Službeni glasnik BiH, broj 2/18

Na osnovu člana 48. i 49. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 59/07 i 59/09), člana 7. i 12. Statuta Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta ("Službeni glasnik BiH", broj 86/09) i člana 16. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, broj 01-60-03/09 od 05.02.2009. godine, direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta uz saglasnost Upravnog odbora Agencije, sa 38. sjednice održane u Banjaluci, 24.10.2017. godine, donosi


ODLUKU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU FORMIRANJA KOMISIJE ZA IZBOR DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH STRUČNJAKA KOJI DAJU OCJENU I OBAVLJAJU REVIZIJU KVALITETA I DAJU PREPORUKE O AKREDITACIJI VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA


Član 1.


U Odluci o načinu formiranja komisije za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa u članu 4. stavu (2) tekst "ili drugog svjetskog jezika" se briše.

Iza stava (1) dodaje se stav (2) koji glasi:

"Ispunjavanje uslova za predložene članove komisije utvrđuju nadležna tijela koja ih nominuju."

Član 2.


Član 6. se briše.


Članovi 7., 8. i 9. postaju članovi 6., 7. i 8.

Član 3.


Član 7. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Članovi komisije imaju pravo na naknadu za rad u komisiji uz primjenu ograničenja propisanih članom 39. Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15 i 16/16)."

U stavu (2) iza riječi smještaja, dodaje se zarez i tekst: "u kojem slučaju potpisuju izjavu da im navedene naknade nije isplatila institucija u kojoj su zaposleni, odnosno koja ih je nominirala."

Član 4.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internet stranici Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.

Broj 05-33-1-476-1/17
02. novembra 2017. godine


Direktor
Prof. dr. Enver Halilović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!