Službeni glasnik BiH, broj 54/18

Na osnovu člana 4.2 i 4.7 Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11), člana 51. Poslovnika o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju ("Službeni glasnik BiH", broj 2/05), člana 78. Pravilnika o javnim raspravama ("Službeni glasnik BiH", broj 38/05) i člana 35. Pravilnika o priključku ("Službeni glasnik BiH", br. 95/08, 79/10, 60/12 i 83/17), na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju održanoj 26. jula 2018. godine, donijeta je


ODLUKA


O RJEŠAVANJU SPORA

1. Usvaja se zahtjev pravnog lica "Prevent BH", d.o.o. Sarajevo broj: 14/18 od 9. maja 2018. godine u vezi sticanja statusa kupca direktno priključenog na prijenosni sistem, odnosno "kupca na 110 kV naponu".

2. Nalaže se "Elektroprijenosu Bosne i Hercegovine", a.d. Banja Luka da u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke sa "Preventom BH", d.o.o. Sarajevo, za njihove objekte na lokaciji Topuzovo polje, zaključi ugovor o korištenju prijenosne mreže i poduzme sve druge radnje kojima će se urediti tehnički, pravni i ekonomski uvjeti za sticanje statusa "kupca na 110 kV naponu".

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a izreka odluke bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH" i službenim glasilima entiteta.

Broj 03-14-2-191-13/18
26. jula 2018. godine
Tuzla


Predsjedavajući Komisije
Milorad Tuševljak, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!