Službeni glasnik BiH, broj 17/19

Na osnovu člana 5. stav 3. Statuta Komisije, Komisija za računovodstvo i reviziju BiH i člana 2. Poslovnika o načinu konstituisanja i rada KRRBiH br. 138-1/12 od 27.12.2012. g., Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je, na svojoj sjednici održanoj dana, 26.2.2019. godine, donijela


ODLUKU


O RAZRJEŠENJU PREDSJEDAVAJUĆEG KOMISIJE


Član 1.


Prof. dr. Novak Kondić razrješava se s funkcije predsjedavajućeg Komisije za računovodstvo i reviziju BiH s danom, 28.2.2019. godine, zbog isteka mandata.

Član 2.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje


S obzirom da prema članu 5. stavu 2. i 3. Statuta Komisije, predsjedavajućem KRRBiH, prof. dr. Novaku Kondiću ističe mandat na koji je imenovan s danom 28.2.2019. godine, isti je razriješen s funkcije predsjedavajućeg KRRBiH, pa je odlučeno kao u dispozitivu.

Broj 110-1/19
26. februara 2019. godine


Predsjedavajući
Komisije za računovodstvo i reviziju BiH
Prof. dr. Novak Kondić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!