Službeni glasnik BiH, broj 2/18

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa članom 18. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 103/09, 87/12, 6/13 i 19/16) i tačkom III Odluke o Direkciji za evropske integracije ("Službeni glasnik BiH", broj 41/03), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 123. sjednici održanoj 4. 12. 2017. godine, donijelo je


ODLUKU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSTUPKU USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE S PRAVNOM TEČEVINOM EVROPSKE UNIJE


Član 1.


U Odluci o postupku usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine s pravnom tečevinom Evropske unije ("Službeni glasnik BiH", broj 75/16) iza člana 1. dodaje se novi član koji glasi:

"Član 1a.

Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu u ovoj Odluci bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene."

Član 2.


U članu 3. stav (2) tačka c) mijenja se i glasi:

"c) u svrhu praćenja i informisanja o preuzimanju pravne tečevine EU u zakonodavstvo BiH, u posebnom članu u završnom dijelu propisa navesti nazive pravnih akata EU u skladu s Aneksom III koji je sastavni dio ove Odluke."

Član 3.


Član 4. mijenja se i glasi:


"Član 4.


(Dostavljanje instrumenata za usklađivanje)

(1) Obrađivač propisa dostavlja Direkciji nacrt i prijedlog propisa s obrazloženjem zajedno s popunjenim instrumentima za usklađivanje na provjeru i potvrdu usklađenosti.

(2) Obrađivač propisa dostavlja nacrt i prijedlog propisa u proceduru usvajanja na sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće ministara) i u parlamentarnu proceduru zajedno s mišljenjem Direkcije i instrumentima za usklađivanje i oznakom "EI" na prvoj stranici propisa u gornjem desnom uglu."

Član 4.


U članu 8. riječi "stav (3)" se brišu.

Član 5.


U članu 11. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Za potrebe izvještavanja iz stava (1) ovog člana, organi uprave obavezni su na zahtjev Direkcije dostaviti tabelu usklađenosti iz Odjeljka B. Poglavlje II Dio prvi Aneksa I ove Odluke i propise na engleskom jeziku."

Član 6.


(1) Aneks I mijenja se i glasi:

"ANEKS I INSTRUMENTI ZA USKLAĐIVANJE DIO PRVI – (TABELA USKLAĐENOSTI) POGLAVLJE I Odjeljak A. (Opće odredbe)


Tabela usklađenosti predstavlja tabelarni prikaz podudarnosti odredaba nacrta/prijedloga propisa s propisom EU. Obrađivač propisa popunjava tabelu usklađenosti prema uputama iz Poglavlja II ovog Aneksa.

U slučaju izmjena i dopuna sekundarnih izvora prava EU, za popunjavanje tabele usklađenosti koristi se zadnja prečišćena verzija propisa EU.

Kada se propis usklađuje s više propisa EU, za svaki sekundarni izvor popunjava se posebna tabela.

Stranice tabele usklađenosti potrebno je numerisati u donjem desnom uglu na način da se vide stranice iz redoslijeda i ukupan broj stranica (npr. "1/50" ili "Stranica 1 od 50")."

Odjeljak B. (Dostavljanje tabele usklađenosti)


Tabela usklađenosti se dostavlja Direkciji:

a) uz nacrt/prijedlog propisa na provjeru i potvrdu usklađenosti;

b) na zahtjev Direkcije u postupku provjere usklađenosti izmjena i dopuna propisa ukoliko za osnovni propis nije izrađena tabela usklađenosti;

c) na zahtjev Direkcije za postupak izvještavanja tijela EU o usklađenosti propisa (u) BiH s propisom EU.

Tabela usklađenosti se dostavlja i elektronskim putem na e-mail adresu: dei_uskladjivanje@dei.gov.ba za potrebe izrade baze podataka usklađenih propisa.

POGLAVLJE II (OBRASCI TABELE USKLAĐENOSTI I UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE) Odjeljak A. (Tabela usklađenosti)


 

Datum izrade:               

 

 

Identifikacioni broj tabele:

 

CELEX broj:

 

 

 

Naziv propisa BiH:

Naziv propisa EU:

 

 

 

1

2

3

4

5

Odredbe propisa EU

Ref.

Odredbe propisa BiH

 Usklađenost$$$$$$

Napomene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identifikacioni broj tabele usklađenosti popunjava Direkcija, a sastoji se od skraćenice za instituciju, oznake za tabelu usklađenosti (TU) i vrstu pravnog akta (nacrt/prijedlog zakona ili podzakonskog akta), rednog broja i godine izrade (npr: MS-TU/PZ/01/16).

1. CELEX broj


Navesti CELEX broj propisa EU.

2. Naziv propisa EU


a) Navesti puni naziv propisa EU na jednom od službenih jezika u upotrebi u BiH i na engleskom jeziku i sve njegove izmjene i dopune, navodeći vrstu akta, naziv institucije/institucija EU koja ga je donijela, broj akta, broj i datum Službenog lista EU u kojem je objavljen.

b) Primjeri navođenja različitih vrsta propisa EU:

Direktiva 2006/123/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 12. decembra 2006. o uslugama na unutrašnjem tržištu (Sl.l. L 376, 27.12.2006)

Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services in the internal market (OJ L 376, 27.12.2006)
(2) Uredba (EU) br. 650/2012 Evropskog parlamenta i Vijeća od 4. jula 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Evropske potvrde o nasljeđivanju (Sl.l. L 201, 27. 7. 2012)

Regulation (EU) No 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of a European Certificate of Succession (OJ L 201, 27.7.2012)

(3) Odluka br. 1082/2013/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 22. septembra 2013. o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2119/98/EZ (Sl.l. L 293, 5.11.2013)

Decision No 1082/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 on serious cross-border threats to health and repealing Decision No 2119/98/EC (OJ L 293, 5.11.2013)

(4) Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/559 оd 11. aprila 2016. o odobravanju sporazuma i odluka o planiranju proizvodnje u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (Sl.l. L 96, 12.4.2016)

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/559 of 11 April 2016 authorising agreements and decisions on the planning of production in the milk and milk products sector (OJ L 96, 12.4.2016)

(5) Primjer navođenja prečišćene verzije pravnog akta EU:

Direktiva 2000/60/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 23. oktobra 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (Sl.l. L 327, 22.12.2000) – zadnja prečišćena verzija, 12.11.2014.

Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy (OJ L 327, 22.12.2000) – Latest consolidated version 12/11/2014

3.Naziv nacrta/prijedloga propisa


Navesti puni naziv propisa i naznaku da li je riječ o nacrtu ili prijedlogu propisa na jednom od službenih jezika u upotrebi u BiH i na engleskom jeziku.

4. Odredbe propisa EU


U koloni 1 potrebno je navesti puni tekst odredbe propisa EU prema poglavljima, odjeljcima, članovima, stavovima, tačkama i alinejama.

Izuzetno, puni tekst odredaba ne navodi se za obimne propise EU. U slučaju obimnih aneksa propisa EU, u tabeli usklađenosti navode se naslovi dijelova aneksa (kolona 1). Na isti način se navode i aneksi nacrta/prijedloga propisa (kolona 2).

5. Odredbe nacrta/prijedloga propisa


U koloni 3, na isti način kao i kod navođenja odredaba propisa EU, potrebno je navesti puni tekst odredbe nacrta/prijedloga propisa prema poglavljima, odjeljcima, članovima, stavovima, tačkama i alinejama.

6. Referentna oznaka


U slučaju kada se jedan propis EU preuzima u više propisa BiH, nazivi tih propisa se označavaju brojčanim oznakama, a njihove referentne oznake navode se u koloni 2.

7. Usklađenost


U koloni 4 navesti ocjenu usklađenosti. Za navođenje ocjene usklađenosti koriste se sljedeće oznake:

1. "potpuno usklađeno" (P) – odredba nacrta/prijedloga propisa je u skladu s odredbom propisa EU i usklađena je sa svim načelima koja iz te odredbe proizlaze;

2. "djelimično usklađeno" (D) – odredba nacrta/prijedloga propisa u skladu je s odredbom propisa EU, ali nije usklađena sa svim već samo s pojedinim, najvažnijim načelima koja iz te odredbe proizlaze;

3. "neusklađeno" (N) – odredba nacrta/prijedloga propisa je u suprotnosti s odredbom propisa EU i neusklađena je s najvažnijim načelima koja iz te odredbe proizlaze. Ova ocjena se navodi i kada ne postoji odredba nacrta/prijedloga propisa koja se može uporediti s odredbom propisa EU.

4. "neprenosivo" (NEP) – odredbe propisa EU ne uspostavljaju obavezu usklađivanja (kao što su npr. prelazne i završne odredbe).

5. Za odredbe propisa EU koje uspostavljaju obavezu usklađivanja, a nisu preuzete jer su predmet usklađivanja drugog propisa, u koloni 4 se navodi oznaka NP ("nije preuzeto").

8. Napomene


U koloni 5 navode se sljedeći podaci:

a) Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost odredbe nacrta/prijedloga propisa s propisom EU: Ako je nacrt/prijedlog propisa djelimično usklađen sa izvorima prava EU ili uopće nije usklađen obrađivač propisa je dužan navesti razloge za djelimičnu usklađenost odnosno neusklađenost (ekonomski, socijalni, finansijski i drugi razlozi). Pri tome se treba pozvati na određenu analizu učinka, studiju ili neki drugi dokument, a ne samo općenito navesti razloge.

b) Razlozi za nepreuzimanje odredbe propisa EU: Ako odredba propisa EU nije predmet usklađivanja, obrađivač propisa je dužan navesti kojim drugim propisom je ta odredba preuzeta ili kojim će se propisom preuzeti.

c) Rok za postizanje potpune usklađenosti: Obrađivač propisa treba navesti rok na osnovu relevantnog dokumenta (Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Program integrisanja ili drugi dokument) kojim se predviđa potpuna usklađenost nacrta/prijedloga propisa s propisom EU. Ukoliko je predviđeni rok istekao, potrebno je navesti razloge zbog kojih se nije postigla puna usklađenost.

d) Ostale relevantne naznake u vezi s ocjenom usklađenosti, razlozima izabranih rješenja prilikom propisivanja, ostali izvori prava EU (presude Suda EU, opća načela prava EU, međunarodni sporazumi koje je zaključila EU s drugim državama i međunarodnim organizacijama, kao i međunarodni sporazumi između država članica EU) koji se odnose na normativni sadržaj nacrta/prijedloga propisa.

Odjeljak B. (Tabela za izvještavanje)


Za potrebe izvještavanja Evropske komisije koristi se tabela usklađenosti u kojoj se dodatno navode nadležne institucije za popunjavanje tabele. Tabelu popunjava obrađivač propisa na engleskom jeziku nakon provedene redakture prijevoda propisa. Direkcija koordinira izradu tabele usklađenosti propisa (u) BiH s propisima EU.

 

Datum izrade:               

 

Nadležne institucije (za popunjavanje tabele):

 

1.

2.

3.

 

CELEX broj:

 

 

Naziv propisâ u BiH:

Naziv propisa EU:

 

 

 

1

2

3

4

5

Odredbe propisa EU

Ref.

Odredbe propisâ u BiH

Usklađenost$$$$$$

Napomene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIO DRUGI – (IZJAVA O USKLAĐENOSTI)


Izjava o usklađenosti predstavlja tabelarni prikaz koji, pored osnovnih podataka o usklađenosti propisa sa svim izvorima prava EU, sadrži obavezu potpisa rukovodioca organa uprave kao obrađivača propisa kojim se potvrđuje tačnost navoda u izjavi o usklađenosti. Izjava se dostavlja u dva primjerka.

Obrazac i uputstvo za popunjavanje izjave o usklađenosti


IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Identifikacioni broj izjave:

 

1. Podaci o obrađivaču propisa

Naziv institucije 

 

Sektor/Odsjek

 

2. Naziv propisa

 

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

3.1.

Odredba Sporazuma

 

3.2.

Ocjena ispunjenosti obaveze iz navedene odredbe Sporazuma

 

3.3.

Razlozi za djelimično ispunjavanje odnosno neispunjavanje obaveze iz navedene odredbe Sporazuma i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti

 

4. Veza propisa sa Programom integrisanja (PI)

4.1.

PI za period

 

4.2.

Poglavlje, potpoglavlje

 

4.3.

Rok za donošenje propisa

 

4.4.

Napomena

 

5. Usklađenost propisa s pravnom tečevinom EU

5.1.

Primarni izvori prava EU  i stepen usklađenosti

 

5.2.

Sekundarni izvori prava EU  

         

5.3.

Stepen usklađenosti sa sekundarnim izvorima prava

 

5.4.

 

Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost

 

5.5.

Rok za potpuno usklađivanje

 

5.6.

Ostali izvori prava EU

 

6. Da li je osiguran prijevod pravnih izvora na službene jezike u upotrebi u BiH?

 

7. Da li je propis preveden na engleski jezik ?

 

Rukovodilac organa uprave

 

 

Potpis

 

 Direktor Direkcije za evropske integracije

 

Potpis

 

Datum i pečat:

 

Datum i pečat:

 Identifikacioni broj izjave popunjava Direkcija a sastoji se od skraćenice za instituciju, oznake za izjavu usklađenosti (IU), vrste pravnog akta (nacrt/prijedlog zakona ili podzakonskog akta), rednog broja izjave o usklađenosti i godine izrade (npr. MS-IU/PZ/01/16).

1. Podaci o obrađivaču propisa


Upisuje se naziv organa uprave ili drugog ovlaštenog obrađivača propisa koji priprema nacrt/prijedlog propisa akta i njegove unutrašnje organizacione jedinice u kojoj je nacrt/prijedlog propisa pripremljen (sektor/odsjek).

2. Naziv propisa


Navodi se puni naziv nacrta/prijedloga propisa na jednom od službenih jezika u upotrebi u BiH i na engleskom jeziku.

3. Usklađenost nacrta/prijedloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 3.1. Odredba Sporazuma


Navodi se odredba/odredbe Sporazuma koja se odnosi na normativni sadržaj nacrta/prijedloga propisa tako da se naznači glava, odnosno poglavlje Sporazuma te broj člana. Ako Sporazum ne sadrži odredbu koja se odnosi na normativni sadržaj nacrta/prijedloga propisa, obrađivač propisa navodi tu činjenicu te u tom slučaju ne popunjava tačke 3.2. i 3.3.

3.2. Ocjena ispunjenosti obaveze iz navedene odredbe Sporazuma


Navodi se u kojoj se mjeri propisom ispunjava obaveza iz navedene odredbe Sporazuma. Pri tome treba koristiti izraze: "ispunjava u potpunosti", "djelimično ispunjava" i "ne ispunjava".

3.3. Razlozi za djelimično ispunjavanje odnosno neispunjavanje obaveze iz navedene odredbe Sporazuma i rok u kojem je predviđeno potpuno postizanje usklađenosti


Ako se obaveza samo djelimično ispunjava ili se uopće ne ispunjava, obrađivač propisa je dužan navesti razloge (ekonomski, socijalni, finansijski i drugi razlozi). Pri tome se treba pozvati na određenu analizu učinka, studiju ili neki drugi dokument, a ne samo općenito navesti razloge. Obrađivač propisa navodi i rok za ispunjavanje obaveze.

4. Veza propisa sa Programom integrisanja (PI)


Navodi se da li se u PI predviđa donošenje propisa.

4.1. PI za period: treba navesti na koji se PI obrađivač poziva (npr. PI za period 2018 - 2021).

4.2. Poglavlje, potpoglavlje: navodi se broj i naziv poglavlja, odnosno potpoglavlja PI u kojem je planiran propis.

4.3. Rok za donošenje propisa: navodi se rok predviđen u PI za donošenje propisa. Ukoliko taj rok nije ispoštovan, obrađivač propisa je dužan navesti razloge zbog čega obaveza nije ispunjena u roku.

Napomena: potrebno je objasniti ukoliko ima razlika u odnosu na PI (na primjer, ako je promijenjen naziv propisa, ukoliko su planirane izmjene propisa, a u međuvremenu je odlučeno da se predloži novi propis, ukoliko se više propisa spaja u jedan i slično).

5. Usklađenost propisa s pravnom tečevinom EU 5.1. Primarni izvori prava EU


Navode se odredbe primarnih izvora prava EU koje se odnose na normativni sadržaj nacrta/prijedloga propisa i stepen usklađenosti nacrta/prijedloga propisa sa navedenim odredbama. Naziv primarnog izvora prava potrebno je navesti na jednom od službenih jezika u upotrebi u BiH i na engleskom jeziku. Potrebno je navesti naziv osnivačkog ugovora kao i dio, naslov, poglavlje i broj člana, koji se odnose na normativni sadržaj akta.

Primjer navođenja:

Ugovor o funkcioniranju Evropske unije (prečišćeni tekst 2016); Dio treći Politike i unutrašnje djelovanje Unije; Glava VII. Zajednička pravila o konkurenciji, oporezivanju i usklađivanju prava; Poglavlje 1. Pravila o konkurenciji, čl. 101. i 102.

Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016); Part Three Union Policies and Internal Actions; Title VII Common rules on competition, taxation and approximation of laws; Chapter 1 Rules on competition, Articles 101 and 102.

Za navođenje stepena usklađenosti koriste se sljedeće oznake:

1. "potpuno usklađeno" - nacrt/prijedlog propisa je u skladu s odredbama primarnih izvora prava EU i usklađen je sa svim načelima koja iz tih odredaba proizlaze;

2. "djelimično usklađeno" - nacrt/prijedlog propisa je u skladu s odredbama primarnih izvora prava EU, ali nije usklađen sa svim načelima, već samo s pojedinim, najvažnijim načelima koja iz tih odredaba proizlaze;

3. "neusklađeno" - nacrt/prijedlog propisa je u suprotnosti s odredbama primarnih izvora prava EU i neusklađen je s najvažnijim načelima koja iz tih odredaba proizlaze;

5.2. Sekundarni izvori prava EU


Navodi se puni naziv propisa EU na jednom od službenih jezika u upotrebi u BiH i na engleskom jeziku i sve njegove izmjene i dopune koje su preuzete predmetnim propisom, navodeći vrstu akta, naziv institucije/institucija EU koja ga je donijela, broj akta, broj i datum Službenog lista Evropske unije u kojem je objavljen kao i njegov CELEX broj.

Primjeri navođenja dati u tački 2 Poglavlja II Dio prvi ovog Aneksa.

5.3. Stepen usklađenosti


Navodi se stepen usklađenosti nacrta/prijedloga propisa s odredbama sekundarnih izvora prava navedenim u tački 5.2.

Za navođenje stepena usklađenosti koriste se sljedeće oznake:

1. "potpuno usklađeno"- nacrt/prijedlog propisa je u skladu s odredbama sekundarnih izvora prava EU i usklađen je s načelima koja iz tih odredaba proizlaze;

2. "djelimično usklađeno"- nacrt/prijedloga propisa je u skladu s odredbama sekundarnih izvora prava EU, ali nije usklađen sa svim već samo s pojedinim, najvažnijim načelima koja iz tih odredaba proizlaze;

3. "neusklađeno"- nacrt/prijedlog propisa je u suprotnosti s odredbama sekundarnih izvora prava EU i neusklađen je s najvažnijim načelima koja iz tih odredaba proizlaze.

5.4. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost


Ako je nacrt/prijedlog propisa djelimično usklađen s izvorima prava EU ili uopće nije usklađen, obrađivač propisa je dužan navesti razloge za djelimičnu usklađenost odnosno neusklađenost (ekonomski, socijalni, finansijski i drugi razlozi). Pri tome se treba pozvati na određenu analizu učinka, studiju ili neki drugi dokument, a ne samo općenito navesti razloge.

5.5. Rok za potpuno usklađivanje


Potrebno je navesti u kojem roku se predviđa potpuno usklađivanje. Obrađivač propisa treba navesti rok na osnovu relevantnog dokumenta (Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Program integrisanja ili drugi dokument) kojim se predviđa potpuna usklađenost nacrta/prijedloga propisa s pravnom tečevinom EU. Ukoliko je predviđeni rok istekao, potrebno je navesti razloge zbog kojih se nije postigla puna usklađenost.

5.6. Ostali izvori prava EU


Navode se ostali izvori prava EU (presude Suda EU, opća načela prava EU, međunarodni sporazumi koje je zaključila EU s drugim državama i međunarodnim organizacijama, kao i međunarodni sporazumi između država članica EU) koji se odnose na normativni sadržaj nacrta/prijedloga propisa.

Ako obrađivač propisa utvrdi da je Sud donio presudu koja se odnosi na odredbe primarnih, odnosno sekundarnih izvora prava EU s kojima se nacrt/prijedlog propisa usklađuje, potrebno je uvažiti i navode presude.

Kod navođenja presude navodi se broj predmeta u kojem je presuda donesena, naziv stranaka u predmetu, oznaka Izvještaja Suda (ECR - European Court Reports) u kojem je objavljena, te CELEX broj.

Primjer navođenja presude:

Predmet 152/84, M.H.Marshall v. Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority (Teaching) (1986) ECR str.723, 61991J0271

6. Da li je osiguran prijevod pravnih izvora na službene jezike u upotrebi u BiH?


Potrebno je navesti da li su propisi EU s kojima se usklađuje nacrt/prijedlog propisa prevedeni na jedan od službenih jezika u upotrebi u BiH.

7. Da li je nacrt/prijedlog propisa preveden na engleski jezik?


Potrebno je navesti da li je nacrt/prijedlog propisa preveden na engleski jezik; ukoliko jeste, potrebno je prijevod dostaviti uz izjavu.

Ovjera izjave o usklađenosti


Rukovodilac organa uprave i direktor Direkcije svojim potpisom i pečatom ovjeravaju izjavu o usklađenosti.

Član 7.


U Aneksu II tačka E u prvoj rečenici broj "3" zamjenjuje se brojem "4".

Član 8.


Iza Aneksa II dodaje se Aneks III koji glasi:

"ANEKS III (Navođenje pravnih akata EU)


Za navođenje pravnih akata EU s kojima se usklađuju propisi, obrađivač propisa koristi sljedeću formulaciju:

Ovim _______________ (navesti naziv propisa) se preuzimaju odredbe ___________ (navesti puni naziv pravnog akta EU).

Primjer:

- Ovom Odlukom preuzimaju se odredbe Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 2016/1821 od 6. oktobra 2016. godine o izmjenama Aneksa I Uredbe Vijeća (EEZ) broj 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi."

Član 9.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 287/17
4. decembra 2017. godine


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!