Službeni glasnik BiH, broj 2/18

Na osnovu člana 16. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), člana 48. alineja 2) Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 59/07 i 59/09), člana 7. tč. a) i člana 12. tč. b) Statuta Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, uz saglasnost Upravnog odbora Agencije sa 39. sjednice, održane 22.12.2017. godine, donosi


ODLUKU


O KRITERIJIMA ZA IZBOR DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH STRUČNJAKA KOJI DAJU OCJENU I OBAVLJAJU REVIZIJU KVALITETA I DAJU PREPORUKE O AKREDITACIJI VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA


Član 1.
(Predmet)

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Bosni i Hercegovini, način njihovog izbora putem javnog konkursa i način objavljivanja konkursa, odabir stručnjaka u posebnim slučajevima, sadržaj liste stručnjaka, obaveze stručnjaka, način ažuriranja liste stručnjaka i prestanak statusa stručnjaka.

Član 2.
(Kategorije stručnjaka)

Domaći i međunarodni stručnjaci koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa u smislu ove odluke su:

(a) Stručnjaci - predstavnici akademske zajednice u BiH;

(b) Stručnjaci - predstavnici privrede i prakse;

(v) Međunarodni stručnjaci;

(g) Studenti.

Član 3.
(Kriteriji za odabir stručnjaka - predstavnika akademske zajednice u BiH)

Kriteriji za odabir stručnjaka - predstavnika akademske zajednice u BiH su:

(a) izbor u naučno-nastavno zvanje, odnosno umjetničko-nastavno zvanje nastavnika u relevantnoj naučnoj oblasti (prirodne nauke, tehničke nauke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke nauke, društvene nauke i humanističke nauke) koje je izdala akreditirana visokoškolska ustanova,

(b) iskustvo u nastavi i/ili nadzoru istraživačkog studentskog rada, kao i osiguranju akademskih standarda o kvalitetu u pružanju obrazovnih usluga,

(c) iskustvo u ocjeni uspjeha studenata u akreditiranim visokoškolskim ustanovama ili istraživačkim programima u svojoj ili nekoj drugoj akreditiranoj visokoškolskoj ustanovi,

d) znanje engleskog jezika višeg srednjeg stepena (B2) prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike, odnosno ekvivalenta tom stepenu,

e) znanje rada na računaru (MS office paket, MS outlook, internet).

Član 4.
(Kriteriji za odabir stručnjaka - predstavnika privrede i prakse)

Kriteriji za odabir stručnjaka - predstavnika privrede i prakse:

(a) minimalno VSS,

(b) minimalno pet godina radnog iskustva na radnom mjestu u djelatnosti koja pripada ili je srodna određenoj naučnoj oblasti (prirodne nauke, tehničke nauke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke nauke, društvene nauke i humanističke nauke) za koju se prijavljuje,

(c) znanje engleskog jezika višeg srednjeg stepena (B2) prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike, odnosno ekvivalenta tom stepenu,

(d) znanje rada na računaru (MS office paket, MS outlook, internet).

Član 5.
(Kriteriji za odabir međunarodnih stručnjaka)

(1) Međunarodni stručnjaci se prijavljuju na javni konkurs kao međunarodni stručnjaci predstavnici akademske zajednice ili međunarodni stručnjaci predstavnici privrede i prakse.

(2) Kriteriji za odabir međunarodnih stručnjaka predstavnika akademske zajednice:

a) naučni stepen doktora nauka iz relevantne naučne oblasti (prirodne nauke, tehničke nauke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke nauke, društvene nauke i humanističke nauke),

b) iskustvo u nastavi i/ili nadzoru istraživačkog studentskog rada, kao i osiguranju akademskih standarda o kvalitetu u pružanju obrazovnih usluga,

c) iskustvo u ocjeni uspjeha studenata u visokoškolskim ustanovama ili istraživačkim programima u svojoj ili nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi koje su akreditirane prema propisima države u kojoj je sjedište visokoškolske ustanove,

d) iskustvo u vršenju revizije kvaliteta visokoškolske ustanove i/ili studijskih programa,

e) znanje engleskog jezika višeg srednjeg stepena (B2) prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike, odnosno ekvivalenta tom stepenu,

f) znanje rada na računaru (MS office paket, MS outlook, internet).

(3) Kriteriji za odabir međunarodnih stručnjaka predstavnika privrede i prakse:

(a) minimalno VSS iz relevantne naučne, odnosno umjetničke oblasti (prirodne nauke, tehničke nauke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke nauke, društvene nauke i humanističke nauke),

(b) minimalno pet godina iskustva u relevantnoj naučnoj, odnosno umjetničkoj oblasti oblasti (prirodne nauke, tehničke nauke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke nauke, društvene nauke i humanističke nauke) za koju se prijavljuje,

(c) znanje engleskog jezika višeg srednjeg stepena (B2) prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike, odnosno ekvivalenta tom stepenu,

(d) znanje rada na računaru (MS office paket, MS outlook, internet).

Član 6.
(Kriteriji za odabir stručnjaka - studenata)

Kriteriji za odabir stručnjaka - studenata:

(a) redovan studij I, II ili III ciklusa studija određene naučne, odnosno umjetničke oblasti na akreditiranoj visokoškolskoj ustanovi, odnosno da nije obnavljao akademsku godinu,

(b) minimalni prosjek ocjena 8 ili 3,5,

(c) iskustvo u reformama visokog obrazovanja,

(d) znanje engleskog jezika višeg srednjeg stepena (B2) prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike, odnosno ekvivalenta tom stepenu,

(e) znanje rada na računaru (MS office paket, MS outlook, internet).

Član 7.
(Način izbora)

(1) Izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka vrši se putem javnog konkursa.

(2) Odluku o raspisivanju javnog konkursa donosi direktor Agencije.

(3) Javni konkurs za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka objavljuje se svake godine.

(4) Javni konkurs se raspisuje po naučnim oblastima definiranim Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

(5) Stručnjacima koji su izabrani i uvršteni na listu stručnjaka prestaje status stručnjaka na listi nakon isteka perioda od tri godine od dana utvrđivanja liste.

(6) Agencija je obavezna šest mjeseci prije isteka perioda iz prethodnog stava raspisati novi javni konkurs za izbor stručnjaka.

Član 8.
(Objavljivanje javnog konkursa i prijava na konkurs)

(1) Obavještenje o raspisivanju javnog konkursa se objavljuje u trima visokotiražnim dnevnim novinama čija se distribucija vrši na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, a cijeli tekst konkursa objavljuje se na internet stranici Agencije.

(2) Sve do okončanja konkursne procedure i usvajanja liste od strane ministarstava obrazovanja u BiH i nadležnog odjela Brčko Distrikta BiH, ranije utvrđena Lista stručnjaka ostaje važeća.

(3) Rok za prijavu kandidata na javni konkurs je 30 dana od dana objavljivanja obavještenja u dnevnim novinama.

(4) Prijava na konkurs vrši se popunjavanjem obrasca prijave i dostavljanjem odgovarajućih dokumenata, u originalu ili ovjerenoj kopiji, kojima se dokazuje ispunjavanje propisanih kriterija za svaku kategoriju stručnjaka, a što će biti naznačeno u tekstu javnog konkursa.

Član 9.
(Odabir stručnjaka u izuzetnim slučajevima)

(1) U izuzetnim slučajevima, kada u toku sprovođenja javnog konkursa nije bilo prijavljenih kandidata za određenu oblast sa potrebnom ekspertizom, odnosno na listi stručnjaka nema izabranog domaćeg ili međunarodnog stručnjaka iz određene naučne oblasti, Agencija može na osnovu poziva i u saradnji sa Agencijama iz inostranstva odrediti stručnjaka za postupak vanjskog osiguranja kvaliteta.

(2) Stručnjak imenovan na način iz stava (1) ima ravnopravan status sa stručnjacima imenovanim sa liste stručnjaka koju je utvrdila Agencija.

(3) U slučaju kada Agencija utvrdi da na listi stručnjaka iz određene kategorije, ili naučne oblasti postoji nedostatak u broju stručnjaka, provest će proceduru izbora samo za tu kategoriju, odnosno naučnu oblast.

Član 10.
(Sadržaj liste)

(1) Lista stručnjaka u zavisnosti od kategorije stručnjaka sadrži podatke za:

a) predstavnike akademske zajednice: ime i prezime, izbor u zvanje za predmet ili užu naučnu/umjetničku oblast, naziv institucije u kojoj je zaposlen, iskustvo u obukama i učešću u komisijama za akreditaciju;

b) predstavnike privrede i prakse: ime i prezime, stečena kvalifikacija, naziv institucije u kojoj je zaposlen, radno mjesto, radno iskustvo u relevantnoj oblasti, iskustvo u obukama i učešću u komisijama za akreditaciju;

c) predstavnike studenata: ime i prezime, ciklus studija, naziv visokoškolske ustanove, naziv studijskog programa, iskustvo u obukama i učešću u komisijama za akreditaciju;

d) međunarodne stručnjake: ime i prezime, država, stepen obrazovanja iz relevantne naučne oblasti, naziv visokoškolske ustanove ili druge organizacije u kojoj je radno angažovan, iskustvo u obukama i učešću u komisijama za akreditaciju.

(2) Listu stručnjaka iz stava (1) vodi Agencija u papirnoj i elektronskoj formi uz poštivanje odredbi Zakona o zaštiti ličnih podataka.

Član 11.
(Obaveze stručnjaka)

(1) Stručnjaci su obavezni obavještavati Agenciju o svim promjenama podataka koje su dostavili Agenciji prilikom učešća na konkursu, a koji se odnose na:

a) napredak u karijeri/izbor u više akademsko zvanje,

b) prelazak na drugu visokoškolsku ustanovu,

c) promjenu poslodavca,

d) novo iskustvo u eksternoj evaluaciji u inostranstvu,

e) stručnjaci iz kategorije studenti, početkom školske godine dokaz o kontinuiranom studiju ili dokaze o prestanku statusa studenta,

f) promjenu ličnog imena ili prezimena, adrese i sl.

(2) Obavještavanje Agencije o promjenama podataka iz stava (1), vrši se u roku od 15 dana od dana nastale promjene, pisanim putem, elektronski ili putem pošte. U zavisnosti od vrste podataka, stručnjaci dostavljaju i relevantne dokaze.

(3) Stručnjaci su obavezni da prisustvuju svim vidovima edukacije koje će organizovati Agencija, samostalno ili u saradnji sa nadležnim obrazovnim vlastima.

Član 12.
(Način ažuriranja Liste stručnjaka)

(1) Agencija vrši ažuriranje Liste stručnjaka svakih šest mjeseci, a po potrebi i češće.

(2) Ažuriranje Liste vrši viši referent za administrativno-tehničke poslove u Agenciji, na način da putem e-maila i telefona vrši provjeru eventualnih promjena podataka iz člana 11. stav (1).

(3) U cilju ažuriranja Liste stručnjaka, ukoliko Agencija dođe do saznanja da je došlo do promjene određenih podataka koji čine sadržaj Liste stručnjaka, iste će provjeriti po službenoj dužnosti i u zavisnosti od tačnosti provjerenih podataka izvršiti izmjenu, ispravku, dopunu podataka ili brisanje stručnjaka sa Liste stručnjaka.

(4) O svakoj promjeni podataka iz sadržaja utvrđene Liste stručnjaka, Agencija odmah obavještava sve nadležne obrazovne vlasti u Bosni i Hercegovini.

Član 13.
(Prestanak statusa stručnjaka)

(1) Status stručnjaka na listi prestaje:

a) na njegov lični zahtjev;

b) prestankom statusa studenta odnosno završetkom ciklusa studija u kojem se prijavio na konkurs;

c) odbijanjem učešća u komisiji stručnjaka,

d) ukoliko tokom procesa akreditacije postupi na način da narušava kvalitet procesa i ugled stručnjaka;

e) ukoliko ne ispoštuje zahtjeve Agencije za dopunama i pojašnjenjima izvještaja o eksternoj evaluaciji visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa, u pogledu strukture i sadržaja koji odražava date ocjene ispunjenosti kriterija u skladu sa Metodologijom pisanja izvještaja komisije stručnjaka za akreditaciju,

f) ukoliko protiv njega bude pokrenut postupak nadležnog tijela u vezi sa radom u komisiji stručnjaka;

g) smrću stručnjaka;

h) izostankom dva puta uzastopno sa edukacija stručnjaka koje organizuje Agencija u saradnji sa nadležnim obrazovnim organima;

i) neobavještavanjem Agencije o promjenama podataka iz člana 11. stav (1) u roku od 15 dana.

(2) Agencija na osnovu pribavljenih podataka o razlozima prestanka statusa stručnjaka briše stručnjaka sa liste.

Član 14.
(Prelazne odredbe)

(1) Agencija će, prije raspisivanja prvog javnog konkursa, nakon stupanja na snagu ove Odluke, putem objave na internet stranici obavijestiti stručnjake predstavnike svih kategorija koji su već uvršteni na ranije utvrđenu listu stručnjaka, da se ponovo prijave na javni konkurs za odgovarajuću kategoriju iz određene naučne oblasti.

(2) U slučaju da se stručnjaci sa ranije utvrđene liste stručnjaka ne prijave na javni konkurs iz stava (1), istima će prestati status stručnjaka.

Član 15.
(Stupanje na snagu)

(1) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

(2) Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o kriterijima za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa ("Službeni glasnik BiH", br. 88/09, 3/13 i 30/15).

Broj 05-33-1-475-1/17
22. decembra 2017. godine


Direktor
Prof. dr. Enver Halilović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!