Službeni glasnik BiH, broj 10/18

Na osnovu člana 30. stav (1) tačka j) i stav (2) i člana 40. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16 i 72/17), člana 50. stav 5. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 126. sjednici, održanoj 28. decembra 2017. godine, donijelo je


ODLUKU


O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA ZAPOSLENIH U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE NA NAKNADU ZA SLUŽBENO PUTOVANJE


Član 1.


U Odluci o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na naknadu za službeno putovanje ("Službeni glasnik BiH", broj 6/12), član 5. mijenja se i glasi:

"Član 5.

(Obračun dnevnice za službeno putovanje)

(1) Jedna se dnevnica obračunava za svaka 24 sata provedena na službenom putovanju.

(2) Za službeno putovanje koje traje 12 i duže sati obračunava se jedna dnevnica, a za službeno putovanje koje traje od 8 do 12 sati pola dnevnice.

(3) Obračun dnevnice se vrši na osnovu dnevnice utvrđene za zemlju u koju se službeno putuje.

(4) Ako se službeno putuje u više zemalja u odlasku se obračunava dnevnica utvrđena za stranu državu u kojoj se počinje službeno putovanje, a u povratku-dnevnica utvrđena za stranu državu kojoj se službeno putovanje završava.

(5) Ako se za službeno putovanje koristi putnički automobil dužina trajanja službenog putovanja se utvrđuje od vremena polaska do vremena povratka sa službenog putovanja.

(6) Ako se za službeno putovanje koristi avion dužina trajanja službenog putovanja se utvrđuje od vremena polaska aviona sa aerodroma do dolaska aviona na aerodrom na kojem se obavlja carinski pregled u Bosni i Hercegovini.

(7) Ako je na službenom putovanju osigurana besplatna ishrana (minimalno dva obroka) pripadajuća dnevnica se umanjuje za 70%.

Član 2.


U članu 10. iza stava (2) dodaje se novi st. (3) i (4) koji glase:

"(3) Odluka iz stava (2) ovog člana obavezno sadrži:

a) ime i prezime zaposlenog koji se upućuje na službeno putovanje;

b) mjesto i država gdje se zaposleni upućuje na službeno putovanje;

c) period trajanja službenog putovanja;

d) svrha putovanja;

e) ko snosi troškove dnevnica, smještaja, prijevoza i ostalih troškova;

f) visina dnevnice za službeno putovanje;

g) pravac putovanja;

h) vrsta prijevoznog sredstva koja će se koristiti na službenom putu;

i) pitanje isplate akontacije;

j) rok za obračun troškova službenog putovanja;

k) naziv službe odgovorne za realizaciju odluke.

l) i druge elemente propisane od strane lica iz stava (5) ovog člana.

(4) Odredbe stava (3) ovog člana ne primjenjuju se na zaposlenika Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine koji je upućen na službeni put tokom operativnih aktivnosti ili u sklopu saradnje s partnerskom službom, a odredbe stava 3) tač. d) i h) na štićenu ličnost i osobu koja se nalazi u pratnji štićene ličnosti."

Dosadašnji st. (3) i (4) postaju st. (5) i (6).

Član 3.


Član 12. mijenja se i glasi:


"Član 12.

(Ograničenje kumuliranja naknada)

(1) Zaposleni u instituciji Bosne i Hercegovine koji je upućen na službeni put, za vrijeme trajanja istog, nema pravo na naknadu na osnovu prekovremenog rada, rada u neradne dane, noćnog rada, rada nedjeljom i rada u dane državnog praznika.

(2) Zaposleni u instituciji Bosne i Hercegovine koji je upućen na službeni put, koji traje duže od jednog dana, odnosno za koji se obračunava više od jedne dnevnice, za vrijeme trajanja istog nema pravo na naknadu za odvojeni život."

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 320/17
28. decembra 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!