Službeni glasnik BiH, broj 2/18

Na osnovu člana 17. Zakona o fmansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), člana 17. stav (4) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 94/16) i Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava interventne tekuće rezerve, broj 01-02-2-639-1/17 od 18.1.2017. godine, zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donosi


ODLUKU


O INTERVENTNOM KORIŠTENЈU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu u iznosu od 1.000,00 KM (slovima: hiljadu konvertibilnih maraka) "FONSS" Fondaciji za stipendiranje studenata Sarajevo u svrhu jednokratne finansijske podrške za realizaciju projekta pomoći talentovanim, a siromašnim studentima, kako bi mogli ostati i studirati u Bosni i Hercegovini.

Član 2.
(Nadležnost za realizaciju)

Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplata će se izvršiti na žiro račun broj 3386902222537544, koji je otvoren kod UniCredit banke.

Član 3.
(Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava)

Obavezuje se "FONSS" Fondacija za stipendiranje studenata Sarajevo da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-50-2-1686-2/17
28. decembra 2017. godine
Sarajevo


Zamjenik predsjedavajućeg
Vijeća ministara BiH
Vjekoslav Bevanda, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!