Službeni glasnik BiH, broj 10/18

Na osnovu čl. 16. i 107. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), a u vezi s članom 13. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 i 6/13), ministar pravde Bosne i Hercegovine donosi


PRAVILNIK


O OBLIKU I SADRŽAJU SLUŽBENE ISKAZNICE INSPEKTORA TIJELA UPRAVE BOSNE I HERCEGOVINE I SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZVRŠENIM INSPEKCIJSKIM NADZORIMA


I - OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet Pravilnika)

Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice inspektora (u daljnjem tekstu: službena iskaznica) u tijelima uprave Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: tijela uprave), postupak izdavanja službene iskaznice, rok valjanosti, vođenje evidencije o izdatim, zamijenjenim i poništenim službenim iskaznicama, kao i sadržaj i način vođenja evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima inspektora u određenoj oblasti.

II - SLUŽBENA ISKAZNICA


Član 2.
(Dokazna snaga službene iskaznice)

(1) Službena iskaznica predstavlja javnu ispravu kojom inspektor dokazuje službenu dužnost, identitet i ovlasti inspektora utvrđene zakonom.

(2) Službena iskaznica se može koristiti isključivo u svrhu dokazivanja službene dužnosti, identiteta i zakonom utvrđenih ovlasti inspektora.

Član 3.
(Ovlast za izdavanje službene iskaznice i značke inspektora)

(1) Službenu iskaznicu izdaje rukovoditelj tijela uprave.

(2) Službena iskaznica se izdaje državnim službenicima koji su imenovani na radna mjesta glavnog inspektora i inspektora, po stupanju na dužnost.

(3) U slučaju potrebe posla, rukovoditelj tijela uprave ima ovlast da pored službene iskaznice iz stava (1) ovog člana inspektoru izda i značku inspektora.

Član 4.
(Obaveza nošenja i prezentacije službene iskaznice)

(1) Inspektor je dužan prilikom vršenja inspekcijskog nadzora nositi službenu iskaznicu.

(2) Prije otpočinjanja vršenja inspekcijskog nadzora inspektor je dužan rukovoditelju subjekta nadzora, osobi koju on ovlasti da prisustvuje inspekcijskom nadzoru ili drugoj ovlaštenoj osobi koja se zatekne u subjektu nadzora prilikom vršenja inspekcijskog nadzora predstaviti i pokazati službenu iskaznicu te ga upoznati sa sastavom inspekcije, ciljem, sadržajem i metodom rada konkretnog inspekcijskog nadzora.

Član 5.
(Oblik i sadržaj službene iskaznice)

(1) Službena iskaznica sadrži podatke o identitetu inspektora, njegovoj dužnosti i druge podatke predviđene u obrascu službene iskaznice.

(2) Službena iskaznica u pogledu mehaničke, hemijske i toplotne otpornosti mora ispunjavati uslove propisane za lične iskaznice.

(3) Službena iskaznica ima oblik kartice, dimenzija 85x54 mm, debljine 0,81 mm, izrađene od bijelog polikarbonatnog materijala.

(4) Obrazac službene iskaznice sadrži rubrike s prednje i zadnje strane u koje se unose propisani podaci, a isti čini sastavni dio ovog pravilnika, kao Obrazac 1.

(5) Naslov službene iskaznice i nazivi rubrika na službenoj iskaznici ispisani su na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku, latiničnim i ćiriličnim pismom.

(6) Sadržaj rubrika na službenoj iskaznici, kao i tekst ovlasti na zadnjoj strani službene iskaznice se ispisuje na jeziku i pismu prema zahtjevu inspektora.

(7) Prednja strana službene iskaznice sadrži sljedeće:

a) U gornjem lijevom uglu naziv "Bosna i Hercegovina" u čijem produžetku se navodi puni naziv tijela uprave i inspektorata;

b) U gornjem desnom uglu nalazi se grb Bosne i Hercegovine dimenzija 10x11,5 mm;

c) U središnjem dijelu legitimacije nalazi se tekst "Službena iskaznica inspektora";

d) Ispod teksta iz tačke c) ovog člana upisuju se podaci o imenu i prezimenu inspektora;

e) Ispod teksta iz tačke d) ovog člana upisuju se podaci o nazivu radnog mjesta inspektora propisanom Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji tijela uprave u kojem je zaposlen inspektor;

f) Ispod teksta iz tačke e) ovog člana upisuju se podaci o datumu izdavanja službene iskaznice;

g) Ispod naziva "Bosna i Hercegovina" u lijevom dijelu legitimacije nalazi se prostor za fotografiju inspektora dimenzija 23x30 mm;

h) Ispod fotografije inspektora iz tačke g) ovog člana nalazi se tekst: "Broj iskaznice:", ispod kojeg se upisuje broj službene iskaznice, koji se sastoji od četiri broja, koji se upisuju na osnovu rednog broja službene iskaznice iz Knjige evidencije službenih iskaznica koju vodi tijelo uprave.

(8) Zadnja strana službene iskaznice ima naziv: "Ovlasti" i sadrži tekst koji glasi:

"- Nositelj ove službene iskaznice ima ovlasti inspektora utvrđene zakonom i ima pravo obavljati inspekcijski nadzor nad provođenjem propisa, kao i druga prava i obaveze koje mu po zakonu pripadaju.

- Tijela uprave, kao i sve fizičke i pravne osobe, dužni su nositelju ove službene iskaznice omogućiti nesmetano vršenje inspekcijskog nadzora.

- Ako se inspektoru u obavljanju inspekcijskog nadzora onemogućava vršenje pregleda ili pruži fizički otpor, ili ako taj otpor osnovano očekuje, inspektor može zatražiti pomoć nadležne policije koja je obavezna pružiti potrebnu zaštitu i omogućiti inspektoru da izvrši inspekcijski nadzor."

Član 6.
(Rok valjanosti službene iskaznice)

Službena iskaznica vrijedi od dana njenog izdavanja do prestanka ovlasti za obavljanje poslova inspektora.

Član 7.
(Zamjena i izdavanje nove službene iskaznice)

(1) Nova službena iskaznica se može izdati ukoliko su nastupile promjene ličnog identiteta nositelja, bitne s aspekta mogućnosti njegove identifikacije, o čemu odlučuje rukovoditelj tijela.

(2) U slučaju gubitka ili znatnijeg oštećenja službene iskaznice, inspektor je dužan u roku od tri dana izvijestiti rukovoditelja tijela uprave, sačiniti detaljni pisani izvještaj o okolnostima pod kojima se to dogodilo, radi oglašavanja nevažećom stare i izdavanja nove službene iskaznice.

(3) Nova službena iskaznica će biti izdata nakon što se oštećena, izgubljena ili na drugi način nestala službena iskaznica objavi nevažećom u "Službenom glasniku BiH".

(4) Službene iskaznice koje su iz bilo kog razloga povučene iz upotrebe uništava komisija koju imenuje rukovoditelj nadležnog tijela.

Član 8.
(Gubitak statusa inspektora)

(1) Inspektor koji po bilo kojoj osnovi izgubi status inspektora, dužan je odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana gubitka statusa inspektora, vratiti službenu iskaznicu tijelu uprave koje je izdalo službenu iskaznicu.

(2) Ukoliko inspektor ne vrati legitimaciju u roku i pod uslovima iz stava (1) ovog člana, rukovoditelj tijela uprave dužan je službenu iskaznicu proglasiti nevažećom u "Službenom glasniku BiH".

Član 9.
(Knjiga evidencije službenih iskaznica)

(1) Svako tijelo uprave dužno je da o izdatim i zamijenjenim službenim iskaznicama vodi Knjigu evidencije službenih iskaznica.

(2) Knjigu evidencije službenih iskaznica iz stava (1) ovog člana vodi organizacijska jedinica nadležna za kadrovske poslove.

(3) Knjiga evidencije službenih iskaznica vodi se u vidu knjige vodoravnog formata A-4, uvezane u tvrde kartonske korice od trajnog materijala, koja sadrži:

a) redni broj;

b) ime i prezime inspektora;

c) službeni naziv radnog mjesta inspektora;

d) broj službene iskaznice;

e) datum izdavanja službene iskaznice,

f) datum razduživanja službene iskaznice,

g) rubriku za napomene.

(4) Obrazac Knjige evidencije službenih iskaznica se nalazi u prilogu Pravilnika kao Obrazac 2 i čini sastavni dio Pravilnika.

III - ZNAČKA INSPEKTORA


Član 10.
(Izgled značke inspektora)

(1) Ukoliko je za obavljanje poslova inspektora potrebno da inspektori posjeduju i nose značku inspektora rukovoditelj tijela uprave je ovlašten da inspektoru da odobrenje i izda značku.

(2) Značka inspektora ima štitasti oblik širine 60 mm, visine 72,5 mm i debljine 2 mm.

(3) U sredini značke je grb Bosne i Hercegovine na zlatnoj podlozi oko kojeg je srebrni krug na kome piše "INSPEKCIJA", a oko čega se nalazi zrakasta zvijezda s dvanaest krakova zlatne boje. Oko zvijezde je štitasta podloga plave boje, na kojoj je ispod zvijezde, na srebrnoj podlozi, upisan serijski broj značke. Serijski broj značke sadrži četiri broja i odgovara serijskom broju službene iskaznice. Okvir značke inspektora je zlatne boje, te u vrhu značke inspektora na zlatnoj podlozi je ispisano "BOSNA I HERCEGOVINA", ispod čega je ispisan naziv tijela i inspektorata.

Član 11.
(Valjanost, zamjena i evidencija znački inspektora)

(1) U pogledu valjanosti, zamjene, izdavanja nove značke inspektora, gubitka statusa inspektora i evidencije znački inspektora primjenjuju se odredbe čl. 6. " 9. ovog pravilnika.

(2) Činjenica izdavanja značke inspektora se upisuje u Knjigu evidencije službenih iskaznica, u rubriku za napomene.

Član 12.
(Nošenje službene iskaznice i značke)

Ukoliko inspektor pored službene iskaznice nosi i značku inspektora, iste se ulažu u kožne korice crne boje, dvodijelne s pregibom i veličine svakog dijela 80x110 mm.

IV - EVIDENCIJA O IZVRŠENIM INSPEKCIJSKIM NADZORIMA


Član 13.
(Oblik i sadržaj Knjige evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima)

(1) Evidencija o izvršenim inspekcijskim nadzorima vodi se u vidu knjige vodoravnog formata A"4 koja je uvezana u tvrde kartonske korice od trajnog materijala.

(2) Obrazac Knjige evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima se nalazi u prilogu Pravilnika kao Obrazac 3 i čini sastavni dio Pravilnika.

(3) Knjiga evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima sadrži sljedeće:

a) Redni broj;

b) Naziv tijela u kojem je vršen inspekcijski nadzor;

c) Datum izvršenog inspekcijskog nadzora;

d) Predmet inspekcijskog nadzora;

e) Uočene nepravilnosti tokom inspekcijskog nadzora;

f) Rješenje o ispravljanju nedostataka i rok za izvršenje mjera;

g) Postupanje subjekta nadzora po rješenju;

h) Žalba na rješenje;

i) Rješenje po žalbi;

j) Upravni spor;

k) Prekršajna sankcija;

l) Zahtjev za utvrđivanje odgovornosti od drugih tijela zbog povrede radne dužnosti, prekršaja ili krivičnog djela.

m) Napomena.

Član 14.
(Obaveza vođenja Knjige evidencije)

(1) Knjigu evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima vodi pojedinačno svaki inspektor.

(2) U knjigu evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima se unose podaci o svakom izvršenom inspekcijskom nadzoru i upravnim mjerama koje je inspektor poduzeo prema članu 76. Zakona o upravi.

(3) Knjiga evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima se može koristiti za jednu ili više kalendarskih godina.

(4) Knjiga evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima se zaključuje s istekom posljednjeg dana kalendarske godine, uz potpis inspektora.

V - NADZOR NAD PRIMJENOM PRAVILNIKA


Član 15.
(Nadzor nad primjenom)

(1) Nadzor nad primjenom ovog pravilnika vrši Upravni inspektorat Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

(2) Tijela uprave koja imaju nadležnost za vršenje inspekcijskog nadzora dužna su, najkasnije do 31. januara tekuće godine, Upravnom inspektoratu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine dostaviti podatke o broju inspektora i drugih osoba ovlaštenih da vrše inspekcijski nadzor u prethodnoj godini.

VI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 16.
(Valjanost starih službenih iskaznica i knjiga evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima)

Službene iskaznice izdate u skladu s odredbama Pravilnika o obliku i sadržaju legitimacije inspektora tijela uprave Bosne i Hercegovine i sadržaju i načinu vođenja evidencije o izvršenim inspekcijskim pregledima ("Službeni glasnik BiH", broj 34/05) vrijede do isteka njihove valjanosti propisane navedenim pravilnikom, odnosno do izdavanja nove službene iskaznice u skladu s odredbama ovog pravilnika.

Član 17.
(Prestanak valjanosti prethodnog Pravilnika)

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaju vrijediti odredbe Pravilnika o obliku i sadržaju legitimacije inspektora tijela uprave Bosne i Hercegovine i sadržaju i načinu vođenja evidencije o izvršenim inspekcijskim pregledima ("Službeni glasnik BiH", broj 34/05).

Član 18.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 10-02-2-302/18
10. januar 2018. godine
Sarajevo


Ministar
Josip Grubeša, s. r.Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!