Međunarodni ugovori, broj 4/18

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-329/18 od 7. marta 2018. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 46. redovnoj sjednici, održanoj 19. aprila 2018. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U TRAŽENJU NESTALIH OSOBA


Član 1.


Ratifikuje se Protokol o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske u traženju nestalih osoba, potpisan 7. jula 2017.godine u Sarajevu, na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, te na službenom jeziku Republike Hrvatske - hrvatskom jeziku.

Član 2.


Tekst Protokola glasi:

PROTOKOL O SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U TRAŽENJU NESTALIH OSOBA


Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: strane),

- na osnovu Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini parafiranog u Dejtonu 21. novembru 1995., a potpisanog u Parizu 14. decembra 1995. godine,

- želeći doprinijeti ublažavanju humanitarnih posljedica ratnih sukoba,

- potvrđujući obavezu strana da izvijeste o sudbini osoba koje su se nalazile u njihovoj vlasti ili na teritoriji pod njihovim kontrolom,

- svjesne potrebe za saradnjom u traženju nestalih osoba i ponovo afirmirajući pravo porodica da saznaju istinu o svom nestalom članu,

sporazumjeli su se kako slijedi:

I. OSNOVNA ODREDBA


Član 1.


Ovim protokolom uređuju se međusobni odnosi, obaveze i način saradnje nadležnih organa Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske u postupku traženja osoba nestalih u sukobu na državnoj teritoriji država strana, a radi efikasnog rješavanja pitanja nestalih osoba, odnosno pronalaska i identifikacije njihovih posmrtnih ostataka.

II. POSTUPANJE STRANA


Član 2.


Strane će bez odgađanja, posredstvom nadležnih organa, preduzimati sve potrebne mjere i radnje u istraživanju sudbina nestalih osoba iz svoje nadležnosti.

U provođenju ovog protokola nadležni organi strana mogu dogovoriti pravila postupanja.

Član 3.


Strane će bez odgađanja razmjenjivati sve informacije vezane za rješavanje slučajeva nestalih osoba posredstvom svojih nadležnih organa.

Član 4.


Strana će po zahtjevu druge strane bezuslovno predati posmrtne ostatke preliminarno identificiranih nestalih osoba iz nadležnosti druge strane.

Posmrtni ostaci bit će predani najkasnije u roku 30 dana od dana prijema zahtjeva iz stava 1. ovog člana.

III. POSTUPAK EKSHUMACIJE


Član 5.


U slučaju da jedna strana raspolaže saznanjem o mogućem mjestu pokopa posmrtnih ostataka jedne ili više nestalih osoba na državnoj teritoriji države druge strane, informaciju će dostaviti drugoj strani na provjeru.

Zavisno od rezultata provjere iz stava 1. ovog člana, svaka strana može drugoj strani podnijeti prijedlog za ekshumaciju posmrtnih ostataka.

Strane će obaviti sve potrebne provjere u okviru svoje nadležnosti i međusobno razmijeniti raspoložive informacije te odgovoriti na prijedlog za ekshumaciju u roku od 60 dana od dana njegovog prijema, a u slučaju kada se informacija pokaže vjerodostojnom u navedenom roku započet će postupak ekshumacije u skladu s unutrašnjim pravnim propisima države strane na čijoj se teritoriji ekshumacija provodi.

Izuzetno, u slučajevima kada se zahtjev odnosi na ekshumaciju posmrtnih ostataka sahranjenih u zajedničkim grobnicama, ekshumacija će se provesti u skladu s dogovorom nadležnih organa Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

Strana će o ekshumaciji blagovremeno obavijestiti drugu stranu koja može uputiti svoje posmatrače na mjesto na kojem se provodi ekshumacija, na državnoj teritoriji države druge strane, radi prisustva cijelom toku ekshumacije.

Strana koja provodi ekshumaciju o njoj može obavijestiti zainteresirane međunarodne organizacije koje djeluju na njenoj državnoj teritoriji i koje mogu uputiti svoje posmatrače radi prisustva cijelom toku ekshumacije.

IV. POSTUPAK IDENTIFIKACIJE


Član 6.


Strane će razmjenjivati sve raspoložive podatke u vezi s identifikacijom posmrtnih ostataka nestalih i osoba čiji se posmrtni ostaci traže, a koji su od interesa za jednu od strana.

Član 7.


Strana će o identifikaciji blagovremeno obavijestiti drugu stranu koja može uputiti svoje posmatrače na mjesto na kojem se provodi identifikacija, na državnoj teritoriji države druge strane, radi prisustva cijelom toku identifikacije.

Strana koja provodi identifikaciju o njoj može obavijestiti zainteresirane međunarodne organizacije koje djeluju na njenoj državnoj teritoriji i koje mogu uputiti svoje posmatrače radi prisustva cijelom toku identifikacije.

Član 8.


Strane će sarađivati u obavještavanju porodica koje se pozivaju na identifikaciju posmrtnih ostataka nestalih osoba, a u obavljanju tih poslova sarađivat će s predstavnicima međunarodnih organizacija uključenih u ovaj postupak.

V. ZAVRŠNE ODREDBE


Član 9.


Ovaj protokol stupa na snagu s datumom prijema posljednjeg pisanog obavještenja kojim se strane međusobno obavještavaju, diplomatskim putem, o ispunjavanju njihovih unutrašnjih pravnih uslova za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj protokol sklapa se na neodređeno vrijeme.

Član 10.


Svaka strana može u svako doba otkazati ovaj protokol pisanim obavještenjem drugoj strani, diplomatskim putem, i u tom slučaju ovaj protokol prestaje važiti 90 dana od datuma prijema obavještenja o otkazu.

Prestanak važenja ovog protokola ne utiče na završetak aktivnosti i obaveza započetih u skladu s odredbama ovog protokola, a koje u trenutku prestanka važenja nisu završene, osim ako se strane ne dogovore drugačije.

Član 11.


Ovaj protokol može se izmijeniti i dopuniti u svako doba uzajamnim pisanim pristankom strana, a izmjene i dopune stupaju na snagu u skladu s postupkom propisanim u članu 9. stav 1. ovog protokola.

Sastavljeno u Sarajevu, dana 7. jula 2017. godine, u dva primjerka, svaki na jezicima u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini (bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku) i na hrvatskom jeziku pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

ZA VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice

Semiha Borovac, s. r.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

Ministar hrvatskih branitelja

Tomo Medved, s. r.

Član 3.


Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH-Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-1465-69/18
19. aprila 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Bakir Izetbegović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!