Službeni glasnik BiH, broj 8/19

Na osnovu člana 10. stav (2) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 8/18) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prvom dijelu 163. sjednice, održane 27.12.2018. godine, donijelo je


ODLUKU


O RASPODIJELI SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROTIVMINSKOG DJELOVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2018. GODINU


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom se sredstva za realizaciju protivminskog djelovanja u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu u iznosu od 100.000,00 KM raspoređuju razvojnom programu Ujedinjenih nacija (UNDP), radi realizacije Sporazuma o sufinansiranju između razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hecegovine, broj 01-14-1-2576/16 od 09.11.2016. godine.

Član 2.
(Izvor sredstava)

(1) Ukupna raspoloživa sredstva za namjenu iz člana 1. ove odluke obezbijeđena su u budžetu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine za 2018. godinu na poziciji 613900.

(2) Izvršit će se prestrukturisanje rashoda u okviru budžeta Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine u visini sredstava iz stava (1) na poziciju 614300.

Član 3.
(Izvještaj o utrošku sredstava)

U skladu sa članom 10. stav (3) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 8/18), korisnik sredstava iz člana 1. ove odluke dužan je Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

Član 4.
(Realizacija Odluke)

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 286/18
27. decembra 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!