Službeni glasnik BiH, broj 10/18

Na osnovu člana 15. stav (1) Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i člana 57. stav (4) Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 09/05, 35/05, 100/08 i 33/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi


UPUTSTVO


O IZMJENI I DOPUNI UPUTSTVA O REGISTRACIJI I UPISU U JEDINSTVENI REGISTAR OBVEZNIKA INDIREKTNIH POREZA


Član 1.


U Uputstvu o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH" br. 81/07 i 79/13), u članu 7. stavu (2) riječi "regionalnog centra" zamjenjuju se riječima "glavnog protokola Središnjeg ureda", a riječi "arhivira u spis u" zamjenjuju se riječima "dostavlja nadležnom".

U stavu (3) iza broja "89/05" dodaju se riječi "i 100/13".

Član 2.


Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-02-2-288/18
26. januara 2018. godine
Banja Luka


Direktor
Dr. Miro Džakula, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!