Međunarodni ugovori, broj 4/18

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-333/18 od 7. marta 2018. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 46. redovnoj sjednici, održanoj 19. aprila 2018. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SDC SPORAZUMA O GRANTU BR. TF0A4795 (PROJEKAT SMANJENJA FAKTORA ZDRAVSTVENIH RIZIKA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ


Član 1.


Ratifikuje se SDC Sporazum o grantu br. TF0A4795 (Projekat smanjenja faktora zdravstvenih rizika) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, potpisan 4. aprila 2017. godine i 24. oktobra 2017. godine u Sarajevu, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma u prijevodu glasi:

SVJETSKA BANKA

IBRD • IDA I GRUPACIJA SVJETSKE BANKE

TATIANA A. PROSKURYAKOVA

Državna voditeljica, Bosna i Hercegovina

Regija Europe i Srednje Azije

11. 04.2017. godine

NJ. e. gospodin Vjekoslav Bevanda

Ministar finansija i trezora

Ministarstvo finansija i trezora BiH

Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Re: SDC Grant br. TF0A4795

Projekat smanjenja faktora zdravstvenih rizika

Pismo sporazuma

Ekselencijo,

kao odgovor na zahtjev za finansijskom pomoći upućen u ime Bosne i Hercegovine ("Primalac"), sa zadovoljstvom Vas obavještavam da Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ("Svjetska banka"), u funkciji administratora sredstava granta koje osigurava Švicarska agencija za razvoj i saradnju ("Donator") u okviru trust fonda Projekat smanjenja faktora zdravstvenih rizika u Bosni i Hercegovini, predlaže davanje granta Primaocu u iznosu koji ne prelazi milion četiri stotine i devet hiljada šest stotina osamdeset dva američka dolara (USD 1.409.682,00) ("Grant") pod istim uslovima i odredbama navedenim u ili na koje se poziva ovo pismo sporazuma ("Sporazum") koji uključuje priloženi Dodatak, kao pomoć za finansiranje projekta opisanog u Dodatku ("Projekat").

Ovaj grant se finansira iz gore navedenog trust fonda za koji Svjetska banka periodično prima doprinose Donatora. U skladu s odjeljkom 3.02. Standardnih uslova (definiranih u Dodatku ovog sporazuma), obaveze plaćanja Svjetske banke u vezi s ovim sporazumom ograničene su na iznos sredstava koji joj Donator stavi na raspolaganje u okviru gore navedenog trust fonda, a pravo Primaoca da povlači sredstva Granta zavisi od raspoloživosti tih sredstava.

Primalac izjavljuje, potvrđivanjem svoje dolje navedene saglasnosti, da je ovlašten da sklopi ovaj sporazum i provede Projekat u skladu s uslovima i odredbama navedenim u ili na koje se poziva ovaj sporazum.

Molimo Vas da potvrdite saglasnost Primaoca na prethodno navedeno tako da ovlašteni dužnosnik Primaoca potpiše i označi datum na priloženu kopiju ovog sporazuma, te je vrati Svjetskoj banci.

S poštovanjem,

MEĐUNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ


Tatiana Proskuryakova

Državna voditeljica, Bosna i Hercegovina

Region Europe i Srednje Azije

SPORAZUMNO:

BOSNA I HERCEGOVINA

Od strane: /svojeručni potpis/

Ovlašteni predstavnik

Ime: VJEKOSLAV BEVANDA

Funkcija: MINISTAR

Datum: 24. 10. 2017. godine

cc: Gdin. Siniša Janjetović, pomoćnica ministra, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, RS

Gđa. Vildana Doder, pomoćnica ministra, Ministarstvo zdravstva, FBiH

Gdin. Frank Heemskerk, izvršni direktor, Svjetska banka

Prilozi:

(1) "Standardni uslovi za grantove Svjetske banke iz različitih fondova", od 15. februara 2012. godine;

(2) Pismo isplate s istim datumom kao i ovaj sporazum, zajedno sa Smjernicama Svjetske banke za isplate za projekte, od 1. maja 2006. godine.

(3) "Smjernice za sprječavanje i suzbijanje prevare i korupcije u projektima finansiranim iz zajmova IBRD-a i kredita i grantova IDA-e", od 15. oktobra 2006. godine, revidiranih u januaru 2011. godine i 1. jula, 2016. godine;

(4) "Propisi o nabavkama Svjetske banke za Zajmoprimce u okviru finansiranja investicionih projekata", od 1. jula, 2016. godine.

SDC Grant br. TF0A4795

DODATAK

Član 1.
Standardni uslovi; Definicije

1. 01. Standardni uslovi. Standardni uslovi za grantove koje Svjetska banka daje iz različitih fondova od 15. februara 2012. godine ("Standardni uslovi"), sastavni su dio ovog sporazuma.

1. 02. Definicije. Osim ako kontekst ne nalaže drugačije, izrazi koji su u ovom sporazumu pisani velikim početnim slovom imaju značenja koja su im utvrđena u Standardnim uslovima ili u ovom sporazumu.

Član 2.
Provedba Projekta

2. 01. Opis i ciljevi Projekta. Cilj ovog projekta je pomoći Republici Srpskoj i Federaciji Bosni i Hercegovini u smanjenju faktora rizika od odabranih nezaraznih bolesti promovisanjem kontrole nad upotrebom duhana i alkohola, kao i prehrane i fizičke aktivnosti u četiri odabrane lokalne zajednice. Projekat se sastoji od sljedećeg dijela:

Dio A. Federacija Bosna i Hercegovina


1. Promjena stavova i ponašanja u pogledu faktora rizika nezaraznih bolesti

Pružanje podrške dvjema odabranim zajednicama u:
a) pregledu postojećih programa i relevantnih studija koje promovišu: (i) program(e) zdrave ishrane za djecu predškolskog i školskog uzrasta; (ii) prevencija korištenja duhana i alkohola u osnovnim i srednjim školama; i (iii) svjesnost faktora rizika od nezaraznih bolesti među populacijom odraslih;

b) razvoj novih preventivnih programa za veće faktore rizika od nezaraznih bolesti uključujući, inter alia: (i) dizajniranje, revidiranje i raspodjela materijala za obuku među ciljnim grupama; ii) dizajniranje javnih prostora bez duhanskog dima i promovisanje zdravog načina života; i iii) razvijanje setova alata za svaki faktor rizika u svrhu promovisanja javnih prostora bez duhanskog dima i zdravog načina života u javnim obrazovnim i zdravstvenim ustanovama;

c) provedba sveobuhvatnih intervencija lokalne vlasti s ciljem rješavanja ključnih faktora rizika od nezaraznih bolesti, uključujući, između ostalog: (i) provođenje programa obuke izvođača obuka za educiranje osoblja o praksama koje unapređuju zdravlje i promovišu svijest o rizicima i prevenciji upotrebe supstanci; (ii) olakšavanje davanja grantova za promociju zdravog načina života; i (iii) tehničku pomoć za razvoj i provedbu kampanja propagiranja i pokretanja društva i anketiranja;

d) provođenje kampanja propagiranja i pokretanja društva ciljajući na donosioce odluka, državne službenike i zdravstvene stručnjake s ciljem povećanja svijesti o štetnosti i opasnostima faktora rizika nezaraznih bolesti; i

e) provođenje studije po završetku Projekta.

Dio B. Republika Srpska


1. Promjena stavova i ponašanja u pogledu faktora rizika nezaraznih bolesti

Pružanje podrške dvjema odabranim zajednicama u:

a) pregledu postojećih programa i relevantnih studija koje promovišu: (i) program(e) zdrave ishrane za djecu predškolskog i školskog uzrasta; (ii) prevencija korištenja duhana i alkohola u osnovnim i srednjim školama; i (iii) svjesnost faktora rizika od nezaraznih bolesti među populacijom odraslih;

b) razvoj novih preventivnih programa za veće faktore rizika od nezaraznih bolesti uključujući, inter alia: (i) dizajniranje, revidiranje i raspodjela materijala za obuku među ciljnim grupama; ii) dizajniranje javnih prostora bez duhanskog dima i promovisanje zdravog načina života; i iii) razvijanje setova alatki za svaki faktor rizika u svrhu promovisanja javnih prostora bez duhanskog dima i zdravog načina života u javnim obrazovnim i zdravstvenim ustanovama;

c) provedba sveobuhvatnih intervencija lokalne vlasti s ciljem rješavanja ključnih faktora rizika od nezaraznih bolesti, uključujući, inter alia: (i) provođenje programa obuke izvođača obuka za educiranje osoblja o praksama koje unapređuju zdravlje i promovišu svijest o rizicima i prevenciji upotrebe supstanci; (ii) olakšavanje davanja grantova za promociju zdravog načina života; i (iii) tehničku pomoć za razvoj i provedbu kampanja propagiranja i pokretanja društva i anketiranja;

d) provođenje kampanja propagiranja i pokretanja društva ciljajući na donosioce odluka, državne službenike i zdravstvene stručnjake s ciljem povećanja svijesti o štetnosti i opasnostima faktora rizika; i

e) provođenje studije po završetku Projekta.

2.02. Općenito o izvršenju Projekta. Primalac izražava svoju predanost ciljevima Projekta. U tu svrhu, Primalac će obezbjediti da: (a) Federacija provede Dio A Projekta pod cjelokupnom nadležnošću Ministarstva zdravstva ("Odjel za provođenje projekata u Federaciji"); i (b) da RS provede Dio B Projekta pod cjelokupnom nadležnošću Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite. ("Odjel za provođenje projekata u RS-u") u skladu sa odredbama: (i) Člana II Standardnih uslova; (ii) "Smjernica o sprječavanju i suzbijanju prevara i korupcije u projektima finansiranim IBRD-ovim zajmovima i IDA-inim kreditima i grantovima" od 15. oktobra 2006. godine, revidiranim u januaru 2011. i 1. jula, 2016. godine ("Antikorupcijske smjernice"); (c) se provede ovaj član II; i (d) sporazum istog datuma kao i ovaj sporazum između Svjetske banke i Entiteta za provedbu projekta, jer se takav sporazum može mijenjati s vremena na vrijeme ("Sporazum o projektu")

2.03. Institucionalni i ostali dogovori. (a) Primalac osigurava da svaki Entitet vodi svoj Odjel za provođenje projekta u svakom trenutku tokom provedbe projekta sa sredstvima i odgovornostima prihvatljivim za Svjetsku banku, uključujući i nabavku i upravljanje finansijama, i uz odgovarajući broj stručnog osoblja.

(b) Primalac osigurava da on i Entiteti:

(i) valjano izvršavaju svoje obaveze u skladu s Operativnim priručnikom, blagovremeno i u skladu s njihovim odnosnim uslovima, te primjenjuju i provode, zavisno od slučaja, aktivnosti, kriterije, politike, postupke i dogovore koji su u njima predviđeni; i

(ii) neće izmijeniti ili se odreći, niti dopustiti izmjenu ili odricanje od Operativnog priručnika ili bilo koje njegove odredbe, osim uz prethodnu pismenu saglasnost Svjetske banke.

(c) Supsidijarni sporazumi

(i) U cilju olakšavanja provođenja Dijela A Projekta, Primalac čini dio sredstava granta, dodijeljenih s vremena na vrijeme Kategoriji (1) kao što je definisano na tabeli u odjeljku 3.01 Dodatka ovog sporazuma, dostupnim Federaciji u okviru Supsidijarnog sporazuma ("Supsidijarni sporazum Federacije") između Primaoca i Federacije, pod odredbama i uslovima koje odobri Svjetska banka.

(ii) U cilju olakšavanja provođenja Dijela B Projekta, Primalac čini dio sredstava granta, dodijeljenih s vremena na vrijeme Kategoriji (2) kao što je definisano na tabeli u odjeljku 3.01 Dodatka ovog sporazuma, dostupnim RS-u u okviru Supsidijarnog sporazuma ("Supsidijarni sporazum RS-a") između Primaoca i Federacije, pod odredbama i uslovima koje odobri Svjetska banka.

(iii) Primalac ostvaruje svoja prava na temelju Supsidijarnog sporazuma na način da zaštiti interese Primaoca i Svjetske banke i da realizira svrhe granta. Ukoliko se Svjetska banka drugačije ne usaglasi, Primalac ne ustupa, ne mijenja i dopunjuje, ne ukida niti se odriče Supsidijarnog sporazuma ili bilo kojih drugih njegovih odredbi.

2.04. Praćenje Projekta, izvještavanje i ocjena (a) Primalac osigurava da Entiteti prate i ocjenjuju napredovanje njihovog dijela Projekta i pripremaju Projekte izvještaje o njihovim dijelovima Projekta u skladu sa odredbama odjeljka 2. 06. Standardnih uslova i na temelju pokazatelja prihvatljivih Svjetskoj banci. Svaki takav izvještaj o projektu obuhvaća razdoblje od jednog kalendarskog tromjesečja i dostavlja se Svjetskoj banci najkasnije četrdeset i pet (45) dana od kraja razdoblja obuhvaćenog takvim izvještajem.

(b) Primalac osigurava da entiteti pripreme Završni izvještaj o njihovim dijelovima Projekta u skladu sa odredbama odjeljka 2. 06. Standardnih uslova. Svaki takav završni izvještaj se dostavlja Svjetskoj banci najkasnije šest (6) mjeseci nakon datuma završetka.

2.05. Upravljanje finansijama. (a)Primalac se brine o tome da Entiteti osiguraju da se njihov sistem upravljanja finansijama njihovog dijela Projekta održava u skladu s odredbama odjeljka 2.07. Standardnih uslova.

(b) Primalac osigurava da entiteti pripreme privremeni nerevidirani financijski izvještaj za njihov odgovarajući dio Projekta koji se treba dostaviti Svjetskoj banci najkasnije 45 dana nakon kraja svakog kalendarskog kvartala, pokrivajući kvartal, a koji izvještaj je po obliku i sadržaju zadovoljavajući za Svjetsku banku.

(c) Primalac osigurava da Entiteti imaju Finansijske izvještaje za njihov dio Projekta revidirane u skladu sa odredbama odjeljka 2.07. (b) Standardnih uslova. Svaka revizija Finansijskih izvještaja za njihov određeni dio Projekta pokriva period od jedne fiskalne godine Primaoca. Finansijski izvještaji za svako razdoblje koji su podvrgnuti reviziji dostavljaju se Svjetskoj banci najkasnije šest mjeseci nakon kraja tog razdoblja.

2.06. Nabavka

Sva roba i konsultantske usluge potrebne za Projekat koji će se finansirati iz sredstava Granta nabavljaju se u skladu sa zahtjevima utvrđenim ili navedenim u: "Propisima o nabavkama Svjetske banke za Zajmoprimce u okviru finansiranja investicionih projekata", od 01. jula, 2016. godine ("Propisi o nabavkama"), i odredbe određenih planova nabavke za Projekat ("Plan nabavke") od 10. juna, 2016. godine za Federaciju, i 04. oktobra, 2016. godine za RS, u skladu s odjeljkom IV Propisa o nabavkama, budući da se mogu ažurirati s vremena na vrijeme u dogovoru sa Svjetskom bankom.

Član III
Povlačenje sredstava Granta

3. 01. Prihvatljivi izdaci.Primalac može povući sredstva Granta u skladu s odredbama: (a) Standardnih uslova; (b) ovog odjeljka; i (c) takvih dodatnih uputa koje Svjetska banka može navesti u obavještenju Primaocu (uključujući i "Smjernice Svjetske banke za isplatu zajmova za projekte" iz februara 2017. godine, revidirane s vremena na vrijeme od strane Svjetske banke i koje su primjenjive na ovaj sporazum na temelju takvih uputa), za finansiranje prihvatljivih izdataka utvrđenih u sljedećoj tablici.

Kategorija

Iznos dodijeljenog Granta (izražen u USD)

Postotak troškova koji će se finansirati (sa porezom)

(1) Roba, konsultantske usluge, obuke i inkrementalni operativni troškovi u okviru dijela A Projekta

718.938

100 %

(2) Roba, konsultantske usluge, obuke i inkrementalni operativni troškovi u okviru dijela B Projekta

690.744

100 %

UKUPAN IZNOS

1.409.682

 

 3. 02. Uslovi povlačenja sredstava. Bez obzira na odredbe odjeljka 3. 01. ovog sporazuma, ne povlače se sredstva:

(a) za isplate prije datuma ovog sporazuma;

(b) za bilo kakve isplate pod Kategorijom (1), osim ako:

(i) se provede Sporazum o projektu Federacije između Svjetske banke i Federacije, pod odredbama i uslovima koje odobri Svjetska banka;

(ii) se provede Supsidijarni sporazum Federacije u ime Primaoca i Federacije, pod odredbama i uslovima koje odobri Svjetska banka; i

(c) za bilo kakve isplate pod Kategorijom (2), osim ako:

(i) se provede Sporazum o projektu RS-a između Svjetske banke i RS-a, pod odredbama i uslovima koje odobri Svjetska banka;

(ii) se provede Supsidijarni sporazum RS-a u ime Primaoca i RS-a, pod odredbama i uslovima koje odobri Svjetska banka; i
(c) za bilo kakve isplate pod Kategorijom (2), osim ako:

(i) se provede Sporazum o projektu RS-a između Svjetske banke i RS-a, pod odredbama i uslovima koje odobri Svjetska banka;

(ii) se provede Supsidijarni sporazum RS-a u ime Primaoca i RS-a, pod odredbama i uslovima koje odobri Svjetska banka; i
(ii) se provede Supsidijarni sporazum RS-a u ime Primaoca i RS-a, pod odredbama i uslovima koje odobri Svjetska banka; i

3. 03. Razdoblje povlačenja sredstava. Datum završetka koji je naveden u odjeljku 3. 06. (c) Standardnih uslova je 31. decembar 2018. godine.

Član 4.
Dodatna pomoćna sredstva

4. 01. Dodatni slučajevi suspenzije. Dodatni slučajevi suspenzije koji se odnose na odjeljak 4. 02. (k) Standardnih uslova su sljedeći:

(a) Bilo koji entitet nije izvršio neku od svojih obaveza iz Sporazuma o projektu ili Supsidijarnog sporazuma;

(b) uslijed događaja koji su se dogodili nakon datuma ovog sporazuma, došlo je do vanredne situacije zbog koje nije vjerovatno da će bilo koji entitet moći izvršiti svoje obaveze iz Sporazuma o projektu ili Supsidijarnog sporazuma.

Član 5.
Stupanje na snagu; ukidanje

5. 01. Ovaj sporazum neće stupiti na snagu dok se Svjetskoj banci ne dostave prihvatljivi dokazi da su sljedeći uslovi ispunjeni:

(a) provedba i dostavljanje ovog sporazuma u ime Primaoca su obavlja pod propisnim ovlaštenjem i ratifikacijom svih potrebnih djelovanja vlasti;

(b) Sporazum o Projektu potpisan je u ime Svjetske banke i entiteta za provedbu Projekta;

(c) za entitet naveden u odlomku (b) ovog odjeljka 5.01, supsidijarni sporazum potpisan je u ime Primaoca i datog Entiteta, pod odredbama i uslovima prihvatljivima za Svjetsku banku;

5. 03. Osim ako se Primalac i Svjetska banka drugačije ne sporazume, ovaj sporazum stupa na snagu na datum na koji Svjetska banka pošalje Primaocu obavještenje o prihvatanju traženih dokaza shodno odjeljku 5.01 ("Datum stupanja na snagu"). Ako se, prije datuma stupanja na snagu, desi bilo kakav događaj zbog kojeg bi Svjetska banka bila ovlaštena da suspendira pravo Primaoca na povlačenje sredstava s računa granta, ako je u tom trenutku ovaj sporazum bio na snazi, Svjetska banka može odgoditi slanje obavještenja spomenutog u ovom odjeljku sve dok se taj događaj (ili događaji) ne okonča(ju).

5. 04. Ovaj sporazum i sve obaveze strana iz ovog sporazuma okončavaju se ako Sporazum ne stupi na snagu do datuma koji pada na stotinu dvadeseti (120.) dan od datuma ovog sporazuma, osim ako Svjetska banka, nakon razmatranja razloga za kašnjenje, odredi kasniji datum u svrhu ovog odjeljka. Svjetska banka odmah informira Primaoca o takvom kasnijem datumu.

Član 6.
Predstavnik Primaoca; adrese

6. 01. Predstavnik Primaoca. Predstavnik Primaoca koji je naveden u odjeljku 7. 02. Standardnih uslova je ministar finansija i trezora.

6. 02. Adresa Primaoca. Adresa Primaoca koja je navedena u odjeljku 7.01. Standardnih uslova je:

Ministarstvo finansija i trezora

Trg BiH 1

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Faksimil:

(387-33) 202-930

6. 03. Adresa Svjetske banke. Adresa Svjetske banke koja je navedena u odjeljku 7.01. Standardnih uslova je:

International Bank for Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W.

Washington D.C. 20433

United States of America

Telex: Faksimil:

248423 (MCI) ili 1-202-477-6391

64145 (MCI)

DODATAK


Definicije:


1. "Entitet" označava ili Federaciju ili RS, ovisno o slučaju, a Entiteti označavaju Federaciju i RS zajedno.

2. "Federacija" označava Federaciju Bosne i Hercegovine, konstitutivni dio Primaoca, i uključuje svakog njenog sljedbenika ili sljedbenike.

3. "OPP Federacije" označava Odjel za provođenje projekata Federacije kojeg vodi direktor, a čine ga i kvalifikovani direktor nabavke, analitičar nabavke, finansijski direktor, računovođa, projektant i drugo kvalifikovano osoblje po potrebi, a koji je osnovan u sklopu Ministarstva zdravstva Federacije.

4. "Sporazum o projektu Federacije" označava sporazum između Svjetske banke i Federacije u svrhu provođenja dijela A Projekta, koji s vremena na vrijeme može biti predmet izmjena i dopuna, a takva odredba uključuje sve priloge i dodatne sporazume Sporazuma o Projektu Federacije.

5. "Supsidijarni sporazum Federacije" označava Supsidijarni sporazum koji će sklopiti Primalac i Federacija, na temelju kojeg Primalac stavlja sredstva iz Granta na raspolaganje Federaciji u svrhu provođenja dijela A Projekta, koji s vremena na vrijeme može biti predmet izmjena i dopuna uz prethodnu saglasnost Svjetske banke, a takav se uslov odnosi i na sve dodatke i sporazume koji dopunjuju Supsidijarni sporazum Federacije.

6. "Inkrementalni operativni troškovi" su razumni inkrementalni troškovi nastali na račun provedbe Projekta, upravljanja i nadgledanja, uključujući i uredski pribor, objavu obavještenja o nabavkama, korištenje vozila, održavanje ureda i opreme, komunikaciju, prevođenje, troškove putovanja i nadzora, i druge troškove koji su direktno povezani s Projektom i koje Banka smatra prihvatljivim, isključujući plaće službenika i zaposlenika Primaoca.

7. "Sporazum o Projektu" označava Sporazum o projektu Federacije ili Sporazum o projektu RS-a, a Sporazumi o Projektu označava oba Sporazuma o projektu zajedno.

8. "Odjel za provođenje projekata" ili "OPP" označava OPP Federacije ili OPP RS-a, ovisno o slučaju, a "OPP-ovi" označava OPP Federacije i OPP RS-a zajedno.

9. "Operativni priručnik projekta" označava priručnik kojeg Svjetska banka smatra prihvatljivim od 11.04.2017. godine, a kojeg su usvojile FBiH i RS, kojim se preciziraju operativni i administrativni postupci, odgovornosti i pravila za provedbu Projekta, uključujući inter alia dogovore za nabavu u sklopu Projekta, i smjernice za pregovaranje strana o obostrano prihvatljivim rješenjima u slučajevima kada tokom projektnih aktivnosti može doći do određenih neslaganja.

10. "Republika Srpska" ili "RS" označava Republiku Srpsku, konstitutivni dio Primaoca, i uključuje svakog njenog sljedbenika ili sljedbenike.

11. "OPP RS-a" označava Odjel za provođenje projekata Federacije kojeg vodi direktor, a čine ga i kvalifikovani direktor nabavke, analitičar nabavke, finansijski direktor, računovođa, projektant i drugo kvalifikovano osoblje po potrebi, a koji je osnovan u sklopu Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS-a.

12. "Sporazum o Projektu RS-a" označava sporazum između Svjetske banke i RS-a u svrhu provođenja dijela B Projekta, koji s vremena na vrijeme može biti predmet izmjena i dopuna, a takva odredba uključuje sve priloge i dodatne sporazume Sporazuma o Projektu RS-a.

13. "Supsidijarni sporazum RS-a" označava Supsidijarni sporazum koji će sklopiti Primalac i RS, na temelju kojeg Primalac stavlja sredstva iz Granta na raspolaganje RS-u u svrhu provođenja dijela B Projekta, koji s vremena na vrijeme može biti predmet izmjena i dopuna uz prethodnu saglasnost Svjetske banke, a takav se uslov odnosi i na sve dodatke i sporazume koji dopunjuju Supsidijarni sporazum RS-a.

14. "Supsidijarni sporazum" označava Supsidijarni sporazum Federacije ili Supsidijarni sporazum RS-a, ovisno o slučaju, a Supsidijarni sporazumi znači Supsidijarni sporazum Federacije i Supsidijarni sporazum RS-a zajedno.

15. "Obuka" označava sve troškove povezane s aktivnostima obuke u sklopu Projekta kao što su radionice obuke, studijska putovanja i lokale obuke, uključujući takse, putne troškove i dnevnice za trenere i polaznike, troškove materijala za obuku, iznajmljivanje prostora i opreme, i druge povezane troškove.

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH" - Međunarodni ugovori na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-1465-64/18
19. aprila 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Bakir Izetbegović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!