Službeni glasnik BiH, broj 2/18

Na osnovu člana 5. stav (1) Zakona o carinskoj tarifi ("Službeni glasnik BiH", broj 58/12) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 125. sjednici, održanoj 22. decembra 2017. godine, donijelo je


ODLUKU


O PRIVREMENOJ SUSPENZIJI I PRIVREMENOM SMANJENJU CARINSKIH STOPA KOD UVOZA ODREĐENIH ROBA DO 31.12.2018. GODINE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom propisuju se kriteriji za određivanje roba koje će se uvoziti do 31.12.2018. godine, uz korištenje privremene suspenzije i privremenog smanjenja carinskih stopa utvrđenih u Zakonu o carinskoj tarifi ("Službeni glasnik BiH", broj 58/12), (u daljem tekstu: "tarifne suspenzije").

Član 2.
(Spisak roba)

(1) Robe koje će se do 31.12.2018. godine uvoziti uz korištenje tarifnih suspenzija, utvrđuju se prema kriteriju da se radi o materijalima i sirovinama koji se koriste u vlastitoj proizvodnji a koje se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.

(2) Robe iz stava (1) ovog člana i carinske stope po kojima će se ove robe uvoziti do 31.12.2018. godine su, kako slijedi:

RB

Tarifna oznaka

Naziv

Carinska stopa %

1

1518 00 95 00

Nejestive mješavine ili dodaci životinjskih ili životinjskih i biljnih masti i ulja i njihove frakcije

0

2

2002 90 91 00

Paradajz,pripremljen ili konzervisan na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini; ostali, u originalnim pakovanjima neto-mase veće od 1 kg

0

3

2901 10 00 00

Aciklički ugljеnvodonici:zasićeni

0

4

3912 39 20 00

Celuloza i njezini hemijski derivati, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu, u primarnim oblicima: ostalo: hidroksipropilceluloza

5

5

3926 90 97 00

Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od ostalih materijala iz tarifnih brojeva 3901 do 3914: ostalo

7

6

4104 41 51 00

Štavljene ili "crust" goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, bez dlake, cijepane ili necijepane, ali dalje neobrađivane; u suhom stanju (crust); goveđe; cijele kože ukupne površine veće od 28 kvadratnih stopa (2,6 m˛)

2

7

4107 12 91 00

Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, dalje obrađivane nakon štavljenja ili crust–obrade uključujući i pergamentno obrađivanje, bez dlake, cijepane ili necijepane, osim kože iz tarifnog broja 4114; cijele kože; cijepane kože sa licem (zrnaste); goveđe kože (uključujući bivolje)

2

8

4205 00 90 00

Ostali proizvodi od kože ili od vještačke kože: vrsta koje se koriste u mašinama ili mehaničkim uređajima ili za drugu tehničku upotrebu: ostali

3

9

5205 23 00 00

Pamučna pređa (osim konca za šivanje), masenog udjela pamuka 85% ili većeg, nepripremljena u pakovanja za pojedinačnu prodaju: jednonitna pređa, od češljanih vlakana: finoće manje od 232,56 deciteksa ali ne manje od 192,31 deciteksa (metričke numeracije veće od 43 ali ne veće od 52)

4

10

5205 24 00 00

Pamučna pređa (osim konca za šivanje), masenog udjela pamuka 85% ili većeg, nepripremljena u pakovanja za pojedinačnu prodaju, jednonitna pređa, od češljanih vlakana,finoće manje od 192,31 deciteksa ali ne manje od 125 deciteksa (metričke numeracije veće od 52 ali ne veće od 80)

4

11

5208 21 90 00

Pamučne tkanine, masenog udjela pamuka 85% ili većeg, mase ne veće od 200 g/m˛: platnenog prepleta, mase ne veće od 100 g/m˛: ostale

8

12

5210 41 00 00

Pamučne tkanine, masenog udjela pamuka manjeg od 85%, u mješavini pretežno ili samo sa vještačkim ili sintetičkim vlaknima, mase ne veće od 200 g/m˛; od pređa različitih boja; platnenog prepleta

8

13

5401 10 14 00

Konac za šivanje od vještačkih ili sintetičkih filamenata, nepripremljen ili pripremljen u pakovanja za pojedinačnu prodaju, od sintetičkih filamenata, nepripremljen u pakovanja za pojedinačnu prodaju, jezgrasta pređa ("core yarn"), ostali

4

14

5402 33 00 00

Pređa od sintetičkih filamenata (osim konca za šivanje), nepripremljena u pakovanja za pojedinačnu prodaju, uključujući sintetičke monofilamente finoće manje od 67 deciteksa, teksturisana pređa, od poliestera

4

15

5407 10 00 00

Tkanine od sintetičke filament pređe, uključujući tkanine dobivene od proizvoda iz tarifnog broja 5404: tkanine od pređe velike čvrstoće, od najlona ili drugih poliamida ili od poliestera

8

16

5407 69 90 00

Ostale tkanine, masenog udjela poliesterskih filamenata 85% ili većeg; ostale

8

17

5408 22 90 00

Tkanine od vještačke filament pređe, ostale tkanine, masenog udjela vještačkih filamenata, traka ili sličnih proizvoda 85% ili većeg: obojene: ostale

8

18

5503 20 00 00

Sintetička vlakna rezana, nevlačena, nečešljana niti drukčije pripremljena za predenje: od najlona ili drugih poliamida: od poliestera

4

19

5515 11 90 00

Ostale tkanine od rezanih sintetičkih vlakana: od rezanih poliesterskih vlakana: u mješavini pretežno ili samo sa rezanim vlaknima od viskoznog rajona: ostale

8

20

5609 00 00 00

Proizvodi od pređa, traka i sličnih proizvoda iz tarifnog broja 5404 ili 5405, konopca, uzica ili užadi, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

6

21

5804 21 00 00

Čipka mašinski rađena, od vještačkih ili sintetičkih vlakana

8

22

5903 10 10 00

Tekstilni materijali impregnisani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902: sa poli(vinil hloridom): impregnisani

8

23

5903 10 90 00

Tekstilni materijali impregnisani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902: sa poli(vinil hloridom): premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani

8

24

5903 90 91 00

Tekstilni materijali impregnisani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902: ostali: premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani: sa celuloznim derivatima ili drugim plastičnim masama, sa licem od tekstilnog materijala

8

25

5903 90 99 00

Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902: ostali

4

26

6217 10 00 00

Ostali gotovi pribor za odjeću; dijelovi odjeće ili pribora za odjeću, osim onih iz tarifnog broja 6212: pribor

7

27

6406 10 90 00

Gornji dijelovi obuće i njihovi dijelovi, osim umetaka za ojačanje: od ostalih materijala

3

28

6406 20 10 00

Dijelovi obuće: vanjski đonovi i pete: od gume

3

29

6406 90 50 00

Dijelovi obuće: ulošci i drugi izmjenljivi dodaci

3

30

6406 90 60 00

Dijelovi obuće: vanjski đonovi od kože ili vještačke kože

3

31

6406 90 90 00

Dijelovi obuće: ostalo

3

32

7210 49 00 00

Pljosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm i veće, platirani ili prevučeni: prevučeni cinkom na drugi način: ostali

0

33

7210 70 80 00

Pljosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm i veće, platirani ili prevučeni: obojeni, lakirani ili prevučeni plastičnom masom: ostali

0

34

7403 11 00 00

Rafinisani bakar, u sirovim oblicima: katode i sekcije katoda

0

35

7408 11 00 00

Bakrena žica: od rafinisanog bakra: najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 6 mm

0

36

7601 10 00 00

Nelegirani aluminij

0

37

7605 11 00 00

Žica od aluminija: od nelegiranog aluminija: najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 7 mm

0

38

7605 21 00 00

Žica od aluminija: od legura aluminija: najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 7 mm

0

39

7605 29 00 00

Žica od aluminija: od legura aluminija: ostala

0

40

8308 10 00 00

Kukice, ušice, rupice; od običnih metala

3

41

8308 20 00 00

Cjevaste ili račvaste zakovice, od običnih metala

3

42

8308 90 00 00

Ostalo, uključujući dijelove, od običnih metala

3

43

8501 10 99 00

Električni motori i električni generatori (osim generatorskih agregata): motori snage ne veće od 37,5 W: istosmjerni motori

3

44

8522 90 80 00

Dijelovi i pribor pogodni za upotrebu samo ili uglavnom sa aparatima iz tarifnih brojeva 8519 ili 8521: ostalo

3

45

8534 00 11 00

Štampani krugovi: samo sa elementima vodiča i kontaktima: višeslojni štampani krugovi

0

46

8536 10 10 00

Osigurači: za struje ne veće od 10 A

3

47

8536 69 90 00

Utikači i utičnice: ostalo

3

48

8536 90 10 00

Ostali aparati: spojni i kontaktni elementi za žice i kabele

0

49

8544 42 90 00

Ostali električni vodiči, za napon ne veći od 1000 V: sa priključnim uređajima: ostali

4

50

8544 49 93 00

Ostali električni vodiči, za napon ne veći od 1000 V, ostali, za napone ne veće od 80 V

4

51

8547 20 00 00

Izolacioni dijelovi električnih mašina, uređaja ili opreme, izrađeni u potpunosti od izolacijskog materijala ili samo sa manjim komponentama od metala (npr. čahurama sa navojem) utisnutim isključivo za potrebe ugradnje, osim izolatora iz tarifnog broja 8546; cijevi i njihove spojnice od prostih metala, obložene izolacijskim materijalom, za električne provodnike: izolacijski dijelovi od plastičnih masa

3,7

52

9607 19 00 00

Patentni zatvarači: ostali

8

 (3) Carinske stope na robe navedene u stavu (2) ovog člana, ne odnose se na robe koje su porijeklom iz zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini.

(4) Radi ostvarivanja prava na uvoz robe navedene u stavu (2) ovog člana, uz carinsku deklaraciju se podnosi i potvrda Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine da se roba ne proizvodi u Bosni i Hercegovini ili roba domaće proizvodnje ne zadovoljava potrebe privrede i tržišta.

Član 3.
(Preispitivanje Odluke)

(1) Bez obzira na rok primjene određen prema ovoj Odluci, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine može dva puta godišnje preispitivati primjenu ove Odluke, i na osnovu činjenica utvrđenih u tom postupku, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo), donijeti Odluku o prestanku primjene tarifne suspenzije za konkretnu robu, ako više nije u interesu bosanskohercegovačke privrede ili zbog tehničkog razvoja proizvoda ili izmijenjenih okolnosti ili ekonomskih trendova na tržištu.

(2) Ministarstvo prati primjenu ove Odluke.

(3) U svrhu praćenja primjene Odluke Uprava za indirektno oporezivanje će na zahtjev Ministarstva dostaviti podatke o uvozu roba iz člana 2. ove Odluke.

(3) U svrhu praćenja primjene Odluke Uprava za indirektno oporezivanje će na zahtjev Ministarstva dostaviti podatke o uvozu roba iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivaće se od 1. januara 2018. godine.

VM broj 285/17
22. decembra 2017. godine
Sarajevo


Predsjedatelj
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!