od 50.000,00 KM."

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH" i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

Broj K-14-41-1-3315-6/18
27. decembra 2018. godine
Sarajevo


Predsjednik Komisije
Mato Jozić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!