Službeni glasnik BiH, broj 82/17

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 25. stav (1) tačka e), člana 42. stav (2) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), a rješavajući po Prijavi koncentracije privrednog subjekta "Phoenix Parent Holdings Inc", c/o Maples Fiduciary Services (Delaware) Inc., 4001 Kennett Pike, Suite 302, Wilmington, Delaware, 19808, Sjedinjene Američke Države, podnesenoj po advokatu Zlatanu Balti, Fra Anđela Zvizovića 1, 71000 Sarajevo, zaprimljenoj dana 16.08.2017. godine pod brojem UP-06-26-1-028-1/17, na 11. (jedanaestoj) sjednici održanoj dana 11.10.2017. godine, donijelo je


ZAKLJUČAK
1. Odbacuje se Prijava koncentracije privrednog subjekta "Phoenix Parent Holdings Inc", c/o Maples Fiduciary Services (Delaware) Inc., 4001 Kennett Pike, Suite 302, Wilmington, Delaware, 19808, Sjedinjene Američke Države, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

2. Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje


Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Konkurencijsko vijeće) je dana 16.08.2017. godine pod brojem UP-06-26-1-028-1/17 zaprimilo Prijavu koncentracije privrednog subjekta "Phoenix Parent Holdings Inc", c/o Maples Fiduciary Services (Delaware) Inc., 4001 Kennett Pike, Suite 302, Wilmington, Delaware, 19808, Sjedinjene Američke Države (u daljem tekstu: "Phoenix Parent" ili Podnosilac prijave).

Podnosilac prijave podnosi prijavu namjeravane koncentracije u skladu sa članom 12. stav (1) pod b) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09 - u daljem tekstu: Zakon) do koje će doći sticanjem indirektne zajedničke kontrole nad ciljnim društvom "PharMerica Corporation" Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808 (u daljem tekstu: Ciljno društvo ili "PharMerica") od strane sticalaca "KKR&Co.L.P., c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Sjedinjene Američke Države (u daljem tekstu, zajedno sa društvima pod njegovom kontrolom: "KKR") i "Walgreens Boots Alliance, Inc", c/o Corporation Service Company 2711 Centerville Road, Suite 400 Silmington, Delaware 19808, Sjedinjene Američke Države (u daljem tekstu, zajedno sa društvima pod njegovom kontrolom: "WBA") kroz Podnosioca prijave koji predstavlja društvo posebne namjene koje je osnovano radi provođenja namjeravanog sticanja kontrole, a koje društvo posebne namjene će biti pod zajedničkom kontrolom društava kontrolisanih od strane "KKR" i "WBA".

Podnosilac prijave je Prijavu koncentracije kompletirao zaključno sa danom 22.08.2017. godine.

Po prijemu tražene dokumentacije Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je Prijava kompletna, te izdalo Potvrdu o prijemu kompletne i uredne Prijave, u skladu sa članom 30. stav (3) Zakona, dana 10.10.2017. godine pod brojem UP-06-26-1028-6/17.

Podnosilac prijave je naveo, da će u smislu člana 30. stav (2) Zakona, prijaviti koncentraciju nadležnim tijelima u SAD-u, Evropskoj Uniji, Narodnoj Republici Kini i Republici Turskoj.

Konkurencijsko vijeće je uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdilo da je prijava podnesena u smislu člana 16. stav (1) Zakona.

1. Učesnici koncentracije


Učesnici koncentracije su privredni subjekti "Phoenix Parent Holdings Inc., c/o Maples Fiduciary Services (Delaware) Inc., 4001 Kennett Pike, Suite 302, Wilmington, Delaware, 19808, Sjedinjene Američke Države (u daljem tekstu: SAD), "KKR&Co.L.P., c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, SAD, "Walgreens Boots Alliance, Inc", c/o Corporation Service Company 2711 Centerville Road, Suite 400 Silmington, Delaware 19808, SAD i "PharMerica Corporation", Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, SAD.

1.1. Privredni subjekt "Phoenix Parent Holdings Inc" Delaware, SAD


Privredni subjekt ""Phoenix Parent Holdings Inc", c/o Maples Fiduciary Services (Delaware) Inc. 4001 Kennett Pike, Suite 302, Wilmington, Delaware, 19808, SAD je osnovano pod registracijskim brojem 6484430, kao društvo posebne namjene isključivo za svrhe zaključenja Ugovora o pripajanju i izvršenja planiranih transakcija.

Podnosilac prijave nema poslovnih aktivnosti i njegova jedina svrha je provođenje namjeravane koncentracije i upravljanje Ciljnim društvom nakon završetka koncentracije.

Podnosilac prijave je u isključivom vlasništvu društva koje je pod kontrolom privrednog subjekta KKR. Po završetku predložene transakcije privredni subjekt "WBA (..)** 1, te će time "WBA" imati zajedničku kontrolu nad Podnosiocem prijave zajedno sa privrednim subjektom "KKR".

Podnosilac prijave nema povezanih lica u Bosni i Hercegovini.

1.2. Privredni subjekt "KKR&Co.L.P." Delaware, SAD


Privredni subjekt "KKR&Co.L.P., c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Sjedinjene Američke Države, je registrovan u pod registracijskim brojem 4378294, kao globalno investicijsko društvo, koje nudi širok spektar alternativnih imovinskih fondova i drugih investicionih proizvoda investitiorima, te pruža rješenja na tržištu kapitala za vlastito društvo, povezana portfolio društva i druge klijente.

Primarno mjesto poslovanja privrednog subjekta "KKR" je na adresi 9 West 57th Street, Suite 4200, New York, New York 10019, SAD.

"KKR" je ograničeni ortakluk kojeg kontroliše generalni partner, "KKR Management LLC".

1.2.1. Povezana društva privrednog subjekta "KKR&Co.L.P." u Bosni i Hercegovini


Privredni subjekt "KKR" je prisutan u Bosni i Hercegovini sa nekoliko portfolio društava pod njegovom kontrolom, koja su registrovana i posluju u Bosni i Hercegovini, a što se prvenstveno odnosi na Telemach Grupu, telekomunikacionu grupaciju koja u Bosni i Hercegovini nudi usluge kablovske i digitalne televizije, usluge širokopojasnog interneta, te usluge fiksne telefonije.

Povezani privredni subjekti društva "KKR" u Bosni i Hercegovini su:

1. "ADRIANEWS" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo,

2. "ADRIA NEWS BH PRODUCTION" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo,

3. "BHB CABLE TV" d.o.o. Lukavac, Dom kulture, 75300 Lukavac,

4. "CAS MEDIA" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo,

5. "GLOBAL INTERNET" d.o.o. Novi Travnik, Ivana Meštrovića 21, 72290 Novi Travnik,

6. "HKB net" d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo,

7. KATV "HS" d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo,

8. "M&H" Company" d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo,

9. "Telemach" d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo.

"KKR" pored navedenog ostvaruje prihode u Bosni i Hercegovini putem porfolio društava pod njegovom kontrolom koja nisu registrovana u Bosni i Hercegovini, kako slijedi:

1. "Engility Corporation"

2. "Epicor Software Corporation"

3. "Gardner Denver"

4. "GfK SE"

5. "GoDaddy Goup"

6. "Hilding Anders" Hitachi Koki Co" Ltd

7. Internet Brands

8. "JBF Global Pte Ltd"

9. "LGC Science Group Limited"

10. "National Vision"

11. "Panasonic Healthcare Co. Ltd"

12. "Software ONE Group"

13. "thetrainline.com"

14. "Ursa".

Pored navedenih, "KKR" kontroliše i veliki broj portfolio društava širom svijeta.

1.3. Privredni subjekt "WBA" Delaware, SAD


Privredni subjekt "Walgreen Boots Aliance" Inc, Corp, 2711 Centerville Road, Suite 400, Silmington, Delaware, 19808, SAD, je registrovan pod brojem 5580041, kao globalno društvo za zdravlje i dobrobit sa naglaskom na apoteke, koje upravlja maloprodajnim apotekama širom SAD i Evrope.

Primarno mjesto poslovanja privrednog subjekta "WBA" je na adresi 108 Wilmot Road, Deerfield, Illinois 60015, SAD.

Privredni subjekt "WBA" je stvoren kombinacijom društva "Walgreens" i društva "Aliance Boots GmbH" u decembru 2014. godine.

Privredni subjekt "WBA" i njegova povezana društva imaju prisustvo u 25 država i zapošljavaju više od 400.000 zaposlenika, te upravljaju prodavnicama u 11 država.

Također, privredni subjekt "WBA" posjeduje i globalnu veleprodajnu i distribucijsku mrežu, sa distribucijskim centrima koji vrše isporuku apotekama, ljekarima, zdravstvenim centrima i bolnicama u više od 20 država.

1.3.1. Povezana društva privrednog subjekta "WBA" u Bosni i Hercegovini


Privredni subjekt "WBA", putem društva pod svojom kontrolom "Alliance Healthcare Deutschland AG", ima udio od 49% u društvu "Oktal Pharma" d.o.o. Zagreb, te dodatno ima prava koja mu daju kontrolu nad istim, pa sa aspekta konkurencije smatra da je "Oktal Pharma Zagreb pod kontrolom "WBA".

Privredni subjekt "Oktal Pharma Zagreb" ima kontrolne udjele nad sljedećim društvima u Bosni i Hercegovini:

1. "OKTAL PHARMA" d.o.o. Sarajevo, Pijačna br. 14A, 71000 Sarajevo, sa vlasničkim udjelom od 100% i

2. "VELFARM" d.o.o. Gračanica, ul. Zlatnih Ljiljana 77, 75320 Gračanica, sa vlasničkim udjelom od 84,7%.

Glavne poslovne aktivnosti navedenih privrednih subjekata su distribucija (veletrgovina) farmaceutskih lijekova apotekama i bolnicama u Bosni i Hercegovini.

1.4. Privredni subjekt "PharMerica Corporation" Delaware, SAD


Privredni subjekt "PharMerica Corporation" c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400 Willmington, Delaware 19808, SAD je registrovan pod brojem 4236312, kao društvo koje pruža usluge dugotrajne njege, apoteka, terapija za infuziju, te specijalističke apotekarske usluge u SAD.

Primarno mjesto poslovanja privrednog subjekta "PharMerica" je na adresi 1901 Campus Place, Louisville, Kentucky 40299, SAD.

Privredni subjekt "PharMerica" upravlja nad 96 institucionalnih apoteka, 20 specijalističkih apoteka za kućnu infuziju i 5 specijalističkih onkoloških apoteka u 45 država u SAD-u.

Klijenti društva "PharMerica" su institucionalni pružaoci zdravstvenih usluga, kao što su ustanove za stručnu njegu, ustanove za stanovanje sa njegom, bolnice, pojedinci koji dobjaju pomoć u vlastitim domovima, kao i pacijenti oboljeli od karcinoma.

"PharmaMerica" nema djelatnosti van teritorije SAD.

2. Pravni okvir ocjene koncentracije


Konkurencijsko vijeće je u provođenju postupka ocjene dopuštenosti predmetne koncentracije primijenilo odredbe Zakona, Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10) i Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata ("Službeni glasnik BiH, broj 34/10).

3. Pravni osnov i oblik predmetne koncentracije


Kao pravni osnov ove koncentracije Podnosilac prijave, u smislu člana 30. stav (1) tačka a) Zakona i člana 9. tačka f) alineja 2. Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata je dostavio Ugovor o pripajanju, koji je zaključen dana 01.08.2017. godine između privrednog subjekta "PharmaMerica" kao Ciljanog društva, privrednog subjekta "Phoenix Parent" kao Podnosioca prijave i privrednog subjekta "Phoenix Merger Sub Inc" (u daljem tekstu: "Merger Sub") koje je društvo u potpunom vlasništvu Podnosioca prijave.

Predložena transakcija se tiče sticanja zajedničke kontrole nad Ciljnim društvom od strane privrednog subjekta "Phoenix Parent", a time sticanja zajedničke kontrole nad Ciljnim društvom od strane privrednih subjekata "KKR" i "WBA". Trenutno, Ciljno društvo je društvo čijim dionicama se trguje na Njujorškoj Berzi, te je u vlasništvu velikog broja razuđenih manjinskih dioničara. Ni "KKR" ni "WBA" nemaju isključivu ili zajedničku kontrolu nad Ciljnim društvom prije završetka predložene transakcije.

Podnosilac prijave je društvo posebne namjene (..)**.

Po završetku predložene transakcije Merger Sub će prestati da postoji kao posebno društvo, te će Ciljno društvo nastaviti da postoji (..)**.

Kao što je navedeno iznad, u vrijeme završetka predložene transakcije, (..)**.

Kontrola nad Podnosiocem prijave, a time i Ciljnim društvom će biti vršena zajednički od strane "KKR" i "WBA", a uprave neće imati zajedničku kontrolu nad Podnosiocem prijave ni Ciljnim društvom.

Uslovi upravljanja nad Podnosiocem prijave su određeni (..)**.

Dakle nakon završetka Predložene transakcije "KKR" će imati pravo da postavlja (..)** članova upravnog dobra Podnosioca prijave, dok će "WBA" imati pravo veta nad određenim strateškim odlukama Podnosioca prijave. Direktor Ciljnog društva neće imati prevlađujući glas, te ne postoji postupak razrješavanja blokade u odlučivanju ukoliko "KKR" i "WBA" nisu u mogućnosti da se dogovore o donošenju Odluka Vlasnika Podnosioca prijave.

Prema navodima iz Prijave, ovo znači da će "KKR" i "WBA" imati zajedničku kontrolu nad Podnosiocem prijave, te da će time imati indirektnu zajedničku kontrolu nad Ciljnim društvom "PharMerica" u smislu odredbi Zakona.

Slijedom navedenog, pravni oblik predmetne koncentracije će biti sticanje kontrole dva privredna subjekta nad drugim privrednim subjektom, u skladu sa članom 12. stav (1) tačka b) Zakona.

4. Relevantno tržište


Relevantno tržište koncentracije, u smislu člana 3. Zakona, te čl. 4. i 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, čini tržište određenih proizvoda/usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti na određenom geografskom tržištu.

Prema odredbi člana 4. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno tržište u proizvodnom smislu obuhvaća sve proizvode i/ili usluge koje potrošači i/ili korisnici smatraju međusobno zamjenjivim, pod prihvatljivim uslovima, imajući u vidu naročito njihove bitne karakteristike, kvalitet, uobičajenu namjenu, način upotrebe, uslove prodaje i cijene.

Nadalje, prema članu 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno tržište u geografskom smislu obuhvaća cjelokupnu ili dio teritorije Bosne i Hercegovine na kojoj privredni subjekt djeluje u prodaji i/ili kupovini relevantnog proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uslovima i koji to tržište bitno razlikuju od uslova tržišne konkurencije na susjednim geografskim tržištima.

Privredni subjekt "PharMerica" pruža usluge dugotrajne njege, apoteka, terapija za infuziju, te specijalističke apotekarske usluge u SAD, upravlja nad 96 institucionalnih apoteka, 20 specijelističkih apoteka za kućnu infuziju i 5 specijalističkih onkoloških apoteka u 45 država u SAD.

Klijenti "PharMercia" su institucionalni pružaoci zdravstvenih usluga, kao što su ustanove za stručnu njegu, ustanove za stanovanje sa njegom, bolnice, pojedinci koji dobijaju pomoć u vlastitim domovima, kao i pacijenti oboljeli od karcinoma.

Podnosilac prijave kao relevantno tržište proizvoda utvrđuje tržište pružanja apotekarskih usluga za dugotrajnu njegu, usluga infuzijske terapije i specijaliziranih apotekarskih usluga.

Podnosilac prijave navodi da prijavljena koncentracija nema bilo kakav efekat na bilo koje relevantno tržište proizvoda na goegrafskom tržištu Bosne i Hercegovine, jer su svi efekti koncentracije ograničeni na teritoriji SAD.

5. Ocjena prijave koncentracije


Obaveza prijave koncentracije privrednih subjekata, u smislu člana 14. stav (1) tačka b) Zakona, postoji ako ukupni godišnji prihod svakog od najmanje dva privredna subjekta učesnika koncentracije ostvarena prodajom roba i/ili usluga na tržištu Bosne i Hercegovine iznose najmanje 8 miliona KM po završnom računu u godini koja je prethodila koncentraciji, ili ako je njihov zajednički udio na relevantnom tržištu veći od 40,0%.

Ukupni godišnji prihodi učesnika koncentracije i njihovih povezanih privrednih subjekata, na dan 31.12.2016. godine iznosio je:

Tabela 1.

Red. br.

Naziv privrednog subjekta

Bosna i Hercegovinа (KM)

Svjetski nivo (KM)

1.

"KKR"$$$Prihod ostvaren od strane "KKR" i društava pod kontrolom "KKR"$$$

(..)**

(..)**

2

"WBA"$$$Prihod ostvaren od strane "WBA" i društava pod kontrolom "WBA"$$$

(..)**

(..)**

3.

"PharMerica"

(..)**

(..)**

 Izvor: Podaci iz Prijave

Godišnji prihod učesnika koncentracije predstavlja ukupne prihode (bez poreza na dodanu vrijednost i drugih poreza koji se direktno odnose na učesnike koncentracije na tržištu Bosne i Hercegovine) u smislu člana 9. tačka h) Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijuma za ocjenu koncentracija privrednih subjekata.

Prema podacima iz Prijave (Tabela 1.) učesnici koncentracije nisu ispunili uslov ukupnog godišnjeg prihoda, u smislu člana 14. stav (1) tačka b) Zakona.

Također, učesnici koncentracije nisu ispunili uslov iz člana 14. stav (1) tačka b) u pogledu tržišnog udjela, obzirom da Ciljno društvo ne ostvaruje prihode na teritoriji BiH, pa je samim tim njegov tržišni udio 0%, a koncentracija se dešava na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, te stoga Konkurencijsko vijeće nije analiziralo relevantno tržište u Bosni i Hercegovini.

Na osnovu naprijed navedenog, utvrđeno je da Podnosilac prijave nije bio obavezan podnijeti prijavu koncentracije u smislu člana 14. Zakona, te je odlučeno kao u dispozitivu.

6. Administrativna taksa


Podnosilac Prijave na ovaj Zaključak, u skladu sa članom 2. Tarifni broj 108. tačka c) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", br. 30/06 i 18/11) dužan je platiti administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 1.000,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

7. Pouka o pravnom lijeku


Protiv ovog Zaključka nije dozvoljena žalba.

Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objave ovoga Zaključka.

Broj UP-06-26-1-028-8/17
11. oktobra 2017. godine
Sarajevo


Predsjednik
Ivo Jerkić, s. r.

1 (..)** - podaci predstavljaju poslovnu tajnu

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!