Službeni glasnik BiH, broj 77/18

Na osnovu člana 25. stav (1) tačka e) i člana 42. stav (2), u vezi sa članom 14. Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), rješavajući po Prijavi koncentracije privrednog subjekta "SPORT VISION" d.o.o. Bijeljina, Pantelinska 79a - PC Robot, 76300 Bijeljina, Bosna i Hercegovina, zaprimljenoj dana 09.05.2018. godine, pod brojem: UP-03-26-1-011-1/18, Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine, na 37. (tridesetsedmoj) sjednici održanoj dana 18.09.2018. godine, donijelo je


ZAKLJUČAK
1) Odbacuje se Prijava koncentracije privrednog subjekta "SPORT VISION" d.o.o. Bijeljina, Pantelinska 79a - PC Robot, 76300 Bijeljina, Bosna i Hercegovina, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

2) Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje


Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Konkurencijsko vijeće) je dana 09.05.2018. godine, pod brojem: UP-03-26-1-011-1/18 zaprimilo Prijavu koncentracije (u daljem tekstu: Prijava) privrednog subjekta "SPORT VISION" d.o.o. Bijeljina, Pantelinska 79a - PC Robot, 76300 Bijeljina, Bosna i Hercegovina, ujedno i podnosica Prijave (u daljem tekstu: "SPORT VISION" Bijeljina ili podnosilac Prijave) i privrednih subjekata: "BENEFIT" d.o.o. Sarajevo, ul. Muhameda Kantardžića br. 3, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: "BENEFIT" Sarajevo), "BRAVERA" d.o.o. Bijelo Polje, Resnik bb, 84000 Bijelo Polje, Crna Gora (u daljem tekstu: "BRAVERA" Bijelo Polje), "SPORT VISION" d.o.o. Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona ulaz 108, stan 55, 80000 Podgorica, Crna Gora (u daljem tekstu: "SPORT VISION" Podgorica ili ciljno društvo), "SPORT VISION" d.o.o.e.l. Skoplje, ul. Ljubljanska br. 4, sprat 2, lokal 218, TC Siti Mol, Karpoš, 1000 Skoplje, Republika Makedonija (u daljem tekstu: "SPORT VISION" Skoplje) i "IN SPORT" sh.p.k. Tirana, Njesia baskiake nr. 2 rruga Murat Toptani, Qendra e biznesit Eurocol, NR. Pasurie 1/169-N22, kati 7, 1001-1054 Tirana, Republika Albanija (u daljem tekstu: "IN SPORT" Tirana).

Prijava se odnosi na sticanje kontrole privrednog subjekta "SPORT VISION" Bijeljina nad privrednim subjektom "SPORT VISION" Podgorica, a u skladu sa članom 12. stav (1), tačka (b) Zakona o konkurenciji (u daljem tekstu: Zakon). Privredni subjekt "SPORT VISION" Bijeljina kontrolu stiče kupovinom 60% vlasničkog udjela privrednog subjekta "SPORT VISION" Podgorica, dok će ostali dio zadržati postojeći vlasnici, fizička lica Vladimir Veličković i Petar Veličković, sa po 20% vlasničkog udjela.

Privredni subjekt "SPORT VISION" Podgorica je ciljno društvo koje je nastalo postupkom izdvajanja od privrednog subjekta "BRAVERA" Bijelo Polje, koji je na isto prenio cjelokupno poslovanje svojih maloprodajnih objekata sportskom opremom.

Pored navedenih učesnika u koncentraciji, podnosilac Prijave kao učesnike u koncentraciji još navodi privredne subjekte "BENEFIT" Sarajevo, "SPORT VISION" Skoplje i "IN SPORT" Tirana. Međutim, Konkurencijsko vijeće je utvdilo da navedeni privredni subjekti nisu direktni učesnici u koncentraciji nego su povezana društva privrednog subjekta "SPORT VISION" Bijeljina.

Uvidom u svu dostavljenu dokumentaciju, utvrđeno je da je Prijava podnesena u propisanom roku, u skladu sa članom 16. stav (1) Zakona, ali da nije potpuna i kompletna u smislu člana 30. stav (1) Zakona i članova 9.-12. Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekta ("Službeni glasnik BiH", broj 34/10), te je Konkurencijsko vijeće u skladu sa članom 31. Zakona, aktom broj: UP-03-26-1-011-2/18 od 17.05.2018. godine i aktom broj: UP-03-26-1-011-5/18 od 02.07.2018. godine zatražilo dopunu iste.

Podnosilac Prijave je podnescima broj: UP-03-26-1-011-4(1)/18 od 11.06.2018. godine i broj: UP-03-26-1-011-6/18 od 13.07.2018. godine dopunio Prijavu traženom dokumentacijom.

Podnosilac Prijave je, u smislu člana 30. stav (2) Zakona, naveo da je zahtjev za ocjenu predmetne koncentracije podnio ovlaštenim tijelima Crne Gore, Republike Makedonije i Republike Albanije.

Podnosilac Prijave je u toku postupka, podneskom broj: UP-03-26-1-011-6/18 od 13.07.2018. godine kojim je dopunio Prijavu, dostavio i Rješenje Agencije za zaštitu konkurencije Crne Gore broj: 02-UPI-23/7-18 od 11.06.2018. godine, kojim je odobrena predmetna koncentracija. Pored toga istim podneskom dostavljene su odluke Komisije za zaštitu konkurencije Republike Makedonije broj: 08-44 od 04.07.2018. godine i Komisije za konkurenciju Republike Albanije broj: 529 od 25.06.2018. godine, koje nisu prevedene na neki od službenih jezika Bosne i Hercegovine, ali za koje Podnosilac prijave navodi da predstavljaju odobrenje za predmetnu koncentraciju.

Nakon analize dokumentacije koju je dostavio podnosilac Prijave, Konkurencijsko vijeće je dana 05.09.2018. godine pod brojem UP-03-26-1-011-7/18, izdalo Potvrdu o prijemu kompletne i uredne prijave, u smislu člana 30. stav (3) Zakona.

1. Učesnici koncentracije


Učesnici koncentracije su privredni subjekti: "SPORT VISION" d.o.o. Bijeljina, Pantelinska 79a - PC Robot, 76300 Bijeljina, Bosna i Hercegovina, "BRAVERA" d.o.o. Bijelo Polje, Resnik bb, 84000 Bijelo Polje, Crna Gora i "SPORT VISION" d.o.o. Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona ulaz 108, stan 55, 80000 Podgorica, Crna Gora.

1.1. "SPORT VISION" Bijeljina (podnosilac Prijave)


Privredni subjekt "SPORT VISION" Bijeljina, punim nazivom Društvo sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge "SPORT VISION" d.o.o. Bijeljina, ima sjedište na adresi Pantelinska 79a - PC Robot, 76300 Bijeljina, Bosna i Hercegovina.

Privredni subjekt "SPORT VISION" Bijeljina, prema aktuelnom izvodu iz sudskog registra Okružnog privrednog suda Bijeljina broj: 059-0-RegZ-18-000 859 od 23.04.2018. godine, upisan je pod matičnim brojem: 59-01-0118-14 (1-5576) i JIB-om: 4401843920003, sa pretežnom registrovanom djelatnosti trgovine na veliko odjećom i obućom.

Vlasnik privrednog subjekta "SPORT VISION" Bijeljina je fizičko lice Dragan Stanojlović, (..)** 1, sa 100,0% vlasničkog udjela.

1.1.1. Povezana društva privrednog subjekta "SPORT VISION" Bijeljina u Bosni i Hercegovini


Povezano društvo privrednog subjekta "SPORT VISION" Bijeljina u Bosni i Hercegovini u kojem ima 10,0% ili više udjela u osnovnom kapitalu ili 10,0% ili više prava glasa je privredni subjekt "BENEFIT" Sarajevo.

1.1.1.1. "BENEFIT" Sarajevo


Privredni subjekt "BENEFIT" Sarajevo, punim nazivom "BENEFIT" Društvo sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge, Sarajevo, ima sjedište na adresi ul. Muhameda Kantardžića br. 3, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Privredni subjekt "BENEFIT" Sarajevo, prema aktuelnom izvodu iz sudskog registra Općinskog suda u Sarajevu od 22.03.2018. godine, upisan je pod matičnim brojem: 65-01-0299-15 (stari broj 1-23941) i JIB-om: 4200969260003, sa pretežnom registrovanom djelatnosti trgovine na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama.

U privrednom subjektu "BENEFIT" Sarajevo vlasničke udijele imaju fizička lica Dragan Stanojlović, (..)**, sa 80% vlasničkog udijela i Bandić Asmir, (..)**, sa 20% vlasničkog udijela.

1.1.2. Povezana društva privrednog subjekta "SPORT VISION" Bijeljina izvan Bosne i Hercegovine


Povezana društva privrednog subjekta "SPORT VISION" Bijeljina izvan Bosne i Hercegovini u kojem ima 10,0% ili više udjela u osnovnom kapitalu ili 10,0% ili više prava glasa su privredni subjekti "SPORT VISION" Skoplje i "IN SPORT" Tirana.

1.1.2.1. "SPORT VISION" Skoplje


Privredni subjekt "SPORT VISION" Skoplje, punim nazivom Društvo za trgovinu i usluge SPORT VISION DOOEL Skoplje, ima sjedište na adresi ul. Ljubljanska br. 4, sprat 2, lokal 218, TC Siti Mol, Karpoš, 1000 Skoplje, Republika Makedonija.

Privredni subjekt "SPORT VISION" Skoplje, prema izvodu Centralnog registra Republike Makedonije-Trgovinskom registru i registru drugih pravnih lica broj: 0805-50/150120180023782 od 20.04.2018. godine upisan je pod matičnim brojem (JMBS): 6796001 i JIB-om: 4080012529960, sa pretežnom registrovanom djelatnosti trgovine na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama.

Privredni subjekt "SPORT VISION" Skoplje je u 100% vlasništvu privrednog subjekta "SPORT VISION" Bijeljina.

1.1.2.2. "IN SPORT" Tirana


Privredni subjekt "IN SPORT" Tirana, punim nazivom "IN SPORT" sh.p.k. Tirana, ima sjedište na adresi Njesia baskiake nr. 2 rruga Murat Toptani, Qendra e biznesit Eurocol, NR. Pasurie 1/169-N22, kati 7, 1001-1054 Tirana, Republika Albanija.

Privredni subjekt "IN SPORT" Tirana, prema izvodu iz Trgovačkog registra sa historijskim podacima za "društvo sa ograničenom odgovornošću" od 26.04.2018. godine upisan je pod jedinstvenim identifikacionim brojem: L12218013F, sa pretežnom registrovanom djelatnosti uvoza, izvoza i trgovine na veliko i malo i roba i industrijskih predmeta.

U privrednom subjektu "IN SPORT" Tirana vlasničke udjele imaju privredni subjekt "SPORT VISION" Bijeljina sa 60% vlasničkog udjela i fizičko lice Edmond Gjyli sa 40% vlasničkog udjela.

1.2 "BRAVERA" Bijelo Polje


Privredni subjekt "BRAVERA" Bijelo Polje, punim nazivom Društvo sa ograničenom odgovornošću "BRAVERA" Bijelo Polje, ima sjedište na adresi Resnik bb, 84000 Bijelo Polje, Crna Gora.

Privredni subjekt "BRAVERA" Bijelo Polje, prema izvodu iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore od 24.04.2018. godine, upisan je pod registarskim brojem: 5-0063963/13 i PIB-om: 02076721, sa pretežnom registrovanom djelatnosti trgovine na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama.

U privrednom subjektu "BRAVERA" Bijelo Polje vlasničke udjele imaju fizička lica Petar Veličković, (..)** i Vladimir Veličković, (..)**, sa po 50% vlasničkog udijela.

Privredni subjekt "BRAVERA" Bijelo Polje na teritoriji Bosne i Hercegovine nema povezanih društava u kojim ima 10,0% ili više udjela u osnovnom kapitalu ili 10,0% ili više prava glasa, dok na teritoriji Crne Gore ima povezano društvo "SPORT VISION" Podgorica.

1.3. "SPORT VISION" Podgorica (ciljno društvo)


Privredni subjekt "SPORT VISION" Podgorica, punim nazivom Društvo sa ograničenom odgovornošću "SPORT VISION" Podgorica, ima sjedište na adresi Bulevar Džordža Vašingtona ulaz 108, stan 55, 80000 Podgorica, Crna Gora.

Privredni subjekt "SPORT VISION" Podgorica, prema izvodu iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore od 24.04.2018. godine, upisan je pod registarskim brojem: 5-0832330/001 i PIB-om: 03187608, sa pretežnom registrovanom djelatnosti trgovine na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama.

U privrednom subjektu "SPORT VISION" Podgorica, vlasničke udijele imaju fizička lica Petar Veličković, (..)** i Vladimir Veličković, (..)**, sa po 50% vlasničkog udjela.

Privredni subjekt "SPORT VISION" Podgorica na teritoriji Bosne i Hercegovine i izvan nje, nema povezanih društava u kojim ima 10,0% ili više udjela u osnovnom kapitalu ili 10,0% ili više prava glasa.

2. Pravni okvir ocjene koncentracije


Konkurencijsko vijeće je u provođenju postupka ocjene dopuštenosti predmetne koncentracije primijenilo odredbe Zakona, Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekta i Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10).

3. Pravni osnov i oblik koncentracije


Pravni osnov koncentracije je Memorandum o razumijevanju zaključen dana 07.09.2017. godine između privrednih subjekata "SPORT VISION" Bijeljina i "BRAVERA" Bijelo Polje, te Ugovor o kupovini udjela privrednog subjekta "SPORT VISION" Podgorica zaključen dana 24.04.2018. godine između fizičkih lica Vladimira Veličkovića i Petra Veličkovića sa jedne strane i privrednog subjekta "SPORT VISION" Bijeljina sa druge strane.

Predmetna transkacija je obavljena na način da su prvo Memorandumom o razumijevanju potpisnici izrazili namjeru da uspostave partnerstvo u cilju zajedničkog organizovanja i funkcionisanja poslovanja maloprodaje sportske opreme u Crnoj Gori, na način da privredni subjekt "SPORT VISION" Bijeljina kupi 60% vlasničkog udijela u privrednom subjektu "BRAVERA" Bijelo Polje, dok će postojeći vlasnici fizička lica Vladimir Veličković i Petar Veličković zadržati po 20% vlasničkog udijela.

S obzirom da je poslovanje privrednog subjekta "BRAVERA" Bijelo Polje bazirano na nekim djelatnostima za koje privredni subjekt "SPORT VISION" Bijeljina nije zainteresovan za nastavak rada (prodaja modne obuće i odjeće), potpisnici memoranduma su donijeli zajedničku odluku kojom će se iz privrednog subjekta "BRAVERA" Bijelo Polje pravnom radnjom izdvajanja osnovati novi privredni subjekt "SPORT VISION" Podgorica.

Nakon osnivanja privrednog subjekta "SPORT VISION" Podgorica potpisnici memoranduma su zaključili da su stečeni svi uslovi koji zadovoljavaju sve strane, pa su dana 24.04.2018. godine zaključili Ugovor o kupovini udjela privrednog subjekta "SPORT VISION" Podgorica, kojim privredni subjekt "SPORT VISION" Bijeljina kupuje 60% vlasničkog udjela privrednog subjekta "SPORT VISION" Podgorica, a postojeći vlasnici fizička lica Vladimir Veličković i Petar Veličković zadržavaju po 20% vlasničkog udjela.

Pravni oblik koncentracije je sticanje kontrole jednog privrednog subjekta nad drugim privrednim subjektom kupovinom većine udjela osnovnog kapitala, u smislu člana 12. stav (1) tačka b) Zakona.

4. Relevantno tržište koncentracije


Relevantno tržište koncentracije, u smislu člana 3. Zakona, te čl. 4. i 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, čini tržište određenih proizvoda/usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti na određenom geografskom tržištu.

Prema odredbi člana 4. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno tržište u proizvodnom smislu obuhvaća sve proizvode i/ili usluge koje potrošači i/ili korisnici smatraju međusobno zamjenjivim, pod prihvatljivim uslovima, imajući u vidu naročito njihove bitne karakteristike, kvalitet, uobičajenu namjenu, način upotrebe, uslove prodaje i cijene.

Nadalje, prema članu 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno tržište u geografskom smislu obuhvaća cjelokupnu ili dio teritorije Bosne i Hercegovine na kojoj privredni subjekt djeluje u prodaji i/ili kupovini relevantnog proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uslovima i koji to tržište bitno razlikuju od uslova tržišne konkurencije na susjednim geografskim tržištima.

Imajući u vidu djelatnosti kojima se bave učesnici u koncentraciji, a posebno Ciljno društvo, kao i navode podnosioca Prijave o tome šta smatra za relevantno tržište proizvoda, Konkurencijsko vijeće je za relevantno tržište proizvoda utvrdilo tržište maloprodaje odjećom, obućom i sportskom opremom.

Predmetna koncentracija se prevashodno dešava na teritoriji Crne Gore, s tim da jedan od učesnika koncentracije, privredni subjekt "SPORT VISION" Bijeljina zajedno sa svojim povezanim privrednim subjektom "BENEFIT" Sarajevo, obavlja djelatnost na tržištu maloprodaje odjećom, obućom i sportskom opremom u Bosni i Hercegovini, pa je shodno tome Konkurencijsko vijeće kao relevantno geografsko tržište odredilo teritoriju Bosne i Hercegovine.

U skladu sa navedenim, relevantno tržište predmetne koncentracije je tržište maloprodaje odjećom, obućom i sportskom opremom u Bosni i Hercegovini.

5. Obaveza prijave koncentracije


Obaveza prijave koncentracije, u smislu odredbe člana 14. stav (1) Zakona, nastaje kada učesnici koncentracije prodajom roba i/ili usluga na svjetskom tržištu ostvare prihod u iznosu od 100 miliona KM po završnom računu u godini koja je prethodila koncentraciji, i kada ukupni godišnji prihodi svakog od najmanje dva privredna subjekta učesnika koncentracije ostvareni prodajom roba i /ili usluga na tržištu Bosne i Hercegovine iznose najmanje 8 miliona KM po završnom računu u godini koja je prethodila koncentraciji, ili ako je njihov zajednički udio na relevantnom tržištu veći od 40,0%.

Ukupan godišnji prihod učesnika koncentracije predstavlja prihod (poslovni, finansijski, vanredni i ostali) bez poreza na dodatnu vrijednost i drugih poreza koji se direktno odnose na porez i rabat, iskazan posebno za svakog učesnika koncentracije na svjetskom nivou i na tržištu Bosne i Hercegovine, u smislu člana 9. tačka h) Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata.

Ukupan godišnji prihod učesnika koncentracije (i povezanih društava) izražen u konvertibilnim markama, ostvaren u 2017. godini prikazan je u sljedećoj Tabeli:

Tabela

Priv. subjekt

SPORT VISION Bijeljina

BENEFIT Sarajevo

IN SPORT Tirana

SPORT VISION

Skoplje

BRAVERA Bijelo Polje

SPORT VISION Podgorica

BiH

(..)**

(..)**

(..)**

(..)**

(..)**

(..)**

Svijet

(..)**

(..)**

(..)**

(..)**

(..)**

(..)**

 Izvor: podaci iz Prijave

Prema podacima iz Tabele koncentracija ne ispunjava uslov da ukupni godišnji prihod svakog od najmanje dva učesnika u koncentraciji, ostvaren na tržištu Bosne i Hercegovine u godini koja je predhodila koncentraciji, iznosi najmanje 8 miliona KM, s obzirom da privredni subjekti "BRAVERA" Bijelo Polje i "SPORT VISION" Podgorica ne ostvaruju prihode na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Pored uslova vezanog za ukupan prihod učesnika u koncentraciji ostarenog u godini koja je predhodila koncentraciji, učesnici u koncentraciji nisu ispinili ni uslov da je njihov zajednički udio na relevantnom tržištu veći od 40,0%, s obzirom da se predmetna koncentracija dešava na teritoriji Crne Gore i da privredni subjekti "BRAVERA" Bijelo Polje i "SPORT VISION" Podgorica nemaju tržišnog udijela na teritoriji Bosne i Hercegovine, te stoga Konkurencijsko vijeće nije ni analiziralo relevantno tržište u Bosni i Hercegovini.

Na osnovu navedenog, utvrđeno je da podnosilac Prijave nije bio obavezan podnijeti prijavu koncentracije u smislu člana 14. Zakona, te je odlučeno kao u dispozitivu.

6. Administrativna taksa


Podnosilac Prijave na ovaj Zaključak, u skladu sa članom 2. Tarifni broj 108. tačka c) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", br. 30/06 i 18/11) dužan je platiti administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 1.000,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

7. Pouka o pravnom lijeku


Protiv ovog Zaključka nije dozvoljena žalba.

Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objave ovoga Zaključka.

Broj UP-03-26-1-011-9/18
18. septembra 2018. godine
Sarajevo


Predsjednica
Adisa Begić, s. r.

1 podaci predstavljaju poslovnu tajnu u smislu člana 38. Zakona o konkurenciji

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!