Službeni glasnik BiH, broj 54/18

Na osnovu člana 39. stav 1. i člana 32. stav 3, a u vezi sa članom 31. i članom 37. stav 1. tačke a) i c) Zakona o komunikacijama ("Službeni glasnik BiH", broj 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12) i Pravilom 86/2018 Plan namjene i korištenja radiofrekvencijskog spektra u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 46/2018), Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije na 37. sjednici održanoj dana 13. jula 2018. godine, donosi


PRAVILO 87/2018


O KORIŠTENJU RADIOFREKVENCIJSKOG OPSEGA 1452-1492 MHZ ZA MFCN SDL


Član 1.
(Predmet)

Ovim Pravilom se propisuje način korištenja radiofrekvencijskog opsega 1452-1492 MHz za dodatnu vezu prema korisniku u mobilnim/fiksnim komunikacijskim mrežama (MFCN SDL) u Bosni i Hercegovini na tehnološki neutralnoj osnovi.

Član 2.
(Pojmovi i značenja)

Za potrebe ovog Pravila koriste se pojmovi i skraćenice sa značenjem kako slijedi:

a) MFCN SDL (Mobile/Fixed Communication Networks Supplemental Downlink) je bežični širokopojasni sistem koji koristi neupareni spektar za osiguranje dodatnog kapaciteta na vezi prema korisniku;

b) BEM (Block Edge Mask) je emisiona maska definisana kao funkcija frekvencije u odnosu na granicu bloka licenciranog jednom operatoru; sastoji se od in-block i out-of-block komponenti koje specificiraju dozvoljene emisione nivoe na frekvencijama unutar i van licenciranog bloka.

Član 3.
(Frekvencijski raspored)

(1) Frekvencijski raspored u opsegu 1452-1492 MHz baziran je na blokovima veličine 5 MHz, prema grafičkom prikazu na Slici 1.

(2) Blokovi koji se dodjeljuju operatorima veličine su cjelobrojnog proizvoda od 5 MHz.

(3) Između susjednih blokova dodijeljenih različitim operatorima ne propisuju se zaštitni opsezi.

1452 MHz

1492 MHz

1452-1457

1457-1462

1462-1467

1467-1472

1472-1477

1477-1482

1482-1487

1487-1492

SDL

40 MHz (8 blokova od 5 MHz)

 Slika 1. Referentni frekvencijski raspored

Član 4.
(Tehnički zahtjevi za bazne stanice)

(1) Tehnički zahtjevi korištenja baznih stanica u MFCN SDL sistemima definisani su EIRP ograničenjima unutar i van opsega 1452-1492 MHz.

(2) Ne primjenjuje se EIRP ograničenje unutar dodijeljenog bloka, izuzev u slučaju osiguranja kompatibilnosti sa drugim servisima koji rade u susjednim opsezima i tada se primjenjuje EIRP ograničenje do 68 dBm/5 MHz.

(3) BEM zahtjevi u opsegu 1452-1492 MHz, van bloka dodijeljenog operatoru, dati su u Tabeli 1:

Frekvencijski opseg emisija van dodijeljenog bloka

Maksimalni srednji EIRP van dodijeljenog bloka

Mjerni opseg

-10 do -5 MHz od donje granice dodijeljenog bloka

11 dBm

5 MHz

-5 do 0 MHz od donje granice dodijeljenog bloka

16.3 dBm

5 MHz

0 do +5 MHz od gornje granice dodijeljenog bloka

16.3 dBm

5 MHz

+5 do +10 MHz od gornje granice dodijeljenog bloka

11 dBm

5 MHz

Preostali MFCN SDL spektar

9 dBm

5 MHz

 Tabela 1. BS BEM – EIRP ograničenje po anteni unutar opsega 1452-1492 MHz

(4) EIRP ograničenja van opsega 1452-1492 MHz za zaštitu drugih servisa, data su u Tabeli 2:

Frekvencijski opseg

Maksimalni srednji EIRP

Mjerni opseg

Ispod 1449 MHz

-20 dBm

1 MHz

1449-1452 MHz

14 dBm

3 MHz

1492-1495 MHz

14 dBm

3 MHz

Iznad 1495 MHz

-20 dBm

1 MHz

 Tabela 2. BS – EIRP ograničenje emisija van opsega 1452-1492 MHz za zaštitu ne-MFCN servisa

(5) U slučaju smetnji sa drugim servisima u susjednim opsezima ispod 1452 MHz i iznad 1492 MHz, RAK može primijeniti dodatne mjere i stroža EIRP ograničenja od navedenih u Tabeli 2.

(6) Pri korištenju MFCN SDL sistema u susjednim opsezima 1427-1452 MHz i 1492-1517 MHz, za bazne stanice koje rade u opsegu 1452-1492 MHz ne primjenjuje se EIRP ograničenje iz Tabele 2, a primjenjuje se EIRP ograničenje po anteni iz Tabele 3:

Frekvencijski opseg emisija van dodijeljenog bloka

Maksimalni srednji EIRP van dodijeljenog bloka

Mjerni opseg

-10 do -5 MHz od donje granice dodijeljenog bloka

11 dBm

5 MHz

-5 do 0 MHz od donje granice dodijeljenog bloka

16.3 dBm

5 MHz

0 do +5 MHz od gornje granice dodijeljenog bloka

16.3 dBm

5 MHz

+5 do +10 MHz od gornje granice dodijeljenog bloka

11 dBm

5 MHz

Preostali MFCN SDL spektar

9 dBm

5 MHz

 Tabela 3. BS BEM – EIRP ograničenje po anteni unutar opsega 1427-1452 MHz i 1492-1517 MHz za bazne stanice koje rade u opsegu 1452-1492 MHz

Član 5.
(Referentni standardi za LTE sisteme)

Pri korištenju LTE sistema u opsegu 1452-1492 MHz, uz EIRP ograničenja iz Člana 4, ostali tehnički zahtjevi za bazne stanice definisani su standardom ETSI EN 301 908-14 i specifikacijom ETSI TS 136 104.

Član 6.
(Pogranična koordinacija)

(1) MFCN SDL sistemi mogu se koristiti bez koordinacije susjednih zemalja ako srednja vrijednost jačine polja svake ćelije bazne stanice ne prelazi vrijednost 65 dB(V/m/5 MHz na visini 3 m iznad tla na graničnoj liniji i vrijednost 47 dB(V/m/5 MHz na visini 3 m iznad tla na udaljenosti 6 km unutar susjedne zemlje.

(2) Za različite veličine dodijeljenih blokova, jačine polja iz stava (1) ovog člana koriguju se dodavanjem vrijednosti 10 x log (veličina bloka u MHz / 5 MHz).

(3) Pri korištenju LTE sistema obavezno je pridržavanje raspodjele preferencijalnih PCI setova u graničnim područjima u skladu sa podjelom evropskih zemalja prema preporuci ECC/REC/(15)01 "Pogranična koordinacija za mobilne/fiksne komunikacijske mreže (MFCN) u frekvencijskim opsezima 694-790 MHz, 1452-1492 MHz, 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz" (Bosna i Hercegovina pripada državama Tipa 2).

(4) Po potrebi, pogranična koordinacija sa susjednim zemljama bazirana na preferencijalnim frekvencijama definisat će se posebnim sporazumima između RAK-a i administracija susjednih zemalja.

Član 7.
(Dodjela)

(1) Dozvola za MFCN SDL u opsegu 1452-1492 MHz dodjeljuje se na području Bosne i Hercegovine nosiocima dozvola za GSM/UMTS/LTE sisteme.

(2) Za MFCN bazne stanice koje koriste frekvencije iz dodijeljenog radiofrekvencijskog bloka RAK ne izdaje pojedinačne dozvole, ali može od operatora zahtijevati dostavu izvještaja sa specificiranim parametrima baznih stanica na način i u formi koje RAK odredi.

Član 8.
(Usklađivanje Pravila sa pravnom tečevinom Evropske unije)

Ovim Pravilom se preuzimaju odredbe Provedbene Odluke Komisije (EU) 2015/750 od 8. maja 2015. godine o usklađivanju frekvencijskog opsega 1427-1517 MHz za zemaljske sisteme kojima se pružaju usluge elektronskih komunikacija u Uniji (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 3061).

Član 9.
(Stupanje na snagu)

Ovo Pravilo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 05-02-2-1947-1/18
13. juli 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući Vijeća RAK-a
Plamenko Čustović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!