Međunarodni ugovori, broj 2/18

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-2871/17 od 31. januara 2018. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 44. redovnoj sjednici, održanoj 15. februara 2018. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZMEĐU CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BOSNE I HERCEGOVINE I VIJEĆA EVROPE


Član 1.


Ratifikuje se Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i Vijeća Evrope, potpisan 25. jula 2017. godine u Sarajevu, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Ugovora u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-541-13/18
15. februara 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Dr. Dragan Čović, s. r.

1 Osim ako strane nisu drugačije dogovorile, svi izvještaji bi trebali biti dostavljeni na jednom od zvaničnih jezika Vijeća Evrope (engleski ili francuski).

2 Pod „odgovarajućim originalnim popratnim dokumentima” podrazumijevaju se ugovori, fakture, prijemnica (za sve transakcije), odobrenja plaćanja za sve transakcije u slučaju da Korisnik koristi tu praksu, kao i pouzdani dokazi o izvršenim plaćanjima (odobreni nalozi za plaćanja i bankovni izvještaj). Kada su u pitanju okrugli stolovi/konferencije, podrazumijeva se program u kojem je, između ostalog, naveden naslov, datumi, mjesto održavanja, dnevni red, imena stručnjaka koji facilitiraju događaj, potpisana lista učesnika, fakture s mjesta održavanja (npr. hotel) za iznajmljivanje prostora, kao i za hranu i piće za učesnike, fakture s mjesta održavanja događaja za gore navedene usluge, te izvještaj u vezi s rezultatima događaja. Kada su u pitanju konsultantske usluge, podrazumijevaju se dokazi o proizvedenim direktnim rezultatima (outputi), ugovori sa stručnjacima i konsultantima s konkretnim opisom usluga koje je potrebno isporučiti, fakturama izdatim nakon izvršenih i isporučenih radova (specijalizacija konsultanata treba odgovarati prirodi aktivnosti za koje su angažirani). Kada su u pitanju putni troškovi/smještaj stručnjaka i učesnika, podrazumijevaju se, gdje je to relevantno, ugovori s putničkim agencijama za putne naknade i smještaj, fakture od putničkih agencija u kojima će biti navedene destinacije, datumi, troškovi karata te imena osoba koje su s njima putovale, program događaja u kojem se navode imena stručnjaka i potpisane liste učesnika. Ova lista nije iscrpna. U slučaju bilo kakve sumnje po pitanju interpretacije značenja „odgovarajući originalni popratni dokumenti” Korisnik treba konsultirati Vijeće Evrope.

3 Ukoliko strane nisu fizički prisutne na istom mjestu prilikom potpisivanja ugovora, unosi se datum posljednjeg potpisa.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!