Međunarodni ugovori, broj 2/18

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj: 01,02-05-2-2647/17 od 31. januara 2018. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 44. redovnoj sjednici, održanoj 15. februara 2018. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI FAKULTATIVNOG PROTOKOLA UZ KONVENCIJU O PRAVIMA DJETETA KOJI SE ODNOSI NA POSTUPAK PO PREDSTAVKAMA


Član 1.


Ratifikuje se Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta koji se odnosi na postupak po predstavkama, potpisan 11. jula 2017. godine u Nju Yorku, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Fakultativnog protokola u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-541-16/18
15. februara 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!