Službeni glasnik BiH, broj 2/18

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 193. Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 i 41/13 i 53/16), člana 14. i 20. Pravilnika o izdavanju licenci za obavljanje poštanskih usluga ("Službeni glasnik BiH", br. 43/09, 57/14 i 15/17), a rješavajući po zahtjevu za izmjenu podataka u licenci za obavljanje kurirskih usluga podnosioca zahtjeva "DHL-INTERNATIONAL - SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo, Vijeće Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine, uz saglasnost Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, je na 52. sjednici održanoj dana 14. 11. 2017. godine, donijelo sljedeće


RJEŠENJE
1. Mijenja se rješenje ovog organa broj 01-03-2-29-1-UP-9-8/17 od 07.09.2017. godine na način da u dispozitivu i ostalim dijelovima rješenja umjesto riječi "Ulica Džemala Bijedića br.166 A" treba da stoji "Ulica Rajlovačka cesta bb".

2. Ostali dijelovi rješenja broj 01-03-2-29-1-UP-9-8/17 od 07.09.2017. godine, kao i period važenja licence ostaju nepromijenjeni.

3. Ovo rješenje stupa na snagu od dana davanja saglasnosti Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i bit će objavljeno u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje


Agenciji za poštanski promet Bosne i Hercegovine, dana 14.11.2017. godine obratilo se društvo "DHL-INTERNATIONAL - SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo, zahtjevom za promjenu podataka u licenci za obavljanje kurirskih usluga jer je izvršilo promjenu mjesta sjedišta društva koje se nalazilo u Ulici Džemala Bijedića br.166A, na adresu Rajlovačka cesta bb i uz zahtjev priložilo rješenje Općinskog suda u Sarajevu broj: 065-0-Reg-17-004991 od 05.10.2017. godine.

Postupajući po predmetnom zahtjevu i dovodeći ga u vezu sa Pravilnikom kao i Zakonom o upravnom postupku, Vijeće Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine je utvrdio da je isti opravdan, te da vlasnik licence može pokrenuti postupak izmjene podataka u licenci u slučaju značajnih izmjena u pravnom okviru, sudskim odlukama ili ugovorima koje imaju uticaja na pružanje poštanskih usluga.

Kako se promjena mjesta sjedišta podnosioca zahtjeva smatra značajnom izmjenom u pravnom okviru, koja je registrovana i u sudskom registru Općinskog suda u Sarajevu smatramo da je zahtjev opravdan i da je potrebno izvršiti i izmjenu podataka u licenci za obavljanje kurirskih usluga.

Nakon provedenog postupka Agencija je, u skladu sa članom 10. stav (6) Zakona o poštama Bosne i Hercegovine, pribavila saglasnost Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine za izmjenu licence.

Agencija će u skladu sa članom 8. stav (2) Statuta Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 92/07), ovo rješenje objaviti u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine.

Na osnovu naprijed navedenog, a u skladu sa članom 14. stav (1) i stav (2) tač. a) Pravilnika i članom 193. Zakona o upravnom postupku odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno i protiv istog nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Suda Bosne i Hercegovine u roku od 60 dana od dana prijema rješenja.

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine je dana 25.12.2017. godine dalo saglasnost broj 01-04-29-12-3546-2/2017 na rješenje o izmjeni rješenja društvu "DHL-INTERNATIONAL - SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo, za obavljanje kurirskih usluga broj 01-03-2-29-1-UP-9-8/17 od 7.9.2017. godine

Broj 01-03-2-29-1-UP-12-5/17
23. novembra 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća Vijeća Agencije
Amira Poljak, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!