Službeni glasnik BiH, broj 46/19

Na osnovu člana 205. Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18) i člana 7. Pravilnika o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila ("Službeni glasnik BiH", broj 41/08), zamjenik ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine donosi


UPUTSTVO


O PROVOĐENJU POSTUPKA HOMOLOGACIJE POJEDINAČNOG VOZILA


I - OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Područje primjene)

Ovim uputstvom bliže se uređuje način rada tijela za homologaciju, tehničkog servisa i laboratorije prilikom provođenja postupka homologacije pojedinačnih cestovnih motornih i priključnih vozila (u daljnjem tekstu: vozila) te oblik i sadržaj obrazaca koji se upotrebljavaju, u skladu sa Pravilnikom o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila ("Službeni glasnik BiH", broj 41/08; u daljnjem tekstu: Pravilnik).

II - PROVOĐENJE POSTUPKA HOMOLOGACIJE POJEDINAČNOG VOZILA


Član 2.
(Pokretanje postupka)

(1) Postupak provođenja homologacije pojedinačnog vozila pokreće se kod organizacije određene za obavljanje administrativnih poslova iz oblasti homologacije (u daljnjem tekstu: tijelo za homologaciju) putem tehničkog servisa.

(2) Postupak provođenja homologacije pojedinačnog vozila pokreće se dopremom vozila tehničkom servisu na pregled.

(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, pregled vozila je moguće obaviti i na drugoj lokaciji, a po posebnom pojedinačnom odobrenju Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem u tekstu: Ministarstvo).

(4) Tijelo za homologaciju je dužno uspostaviti funkcionalan informacioni sistem za obradu podataka te osigurati da lice koje ima pravo pristupa koristi isključivo njemu dodijeljeno korisničko ime i šifru.

(5) Tijelo za homologaciju je dužno propisati minimalne vremenske normative za provođenje postupka homologacije za svaku kategoriju vozila i o tome obavijestiti Ministarstvo.

Član 3.
(Dokumentacija)

(1) Prilikom pokretanja provođenja postupka homologacije pojedinačnog vozila prilaže se original potvrde proizvođača o usklađenosti vozila, opreme i dijelova vozila sa propisanim uvjetima.

(2) Potvrdu proizvođača iz stava (1) ovog člana može izdati i proizvođačev ovlašteni zastupnik u Bosni i Hercegovini, a ukoliko u Bosni i Hercegovini nema ovlaštenog zastupnika, istu može izdati i proizvođačev ovlašteni zastupnik iz inostranstva.

(3) Dokaz iz stava (1) ovog člana samo za određene marke vozila može izdati i pravno lice iz Bosne i Hercegovine ili inostranstva sa kojim tijelo za homologaciju sklopi ugovor.

(4) Obrazac potvrde proizvođača koju izdaje proizvođač ili ovlašteni zastupnik proizvođača dat je u Prilogu 1. ovog uputstva.

(5) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana, podnositelj zahtjeva može priložiti izjavu o usklađenosti (COC dokument - Certificate of Conformity) koja se izdaje za sva vozila za koja je provedena jedinstvena evropska homologacija tipa vozila (WVTA - Whole Vehicle Type Approval). Podatke u COC dokumentu mora, preko tijela za homologaciju, provjeriti ovlašteni zastupnik proizvođača u Bosni i Hercegovini, a ako u Bosni i Hercegovini nema ovlaštenog zastupnika, onda u inostranstvu ili na drugi način kako to utvrdi tijelo za homologaciju.

(6) Prilikom pokretanja provođenja postupka homologacije pojedinačnog vozila dostavlja se:

- potvrda o registraciji (za korištena vozila) i/ili

- kupoprodajni ugovor i/ili

- račun i/ili

- jedinstvena carinska isprava,

- potrebni proizvođačevi tehnički podaci o vozilu (npr. odobrenje tipa, tehnički opis vozila i sl.) i

- dokaz o plaćenim naknadama za provođenje postupka homologacije.

(7) Opisnu mapu, na osnovu svih raspoloživih podataka, formira tehnički servis kojem je dopremljeno vozilo na pregled. Dio opisne mape čine i najmanje dvije fotografije visokog kvaliteta vozila koje je dopremljeno na pregled, sačinjene prilikom pregleda vozila, i jedne fotografije kontrolne table vozila sa koje je vidljivo stanje brojača pređenih kilometara, a koje se pohranjuju i u informacioni sistem.

Član 4.
(Pregled vozila)

(1) Tehnički servis obavlja pregled vozila i dostavljene dokumentacije iz člana 3. ovog uputstva, utvrđuje zadovoljava li vozilo uvjete propisane homologacijskim propisima u Bosni i Hercegovini te tijelu za homologaciju dostavlja tehnički izvještaj o stručnom pregledu pojedinačnog vozila sa naznakom ispunjava/ne ispunjava propisane uvjete.

(2) Na osnovu izvještaja iz stava (1) ovog člana, a u slučaju ispunjavanja uvjeta iz Pravilnika i drugih propisa iz oblasti homologacije pojedinačnog vozila, tijelo za homologaciju putem tehničkog servisa izdaje potvrdu o usklađenosti pojedinačnog vozila, na obrascu koji je dat u Prilogu 2. ovog uputstva. Obrazac potvrde o usklađenosti je serijski numeriran i izrađen sa odgovarajućim zaštitama.

(3) Tijelo za homologaciju izvještaj o izdatim potvrdama o usklađenosti pojedinačnog vozila mjesečno dostavlja Ministarstvu.

(4) Potvrda o usklađenosti pojedinačnog vozila iz stava (2) ovog člana i potvrda o identifikaciji vozila i ocjeni tehničkog stanja se u originalu dostavljaju nadležnom tijelu u slučaju prvog registriranja vozila u Bosni i Hercegovini, a predočavaju u originalu i dostavljaju u kopiji prilikom provođenja carinskog postupka i tehničkog pregleda vozila. Potvrda o usklađenosti pojedinačnog vozila i potvrda o identifikaciji vozila i ocjeni tehničkog stanja se nadležnom tijelu može dostaviti i putem informacionog sistema za homologaciju.

Član 5.
(Prekid postupka)

(1) Ako se pregledom ustanovi da vozilo ne zadovoljava odredbe Pravilnika i/ili drugih propisa iz oblasti homologacije pojedinačnog vozila, tijelo za homologaciju može dati rok od 30 kalendarskih dana da se otklone razlozi zbog kojih pojedinačno vozilo ne zadovoljava odredbe spomenutih propisa. Obavještenje o tome dostavlja se carinskoj ispostavi na obrascu kao u Prilogu 3. ovog uputstva. Na zahtjev podnositelja zahtjeva, rok za otklanjanje nedostataka se može produžiti.

(2) Pregled vozila za koji je ostavljen dodatni rok iz stava (1) ovog člana mora se obaviti u tehničkom servisu u kojem je pregled započet, osim u slučaju da je tehnički servis gdje je pregled prethodno započet u međuvremenu prestao sa radom kad se pregled može nastaviti u drugom tehničkom servisu prema odluci tijela za homologaciju.

(3) Ako se pregledom dokumentacije i vozila iz stava (1) člana 4. ovog uputstva ustanovi da pojedinačno vozilo ne zadovoljava uvjete iz Pravilnika i/ili drugih propisa iz oblasti homologacije pojedinačnog vozila i da su ti nedostaci neotklonjivi, ili se pregledom iz stava (2) ovog člana ustanovi da pojedinačno vozilo ne zadovoljava uvjete iz Pravilnika i/ili drugih propisa iz oblasti homologacije pojedinačnog vozila, ili podnositelj zahtjeva ne doveze vozilo na pregled u okviru roka iz stava (1) ovog člana, Ministarstvo donosi rješenje kojim se uskraćuje izdavanje potvrde o usklađenosti.

(4) U slučaju iz prethodnog stava, tehnički servis bez odlaganja dostavlja tijelu za homologaciju: uredno popunjen i ovjeren primjerak tehničkog izvještaja o stručnom pregledu pojedinačnog vozila sa prilozima izvještaju te original priložene dokumentacije (potvrda proizvođača, odnosno COC dokument i dr.). Tijelo za homologaciju u roku od sedam radnih dana od dana prijema dokumentacije od tehničkog servisa istu obrađuje i upućuje Ministarstvu na daljnje postupanje. Ministarstvo u roku od sedam radnih dana od dana prijema dokumentacije donosi rješenje kojim se uskraćuje izdavanje potvrde o usklađenosti.

Član 6.
(Homologacija po fazama izrade)

(1) U slučaju kada u izradi vozila učestvuje više različitih proizvođača (izrada po fazama), u narednoj fazi izrade se može prihvatiti homologacija iz prethodne faze (prva faza je izrada osnovnog, nekompletnog vozila na kojem je predviđena nadgradnja, a nadgradnja na tom vozilu je druga faza izrade).

(2) Ukoliko se prilikom homologacije pojedinačnog vozila utvrdi da vozilo ne posjeduje jedno ili više homologacijskih odobrenja, ukoliko je nedovršeno ili da pojedini dio, uređaj ili sklop nije ugrađen na vozilu, a moguće je otkloniti nedostatke, odnosno izvršiti homologacijska ispitivanja, u Potvrdi o usklađenosti pojedinačnog vozila, u rubriku "Napomena" unosi se sljedeći tekst: "Prije prve registracije potrebno je vozilo dodatno ispitati prema zahtjevima UNECE pravilnika te potvrdu o zadovoljavanju istih priložiti prilikom prve registracije vozila". U upisanom tekstu je potrebno navesti samo one UNECE pravilnike prema kojima je potrebno vozilo dodatno ispitati.

(3) Ukoliko se prilikom provođenja postupka homologacije pojedinačnog vozila utvrdi da postoji neusklađenost podataka, tehničkih karakteristika ili stanja vozila sa dokumentacijom vozila, u potvrdi o usklađenosti pojedinačnog vozila, u rubrici "Napomena" unosi se razlog neusklađenosti.

(4) U zavisnosti od vrste ispitivanja, tijelo za homologaciju putem portala homologacija.gov.ba vodi listu tehničkih servisa i laboratorija za dodatna ispitivanja.

(5) Tijelo za homologaciju je dužno sačiniti i objaviti putem portala posebne procedure kojima će urediti postupak provođenja dodatnih ispitivanja.

Član 7.
(Identifikacija i ocjena tehničkog stanja vozila)

(1) U slučajevima predviđenim Pravilnikom ili drugim propisima iz oblasti homologacije, provodi se postupak identifikacije vozila i ocjene tehničkog stanja.

(2) Postupak provođenja identifikacije vozila i ocjene tehničkog stanja za vozila koja podliježu obavezi registracije, vozila koja ne podliježu obavezi registracije i nisu namijenjena za kretanje javnim cestama, kao i u slučaju vozila koja se u Bosnu i Hercegovinu uvoze radi isključive prodaje u dijelovima, pokreće se kod tijela za homologaciju putem tehničkog servisa.

(3) Prilikom pokretanja postupaka iz stava (2) ovog člana dostavlja se:

- dokumentacija neophodna za identifikaciju i ocjenu tehničkog stanja vozila,

- dokaz o uplati propisanih naknada i troškova postupka,

- druga potrebna dokumentacija u zavisnosti od specifičnosti slučaja (npr. izvorna potvrda o usklađenosti i sl.),

- dokaz o odobrenoj djelatnosti u slučaju uvoza vozila radi prodaje u dijelovima.

(4) Nakon provedenog pregleda, tehnički servis sačinjava tehnički izvještaj i dostavlja ga tijelu za homologaciju. U slučaju ispunjavanja uvjeta, tijelo za homologaciju putem tehničkog servisa izdaje potvrdu o identifikaciji vozila i ocjeni tehničkog stanja, na obrascu koji je dat u Prilogu 4. ovog uputstva.

Član 8.
(Pristup podacima)

(1) Tijelo za homologaciju dužno je osigurati uvezivanje informacionog sistema za homologaciju sa Jedinstvenim informacionim sistemom propisanim Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila ("Službeni glasnik BiH", broj 33/19), a u svrhu dostavljanja podataka o pregledanim vozilima.

(2) Pored podataka iz stava (1) ovog člana, tijelo za homologaciju će putem informacionog sistema učiniti dostupnim i VIN oznaku (broj šasije vozila) za vozila koja se uvoze radi prodaje u dijelovima i za koje je proveden postupak identifikacije i ocjene tehničkog stanja, kako bi se vodila evidencija i onemogućila registracija ovih vozila u BiH.

III - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 9.
(Prestanak primjene propisa)

Stupanjem na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o provođenju postupka homologacije pojedinačnog vozila ("Službeni glasnik BiH", broj 89/10).

Član 10.
(Stupanje na snagu)

Ovo uputstvo stupa na snagu prvog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 02-05-02-2-1707/19
4. juna 2019. godine
Sarajevo


Zamjenik ministra
Saša Dalipagić, s. r.